About

Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız, Dergi Hakkında sayfasındaki dergi yayın politikasını ve Yazar Rehberi'ni incelemenizi öneririz. Yazarlar dergiye gönderi yapmadan önce kayıt olmalıdır. Kaydolduktan sonra, Giriş bağlantısı aracılığıyla 5 basamaklı gönderi işlemine başlayabilir.Okuyucuların yayın bildirimi servisine kayıt olmaları önerilir. Bu işlem dergi giriş sayfasının üst kısmında yer alan Kayıt bağlantısından gerçekleştirilebilir. Bu servise kayıt yaptıran okuyucuya her yeni sayı yayınlandığında İÇİNDEKİLER sayfası e-posta aracılığı ile iletilir. Derginin gizlilik bildiriminde belirtildiği gibi, yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiç bir şekilde başka amaçlar için kullanılmayacaktır.Araştırma kütüphanelerine, bu dergiyi elektronik dergi kolleksiyonuna almalarını önermekteyiz. Derginin açık kodlu yayın sistemi, kütüphaneyi kullanan akademisyenlerin yayın sürecine katıldıkları diğer dergilerde kullanım için de uygun olabileceğini belirtmek gerekir. Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Public Knowledge Project sayfasından elde edilebilir.Yazarlar bu dergide yayınlanan çalışmalarını, yayın öncesinde ve sonrasında, kişisel web sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, bu dergiye kütüphanecilik kurallarına uygun şekilde referans vererek yayınlayabilirler.Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.Bu dergi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.Kopya düzenleme aşaması, makalenin akıcılığını, anlaşılırlığını, gramer yapısını, sözcük seçimini ve biçimini geliştirmeyi amaçlar. Bu, yazarın makalesinde yapabileceği önemli değişiklikler için son fırsattır; çünkü bundan sonraki aşamada yalnızca dizgi ve formata ilişkin düzeltmeler yapılacaktır. Kopya düzenlemesi yapılacak dosya MS Word veya .rtf dosyası biçiminde olduğundan, kelime işlem dokümanı olarak kolayca düzenlenebilir. Burada düzeltmeler için iki yaklaşım önerilmektedir. Birincisi MS Word programının "Değişiklikleri İzleme" (Track Changes) özelliğini kullanmaktır. Ancak bu yol seçildiğinde yazar, kopya editörü ve editörün programa erişebilmesi gerekir. Önerilen ikinci sistem ise, yazılımdan bağımsızdır ve Harward Educational Review izniyle buraya alınmıştır. Dergi editörü bu talimatları değiştirerek, derginin kendi işleyişine daha uygun biçime getirebilir.

Kopya düzenleme sistemleri

1. MS Word'ün “Değişiklikleri İzleme” özelliği ile Menü çubuğundaki Araçlar'ın altında yer alan "Değişiklikleri İzleme" özelliği etkinleştirilince, kopya editörü gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Eklediği metinler farklı renkle, çıkardığı yerler üstü çizili, renkli veya silinmiş olarak kenar boşluğunda gösterilir. Kopya editörü, yazara veya editöre sormak istediklerini köşeli parantez içinde yazabilir. Kopya editöründen geçen belge editöre iletilmek üzere sisteme yüklenir. Editör metni gözden geçirip yazarın görüşüne sunar. Editör ve yazar uygun gördükleri düzeltmeleri onaylayarak normal biçime getirirler, isterlerse değiştirebilir, ya da farklı renklerde yeni eklentiler veya çıkarmalar yapabilirler. Metinde köşeli parantez içinde sorular var ise yazar ve editör kendilerine yöneltilen bu soruları ilgili parantezin içinde yanıtlamalıdır. Yazar ve editörün incelemesinden geçen metni kopya editörü son bir kez daha gözden geçirerek değişiklikleri onaylar ve metin sayfa düzenleme ve dizgi aşamasına hazır hale gelir. 2. Harward Educational Review yöntemi ile Makale taslağında elektronik düzenlemeler yapmak için talimatlar Taslak metinde elektronik düzenlemeler yaparken, aşağıdaki yöntemi izleyin: Önerilen değişikliklere yanıt verme   Önerilen değişiklikleri onaylıyorsanız, ilgili metni kalın fonttan, normal fonta değiştirin.   Önerilen değişiklikleri onaylamıyorsanız, orijinal metni yeniden girip, kalın font yapın. Ekleme ve çıkarmalar yapma   Eklediğiniz kısmı kalın font yaparak işaretleyin.   Silinecek metni yandaki gibi köşeli parantezle işaretleyin: [silinecek metin]   Eğer bir cümle veya daha fazlasını siliyorsanız, ilgili alana bir not ekleyin. Örneğin : [silinen 2 cümle: silinecek metin] Yazara yöneltilen sorulara yanıt verme   Yazara yöneltilen sorulara dokunmayın, silmeyin, metin içinde kalın fontla bırakın.   Yazara yöneltilen soruların sonuna, verdiğiniz yanıtı [Yazar notu:] şeklinde ekleyiniz. Örneğin:[Yazar notu: Metodoloji tartışması önerdiğiniz şekilde genişletildi.] Yorum yapma   Makale düzenlemesi ile ilgili değişiklik ve büyük çaplı revizyonları açıklamak için Yorum kısmını kullanınız   örneğin, [Yorum: Üsteki paragraf 5. sayfadan 7. sayfaya taşındı]   Not: Sayfa numaralarını verirken, size gelen basılı kopyadaki sayfa numaralarını kullanınız. Elektronik işlemler sırasında sayfa numaraları değişebilir.

