Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 3, Sayfalar 551 - 564 2017-12-15

The frequency of scoliosis in patients with low back pain who admitted to our clinic and the relationship between Cobb angle, age and gender
Bel ağrısı nedeniyle polikliniğimize başvuran hastalarda skolyoz sıklığı ve Cobb açısı değerlerinin yaş ve cinsiyet ile ilişkisi.

Ayşe Atılgan ÇELİK [1] , Semra COŞKUN [2] , Onur KILINÇ [3] , Adem YILDIRIM [4]

222 379

Aim: The aim of this study was to determine the frequency of scoliosis in patients who applied to our outpatient clinic with low-back pain and to investigate whether there is a relation between Cobb angle and age and gender.

Material and methods: The data of 10.837 patients who applied to our polyclinic with low-back pain were retrospectively evaluated. According to history and physical examination, 130 patients who were requested scoliosis radiography were included in the study. Patients' spine curvature degrees were assessed by Cobb’s angle measurement method on a scoliosis radiography which allows the whole spine to be viewed radiographically in anterio-posterior direction. A scoliosis is defined as a lateral spinal curvature with a Cobb angle of 10° or more. The frequency of scoliosis, the relationships between Cobb angle, age and gender were investigated.

Results: Of the 130 patients, 80 were female (61.5%) and 50 were male (38.5%). No statistically significant difference was found between the average values of ages according to gender. Cobb angle was <10 degrees in 111 patients (85,4) and ≥10 degrees in 19 patients diagnosed as scoliosis (14.6%). The frequency of scoliosis was 1,75 per thousand. The mean Cobb angles of female and male patients were 5.81 ± 4.22 and 5.32 ± 4.29, respectively. There was no significant difference when the Cobb angle measurement results of the patients were analyzed according to the gender. When the relation between age and Cobb angle was examined, it was seen that there was a weak correlation in the positive direction.

Conclusion: The presence of scoliosis should be considered in patients presenting with low back pain. Appropriate radiological requests should be made considering the age of the patient.

Amaç: Bu çalışmanın amacı polikliniğimize bel ağrısı ile başvuran hastalarda skolyoz sıklığını saptamak ve Cobb açısı ile yaş ve cinsiyet arasında ilişkisi olup olmadığını araştırmaktı.

Yöntem: Bel ağrısı ile polikliniğimize başvuran 10837 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Öykü ve fizik muayane bulgularına göre skolyozdan şüphelenilip skolyoz grafisi çektirilen 130 hastanın verileri çalışmamıza dahil edildi. Hastaların omurga eğrilik dereceleri radyografik olarak anterio-posterior yönde tüm omurgayı görmeyi sağlayan skolyoz grafisi üzerinde Cobb açısı ölçümü yöntemi ile değerlendirildi. Cobb açısı 10 derece üzerinde olan hastalar skolyoz olarak değerlendirildi. Skolyoz sıklığı, Cobb açısı değerinin yaş ve cinsiyet ile olan ilişkisi araştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya alınan 130 hastanın 80 tanesi kadın (%61,5), 50 tanesi ise erkek idi (%38,5). Cinsiyete göre yaş ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı. 111 hastada (%85,4)  Cobb açısı <10 derece, skolyoz tanısı alan 19 hastada ise (%14,6) ≥10 derece olarak ölçüldü. Skolyoz sıklığı binde 1,75 idi. Çalışmaya alınan kadın ve erkek hastaların Cobb açısı ortalamaları sırasıyla 5,81 ± 4,22 ve 5,32 ± 4,29 idi. Hastaların Cobb açısı ölçüm sonuçlarının cinsiyete göre dağılımına bakıldığında anlamlı fark olmadığı görüldü. Yaş ile Cobb açısı arasındaki ilişkisi incelendiğinde pozitif yönde zayıf bir korelasyon olduğu görüldü.

Sonuç: Bel ağrısıyla başvuran hastalarda skolyoz varlığı göz önünde bulundurulmalı,  hastanın yaşı da göz önünde bulundurularak uygun radyolojik istemler yapılmalıdır.

