ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 
İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ (DERG
İABANT)
YAYIN ESASLARI VE MAKALE KABUL ŞARTLARI


dergİabant (Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi) Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli akademik bir dergidir. Dergide, din ve ahlak ile ilgili ilahiyat ve sosyal bilimler alanlarında yapılmış telif ve tercüme makale, metin neşri ve tercümeleri; deneysel, betimsel ve kuramsal çalışmalar; model önerileri, kitap ve bilimsel etkinlik tanıtım ve değerlendirmeleri vb. yazılar yayımlanır.

Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen yazılar amaç, kapsam, içerik, yöntem, yazım kurallarına uygunluk açılarından sorumlu editör(ler)ce incelenir. Uygun bulunan yazılar bilimsel yetkinlikleri açısından değerlendirilmek üzere alanında uzman iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarının olumlu olması durumunda çalışma yayımlanır; hakemlerden birinin olumsuz rapor vermesi durumunda yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin kararı doğrultusunda yazının yayımlanıp yayımlanmamasına karar verilir. Yayımlanma kararı alınan çalışma yayım sırasına alınır. Hakem raporları gizlidir. Yazar(lar)a çalışmalarıyla ilgili üç ay içerisinde cevap verilir. Yazarlar, yayın kurulu ve hakemlerin raporlarını dikkate almak zorundadırlar. Yayımlanan yazıların bilimsel ve yasal açıdan sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın kurulu gönderilen yazıyı yayımlayıp yayımlamamakta serbesttir. Gönderilen yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez. Yayımlanmış yazıların her türlü hakkı dergİabant'a aittir. Yayımlanmış yazılar için telif ücreti ödenmez. Dergide yayımlanmış yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz. Derginin yayın dili Türkçedir; ancak diğer dillerde kaleme alınmış yazılar ilgili dilde ve Türkçe olarak yazılmış özetleriyle birlikte kabul edilir. Dergiye gönderilecek makalelerin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımına karar verilmemiş olması ve toplam on bin kelimeyi (dipnotlar hariç) geçmemesi gerekir. Makale formatı taşımayan kitap, tez, konferans, panel ve sempozyum değerlendirmeleri ise bin beş yüz kelimeyi geçmemelidir.

Dergimize makale gönderiminde bulunmak isteyenler için son tarih: Bahar dönemi 15 Mayıs, Güz dönemi 15 Kasımdır.

Dergimize makale gönderim işleminin önümüzdeki sayılar için DergiPark http://dergipark.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.

 

YAZIM KURALLARI

Dergiye gönderilecek makaleler A4 boyutlarında beyaz kâğıda üst ve sol taraflardan 4 cm, alt ve sağ taraflardan 3 cm boşluk bırakılarak 1,15 satır aralıklı, iki yana yaslı, ilk satır 1,25 cm girintili, paragraftan önce ve sonra 6 nk boşluk, satır sonu tirelemesiz biçimde, 11 punto Cambria yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır.

Gönderilen tablo, şekil, resim, grafik ve benzerlerinin derginin sayfa boyutları dışına taşmaması ve daha kolay kullanılmaları için 12x17 cm'lik alanı aşmaması gerekir. Bu nedenle tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlarda daha küçük punto ve tek aralık kullanılabilir. Yazılarda aşağıdaki öğeler bulunmalıdır.

1. Öz ve Abstract: 10 punto, Cambria yazı karakteri, 1.0 (tek) satır aralıklı, 1,25 cm girintili (ilk satır girintisiz), iki yana yaslı, paragraftan sonra aralık bırakılmaksızın (0 nk) yazılır. Makalenin 100-150 kelimelik Türkçe ve İngilizce özetine (Öz – Abstract) konuyu tanımlayan 5 Anahtar kelime ve Keywords (arada boşluk bırakmaksızın) mutlaka eklenmelidir.

2. Dipnotlar: 9 punto, Cambria yazı karakteri, 1.0 (tek) satır aralıklı, 1,25 cm asılı (ilk satır diğerleriyle hizalı “tab tuşuyla”), iki yana yaslı, paragraftan önce ve sonra aralıksız (0 nk) olarak yazılır.

