Yıl 2014, Cilt 15, Sayı 1, Sayfalar 263 - 280 2014-03-01

Science Teachers' Views on the Internet Use in Education (The Case of Kırşehir)
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Öğretimde İnternet Kullanımına İlişkin Görüşleri (Kırşehir İli Örneği)

Mutlu Pınar DEMİRCİ GÜLER [1] , Sinan KAYA [2] , Adem UZUN [3]

242 678

This study investigated the science teachers' aims of using the Internet, the websites they benefit from, their views on the effects of the Internet assisted teaching on students' levels of learning, the issues they face in the Internet assisted teaching applications, their expectations as to creating and editing the contents on the websites, as well as the views on their self-evaluation in term of using the Internet in science education. The study was conducted within the framework of qualitative case study, and the participants included 48 Science teachers working in the city center of Kırşehir. The data of the study were collected using an interview form that included seven open-ended questions, and the analysis was conducted using descriptive analysis method. The results of the study indicated that science teachers used the Internet mostly for the purposes of obtaining information, doing research, and communicating. The results further revealed that science teachers were more aware of the websites, fenokulu.net and eba.gov.tr in science education and provided views suggesting that the use of the Internet affected students’ levels of learning positively. In addition, science teachers regarded the slow Internet and the paid or insufficient contend as the most commonly faced issues
Bu araştırmada, fen bilimleri öğretmenlerinin, interneti kullanma amaçları, kullandıkları web siteleri, internet destekli öğretimin öğrencilerin öğrenme düzeyi üzerindeki etkilerine yönelik görüşleri, internet destekli öğretim uygulamalarında karşılaştıkları sorunlar, web sitelerindeki içeriklerin oluşturulması ve düzenlenmesine ilişkin beklentileri ile fen bilimleri öğretiminde internetin kullanımı açısından kendilerini değerlendirmelerine yönelik görüşler incelenmiştir. Araştırma, nitel durum çalışması kapsamında gerçekleştirilen bir çalışmadır ve çalışma grubunu Kırşehir merkez ilçede görev yapan 48 adet Fen bilimleriöğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, yedi adet açık uçlu sorudan oluşan bir görüş formu kullanılarak elde edilmiş, verilerin analizinde, betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, fen bilimleri öğretmenlerinin interneti daha çok bilgi edinme, araştırma yapma ve iletişim kurma amacıyla kullandıklarını, fen bilimleri öğretiminde en çok fenokulu.net ve eba.gov.tr adresli web sitelerinden haberdar oldukları, internetin, öğrencilerin öğrenme düzeylerini olumlu yönde etkilediğine yönelik görüş bildirdiklerini göstermiştir. Ayrıca öğretmenler, internet hızının yavaş olması ve içeriklerin ücretli ya da yetersiz olmasını en çok karşılaştıkları sorunlar arasında göstermişlerdir
 • Akkoyunlu, B. (2002). Öğretmenlerin İnternet kullanımı ve bu konudaki öğretmen görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 1-8.
 • Akkoyunlu, B., & Yılmaz, E. (2005). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlık düzeyleri ile İnternet kullanım sıklıkları ve İnternet kullanım amaçları. Eğitim Araştırmaları, 19, 14.
 • Akpınar, Y. (2003). Öğretmenlerin Yeni Bilgi Teknolojileri Kullanımında Yükseköğretimin Etkisi: İstanbul Okulları Örneği. TheTurkish Online Journal of EducationalTechnology, 2(2), 79-96.
 • Baker, E. L., Herman, J. L., &Gearhart, M. (1996). Doestechnologywork in schools? Whyevaluationcannottellthefullstory. In C. Fisher, D. C. Dwyer, & K. Yocam (Eds.), Educationandtechnology: Reflections on computing in classrooms(pp. 185–202). San Francisco: Jossey-Bass.
 • Becker, H., &Ravitz, J. (1999). Theinfluence of computerand Internet use on teachers’ pedagogicalpracticesandperceptions. Journal of Research on Computing in Education, 31(4), 356–385.
 • Bilgin, N. (2006). Sosyal bilimlerde içerik analizi: Teknikler ve örnek çalışmalar. Ankara: Siyasal Kitabevi
 • Çağıltay, K., Çakıroğlu, J., Çağıltay, N. ve Çakıroğlu, E. (2001). Öğretimde bilgisayar kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 19-28.
 • Çetin, O., & Günay, Y. (2010). Fen Eğitiminde web Tabanlı öğretimin Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi. Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 19-34.
 • Demircioğlu, H. ve Geban, Ö. (1996) Fen bilgisi öğretiminde BDÖ ve geleneksel problem çözme etkinliklerinin ders başarısı bakımından karşılaştırılması. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi. 12, 183-185
 • Deniz, L., & Coşkun, Y. (2004). Öğretmen adaylarının internet kullanımına yönelik yaşantıları. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 20, 39-52. Ertepınar, H. (1995)
 • Therelationshipbetweenformalreasoningability, CAI
 • andchemistryachievement. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi. 11, 21-24
 • Fetterly, D., Manasse, M., Najork, M. ve Wiener, J. (2003). A large-scalestudy of theevolution of web pages, Proceedings of theTwelfth WWW Conference, Budapest, Hungary, 08/02/2006 tarihinde aşağıdaki web adresinden indirildi: http://research.microsoft.com/research/sv/sv-pubs/p97-fetterly/p97-fetterly.pdf
