Yıl 2018, Cilt 2018, Sayı 28, Sayfalar 202 - 236 2018-04-20

Avrupa Birliği’nde Bölge Yönetimleri: İki Örnek ve Türkiye İçin Bir Değerlendirme
Regional Administrations in the European Union: Two Examples and Insights for Turkey

Yasemin Mamur Işıkçı [1]

187 383

1980’li yıllardan itibaren bölge yönetimleri Avrupa Birliği içinde, ekonomik ve sosyal gelişmenin, aynı zamanda da demokratik yaşamın baş aktörleri olarak görülmüştür. Böylece Avrupa bütünleşme süreci içinde yerel ve bölgesel yönetimlerin önemi daha çok ortaya çıkmıştır. 1990’lı yıllardan itibaren de Avrupa Birliği içindeki bölgesel yönetimler, özerkleşme ve yerelleşme yönünde değişime uğradıkları bir süreç içine girmişlerdir. Bu çalışmada Avrupa Birliği üyesi olan ve farklı yönetsel geleneklerden gelen Fransa ve Federal Almanya ülkelerinin yerel ve bölgesel yönetimlerinde meydana gelen değişimler incelenmiş ve Türkiye’de yapılan yerel yönetimler reformu Avrupa Birliği “bölge” anlayışı açısından değerlendirmiştir. Çalışma, literatüre dayalı araştırmalar bağlamında tarihsel ve betimsel araştırma yöntemleri kullanılarak yapılan tanımlayıcı (descriptive) bir çalışmadır

In the 1980’s, regional administrations began to be seen as the leading actors of economic and social development as well as democratic life in the European Union, emphasizing the critical role played by local and regional administrations in the integration process. Since the 1990’s, regional administrations in the European Union have been through a process of gaining autonomy and localization. With the use of historical and descriptive research methodology based on literature review, this study aims to describe the changes in the local and regional administrations in two Eurpoean Union member states of different administrative traditions, namely France and Federal Republic of Germany, and to evaluate the regional administration reform made in Turkey in terms of the European Union’s understanding of “region”.

