Yıl 2014, Cilt 15, Sayı 1, Sayfalar 65 - 80 2014-03-01

The Effect of the Teaching by the Dynamic Geometry Software on 6th Grade Elemantary School Students’ Spatial Ability
Dinamik Geometri Yazılımı ile Öğretimin İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Yeteneklerine Etkisi*

Emine ŞİMŞEK [1] , Gülay KORU YÜCEKAYA [2]

259 676

The purpose of this paper is to determine how utilizing the three dimensional dynamic geometry software in teaching geometry and assessment learning domains of Prisms unit of the 6th grades’ mathematics lesson effects their spatial ability. The study took place in 2011-2012 academic (educational) years on thirty-four 6th grade students studying at a public elementary school located in Akyurt, Ankara. In the study, pretest – posttest control group experimental research model was used. While one of the 6th grades was determined as the experimental group, the other one was identified as the control group. The lessons were carried out with computer assisted teaching approach by using dynamic geometry software Cabri 3D on experimental group and with activity-based teaching method on control group as involved in the curriculum. In the study, “Spatial Ability Test” were used as data collection device. The data was analysed through a statistic program. At the end of the teaching process in which Cabri 3D is used, it has been seen that there isn’t any statistically significant difference between the experimental and control group students’ performance of spatial ability. The study results were interpreted in the light of the relevant literature
Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 6.sınıf matematik dersi prizmalar bölümünün, geometri ve ölçme öğrenme alanlarının öğretiminde üç boyutlu dinamik geometri yazılımı kullanmanın öğrencilerin uzamsal yeteneklerini nasıl etkilediğini belirlemektir. Çalışma, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında, Ankara İli Akyurt İlçesi’ nde bulunan bir devlet ilköğretim okulunun 6. sınıfında öğrenim gören 34 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmada, ön test – son test kontrol gruplu deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. İlköğretim okulundaki 6. sınıflardan biri deney grubu, diğeri ise kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Deney grubunda dersler dinamik geometri yazılımı Cabri 3D’nin kullanıldığı, bilgisayar destekli öğretim yaklaşımı ile kontrol grubunda ise öğretim programında yer aldığı gibi etkinlik temelli öğretim yöntemi ile yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Uzamsal Yetenek Testi” kullanılmıştır. Veriler, bir istatistik paket programı kullanılarak çözümlenmiştir. Cabri 3D kullanımı ile ders işlenişleri sonunda, deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin erişileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar ilgili literatür göz önüne alınarak değerlendirilmiştir
 • Aktümen, M., Horzum, T., Yıldız, A. ve Ceylan, T. (2010). Bir dinamik matematik yazılımı: GeoGebra ve ilköğretim 6-8. sınıf matematik dersleri için örnek etkinlikler. http://ankarageogebra.org/cms/aktumen/ekitap/ adresinden 06.05.2013 tarihinde alınmıştır. ISBN: 978-605-125-189-9.
 • Alias, M., Black, T., R., & Gray, D., E. (2002). Effect of ınstructions on spatial visualisation ability in civil engineering students. International Education Journal, 3(1), 1-12.
 • Baki, A. (2002). Öğrenen ve öğretenler için bilgisayar destekli matematik. (1.Baskı).İstanbul: Ceren Yayın Dağıtım.
 • Bintaş, J., Akıllı, B. (2008). Bilgisayar destekli geometri : geometer's sketchpad kullanımı ve geometri uygulamaları : (ilköğretim, lise ve yüksek öğretim düzeylerindeki tüm öğrencilere). Ankara : Öğreti.
 • Birgin, O., Tutak, T. (2006). Geometri öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarısına etkisi. 8.International EducationalTechnology Conference; 1062- 1065.Web: http://www.ietc2008.anadolu.edu.tr/online.php adresinden 28 Temmuz 2012 tarihinde alınmıştır.
 • Bones, M. (2002). Computer assisted ınstructionand volumes of solids (Bilgisayar destekli öğretim ve katı cisimlerin hacimleri). Yüksek lisans Tezi, California Üniversitesi.
 • Boyraz, Ş. (2008). The effects of computer based instruction on seventh grade students’ spatial ability, attitudes toward geometry, mathematics and technology. Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Bulut, S., Köroğlu, S. (2000). On birinci sınıf öğrencilerinin ve matematik öğretmenadaylarının uzaysal yeteneklerin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 56-61.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (16.Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. (2.baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Ertekin, E., İrioğlu, Z. (April,2011). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin zihinsel becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. 2nd International Conference on New Trends in Educationand Their Implication. 1523- 1529.Web:http://www.iconte.org/FileUpload/ks59689/File/266._zeynep.irioglu.pd f adresinden 04.10.2011 tarihinde alınmıştır.
 • Eryiğit, P. (2010). Üç boyutlu dinamik geometri yazılımı kullanmanın 12.sınıf öğrencilerinin akademik başarıları ve geometri dersine yönelik tutumlarına etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Ferini-Mundy, J. (1987). Spatial Training for Calculus Students: Sex differencesin Achievement and in Viusalization Ability. Journal for Research inMatehmatics Education, 18 (2), 126-140.