3. Kaynakça: 10 punto, Cambria yazı karakteri, 1.15 satır aralıklı, 1,25 cm asılı, iki yana yaslı, paragraftan sonra aralık bırakılmaksızın (0 nk) yazılır.

4. Başlıklar (MAKALE ADI, Öz ve Anahtar Kelimeler, Giriş, 1. Başlık, 2. Başlık…, Sonuç, Kaynakça):

Tüm başlıklar kalın yazı tipiyle, metin gövdesi ile başlıklar arasında satır boşluğu bırakılmaksızın yazılmalıdır.

Makale Adı (Türkçe ve İngilizce) 11 punto, önce ve sonra 12 nk boşluk, 1.5 satır aralıklı olarak yazılır. Makale başlığı büyük harflerle, metne ortalı olarak yazılmalı boşluklarla beraber toplam 100 karakteri aşmamasına özen gösterilmelidir (Varsa makale alt başlığı, ana başlıktan “:” ile ayrılmalıdır.)

Öz ve Anahtar Kelimeler, Abstract ve Keywords, 10 punto, 1.0 (tek) satır aralıklı, soldan 1,25 cm girintili, paragraftan önce ve sonra aralıksız (0 nk) olarak yazılır.

Alt başlıklar küçük harflerle, düz biçimde 11 punto, paragraftan önce 12 nk, paragraftan sonra 6 nk boşluk, soldan 1,25 cm girintili olarak yazılır.   

Metin içinde ve Kaynakçada Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nin belirlemiş olduğu transkripsiyon ve imla kuralları esas alınmalıdır. Kelimelerin imlasında metin boyunca birlik sağlanmalı, kaynakçada kısaltma kullanmamaya özen gösterilmelidir.

DİPNOT VE KAYNAKÇA GÖSTERİM KURALLARI

 

v KİTAP

İlk geçtiği yerde:

Yazar(lar)ın adı ve soyadı, eserin tam ismi, (varsa) tercüme edenin, hazırlayanın veya editörün adı ve soyadı, basım yeri, basım evi, basım yılı, sayfa numarası.

İkinci geçtiği yerde:

Yazar(lar)ın soyadı, kısaltılmış eser adı, sayfa numarası.

Kaynakçada:

(Yazar(lar)ın birden fazla eseri metinde kullanıldıysa her bir eserin künyesi verilirken yazar(lar)ın soyadı, adı sırasıyla tekrarlanır.) Yazar(lar)ın soyadı ve adı eserin tam ismi, (varsa) tercüme edenin, hazırlayanın veya editörün adı ve soyadı, basım yeri, basım evi, basım yılı, eserin cilt sayısı.  

1. Tek Yazarlı Kitap (Türkçe, Osmanlıca, Arapça)

İlk Dipnot: 

-          Cahid Kara, İslâm Toplumunda Mecusiler: Abbasiler Dönemi, Bolu: Boy Yayınları, 2015, s. 95-98.

-          Hilmi Ziya Ülken, İslam Felsefesi Tarihi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1957, II, 28.

-          Nev‘îzâde Atâî, Hadâiku’l-Hakâik fî Tekmileti’ş-Şekâik (haz. Abdülkâdir Özcan), İstanbul: Çağrı Yayınları, 1989, s. 600–601.

-          İmâmü’l-Harameyn el-Cüveynî, el-İrşâd ilâ kavâtı’ıl-edille fi usûli’l-i‘tikâd (nşr. M. Yûsuf Mûsâ - A. Abdülhamid), Kahire: Mektebetü’l-Hancî, 1369/1950, s. 89.

İkinci Dipnot ve Sonrası:

-          Kara, İslâm Toplumunda Mecusiler, s. 105.

-          Ülken, İslam Felsefesi Tarihi, II, 45-47.

-          Nev‘îzâde, Hadâiku’l-Hakâik, s. 607.

-          Cüveynî, el-İrşâd, s. 95.

Kaynakça:

-          Kara, Cahid, İslâm Toplumunda Mecusiler: Abbasiler Dönemi, Bolu: Boy Yayınları, 2015.

