Makaleler

Y. DEMİR, İ. KÜÇÜKKAPLAN
Türk Bankacılık Sisteminde Önleyici, Kısıtlayıcı Ve Denetleyici Düzenlemelere Genel Bir Bakış, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
M. GÜLEN ALPAY, İ. SAKINÇ
Türk Bankacılık Sektörünün Yeniden Yapılandırma Öncesi ve Sonrası Gri İlişkisel Analiz İle Finansal Performans Analizi, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
N. TOPALLI
Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
R. GIRLING, E. BAMWENDA
Artan “Gurbetçi Girişimci” Eğilimi: Öteden Beri Var Olan Etnik Girişimci Teorileri Açısından Bir Başağrısı Mı?, Sosyoekonomi, (2018)
H. GÜRBÜZ, V. YILMAZ
Üniversite Öğrencilerinin Naylon Poşet Kullanımına İlişkin Tutum ve Davranışlarının Yapısal Eşitlik Modellemesiyle Araştırılması, Sosyoekonomi, (2018)
O. TEKİR, N. DEMİR
Ekonomik ve Siyasal Bir Araç Olarak Yeni İpek Yolu Projesinin Küresel Sisteme Etkileri, Sosyoekonomi, (2018)
K. ORHAN
İşsizlik Dağının Kaderci Ateşi: Kadercilik Eğilimi ve İş Arama Yöntemleri, Sosyoekonomi, (2018)
S. DOĞAN, M. ASLAN
Psikolojik Sermaye, İçsel Motivasyon ve İş Tatmini İlişkisi, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2018)
N. ACAR-BALAYLAR, M. ÖZDEMİR
Türkiye’de Yabancı Sermayeli Mevduat Bankalarında Sermaye Yeterliliği ve Karlılık İlişkisi, Sosyoekonomi, (2018)
İ. ÇEVİŞ, R. CEYLAN, N. YAYLA
AB Borç Krizinin Türkiye Ekonomisini Etkileme Kanallarının Karşılaştırmalı Üstünlüğü, Sosyoekonomi, (2018)
A. GÖLÇEK, I. SELÇUK, A. KÖKTAŞ
Türkiye ve Seçilmiş Avrupa Birliği Ülkelerinde Asgari Yaşam Düzeyi: Gelir Vergisi Tarifeleri Özelinde Bir İnceleme, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2018)
F. ALPER, C. MAVRUK, A. ALPER
İktisat Bölümü Lisans Öğrencilerinin Sayısal Derslerdeki Akademik Başarısını Etkileyen Faktörler, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2018)
S. DOĞAN, H. TÜRKMEN
Üniversite Tanıtım Araçlarının Adayların Tercihlerine Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Örneği, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2018)
N. DEMİR, N. ÖZMUTAF
Sivil Toplum Kuruluşlarının Süryani Kültürü Kapsamında Bölgesel Ticarete Olan Etkileri: Amprik Bir Çalışma, Sosyoekonomi, (2018)
I. ORKUNOĞLU ŞAHİN, A. YERELİ
Mükelleflerin Vergiye Direnme Yöntemleri ve Türkiye’de Günah Vergilerindeki Artışların Değerlendirilmesi, Sosyoekonomi, (2018)
A. UĞUR, D. ÖZOCAKLI
Gıda Güvencesizliğinin Bazı Belirleyicileri (Kantil Regresyon Yöntemi ve Sabit Etki Panel Yönteminin Karşılaştırılması), Sosyoekonomi, (2018)
H. ŞEN, A. KAYA
Mali Konsolidasyon Büyüme ve İstihdam için Bir Çıpa mı, Mali Tuzak mı? Teorik ve Ampirik Literatür Temelli Bir Analiz, Sosyoekonomi, (2017)
M. SAKAL, A. GÖLÇEK
Osmanlı Devleti’nde Mali Bunalım Ve Reform, Sosyoekonomi, (2017)
Ö. İSKENDEROĞLU, M. GÜLSEREN
Bölgesel Kalkınmada Finans Kesiminin Rolünün Değişim Payı Analizi İle İncelenmesi: Niğde İli Örneği, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2017)
C. BABAOĞLU, S. ÇOBANOĞLU
Rusya Federasyonu Başkanlık Sistemi ve Türkiye'ye Yansımaları, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2017)
B. ÖZ, S. ÇEVİREN
Muhasebe Meslek Mensuplarında Tükenmişlik Sendromu: Mersin Örneği, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2017)
Z. DOĞAN, A. ŞAHİN
Vergi Kaçakçılığının Toplum Tarafından Bir Suç Olarak Algılanıp Algılanmadığının Tespitine İlişkin Bir Araştırma, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2017)
A. GÜLER
Absence of A Common Kashmiri Identity And Future Claims in The Region of Kashmir: Paradox of Distinct Nationalisms, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2017)