 • 1. Seçer M, Muradov JM, Dalgıç A. Evaluation of congenital lumbosacral malformations and neurological findings in patients with low back pain. Turkish Neurosurgery 2009;19(2):145-148
 • 2. Takmaz SA. Kronik bel boyun ağrılı hastaya yaklaşım ve değerlendirme yöntemleri. TOTBİD Dergisi 2017;16:81–88
 • 3. Nabiyev V, Ayhan S, Acaroğlu E. Bel ağrısında tanı ve tedavi algoritması- TOTBİD Dergisi 2015;14:242–251
 • 4. Kavak C. Adölesan idiyopatik skolyozun cerrahi tedavisinde anterior ve posterior enstrümentasyon sonuçlarının karşılaştırılması (Uzmanlık tezi). 2005 Adana, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi.
 • 5. Trobisch P, Suess O, Schwab F. Idiopathic scoliosis. Deutsches Ärzteblatt International 2010;107(49): 875-884
 • 6. Yılmaz H, Zateri C, Vurur s, Bakar C Prevalence of adolescent idiopathic scoliosis among primary school children in Canakkale, Turkey. Scoliosis, 2012;7(1):37
 • 7. Yıldırım A. Kronik Diskojenik Bel Ağrıları ve Cerrahi Dışı Tedavi Yöntemleri: Güncelleme. Dicle Medical Journal 2016;43(1);181-191.
 • 8. Sato T, Ito T, Hirano T, Morita O, Kikuchi R, Endo N, Tanabe N. Low back pain in childhood and adolescence: assessment of sports activities. European Spine Journal 2011;20(1):94-99.
 • 9. Erdal A. Skolyoz ve Rehabilitasyonu. Editör: Göksoy T, Şenel K. Ortopedik Rehabilitasyon, 2. Baskı, Bilimsel Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2016:283-292
 • 10. Weinstein SL, Dolan LA, Spratt KF, Peterson KK, Spoonamore MJ, Ponseti IV. Health and function of patients with untreated idiopathic scoliosis: a 50-year natural history study. Jama 2003;289(5):559-567.
 • 11. Oğuz E, Ekinci Ş, Erşen Ö. Ergen İdiyopatik Skolyozda Radyolojik Değerlendirme ve Sınıflama Sistemlerinin İncelenmesi. TOTBİD dergisi 2013;12(1):73-82.
 • 12. Yılmaz HG –İdiyopatik Skolyozda Egzersiz Reçeteleme. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 2014;60(2): 31-35.
 • 13. Griegel-Morris P, Larson K, Mueller-Klaus K, Oatis CA. Incidence of common postural abnormalities in the cervical, shoulder, and thoracic regions and their association with pain in two age groups of healthy subjects. Physical therapy 1992;72(6):425-431.
 • 14. Ünlü Z, Yorgancıoğlu R. Sırt-boyun-omuz bölgesinde ağrı olan kişilerde postür analizi. Romatoloji Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi. 1993;4:166–169.
 • 15. Bilgin S. Multifitus Kası ve Klinik Etkisi. Journal of Exercıse Therapy And Rehabilitation Erişim: http://www.jetr.org.tr/wp-content/uploads/klinik-not-sevil-bilgin-haziran-2015.
 • 16. Bilgiç S, Erşen, Ö. (). Adolesan İdiyopatik Skolyoz Konservatif Tedavisi. Turkiye Klinikleri Journal of Orthopaedics and Traumatology Special Topics 2017;10(2);118-123.
 • 17. Oskay D, Yakut Y. Bel Ağrısı Olan ve Olmayan Kadınların Fiziksel Uygunluk Parametrelerinin Karşılaştırılması. Göztepe Tıp Dergisi 2011;26(3):117-122
 • 18. Balıkçı T, Bezer M. Çocuklarda bel ağrısı. TOTBİD Dergisi 2015;14:262–270
 • 19. Önal VS, Gemalmaz HC. Çocuk ve Adolesan Yaş Grubunda Bel Ağrıları; Yaklaşım, Tanı ve Tedavi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi; 2014;5(1):20-23.
 • 20. Herring JA, Tachdjian’s Pediatric Orthopaedics: Back pain. Third edition, Philadelphia, WB Saunders Comp, 2002: 95-107.
 • 21. Demir YP, Çırak Y, Dalkılınç M, Yılmaz GD, Uraş İ, Kömürcü M. İlkokul Çocuklarında Çanta Taşıma, Bilgisayar Kullanma Alışkanlığı ve Postür. Ankara Medical Journal 2012;12(4):182-187.
 • 22. Shehab D, Al-Jarallah K, Al-Ghareeb F, Sanaseeri S, Al-Fadhli M, Habeeb S: Is low-back pain prevalent among Kuwaiti children and adolescents? A governorate-based study. Medical Principles and Practice. 2004;13:142-146.
 • 23. Kovacs FM, Gestoso M, del Real MT G, López J, Mufraggi N, Méndez JI. Risk factors for non-specific low back pain in school children and their parents: a population based study. Pain. 2003;103:259-268.
 • 24. Newcomer K, Sinaki M. Low back pain and its relationship to back strength and physical activity in children. Acta Paediatrica, 1996;85(12);1433-1439.
 • 25. Calvo-Muñoz I, Gómez-Conesa A, & Sánchez-Meca J. Prevalence of low back pain in children and adolescents: a meta-analysis. BMC pediatrics, 2013;13(1):14.
 • 26. Bjerkreim I, Hassan I. Progression in untreated idiopathic scoliosis after end of growth. Acta Orthopaedica Scandinavica 1982;53(6):897-900.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Dergi Bölümü Araştırma/Research
Yazarlar