-          Ülken, Hilmi Ziya, İslam Felsefesi Tarihi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1957, I-II.

-          Atâî, Nev‘îzâde, Hadâiku’l-Hakâik fî Tekmileti’ş-Şekâik (haz. Abdülkâdir Özcan), İstanbul: Çağrı Yayınları, 1989.

-          Cüveynî, İmâmü’l-Harameyn, el-İrşâd ilâ kavâtı’ıl-edille fi usûli’l-i‘tikâd (nşr. M. Yûsuf Mûsâ - A. Abdülhamid), Kahire: Mektebetü’l-Hancî, 1369/1950.

2.    Çok Yazarlı Kitap

Üç veya daha fazla yazarlı eserlerde ilk yazardan sonra v.dğr. kısaltması kullanılır.

İlk Dipnot:

-          Ömer Lütfi Barkan – Ekrem Hakkı Ayverdi, İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri 953 (1546) Tarihli, İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti, 1973, s. 520-526.

-          Bekir Topaloğlu v.dğr., İslam’da İnanç Esasları, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1998, s. 25.

İkinci Dipnot ve Sonrası:

-          Barkan – Ayverdi, İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri, s. 159.

-          Topaloğlu v.dğr., İslam’da İnanç Esasları, s. 36.

Kaynakça:

-          Barkan, Ömer Lütfi – Ayverdi, Ekrem Hakkı, İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri 953 (1546) Tarihli, İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti, 1973.

-          Topaloğlu, Bekir v.dğr., İslam’da İnanç Esasları, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1998.

3. Çeviri Kitap

İlk Dipnot:

-          Beyâzîzâde Ahmed Efendi, İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe’nin İtikâdî Görüşleri (çev. İlyas Çelebi), İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 2000, s. 25.

-          Edouard Philippe Engelhardt, Tanzimat ve Türkiye (çev. Ali Reşad), İstanbul: Kaknüs Yayınları, 1999, s. 85.

İkinci Dipnot ve Sonrası:

-          Beyâzîzâde, İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe’nin İtikâdî Görüşleri, s. 45.

-          Engelhardt, Tanzimat ve Türkiye, s. 65.

Kaynakça:

-          Beyâzîzâde Ahmed Efendi, İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe’nin İtikâdî Görüşleri (çev. İlyas Çelebi), İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 2000.

-          Engelhardt, Edouard Philippe, Tanzimat ve Türkiye (çev. Ali Reşad), İstanbul: Kaknüs Yayınları, 1999.

v KİTAP BÖLÜMÜ

İlk Dipnot:

-          Muhammed Abdulhay, “Eşarilik”, İslam Düşünce Tarihi (edt. M. M. Şerif - Mustafa Armağan), İstanbul: İnsan Yayınları, 1990, I, 260.

-          Ramazan Altıntaş, “Mu’tezile: Önemli İsimler, Temel İlkeler ve Ana Esaslar”, Kelâm: El Kitabı (edt. Şaban Ali Düzgün), Ankara:  Grafiker Yayınları, 2015, s. 68.

İkinci Dipnot ve Sonrası:

-          Abdulhay, “Eşarilik”, I, 262.

-          Altıntaş, “Mu’tezile”, s. 69.

Kaynakça:

-          Abdulhay, Muhammed, “Eşarilik”, İslam Düşünce Tarihi (edt. M. M. Şerif - Mustafa Armağan), İstanbul: İnsan Yayınları, 1990, I, 255-277.

-          Altıntaş, Ramazan, “Mu’tezile: Önemli İsimler, Temel İlkeler ve Ana Esaslar”, Kelâm: El Kitabı (edt. Şaban Ali Düzgün), Ankara:  Grafiker Yayınları, 2015, 63-94.

v MAKALE

İlk geçtiği yerde:

-          Yazarın adı ve soyadı, makalenin tam adı, derginin adı, cilt/sayı nosu, basım yılı, sayfa numarası.

İkinci geçtiği yerde:

-          Yazarın soyadı, makalenin kısa adı, sayfa numarası.

