Yıl 2014, Cilt 15, Sayı 1, Sayfalar 155 - 169 2014-03-01

Analysis of Classroom Teachers’ In Service Training Needs
Sınıf Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Analizi

Mehmet Koray SERİN [1] , İsa KORKMAZ [2]

174 677

The aim of this study is to determine the classroom teachers’ in service training needs in which areas. In this study which is based on descriptive scanning research model, a survey which composed six dimension and thirty items developed by researchers based to literature, applied to 230 classroom teachers who working in Konya and chosen by convenience sampling. The findings obtained from this study were analyzed by using descriptive statistics (percentage and frequency) and analysis of variance with SPSS 14 program. According to the findings the classroom techers to feel the need for in-service training about preparing individual learning plans for such as children who have learning disabilities, different types of intelligence or gifted and using information Technologies in classrooms. Also, in-service training needs differentiate according vocational seniority in favour of 1-5 and 6-10 years teachers
Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin hangi alanlarda hizmet içi eğitime daha fazla ihtiyaç duyduklarını hazırlanan anket aracılığıyla belirlemektir. Tarama modelinde olan bu araştırmanın örneklemi kolay ulaşılabilir durum örneklemesi ile belirlenen ve Konya’ da görev yapmakta olan 230 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Kullanılan anket araştırmacılar tarafından literatürdeki çalışmalara dayalı olarak hazırlanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 14 programı kullanılmış ve aritmetik ortalama, (x) standart sapma (s), frekans (f), yüzde (%), varyans analizi tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğretmenler en çok öğrenme güçlüğü olan, üstün zekalı ya da farklı zeka türlerine sahip öğrencilere yönelik bireysel öğrenme planları ve etkinlikler oluşturma, bilişim teknolojilerinin süreçte sürekli ve etkin kullanımı gibi konularda hizmet içi eğitime ihtiyaç duymaktadırlar. Ayrıca hizmet içi eğitim ihtiyacının mesleki kıdeme göre farklılaştığı; bu farklılığın da 1-5 ve 6-10 yıllık tecrübeye sahip öğretmenler lehine olduğu görülmüştür
 • Aytaç, T. (2000). Hizmet içi eğitim kavramı ve uygulamada karşılaşılan sorunlar, Milli
 • Eğitim Dergisi, Sayı 147: 66-69.
 • Bilir, M. (2004). İlköğretim öğretmenlerinin hizmet içi eğitimi. Çağdaş Eğitim Dergisi, 308.
 • Can, H., Akgün, A. ve Kavuncubaşı, Ş. (1995). Kamu ve özel kesimde personel yönetimi. Siyasal Kitapevi, Ankara.
 • Eraslan, M. (2008). Sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi. M.E.B. Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı
 • Ergin, İ., Akseki, B. ve Deniz, E. (2012). İlköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 11(42), 55-66.
 • Gül, T. ve Aslan, N. (2009). Sınıf öğretmenlerinin küreselleşme, toplumsal gelişme ve hizmet içi eğitim programlarına ilişkin görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi.17(3), 881-884.
 • Gültekin, M. ve Çubukçu, Z. (2008). İlköğretim öğretmenlerinin hizmet içi eğitime ilişkin görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12-16.
 • Metin, Y. (2010). İlköğretim okulu öğretmenlerinin yapılandırmacı program ile ilgili hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Özoğlu, M. (2010). Türkiye’ de öğretmen yetiştirme sisteminin sorunları. http://www.setav.org/public/HaberDetay.aspx?Dil=tr&hid=19942&q=turkiye-de- ogretmen-yetistirme-sisteminin-sorunlari alınmıştır. adresinden 29.02.2012 tarihinde
 • Taymaz, H. (1997). Hizmet içi Eğitim "Kavramlar, İlkeler, Yöntemler". Ankara: Tapu ve Kadastro Vakfı Matbaası.
 • Yazıcı, Ö. ve Gündüz, Y. (2011). Gelişmiş bazı ülkeler ile Türkiye’ deki öğretmenlerin hizmet içi ihtiyaçlarının karşılaştırılması. Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, 4 (2), 1- 15.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mehmet Koray SERİN

Yazar: İsa KORKMAZ

Bibtex @ { aeukefd17240, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-1037}, address = {Ahi Evran Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {15}, pages = {155 - 169}, doi = {}, title = {Sınıf Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Analizi}, key = {cite}, author = {KORKMAZ, İsa and SERİN, Mehmet Koray} }
APA SERİN, M , KORKMAZ, İ . (2014). Sınıf Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Analizi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (1), 155-169. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/aeukefd/issue/1435/17240
MLA SERİN, M , KORKMAZ, İ . "Sınıf Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Analizi". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2014): 155-169 <http://dergipark.gov.tr/aeukefd/issue/1435/17240>
Chicago SERİN, M , KORKMAZ, İ . "Sınıf Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Analizi". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2014): 155-169
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Analizi AU - Mehmet Koray SERİN , İsa KORKMAZ Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 155 EP - 169 VL - 15 IS - 1 SN - 2147-1037- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi Sınıf Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Analizi %A Mehmet Koray SERİN , İsa KORKMAZ %T Sınıf Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Analizi %D 2014 %J Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2147-1037- %V 15 %N 1 %R %U
ISNAD SERİN, Mehmet Koray , KORKMAZ, İsa . "Sınıf Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Analizi". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 15 / 1 (Mart 2014): 155-169.