  • KAYNAKÇA
  • Akçakaya, M. (2003). “Fransa’da Yerel Yönetimler ve Halkın Karar Alma Sürecine Katılımı”. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (1): 153-154. Akın, Ö. (2013). Federal Almanya’da Kamu Yönetimi. içinde K. Karasu (Ed.), Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri (361–398). Ankara: İmge. Apan, A. (2004a). Bölge Kavramı ve Bölgesel Kalkınma Ajansları. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 13(4),39-58 Apan, A. (2004b). Avrupa Yerel Ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Ve Yerel Yönetimlerimiz. Hukuk ve Adalet Dergisi, 1(2): 212-222. Avrupa Birliği Yerel Özerklik Şartı, 03.09.2016 tarihinde http://www.avrupakonseyi.org.tr/antlasma/aas_122.htm adresinden erişilmiştir. Avrupa Birliği Bölgesel Özerklik Şartı Taslağı, 03.09.2016 tarihinde http:/www. tumbelsen.org/bolgesel%C3%B6zerklik.htm adresinden erişilmiştir. Bulut, Y. (2002). “Türkiye’de Bölge Yönetimi Arayışları.” Amme İdaresi Dergisi, 35(4): 17-42. Eliçin-Arıkan, Y. (2006). Fransız Yerel Yönetim Sistemleri ve Türkiye’ye Yansımalar içinde B. Özgür, Hüseyin ve Parlak (Ed.), Avrupa Perspektifinde Yerel Yönetimler (267-294). Bursa: Alfa. Erbay, Y. (1999). “Fransa’da İdari Sistem Ve Yerel Yönetimler.” Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 8(2): 58-74. Erkul, H., Hüseyin, K., & Savaş, Ş. (2016). “ABD ve Almanya Yerel Yönetimlerinin Karşılaştırılması.” Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(27), 33–58. John, P. (2000). “The Eurepanisation Of Subnational Governance.” Urban Studies, 5(6): 887-894. Kaleağası, B. (n.d.). Fransa’nın Karmaşık Ruhu ve Türkiye. Radikal. Karaarslan, M. (2007). Türkiye’de Yerel Yönetimler Reformu Bağlamında Yerel Yönetimlerin Özerkliği ve Denetimi. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Karahanoğulları, O. (2013). Fransa’da Kamu Yönetimi. içinde Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri (Karasu, Ko, 41-144). İmge: İmge. Karakılçık, Y. (2014). Yeni Bölgeselleşme Politikaları Ve Türkiye’de Bölge Yönetimi. Ankara:Seçkin Yayınları. Karatepe, S., Önen, M., & Arıbaş, N. (2014). Almanya Federal Cumhuriyeti. In Yönetsel Yapı İncelemeleri (Aykaç, Burhan). Ankara: Nobel Yayınları. Keleş, R. (1994). Fransa ve İspanya’da Yerinden Yönetim. Ankara: TBD - Konrad Adenauer Vakfı. Keleş, R. (1995). “Hizmette Halka Yakınlık (Subsidiarty) İlkesi ve Yerel Yönetimler.” Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 4(1): 3-14. Keleş, R. (1998). “Bölge Gerçeği ve Avrupa.” Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 7(2): 3-11. Keleş, R. (2000). Yerinden Yönetim ve Siyaset. İstanbul: Can. Kerman, U. (2009). “Avrupa Birliği: Yerel ve Bölgesel Yönetimler. Süleyman Demirel Üniversitesi.” İ.İ.B.F Dergisi, 14(1): 273-286. Koçak, H. (20112). “Toplumsal Eşitsizliklerin Azaltılmasında Bölge Yönetimlerinin Yeri: İtalya Ve Fransa Örnekleri.” Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1): 274. Mengi, A. (t.y.). “Avrupa Birliği’nde Bölgeler Ulus Devlete Karşı Mı?”. Mülkiye Dergisi, 28(245):47-54. 06.09.2016 tarihinde http://mulkiyedergi.org/ article/view/5000007788/5000008078 tarihinden erişim sağlanmıştır. Mengi, A. (1998). Avrupa Birliği’nde Bölgeler Karşısında Yerel Yönetimler. İstanbul: İmaj. Nalbant, A. (1997). Uniter Devlet. Yapı Kredi Yayınları. Nitas, K. (2003). Fransa Yönetim Sistemi, Yirmi Birinci Yüzyılda Yönetim. Ankara: Türk İdari Araştırmalar Vakfı. Özer, A. (1993). “Fransa’da Valilerin Statüsünde Son Durum.” Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 7(37): 25-28. Özer, M. A., & Akçakaya, M. (2014). Yerel Yönetimler. Ankara: Gazi Kitabevi. Parlak, B., & Caner, C. (2005). Karşılaştırmalı Siyasal ve Yönetsel Yapılar. İstanbul: Aktüel. Şengül, R. (2014). “Fransa’da İl Yerel Yönetimlerinin Geleceği.” KSÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(2):49-56. Uygun, O. (1996). Federalizm, 19-20. İstanbul: Mart-Yön Matbaası. Ünüsan, T. (1996). Avrupa’da Yerel Yönetimler. Ankara: T.C. İçişleri Bakanlığı Mahalli Yönetimler Genel Müdürlüğü Yay. Yerel Yönetim Sistemleri. (2009) İstanbul: TESEV Yayınları, 06.09.2016 tarihinde http://www.tesev.org.tr/ud_objs/pdf/ıyıyntsm/yerel_yonetim_sistemleri.pdf adresinden erişilmiştir. Yıldız, H. (2012). “Fransız Yerel Yönetim Sistemi.” Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1: 311-322.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Yasemin Mamur Işıkçı
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { adyusbd311094, journal = {Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-9196}, eissn = {1308-7363}, address = {Adıyaman Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {2018}, pages = {202 - 236}, doi = {10.14520/adyusbd.311094}, title = {Avrupa Birliği’nde Bölge Yönetimleri: İki Örnek ve Türkiye İçin Bir Değerlendirme}, key = {cite}, author = {Mamur Işıkçı, Yasemin} }
APA Mamur Işıkçı, Y . (2018). Avrupa Birliği’nde Bölge Yönetimleri: İki Örnek ve Türkiye İçin Bir Değerlendirme. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018 (28), 202-236. DOI: 10.14520/adyusbd.311094
MLA Mamur Işıkçı, Y . "Avrupa Birliği’nde Bölge Yönetimleri: İki Örnek ve Türkiye İçin Bir Değerlendirme". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2018 (2018): 202-236 <http://dergipark.gov.tr/adyusbd/issue/36673/311094>
Chicago Mamur Işıkçı, Y . "Avrupa Birliği’nde Bölge Yönetimleri: İki Örnek ve Türkiye İçin Bir Değerlendirme". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2018 (2018): 202-236
RIS TY - JOUR T1 - Avrupa Birliği’nde Bölge Yönetimleri: İki Örnek ve Türkiye İçin Bir Değerlendirme AU - Yasemin Mamur Işıkçı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.14520/adyusbd.311094 DO - 10.14520/adyusbd.311094 T2 - Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 202 EP - 236 VL - 2018 IS - 28 SN - 1308-9196-1308-7363 M3 - doi: 10.14520/adyusbd.311094 UR - http://dx.doi.org/10.14520/adyusbd.311094 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Avrupa Birliği’nde Bölge Yönetimleri: İki Örnek ve Türkiye İçin Bir Değerlendirme %A Yasemin Mamur Işıkçı %T Avrupa Birliği’nde Bölge Yönetimleri: İki Örnek ve Türkiye İçin Bir Değerlendirme %D 2018 %J Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-9196-1308-7363 %V 2018 %N 28 %R doi: 10.14520/adyusbd.311094 %U 10.14520/adyusbd.311094
ISNAD Mamur Işıkçı, Yasemin . "Avrupa Birliği’nde Bölge Yönetimleri: İki Örnek ve Türkiye İçin Bir Değerlendirme". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2018 / 28 (Nisan 2018): 202-236. http://dx.doi.org/10.14520/adyusbd.311094