Yıl 2014, Cilt 15, Sayı 1, Sayfalar 121 - 135 2014-03-01

The Study on Development of Information and Communication Technology Attitude Scale
Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması

Mustafa Serkan GÜNBATAR [1]

293 1154

The aim of the study was to develop an Attitude Scale which can be used to determine the level of undergraduate students‘ attitudes towards Information and Communication Technologies (ICT). Work group consisted of 381 undergraduate students of Gazi University Faculty of Education, Faculty of Economics and Administrative Sciences, and Faculty of Pharmacy. Factor structure of ICT attitude scale was determined by exploratory factor analysis and then tested by confirmatory factor analysis. Between item correlations, item test correlations, Cronbach Alpha coefficient, test-retest reliability, Keiser-Meyer-Olkin (KMO) test and Barlet’s test were calculated. The findings of this study reveales that developed ICT attitude scale has enough validity and reliability for the undergraduate students
Bu çalışmada amaç, lisans öğrenimi gören öğrencilerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerine (BİT) yönelik tutumlarını belirleyebilecek bir tutum ölçeğinin geliştirilmesidir. Çalışma grubu 2011-2012 güz yarıyılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve Eczacılık Fakültesinde öğrenim gören toplam 381 öğrenciden oluşmaktadır. BİT Tutum Ölçeğinin faktör yapısı, Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ile belirlenmiş, ardından Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile test edilmiştir. Maddeler arası korelasyonlara, madde test korelasyonlarına, Cronbach Alpha katsayılarına, test tekrar test güvenirliğine, Keiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Barlet‘s testine ilişkin hesaplamalara yer verilmiştir. Bu çalışma sonucunda elde edilen bulgular, BİT Tutum ölçeğinin, lisans düzeyindeki öğrenciler için geçerli ve güvenilir olduğunu göstermiştir
 • Altun, A. (2005). Gelişen teknolojiler ve yeni okuryazarlıklar. Ankara: Anı yayıncılık.
 • Anderson L.W. (1988). Attitudes and their measurement. In Keeves, J.P. (Ed.), Educational research, methodology and measurement: An international handbook. New York, Pergamon Press.
 • Berce, J., Lanfranco, S. & Vehovar, V. (2008). E-governance: Information and communication technology, knowledge management and learning organisation culture. Informatica. 32, 189-205.
 • Büyüköztürk, Ş. (2005). Anket geliştirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (2), 133-151.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: istatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum. 12. Baskı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Çıkrıkçı, N. (1991). Tutumların ölçülmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 24 (1), 241-250.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. Ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları. 2. Baskı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • İnceoğlu, M. (2000). Tutum – algı – iletişim. Ankara: İmaj yayıncılık.
 • Kan, A ve Akbaş. A. (2005). Lise öğrencilerinin kimya dersine yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (2), 227-237.
 • Köklü,N. (1995). Tutumların ölçülmesi ve likert tipi ölçeklerde kullanılan alternatif seçenekler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 28 (2), 81-94.
 • Oppenheim, A.N. (1966). Questionnaire Design and Attitude Measurement. New York: Basic Books Publishers.
 • Özel, M., Timur, B., Timur, S. ve Bilen, K. (2013). Öğretim elemanlarının pedagojik alan bilgilerini değerlendirme anketinin Türkçeye uyarlanması çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14 (1), 407-428.
 • Pullant, J. (2001). SPSS Survival Manual. A Step-By-Step Guide to Data Analyses Using SPSS For Windows. Philadelphia, PA: Open University Press.
 • Tabachnick, B.G. & Fidell, L.S. (2007). Using multivariate statistics (5th ed.). Boston: Pearson Education Inc.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Tekindal, S. (2002). Duyuşsal özelliklerin ölçülmesi için araç oluşturma. Kocaeli: Kocaeli Kitap Kulübü Yayınları.
 • Varış, Z. (2008). İlköğretim okullarındaki öğretmenlerin bilgi teknolojileri okuryazarlık düzeyleri ve bunları kullanma durumlarının belirlenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Ankara.
 • Zuppo, C.M. (2012 ). Defınıng ıct ın a boundaryless world: The development of a workıng hıerarchy. International Journal of Managing Information Technology, 4(3), 13-22.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mustafa Serkan GÜNBATAR

Bibtex @ { aeukefd17238, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-1037}, address = {Ahi Evran Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {15}, pages = {121 - 135}, doi = {}, title = {Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması}, key = {cite}, author = {GÜNBATAR, Mustafa Serkan} }
APA GÜNBATAR, M . (2014). Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (1), 121-135. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/aeukefd/issue/1435/17238
MLA GÜNBATAR, M . "Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2014): 121-135 <http://dergipark.gov.tr/aeukefd/issue/1435/17238>
Chicago GÜNBATAR, M . "Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2014): 121-135
RIS TY - JOUR T1 - Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması AU - Mustafa Serkan GÜNBATAR Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 121 EP - 135 VL - 15 IS - 1 SN - 2147-1037- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması %A Mustafa Serkan GÜNBATAR %T Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması %D 2014 %J Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2147-1037- %V 15 %N 1 %R %U
ISNAD GÜNBATAR, Mustafa Serkan . "Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 15 / 1 (Mart 2014): 121-135.