 • Geban, Ö. (1995) Theeffects of microcomputeruse in a chemistrycourse. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi. 11, 25-28
 • Glennan, T.K. &Melmed, M.A. (1996), FosteringtheUse of EducationalTechnology: Elements of a NationalStrategy. Washington DC: RandPub.
 • Haşlaman, T., Kuşkaya-Mumcu, F., ve Usluel, Y. K. (2007). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme-öğretme süreçleriyle bütünleştirilmesine yönelik bir ders planı örneği. Eğitim ve Bilim Dergisi, 32 (146), 54-63.
 • Hawkridge, D. (1983).New Information Technology in Education. CroomHelm. Londra
 • Hızal, A. (1989) Bilgisayar Eğitimi ve BDÖ İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Anadolu Üniversitesi Yayınları. Eskişehir
 • İşman, A. &Gürgün, S. (2008) Özel okullarda öğrenim gören ilköğretim öğrencilerinin internete yönelik tutum ve düşünceleri (Acarkent Doğa Koleji Örneği). The 8th International EducationalTechnology Conference, IETC 2008. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 178-186.
 • Kert, S.B. ve Tekdal, M. (2008). Alanyazındaki Tasarım İlkelerine Uygun Olarak Geliştirilmiş Çoklu Ortam Ders Yazılımının Lise Düzeyi Fizik Öğretiminde Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Yıl 2008 (1) 23. Sayı, 120-131.
 • Kısakürek, M.A. (2001). İnternette Eğitim Siteleri. A-Z of Education Web Link. Ankara: Anı Yay.
 • Korkmaz, Ö., & Tunç, S. (2011). Mesleki-teknik eğitim öğretmenlerinin bilgisayar ve internet temelli öğretim materyallerinden yararlanmaya ilişkin görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 263-276.
 • Kurt, A. A. (2013). Eğitimde Teknoloji Entegrasyonuna Kavramsal ve Kuramsal Bakış. İçinde Kabakçı Yurdakul, I., Teknopedagojik Eğitime Dayalı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Lambdin, D. V., Thomas M. D. ve Moore, J. A. (1997) Using an interactiveinformationsystemtoexpandpreserviceteachers' effectivemathematicsteaching. Journal of TechnologyandTeacherEducation, 5(2/3), 277-290 visions of
 • Means, B. (1994). Introduction: Using technologytoadvanceinstructionalgoals. In B. Means (Ed.), Technologyandeducation reform: Therealitybehindthepromise.
 • Mehlinger, H. D. (1996). School reform in theinformation age. Phi Delta Kappan, 77(6), 400–407.
 • Miles, M. B., ve Huberman, A. M. (1994). An expandedsourcebook: Qualitative data analysis. ThousandOaksLondon: Sage
 • Mustafa, M. Q., & Şahin, S. (2013). Öğretim elemanlarının öğretim amaçlı internet kullanımına dair görüşleri. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 3(2), 42-52.
 • Orhan, F., & Eyüpoğlu, F. (2009). Bilgisayar ve İnternet Destekli Proje Tabanlı Öğrenme. İçinde E. Altun, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümleri için Özel Öğretim Yöntemleri I-II. Ankara: Pegem Akademi.
 • Parker, D. R. (1997) Increasingfacultyuse of technology in teachingandteachereducation. Journal of TechnologyandTeacherEducation, 5(2/3), 170-182
 • Peker, M. R. (2013). Gruplara Ayırma, Farklılaştırma ve Teknoloji. İçinde G. Yüksel. Eğitim Psikolojisi (Çeviri Editörü). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Percival, F. ve Ellington, H. (1988).A Handbook of EducationalTechnology. KoganPage, LondraSan Francisco: Jossey-Bass.
 • Roblyer, M. D., &Doering, A. (2013). Integratingeducationaltechnologyintoteaching (6th ed.). Boston: Allyn& Bacon.
 • Somuncu, A. (2000), İnternette Sınıf Ana Sayfası (Home-Page) Geliştirme ve Öğretimindeki Etkinliğinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Şahin, C., Korkmaz, Ö. (2011) İnternet bağımlılığı ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 101-115.
 • Şen, N. (1999), İnternet Tabanlı Öğretimin Etkililiği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Şendağ, S. (2009). Çevrimiçi Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) Uygulama Örnekleri. İçinde E. Altun, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümleri için Özel Öğretim Yöntemleri I-II. Ankara: Pegem Akademi.
 • Turan, A. H., Çolakoğlu, B. E., (2008), “Yüksek Öğrenimde Öğretim Elemanlarının Teknoloji Kabulü ve Kullanımı: Adnan Menderes Üniversitesinde Ampirik Bir Değerlendirme”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9 (1), 106-121.
 • Turchin, A., Lehmann, H. P., Flexner, C. W., Hendrix, C. W., Shatzer, J. H., &Merz, W. G. (2000), Active Learning Centre: PotentialUsesAndEfficacy Of An Interactive Internet-BasedTeachingTool. MedicalTeacher, 22 (3), 271-275.
 • Uzunboylu, H. (2002). Web Destekli İngilizce Öğretiminin Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ankara.
 • Weigold , Michael F andTreise, D. (2004). Attractingteensurferstoscience Web sitesPublicUnderstanding of Science. 13 229–248
 • Yavuz, F. (1998), İnternetin İngiliz Dili Eğitimi Bölümündeki Çevrimiçi Lisanüstü Programlarının Gelişimine Olan Katkısı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Erzurum.
 • Yıldırım, S., & Bahar, H. H. (2008). Eğitim fakülteleri öğrencileri ile meslek yüksek okulu öğrencilerinin İnternete karşı tutumları (Erzincan Üniversitesi örneği). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 653-663.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mutlu Pınar DEMİRCİ GÜLER