Yazar: Ayşe Atılgan ÇELİK (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: Semra COŞKUN

Yazar: Onur KILINÇ

Yazar: Adem YILDIRIM

Bibtex @araştırma makalesi { adiyamansaglik374982, journal = {Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2458-9179}, address = {Adıyaman Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {551 - 564}, doi = {10.30569/adiyamansaglik.374982}, title = {Bel ağrısı nedeniyle polikliniğimize başvuran hastalarda skolyoz sıklığı ve Cobb açısı değerlerinin yaş ve cinsiyet ile ilişkisi.}, key = {cite}, author = {COŞKUN, Semra and KILINÇ, Onur and Atılgan ÇELİK, Ayşe and YILDIRIM, Adem} }
APA Atılgan ÇELİK, A , COŞKUN, S , KILINÇ, O , YILDIRIM, A . (2017). Bel ağrısı nedeniyle polikliniğimize başvuran hastalarda skolyoz sıklığı ve Cobb açısı değerlerinin yaş ve cinsiyet ile ilişkisi.. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3 (3), 551-564. DOI: 10.30569/adiyamansaglik.374982
MLA Atılgan ÇELİK, A , COŞKUN, S , KILINÇ, O , YILDIRIM, A . "Bel ağrısı nedeniyle polikliniğimize başvuran hastalarda skolyoz sıklığı ve Cobb açısı değerlerinin yaş ve cinsiyet ile ilişkisi.". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 3 (2017): 551-564 <http://dergipark.gov.tr/adiyamansaglik/issue/35198/374982>
Chicago Atılgan ÇELİK, A , COŞKUN, S , KILINÇ, O , YILDIRIM, A . "Bel ağrısı nedeniyle polikliniğimize başvuran hastalarda skolyoz sıklığı ve Cobb açısı değerlerinin yaş ve cinsiyet ile ilişkisi.". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 3 (2017): 551-564
RIS TY - JOUR T1 - Bel ağrısı nedeniyle polikliniğimize başvuran hastalarda skolyoz sıklığı ve Cobb açısı değerlerinin yaş ve cinsiyet ile ilişkisi. AU - Ayşe Atılgan ÇELİK , Semra COŞKUN , Onur KILINÇ , Adem YILDIRIM Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.30569/adiyamansaglik.374982 DO - 10.30569/adiyamansaglik.374982 T2 - Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 551 EP - 564 VL - 3 IS - 3 SN - -2458-9179 M3 - doi: 10.30569/adiyamansaglik.374982 UR - http://dx.doi.org/10.30569/adiyamansaglik.374982 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Bel ağrısı nedeniyle polikliniğimize başvuran hastalarda skolyoz sıklığı ve Cobb açısı değerlerinin yaş ve cinsiyet ile ilişkisi. %A Ayşe Atılgan ÇELİK , Semra COŞKUN , Onur KILINÇ , Adem YILDIRIM %T Bel ağrısı nedeniyle polikliniğimize başvuran hastalarda skolyoz sıklığı ve Cobb açısı değerlerinin yaş ve cinsiyet ile ilişkisi. %D 2017 %J Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2458-9179 %V 3 %N 3 %R doi: 10.30569/adiyamansaglik.374982 %U 10.30569/adiyamansaglik.374982
ISNAD Atılgan ÇELİK, Ayşe , COŞKUN, Semra , KILINÇ, Onur , YILDIRIM, Adem . "Bel ağrısı nedeniyle polikliniğimize başvuran hastalarda skolyoz sıklığı ve Cobb açısı değerlerinin yaş ve cinsiyet ile ilişkisi.". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 3 / 3 (Aralık 2017): 551-564. http://dx.doi.org/10.30569/adiyamansaglik.374982