Elektronik düzenleme için bir örnek

İlk kopya editörü dosyası Derginin kopya editörü metni akıcılık, anlaşılırlık, gramer, sözcük seçimi ve biçim açısından gözden geçirip düzenleyerek, gerekli noktalarda yazara iletilecek soruları ekler. Bu ilk düzenlemesi tamamlanan makaleyi, derginin web sayfasına yükler. Yazara da makaleyi incelemesi için bir not gönderir. Yazar düzenleme dosyası Yazar, ilk düzenlemesi tamamlanmış makalenin yapısı veya düzeni ile ilgili büyük değişiklikler yapmadan önce, makalesini izleyen editörlerin görüşlerini almalıdır. İlk düzenleme sırasında yapılan değişilikleri uygun görüyorsa onaylayarak, görmüyorsa reddederek, yöneltilen tüm soruları cevaplandırmalıdır. Yazar bu işlemi tamamladığında dosya adını YazaradiQA.doc'tan YazaradiQAR.doc'a değiştirmeli (örn: LeeQA.doc yerine LeeQAR.doc) ve web sayfasına yüklemelidir. Son kopya düzenleme Dergi kopya editörü yazarın yaptığı değişiklikleri onaylayacak ve cevapları da metinle bütünleştirerek son kopyayı hazırlayacaktır. Son kopyayı dergi web sayfasına yükledikten sonra formatlamayı tamamlaması için sayfa düzeni editörünü uyaracaktır.

ABOUT

If you are interested in submitting an article for our journal, we recommend that you review the Journal Publication Policy and the Writer's Guide page in About Journal page. Authors must register before the manuscript submits. Once registered, the 5-digit shipment process can be initiated via the Input connection. It is recommended that customers register with the Broadcast Notification Service. This can be done via the Registration link at the top of the journal entry page. This service is transmitted to the registering reader via the CONTENTS page by e-mail whenever a new issue is published. As stated in the Privacy Statement, authors' identity information and e-mail addresses will never be used for any other purpose. We recommend that you transfer this journal to the library of electronic journals. It should be noted that the open coding system of the journal may also be suitable for use in other journals in which the librarian is participating in the publishing process. Detailed information about Open Journal Systems can be obtained from the Public Knowledge Project page. The journalists can publish their works published in this journal before and after the publication, on their personal websites or in institutional archives, with reference to this journal in accordance with the rules of library science. The names and e-mail addresses in the magazine's site will only be used for the purposes specified in this magazine; will not be opened for any other purpose or for use by other people. The aim of the editing stage is to improve the fluency, clarity, grammar structure, word selection and format of the article. This is the last opportunity for important changes in the author's work; because in the following stage only string and formative corrections will be made. Since the file to be copied is in the form of an MS Word or .rtf file, it can be easily edited as a word processing document. Two approaches are proposed here for remediation. The first is to use the "Track Changes" feature of the MS Word program. However, when this path is selected, the author, copy editor and editor must be able to access the program. The second proposed system is independent of the software and has been received here with the permission of Harward Educational Review. By modifying these instructions, the magazine editor can bring more appropriate style to the magazine's own operation.

Copy Editing Systems

1. With the "Track Changes" feature in MS Word and the "Track Changes" feature under Tools in the menu bar, the copy editor can make changes as needed. The texts it adds are displayed in margins with different colors, places where they are drawn, colored or erased. Copy editor, author or editor can write what they want in square brackets. The document passed through the copy editor is loaded into the system to be transmitted to the editor. The editor looks at the text and presents it to the author. The editor and author approve the corrections they see fit, bringing them to normal format, changing them, or creating new attachments or subtitles in different colors. If there are questions in square brackets, the author and editor should answer these questions in their respective brackets. The text from the review of the author and editor reviews the copy editor one last time to confirm the changes and the text becomes ready for page editing and sorting. 2. Instructions for making electronic edits in the article draft with the Harward Educational Review method When making electronic edits in the draft text, follow the procedure below: Reply to the proposed changes If you agree with the proposed changes, change the relevant text from bold to the normal font. If you do not approve the proposed changes, retype the original text and make a bold font. Adding and subtracting Mark the part you added with a thick font. Mark the text to be deleted with square brackets next to it: [text to be deleted] If you are deleting a sentence or more, add a note to the relevant field. For example: [2 deleted sentences: text to be deleted] Responding to questions that are directed to the article Do not touch, delete, leave the text in bold font. At the end of the questions directed to the article, add your answer as [author's note:]. For example: [Comment: The paragraph above has moved from page 5 to page 7] Note: When giving page numbers, use the page numbers in your hard copy. Page numbers may change during electronic processing. 

An Example for Electronic Editing.

First copy editor file The copy editor of the magazine inspects and edits the text in terms of fluency, clarity, grammar, word choice, and form, and inserts questions that will be sent to the author at the required points. This initial arrangement loads the completed article onto the web page of the magazine. The writer also sends a note for the article review. Authors editing file The author should take the views of the editors following the article before making major changes to the structure or organization of the completed original article. If it finds the changes made during the first arrangement to be appropriate, it must approve all questions posed by rejecting it if it sees it. When the author completes this process, the file name should be changed from AuthoradiqA.doc to AuthoradiqAR.doc (egLeeQAR.doc instead of LeeQA.doc) and uploaded to the web page. Editing the final copy The magazine copy editor will confirm the author's changes and prepare the final copy by integrating the answers with the text. After uploading the last copy to the magazine web page, the page editor will prompt the editor to complete the formatting.

[en]