 • Forsythe, S. (2007). Learning geometry through dynamic geometry software. Mathematics Teaching Incorporating Micromath, 202, 31-35.
 • Green, S.B., Salkind, N.J., & Akey, T.M. (2000). Using SPSS for windows : Analizing and understanding data. New York : Printice Hall.
 • Gözen, Ş. (2001). Matematik ve öğretimi. İstanbul : Evrim.
 • Güven, B., Karataş, İ. (2003). Dinamik geometri yazılımı cabri ile geometri öğrenme: öğrenci görüşleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(2), 67-78.
 • Güven, B., Kösa, T. (2008). The effect of dynamıc geometry software on student mathematıcs teachers’ spatıal vısualızatıon skılls. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 7(4 ), 100-107.
 • Karakuş. Ö. (2008). Bilgisayar destekli dönüşüm geometrisi öğretiminin öğrenci erişisineetkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Karataş, İ., Güven, B. (2008, 6-9 Mayıs). Bilgisayar donanımlı ortamlarda matematik öğrenme: öğretmen adaylarının kazanımları. Anadolu University 8th International Educational http://www.ietc2008.anadolu.edu.tr/online.php adresinden 11 Ağustos 2011 tarihinde alınmıştır. Conference ,Eskişehir. Web:
 • Kepceoğlu, İ. (2010). Geogebra yazılımı ile limit ve süreklilik öğretiminin öğretmen adaylarının başarısına ve kavramsal öğrenmelerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kösa, T., Karakuş, F. (2010). Using dynamic geometry software Cabri 3D for teaching analytic geometry. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 1385–1389.
 • McClurg, P., A. (1992). Investigating the development of spatial cognition in problem- solving microworlds. Journal of Computing in Childhood Education, 3(2), 111- 126.
 • Olkun, S. (2003). Making connections: ımproving spatial abilities with engineering drawing activities. International Kournal of Mathematics Teaching and Learning, (Nisan 2003), 1-10.
 • Salim, R. (2008, 16-18 Nisan). Application of geometer’s software aids inımproving secondary school students’ understanding on theconcept of functionand graphs. Proceedings of the National Conference on Graphing Calculators, Malaysia. Web: http://math.usm.my/Events/NCGC08Proc/all.pdf adresinden 16 Ağustos 2011 tarihinde alınmıştır.
 • Sorby, S. (1999). Developing 3-D Spatial Visualization Skills. Engineering Desing Graphics Journal, 63 (2), 21-32. Possin, Stockdale, C., C. (1998). Spatial Relations and Learning. http://impactofspecialneeds.weebly.com/uploads/3/4/1/9/3419723/spatial.pdf adresinden 06.05.2013 tarihinde alınmıştır.
 • Şataf, H. A. (2010). Bilgisayar destekli matematik öğretiminin ilköğretim 8.sınıf öğrencilerinin “dönüşüm geometrisi” ve “üçgenler” alt öğrenme alanındaki başarısı ve tutuma etkisi Isparta örneği. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Takunyacı, M. (2007). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin geometri başarısında bilgisayar destekli öğretimin etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi.
 • Tapan Broutin, M. S. (2010). Bilgisayar etkileşimli geometri öğretimi, Cabri geometri ile dinamik geometri etkinlikleri. (1.baskı). Bursa: EzgiKitabevi. Web: http://www.hiperkitap.com/ekitap/show.jsp?full=true&init=true&bookId=BOOK2 010122800301905397594&pageNo=1&w=1007&h=57 adresinden 17 Ağustos 2011 tarihinde alınmıştır.
 • Towle, E., Mann, J., Kinsey, B., O’Brien, J., E., Bauer, F., C., & Champoux, R. (2005).
 • Assessing the self efficacy and spatial ability of engineering students from multiple disciplines. http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=1612216 06.05.2013 tarihinde alınmıştır. ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference. adresinden
 • Turhan, İ. E. (2010). Bilgisayar destekli perspektif cizimlerin sekizinci sınıf öğrencilerinin uzamsal yeteneklerine, matematik, teknoloji ve geometriye karsı tutumlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Turğut, M. (2007). İlköğretim II.kademe öğrencilerinin uzamsal yeteneklerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Turğut, M. (2010). Teknoloji destekli lineer cebir öğretiminin matematik öğretmen adaylarının uzamsal yeteneklerine etkisi. Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Vatansever, S. (2007). İlköğretim 7. sınıf geometri konularını dinamik geometri yazılımı Geometer’s Sketchpad ile öğrenmenin başarıya, kalıcılığa etkisi ve öğrenci görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Walle, J., A., V., Karp, K., S., & Bay-Williams, J., M. (2012). Elemantary and middle school mathematics: Teaching devolopmantally (S. Durmuş. Çev.Ed.). Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Yıldırım, C. (2004). Matematiksel düşünme. (4.Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yıldız, B. (2009). Üç boyutlu sanal ortam ve somut materyal kullanımının uzamsal görselleştirme ve zihinsel döndürme becerilerine etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yıldız, B., Tüzün, H. (2011). Üç boyutlu sanal ortam ve somut materyal kullanımının uzamsal yeteneğe etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 498-508.
 • Yolcu, B. (2008). Altıncı sınıf öğrencilerinin uzamsal yeteneklerini somut modeller ve bilgisayar uygulamaları ile geliştirme çalışmaları. Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Emine ŞİMŞEK

