Yıl 2014, Cilt 15, Sayı 1, Sayfalar 187 - 206 2014-03-01

A Sociological Glance at Education From Past to Present
Dünü ve Bugünüyle Eğitime Sosyolojik Bir Bakış

İbrahim KURT [1] , Ramazan ÇAKIR [2]

188 1195

The aim of this study is to determine the change in perception towards education in Turkish society. This research is a qualitative study and carried out in descriptive screening model. The study group of this research composes of 231 individuals living in rural areas in nine different provinces. Research data was collected using an open-ended question form which was developed by researchers. Document analysis method has been applied on collected qualitative data and following results found out: Though concentrations of ideas vary in point of individuals in provinces, in general they compared education system, which they called the old and new according to their perspectives. ‘Before the numbers of schools and teachers were scarce, girls were not sent schools. To buy school supplies were difficult; studying was not as easy as today. But now numbers of schools and students increased, and parents send their children (boys-girls) to schools already.’ It can be seen that today’s biggest difference emerged with the progress of technology and expansion of opportunities. Individuals whose ages thirty and above had opportunities to compare the facilities and training they had received in their own time and with the current situation and observation. In addition, compared to the past, students have problems in terms of respect and relations, although it was better before now they have less communication, the indication of decrease of sociality and level of education can be seen
Bu araştırmanın amacı Türk toplumunda eğitime dönük algıdaki değişimi belirlemektir. Araştırma betimsel tarama modelinde yürütülmüş nitel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu dokuz farklı ilin kırsalında yaşayan 231 birey oluşturmaktadır. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen bir açık uçlu sorunun yer aldığı görüş toplama formu kullanılarak toplanmıştır. Toplanan nitel veriler üzerinde doküman incelemesi yöntemi uygulanmış ve şu sonuçlara erişilmiştir: Bireyler açısından illere göre fikirlerin yoğunlaştığı temalar farklılık gösterse de genel itibarıyla eski ve yeni diye adlandırdıkları eğitim sistemini hayata bakış açılarıyla karşılaştırmışlardır. ‘Önceden okul sayısı azdı, öğretmen bulmak zordu, kız çocukları okutulmuyordu, defter kitap almak zordu, okumak şimdiki kadar kolay değildi ama günümüzde öğretmenler, okullar ve öğrenciler çoğaldı ve veliler artık kız-erkek çocuklarını okula gönderiyorlar.’ İmkânların genişlemesi ve teknolojinin ilerlemesiyle günümüzde nitelik ve nicelik bakımından eğitimde ciddi bir farkın ortaya çıktığı görülmektedir. Köyde yaşayan bireylerin yaşlarının otuz ve üzeri olması kendi zamanlarında aldıkları eğitimi ve imkânları, günümüzdeki eğitim imkânlarıyla karşılaştırmayı sağlamıştır. Bunun yanında, eskiye nazaran olumsuzluklar olarak, öğrencilerin saygı konusunda problemler yaşadığı, günümüzde insanların birbirleriyle iletişim içinde olmadığını, sosyalliğin azaldığını ve eğitimin seviyesinin eskiye göre düştüğünün belirtildiği de görülmektedir
 • Addisona, R., Brundrettb, M. (2008). Motivation And Demotivation Of Teachers In Primary Schools: The Challenge Of Change. Education 3-13: International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education. 36( 1) : 79-94
 • Akpınar , B., Aydın K.( 2007). Eğitimde Değişim ve Öğretmenlerin Değişim Algıları. Eğitim ve Bilim. 32(144)
 • Akpınar, B., Gezer B. (2010). Öğrenen Merkezli Yeni Eğitim Yaklaşımlarının Öğrenme- Öğretme Sürecine Yansımaları. Dicle üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 1-12.
 • Akyüz, Y.(2012). Türk Eğitim Tarihi M.Ö. 1000 - M.S. 2012 (22. Baskı). Pegem Akademi
 • Ataman, H. (Haz.) (2008). Eğitim Hakkı Ve İnsan Hakları Eğitimi. İnsan Hakları Gündemi Derneği, İzmir.
 • Balay, R.( 2004). Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37( 2): 61-82
 • Başaran, İ.E., (1992). Örgütsel Davranış. Eğitim Bilimleri Fakültesi, Yayını Ankara
 • Besiri, A.( 2009). Yoksulluk Ekseninde Engellilerin Eğitimi. TBB Dergisi, 83: 353-374
 • Browna, M., Frasera, D. (2009).Re-evaluating risk and exploring educational alternatives. Journal of Adventure Education & Outdoor Learning. 9(1), 61-77.
 • Çakmak, M. (2001). Etkili Öğretimin Gerçekleşmesinde Öğretmenin Rolü. Çağdaş Eğitim, 274, 22-26.
 • Delport, A. (2009).Education as Change: Rethinking rationality and transformation. Education as Change. 13(1):105-115
 • Gür, B., Çoşkun, İ.(2011).Eğitim politikalarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi. 21. Yüzyılda Türkiye’nin Eğitim ve Bilim Politikaları Sempozyumu. Ankara.
 • Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (10. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kurubaş, E. (2012). Türkiye’de Değişim Korkusu ve Değişimin Kaçınılmazlığı. http://www.ankarastrateji.org/yazar/prof-dr-erol-kurubas/turkiye-de-degisim-korkusu-ve-degisimin- kacinilmazligi/ erişim:08.06.2013
 • Püsküllüoğlu, Ali. (1995). Türkçe Sözlük. Yapı Kredi Yayınları,1.Cilt, (8.Baskı), İstanbul s.426
 • Şen, Ü.( 2008). Türk Enformasyon Toplumunda Eğitimin Yeri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3): 487-506
 • Şenatalar, B. (2004). Öğretim Etiği, Araştırma Etiği ve Yönetim Etiği. Aktan, C.C.(Ed). Nasıl Bir Üniversite. İstanbul: Değişim Yayınları.
 • Taş, S.( 2007). Eğitimde Yenileşmenin Önündeki Engeller (Dört Köşe Tekerlekler). SDÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 17: 183-192
 • TDK. (1988). Türk Dil Kurumu Sözlüğü,1.Cilt, (8.Baskı), Ankara s.588
 • Üstüner, M.( 2004). Geçmişten Günümüze Türk Eğitim Sisteminde Öğretmen Yetiştirme ve Günümüz Sorunları. İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(7).
 • McDonald, J. T. (2002, Ocak). Using problem based learning a in science methods course. Paper presented at the Annual Meeting of the Association for the Education of Teachers in Science, Charlotte, USA.3
 • Mead, J. V. (1992). Looking at old photographs: Investigating the teacher tales that novice teachers bring with them (Report No. NCRTL-RR-92-4). East Lansing, MI: National Center for Research on Teacher Learning. (ERIC Document Reproduction Service No. ED346082) 4
 • Borman, W. C., Hanson, M. A., Oppler, S. H., Pulakos, E. D., & White, L. A. (1993). Role of early supervisory experience in supervisor performance. Journal of Applied Psychology, 78, 443-449. Retrieved October 23, 2000, from PsycARTICLES database. 5
 • Fournier, M., de Ridder, D., & Bensing, J. (1999). Optimism and adaptation to multiple sclerosis: What does optimism mean? Journal of Behavioral Medicine, 22, 303- 326. Abstract retrieved October 23, 2000, from PsycINFO database. 6
 • 3 Bildiri kitabı olmayan sözlü olarak yapılan konferans sunumu. 4 ERIC belgesi
 • 5 Bir makalenin veritabanından alınan elektronik kopyası
 • 6 Elektronik bir veritabanından elde edilen özet
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: İbrahim KURT