 

İlk dipnot:

-          Kılıç Aslan Mavil, “Te’vîl Meselesine Dâir Metodik ve Bütüncül Bir Tahlil Denemesi”, Kelam Araştırmaları Dergisi, 10/2 (2012), 44.

İkinci Dipnot ve Sonrası:

-          Mavil, “Te’vîl Meselesine Dâir Metodik ve Bütüncül Bir Tahlil Denemesi”, 45.

Kaynakça:

-          Mavil, Kılıç Aslan, “Te’vîl Meselesine Dâir Metodik ve Bütüncül Bir Tahlil Denemesi”, Kelam Araştırmaları Dergisi, 10/2 (2012), 41-56.

v BİLDİRİ

İlk dipnot:

-          Osman Çetin, “Akşemseddin”, Bolu’nun Değerleri, Bolu, Kasım 25 2012 içinde (edt. Osman Mutluel – Cemalettin Şen), Bolu: AİBÜ İlahiyat Fakültesi Yayınları, 2015, s. 40. 

İkinci Dipnot ve Sonrası:

-          Çetin, “Akşemseddin”, s. 45. 

Kaynakça:

-          Çetin, Osman, “Akşemseddin”, Bolu’nun Değerleri, Bolu, Kasım 25 2012 içinde (edt. Osman Mutluel – Cemalettin Şen), Bolu: AİBÜ İlahiyat Fakültesi Yayınları, 2015, 39-61.

v ANSİKLOPEDİ MADDESİ

İlk dipnot:

-          İrfan, Abdülhamid, “Cebriyye”, TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA), VII, 206.

İkinci Dipnot ve Sonrası:

-          Abdülhamid, “Cebriyye”, 207.

 Kaynakça:

-          Abdülhamid, İrfan, “Cebriyye”, TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA), VII, 205-208.

v TEZ

İlk dipnot:

-          Sedat Şensoy, “Abdülkahir el-Cürcani’de Anlam Problemi”, (doktora tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001), s. 122.

İkinci Dipnot ve Sonrası:

-          Sedat Şensoy, “Abdülkahir el-Cürcani’de Anlam Problemi”, s. 125.

 Kaynakça:

-          Sedat Şensoy, “Abdülkahir el-Cürcani’de Anlam Problemi”, (doktora tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001).

v ONLINE KAYNAK

İlk dipnot:

-          Alane D. Oestreicher, “Worldwide Traditions of a Primordial Paradise”; http://associate.com/ministry_files/The_Reading_Room/Evolution_n_Creation_2/Traditions_Of_A_PrImordial_Para.shtml (erişim: 27 Mart 2003).

 

İkinci Dipnot ve Sonrası:

-          Oestreicher, “Worldwide Traditions of a Primordial Paradise”.

 

Kaynakça:

-          Oestreicher, Alane D., “Worldwide Traditions of a Primordial Paradise”; http://associate.com/ministry_files/The_Reading_Room/Evolution_n_Creation_2/Traditions_Of_A_PrImordial_Para.shtml (erişim: 27 Mart 2003).

v KUR’ÂN-I KERİM ve KİTAB-I MUKADDES BÖLÜMLERİNE ATIF

-          el-Bakara 2/172, Âl-i İmrân 3/7.

-          Tekvin 34:21; Matta 7:6.

 

GENEL KISALTMALAR

b.            Bin, ibn

bkz.       Bakınız

bl.           Bölüm

bs.          Baskı

c.            Cilt

çev.        Çeviren

der.        Derleyen

edt.        Editör

h.            Hicrî

haz.       Hazırlayan

hk.         Hakkında

krş.        Karşılaştırınız

Ktp.       Kütüphane/Kütüphanesi

m.ö.       Milattan önce

m.s.       Milattan sonra

nr.          Numara

nşr.        Neşreden, tahkik eden vb.

ö.            Ölümü

s.            Sayfa

s.nşr.     Sadeleştirerek neşreden

sdl.         Sadeleştiren

ş.            Şemsî

ts.           Tarihsiz

v.dğr.    Ve diğerleri

vb.         Ve benzeri

vd.         Ve devamı

vr.          Varak

y.y.         Yayın yeri yok

yy.         Yüzyıl