Yazar: Sinan KAYA

Yazar: Adem UZUN

Bibtex @ { aeukefd17246, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-1037}, address = {Ahi Evran Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {15}, pages = {263 - 280}, doi = {}, title = {Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Öğretimde İnternet Kullanımına İlişkin Görüşleri (Kırşehir İli Örneği)}, key = {cite}, author = {KAYA, Sinan and GÜLER, Mutlu Pınar DEMİRCİ and UZUN, Adem} }
APA GÜLER, M , KAYA, S , UZUN, A . (2014). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Öğretimde İnternet Kullanımına İlişkin Görüşleri (Kırşehir İli Örneği). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (1), 263-280. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/aeukefd/issue/1435/17246
MLA GÜLER, M , KAYA, S , UZUN, A . "Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Öğretimde İnternet Kullanımına İlişkin Görüşleri (Kırşehir İli Örneği)". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2014): 263-280 <http://dergipark.gov.tr/aeukefd/issue/1435/17246>
Chicago GÜLER, M , KAYA, S , UZUN, A . "Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Öğretimde İnternet Kullanımına İlişkin Görüşleri (Kırşehir İli Örneği)". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2014): 263-280
RIS TY - JOUR T1 - Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Öğretimde İnternet Kullanımına İlişkin Görüşleri (Kırşehir İli Örneği) AU - Mutlu Pınar DEMİRCİ GÜLER , Sinan KAYA , Adem UZUN Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 263 EP - 280 VL - 15 IS - 1 SN - 2147-1037- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Öğretimde İnternet Kullanımına İlişkin Görüşleri (Kırşehir İli Örneği) %A Mutlu Pınar DEMİRCİ GÜLER , Sinan KAYA , Adem UZUN %T Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Öğretimde İnternet Kullanımına İlişkin Görüşleri (Kırşehir İli Örneği) %D 2014 %J Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2147-1037- %V 15 %N 1 %R %U
ISNAD GÜLER, Mutlu Pınar DEMİRCİ , KAYA, Sinan , UZUN, Adem . "Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Öğretimde İnternet Kullanımına İlişkin Görüşleri (Kırşehir İli Örneği)". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 15 / 1 (Mart 2014): 263-280.