Yazar: Ramazan ÇAKIR

Bibtex @ { aeukefd17242, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-1037}, address = {Ahi Evran Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {15}, pages = {187 - 206}, doi = {}, title = {Dünü ve Bugünüyle Eğitime Sosyolojik Bir Bakış}, key = {cite}, author = {KURT, İbrahim and ÇAKIR, Ramazan} }
APA KURT, İ , ÇAKIR, R . (2014). Dünü ve Bugünüyle Eğitime Sosyolojik Bir Bakış. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (1), 187-206. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/aeukefd/issue/1435/17242
MLA KURT, İ , ÇAKIR, R . "Dünü ve Bugünüyle Eğitime Sosyolojik Bir Bakış". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2014): 187-206 <http://dergipark.gov.tr/aeukefd/issue/1435/17242>
Chicago KURT, İ , ÇAKIR, R . "Dünü ve Bugünüyle Eğitime Sosyolojik Bir Bakış". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2014): 187-206
RIS TY - JOUR T1 - Dünü ve Bugünüyle Eğitime Sosyolojik Bir Bakış AU - İbrahim KURT , Ramazan ÇAKIR Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 187 EP - 206 VL - 15 IS - 1 SN - 2147-1037- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi Dünü ve Bugünüyle Eğitime Sosyolojik Bir Bakış %A İbrahim KURT , Ramazan ÇAKIR %T Dünü ve Bugünüyle Eğitime Sosyolojik Bir Bakış %D 2014 %J Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2147-1037- %V 15 %N 1 %R %U
ISNAD KURT, İbrahim , ÇAKIR, Ramazan . "Dünü ve Bugünüyle Eğitime Sosyolojik Bir Bakış". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 15 / 1 (Mart 2014): 187-206.