Yazar: Gülay KORU YÜCEKAYA

Bibtex @ { aeukefd17235, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-1037}, address = {Ahi Evran Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {15}, pages = {65 - 80}, doi = {}, title = {Dinamik Geometri Yazılımı ile Öğretimin İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Yeteneklerine Etkisi*}, key = {cite}, author = {YÜCEKAYA, Gülay KORU and ŞİMŞEK, Emine} }
APA ŞİMŞEK, E , YÜCEKAYA, G . (2014). Dinamik Geometri Yazılımı ile Öğretimin İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Yeteneklerine Etkisi*. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (1), 65-80. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/aeukefd/issue/1435/17235
MLA ŞİMŞEK, E , YÜCEKAYA, G . "Dinamik Geometri Yazılımı ile Öğretimin İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Yeteneklerine Etkisi*". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2014): 65-80 <http://dergipark.gov.tr/aeukefd/issue/1435/17235>
Chicago ŞİMŞEK, E , YÜCEKAYA, G . "Dinamik Geometri Yazılımı ile Öğretimin İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Yeteneklerine Etkisi*". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2014): 65-80
RIS TY - JOUR T1 - Dinamik Geometri Yazılımı ile Öğretimin İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Yeteneklerine Etkisi* AU - Emine ŞİMŞEK , Gülay KORU YÜCEKAYA Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 80 VL - 15 IS - 1 SN - 2147-1037- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi Dinamik Geometri Yazılımı ile Öğretimin İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Yeteneklerine Etkisi* %A Emine ŞİMŞEK , Gülay KORU YÜCEKAYA %T Dinamik Geometri Yazılımı ile Öğretimin İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Yeteneklerine Etkisi* %D 2014 %J Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2147-1037- %V 15 %N 1 %R %U
ISNAD ŞİMŞEK, Emine , YÜCEKAYA, Gülay KORU . "Dinamik Geometri Yazılımı ile Öğretimin İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Yeteneklerine Etkisi*". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 15 / 1 (Mart 2014): 65-80.