Year 2019, Volume 17, Issue 2, Pages 219 - 258 2019-01-25

Revocation of Trade Mark on the Ground of Non-Use According to Turkish Industrial Property Code - An Evaluation in the Light of Court of Justice of European Union’s Recent Decisions
Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanmama Nedeniyle İptali- AB Adalet Divanı’nın Güncel Kararları Işığında Bir Değerlendirme

İbrahim Bektaş [1]

32 124

Revocation of trade mark is regulated under EU Directive No. 2015/2436 and Regulation No. 2017/1001. In this study, we examine Court of Justice of the European Union’s (CJEU) decisions which are especially given after 2015 and related with revocation of trade mark. We limited the scope of this study with the ground of “non-use” because recent decisions are mostly related with this reason. Main questions of this study are these: what does use of trade mark mean? When can we assume that use is “genuine”? How CJEU applies the criterions like “commercial use” or “internal use”? What are the new decisions on use of the trade mark in a different form? Which reasons are proper for non-use? In which circumstances partial revocation is possible?

Markanın iptali, Avrupa Birliği hukukunda, 2015/2436 sayılı Direktif ve 2017/1001 sayılı Tüzük’te düzenlenmektedir. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, markanın iptali konusunda, Avrupa Birliği hukuku düzenlemelerini esas almaktadır. Bu çalışmada, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD) özellikle 2015-2018 yılları arasında verdiği kararlardan hareketle ilgili düzenlemelerin nasıl anlaşılması gerektiği ortaya konulmaktadır. Güncel kararların neredeyse tamamı “kullanmama” nedenine dayandığından, çalışma “kullanmama nedeni ile iptal” konusuna özgülenmiştir. ABAD kararları ışığında bu çalışmada cevap aranan temel sorular şunlardır: Markanın kullanılması ne demektir? Hangi örneklerde markanın “ciddi biçimde kullanıldığı” kabul edilmektedir? Kararlarda, “ticarî kullanım” ya da “işletme içi kullanım” gibi ölçütler nasıl uygulanmaktadır? Markanın tescil edildiğinden farklı şekilde kullanılması konusundaki güncel kararlar nelerdir? Hangi olaylar kullanmama için haklı sebep oluşturabilir? Markanın kısmen iptali konusundaki örnekler ve sorunlar nelerdir?
 • Arkan, Sabih. Marka Hukuku, C. II. Ankara: AÜHF Yayınları,1998 (Anılış: C. II).
 • Arkan, Sabih. Ticarî İşletme Hukuku. 23. Bası. Ankara: BTHAE Yayınları, 2017.
 • Arseven, Haydar. Nazarî ve Tatbikî Alâmeti Farika Hukuku. İstanbul: Akgün,1951.
 • Bahadır, Zeynep. Markanın Hükümsüzlüğü ve İptali, Ankara: Turhan, 2018.
 • Bently, Lionel ve Sherman, Bred. Intellectual Property Law. Third Edition. Oxford: OUP Oxford, 2009.
 • Bilge, Mehmet Emin. Ticari Ad ve İşaretler Arasında Karıştırılma Tehlikesi. Ankara: Yetkin, 2014.
 • Bozgeyik, Hayri. “Tescilli Markanın Kullanılması ve Kullanmamaya Bağlı Sonuçlar.” İçinde Fırat Öztan’a Armağan, editörler Sabih Arkan, Cengiz Koçhisarlıoğlu, Süha Tanrıver, Kemal Şenocak, Burçak Yıldız, Murat Gürel, 457-479. Ankara: Turhan, 2010.
 • Cook, Trevor. EU Intellectual Property Law. Oxford: Oxford University Press, 2010.
 • Cojanu, Toma-Cosmin. “Revocation of Registration-European Means of Protecting Trademarks.” İçinde International Conferance: Law Between Modernization and Tradition (21-13 Nisan 2015-Bucharest), 357-364. Bükreş: Hamangiu Publishing House, 2015.
 • Çağlar, Hayrettin. Marka Hukuku. Ankara: Adalet, 2013 (Anılış: Marka).
 • Çolak, Uğur. Marka Hukuku. 3. Baskı. İstanbul: On İki Levha, 2016.
 • Çoşgun, Gizem. Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Markanın Kullanılması¸ Ankara: Seçkin, 2018.
 • Dinwoodie, Graeme B. ve Janis, Mark D. Trademarks and Unfair Competition, Law and Policy. Third Edition. New York: Wolters Kluwer, 2011.
