Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2148-0494 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Abant İzzet Baysal Üniversitesi |

dergİabant  (e-ISSN: 2148-0494)

dergİabant (Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi) Mayıs  ve Kasım aylarında, Bahar ve Güz sayıları olarak yılda iki kez yayımlanan hakemli akademik bir dergidir.

TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin Komitesi’nin 23.02.2018 tarihli kararıyla Bahar/2017 (5/9) sayısından itibaren Ulakbim TR Dizin tarafından taranan bilimsel dergiler kapsamına alınmıştır.

Dergide, din ve ahlak ile ilgili ilahiyat ve sosyal bilimler alanlarında yapılmış telif ve tercüme makale, metin neşri ve tercümeleri; deneysel, betimsel ve kuramsal çalışmalar; model önerileri, kitap ve bilimsel etkinlik tanıtım ve değerlendirmeleri vb. yazılar yayımlanır.

Dergiye gönderilecek makalelerin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımına karar verilmemiş olması ve toplam on bin kelimeyi (dipnotlar hariç) geçmemesi gerekir. Makale formatı taşımayan kitap, tez, konferans, panel ve sempozyum değerlendirmeleri ise bin beş yüz kelimeyi geçmemelidir.

dergİabant'ta yayımlanması istenen yazılar, her sayının sonunda yer alan YayınEsasları ve Makale Kabul Şartları’nda belirtilen yazım kuralları, dipnot ve kaynakça gösterim ilkelerine göre kaleme alınmış olmalıdır.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2148-0494 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Abant İzzet Baysal Üniversitesi |
Kapak Resmi

21.375

104.340

dergİabant  (e-ISSN: 2148-0494)

dergİabant (Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi) Mayıs  ve Kasım aylarında, Bahar ve Güz sayıları olarak yılda iki kez yayımlanan hakemli akademik bir dergidir.

TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin Komitesi’nin 23.02.2018 tarihli kararıyla Bahar/2017 (5/9) sayısından itibaren Ulakbim TR Dizin tarafından taranan bilimsel dergiler kapsamına alınmıştır.

Dergide, din ve ahlak ile ilgili ilahiyat ve sosyal bilimler alanlarında yapılmış telif ve tercüme makale, metin neşri ve tercümeleri; deneysel, betimsel ve kuramsal çalışmalar; model önerileri, kitap ve bilimsel etkinlik tanıtım ve değerlendirmeleri vb. yazılar yayımlanır.

Dergiye gönderilecek makalelerin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımına karar verilmemiş olması ve toplam on bin kelimeyi (dipnotlar hariç) geçmemesi gerekir. Makale formatı taşımayan kitap, tez, konferans, panel ve sempozyum değerlendirmeleri ise bin beş yüz kelimeyi geçmemelidir.

dergİabant'ta yayımlanması istenen yazılar, her sayının sonunda yer alan YayınEsasları ve Makale Kabul Şartları’nda belirtilen yazım kuralları, dipnot ve kaynakça gösterim ilkelerine göre kaleme alınmış olmalıdır.

Güz 2018 Son Sayı
Cilt 6 - Sayı 12 - Ara 2018
 1. Editörden
  Sayfalar 1 - 1
  Cahid Kara
 2. Jenerik
  Sayfalar 1 - 8
  Cahid Kara
 3. KLASİK HADİS KAYNAKLARINA GÖRE ABDULLAH B. SA’D B. EBÎ SERH
  Sayfalar 252 - 273
  Hüseyin Akyüz
 4. İBN SÎNÂ’DA NİCELİKLERİN VARLIĞI
  Sayfalar 274 - 293
  Mehmet Fatih Demirci
 5. KANT’IN LEİBNİZ’İN MONADOLOJİSİNDEKİ UZAY VE ZAMAN ANLAYIŞINI ELEŞTİRİSİ
  Sayfalar 294 - 305
  Ahmet Uğurlu
 6. TÜRK DİN MÛSİKÎSİNDE KASÎDE FORMU (HAFIZ EMİN IŞIK ÖRNEĞİ)
  Sayfalar 306 - 322
  Mehmet Öncel
 7. BİR FÂKİHİN TASAVVUF YORUMU: AKİFZÂDE’NİN MÜHİMMÂTU’S-SÛFİYYE ADLI MAHTÛT ESERİ
  Sayfalar 323 - 341
  Mehmet Saki Çakır
 8. ABDÜSSELAM AHUNDZÂDE VE TARİH-İ MUKADDES-İ ENBİYA İSİMLİ ESERİ
  Sayfalar 342 - 357
  Bilge Kaya Yiğit
 9. İBN SÎNÂ FELSEFESİNDE VARLIK VE MAHİYET KAVRAMLARI
  Sayfalar 358 - 371
  Kemal Göz
 10. ABDURRAHMAN B. EL-HÂC EBÛ BEKİR EL-KEFEVÎ’NİN MECMÛʿA-İ HUTBE İSİMLİ ESERİNDE HADÎS KULLANIMI
  Sayfalar 372 - 393
  Hasan Yerkazan
 11. KASAS SÛRESİ 38. ÂYET BAĞLAMINDA KUR’ÂNI KERÎM’DEKİ TARİHSEL VERİNİN RASYONEL OLMADIĞI İDDİASI
  Sayfalar 394 - 415
  Bayram Ayhan
 12. BİR HATİP OLARAK DİN GÖREVLİLERİNDE BULUNMASI GEREKEN TEMEL YETERLİKLER
  Sayfalar 416 - 429
  Muhammed Esat Altıntaş
 13. İBRAHİM MUSTAFA’NIN NAHİV İLMİNİN ISLAHINA DAİR GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 430 - 456
  Şahin Şimşek
 14. HANEFÎ MEZHEBİNE HİNTLİ BİR YORUM: FERÂİZİYYE HAREKETİ
  Sayfalar 457 - 478
  Ahmet Aydın
 15. CEMAL HALVETİ’NİN “ESRÂRU’L-VUDÛ” ADLI RİSALESİ BAĞLAMINDA FIKIH-TASAVVUF İLİŞKİSİ
  Sayfalar 479 - 497
  Murat Polat
 16. FER‘Î MESELELER ÇERÇEVESİNDE MANSÛRÎZÂDE SAÎD BEY’İN FIKIH ANLAYIŞI
  Sayfalar 498 - 521
  Ayşegül YILMAZ
 17. KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN DİN ÖĞRETİMİNDE KULLANILMASI
  Sayfalar 522 - 539
  Mehmet Ayas
 18. Thomas WÜRTZ, Islamische Theologie im 14. Jahrhundert- Auferstehungslehre, Handlungstheorie und Schöpfungsvorstellungen im Werk von Sa’d ad-Din at-Taftazani, (14. Yüzyılda İslam Kelamı- Sadettin Taftazani’nin Eserinde Yeniden Diriliş Doktrini, Eylem Teorisi ve Yaratılış Tasavvurları)
  Sayfalar 540 - 543
  Özcan Taşcı
 19. Tercemetu Ayeti’l-Kursî
  Sayfalar 544 - 546
  Burhan Baltacı
 20. Hasan Hanefi, Gelenek ve Yenilenme
  Sayfalar 547 - 550
  Ülkü Tatar
 21. Yayın Esasları
  Sayfalar 551 - 559
  Cahid Kara