 • Dirikkan, Hanife: “Tescilli Markayı Kullanma Külfeti.” İçinde Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan, editörler Erdoğan Moroğlu, Mehmet Helvacı, Abuzer Kendigelen, N. Füsun Nomer, Müge Tekil, 219-280. İstanbul: İÜHF Yayınları, 1998.
 • Halpern, Sheldon W. Fundametals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, and Trade Mark. Netherlands: Wolters Kluwer, 1999.
 • Kahveci, Burcu. “Tescilli Markanın Kullanılma Yüklentisi.” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.
 • Karaca, Osman Umut. Markayı Kullanma Zorunluluğu ve Kullanmamanın Hukuki Sonuçları. 2. Baskı. Ankara: Lykeion, 2018.
 • Karan, Hakan ve Kılıç, Mehmet. Markaların Korunması 556 Sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat. Ankara: Turhan, 2004.
 • Michaels, Amanda. A Practical Approach to Trade Mark Law. Fourth Edition. Oxford: Oxford University Press, 2010.
 • Özarmağan, Müge. Marka Hakkının Kullanmama Nedeniyle Sona Ermesi. İstanbul: Vedat, 2008.
 • Pila, Justine ve Torremans, Paul L. C. European Intellectual Property Law. Oxford: Oxford University Press, 2016.
 • Sekmen, Orhan. Markanın Hükümsüzlüğü ve Hukukî Sonuçları. Ankara: Bilge, 2013.
 • Seville, Catherine. EU Intellectual Property Law and Policy. Second Edition. UK: Edward Elgar, 2016.
 • Şanal, Osman. Markanın Hükümsüzlüğü. Ankara: Adalet, 2004.
 • Tekinalp, Ünal. Fikrî Mülkiyet Hukuku. İstanbul: Vedat, 2012.
 • Tekinalp, Ünal. “Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Öne Çıkan Yenilikleri.” İçinde, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu (9-10 Mart 2017), editör Feyzan Hayal Şehirali Çelik, 5-84. Ankara: BTHAE Yayınları, 2017.
 • Tritton, Guy, editör. Intellectual Property in Europe. Third Edition. London: Sweet & Maxwell, 2008.
 • Ülgen, Hüseyin ve Helvacı, Mehmet ve Kendigelen, Abuzer ve Kaya, Arslan ve Nomer Ertan, Füsun. Ticarî İşletme Hukuku. İstanbul: On İki Levha, 2015.
 • Yüksel, Sinan. Marka Hukuku-556 sayılı KHK Şerhi. Editör Hamdi Yasaman. İstanbul: Vedat, 2004.
 • Adıgüzel, Burak. “Tescil Edilmiş Tanınmış Markanın Kullanmama Nedeniyle Kısmen Hükümsüzlüğü Sorunu (Bir Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararının Değerlendirilmesi).” Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 15 (2013): 1019-1044.
 • Bilgili, Fatih. “Yargıtay Kararları Uygulamasında 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’ya Göre Tescili Markanın Kullanılması Zorunluluğu.” Türkiye Barolar Birliği Dergisi 74 (2008): 29-42.
 • Cam, Esen. “Avrupa Birliği Hukuku Uyarınca Markanın “Gerçek Kullanım” Problemi.” Ticaret ve Fikrî Mülkiyet Hukuku Dergisi 2 (2016): 27-41.
 • Çağlar, Hayrettin: “Tescilli Markanın Farklı Şekilde Kullanılması.” Ankara Barosu Fikrî Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi 2, (2007): 11-27.
 • Çağlar, Hayrettin. “6769 Sayılı Sınaî Mülkiyet Kanununa Göre Tescilli Markanın Kullanılmamasının Hukukî Sonuçları ve Anayasa Mahkemesinin 556 Sayılı KHK m. 14 Hükmünü İptal Eden Kararının Etkileri.” Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1 (2017): 3-19 (Anılış: Markanın Kullanılmamasının Hukukî Sonuçları).
 • Folliard-Monguiral, Arnaud ve Rogers, David. “EU Trade Mark Round-Up 2016.” Journal of Intellectual Property Law & Practice 12/4 (2017): 278-296. Erişim Tarihi: Nisan 17, 2018, https://doi.org/10.1093/jiplp/jpx029.
 • Karayalçın, Yaşar. “Markaların ’Aynen’ ve ’Aralıksız’ Kullanılmasiyle İlgili Meseleler.” Ankara Barosu Dergisi 33/6 (1976): 997-1001. Merdivan, Fethi. “Tescilli Marka Hakkına Dayalı Tecavüz Davalarında Kullanmama Def’i.” İçinde, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu (9-10 Mart 2017), editör Feyzan Hayal Şehirali Çelik, 483-522. Ankara: 2017.
 • Oral, Sıla. “Markayı Kullanma Yükümlülüğü.” Legal Fikrî ve Sınaî Haklar Dergisi 16 (2008): 847-864.
Primary Language tr
Subjects Law
Journal Section Articles
Authors

Author: İbrahim Bektaş

Bibtex @research article { aacd511271, journal = {Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi}, issn = {1303-2518}, address = {Ankara University}, year = {2019}, volume = {17}, pages = {219 - 258}, doi = {10.32450/aacd.511271}, title = {Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanmama Nedeniyle İptali- AB Adalet Divanı’nın Güncel Kararları Işığında Bir Değerlendirme}, key = {cite}, author = {Bektaş, İbrahim} }
APA Bektaş, İ . (2019). Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanmama Nedeniyle İptali- AB Adalet Divanı’nın Güncel Kararları Işığında Bir Değerlendirme. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 17 (2), 219-258. DOI: 10.32450/aacd.511271
MLA Bektaş, İ . "Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanmama Nedeniyle İptali- AB Adalet Divanı’nın Güncel Kararları Işığında Bir Değerlendirme". Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi 17 (2019): 219-258 <http://dergipark.gov.tr/aacd/issue/42500/511271>
Chicago Bektaş, İ . "Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanmama Nedeniyle İptali- AB Adalet Divanı’nın Güncel Kararları Işığında Bir Değerlendirme". Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi 17 (2019): 219-258
RIS TY - JOUR T1 - Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanmama Nedeniyle İptali- AB Adalet Divanı’nın Güncel Kararları Işığında Bir Değerlendirme AU - İbrahim Bektaş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.32450/aacd.511271 DO - 10.32450/aacd.511271 T2 - Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 219 EP - 258 VL - 17 IS - 2 SN - 1303-2518- M3 - doi: 10.32450/aacd.511271 UR - https://doi.org/10.32450/aacd.511271 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ankara Review of European Studies Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanmama Nedeniyle İptali- AB Adalet Divanı’nın Güncel Kararları Işığında Bir Değerlendirme %A İbrahim Bektaş %T Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanmama Nedeniyle İptali- AB Adalet Divanı’nın Güncel Kararları Işığında Bir Değerlendirme %D 2019 %J Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi %P 1303-2518- %V 17 %N 2 %R doi: 10.32450/aacd.511271 %U 10.32450/aacd.511271
ISNAD Bektaş, İbrahim . "Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanmama Nedeniyle İptali- AB Adalet Divanı’nın Güncel Kararları Işığında Bir Değerlendirme". Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi 17 / 2 (January 2019): 219-258. https://doi.org/10.32450/aacd.511271