Yıl 2014, Cilt 15, Sayı 1, Sayfalar 333 - 347 2014-03-01

Approaches to the Study of Students' an Investigation of Different Variables
Öğrencilerin Ders Çalışma Yaklaşımlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yusuf Ziya OLPAK [1] , Agah Tuğrul KORUCU [2]

193 918

In this present study is aimed that determination of study approach of the students whose take associate degree programs, and relationship within different parameters such as gender, age, class, department and average of academic score are invastigated. This executed investigation which according to scanning model is generated with datas which are obtained by 256 students who give appropriate answers to questions in the data collection tools. In the data collection, study process questionnaire adapted to Turkish by Orhan Yilmaz (2011) and personal information form developed by the authors have been used. In the analyses of data; descriptive statistics, t-test for independent samples , OneWay ANOVA for independent samples and simple correlation were used. The scores which taken by the students from study process questionnaire have been shown as 143 students to deep approach, 113 students to surface approach have. Results of students studying approach have been shown not changing according to gender, age, class, and their studying department. Moreover, results have showed that there is a significant correlation between the scores which taken by the students from study process questionnaire with academic achievements
Bu araştırma kapsamında; önlisans programlarındaki öğrencilerin ders çalışma yaklaşımlarının belirlenmesi ve farklı değişkenler (cinsiyet, yaş, sınıf, bölüm ve akademik genel not ortalaması) ile olan ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Tarama modeline göre yürütülen bu araştırma, kullanılan veri toplama araçlarındaki sorulara uygun şekilde yanıtlar veren 256 öğrenciden elde edilen veriler ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında Yılmaz ve Orhan (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ders çalışma yaklaşımı ölçeği ve yazarlar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde ise; betimsel istatistikler, ilişkisiz örneklemler için t-testi, ilişkisiz örneklemler için tek faktörlü varyans analizi ve basit korelasyon kullanılmıştır. Öğrencilerin ders çalışma yaklaşımı ölçeğinden aldıkları puanlar, 143 öğrencinin derin yaklaşıma, 113 öğrencinin ise yüzeysel yaklaşıma sahip olduğunu göstermektedir. Bulgular öğrencilerin ders çalışma yaklaşımlarının; cinsiyete, yaş düzeyine, sınıf düzeyine ve öğrenim gördükleri bölüme göre değişmediğini göstermektedir. Ayrıca, bulgular öğrencilerin ders çalışma yaklaşımı ölçeğinin derin ve yüzeysel yaklaşım boyutlarından aldıkları puanlar ile akademik başarıları arasında anlamlı bir ilişki olduğunu da göstermektedir
 • Abraham, R. R., Vinod, P., Kamath, M. G., Asha, K., and Ramnarayan, K. (2008). Learning approaches of under graduate medical students to physology in a non- PBL and partially PBL-oriented curriculum. Advances in Physiology Education, 32(1), 35–37.
 • Altun, S. (2013). Öğretmen adaylarının ders çalışma yaklaşımlarının üniversite türüne, öğrenim görülen alana ve cinsiyete göre incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 227–233.
 • Batı, A. H., Tetik, C. ve Gürpınar, E. (2010). Öğrenme yaklaşımları ölçeği yeni şeklini Türkçeye uyarlama ve geçerlilik güvenirlilik çalışması. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 30(5), 1639–1646.
 • Biggs, J., Kember, D., and Leung, D. Y. P. (2001). The revised two-factor study process questionnaire: R-SPQ-2F. British Journal of Educational Psychology, 71(1), 133– 149.
 • Büyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık (9th ed., p. 201). Ankara: PegemA.
 • Çuhadar, C., Gündüz, Ş. ve Tanyeri, T. (2013). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencilerinin ders çalışma yaklaşımları ve akademik öz-yeterlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 251–259.
 • Dart, B. C., and Clarke, J. A. (1991). Helping students become better learners: A case study doi:10.1007/BF00132294 education. Higher Education, 22(3), 317–335.
 • Entwistle, N., and McCune, V. (2004). The conceptual bases of study strategy inventories. Educational Psychology Review, 16(4), 325–345.
 • Kember, D., Charlesworth, M., Davies, H., McKay, J., and Stott, V. (1997). Evaluating the effectiveness of educational innovations: Using the study process questionnaire to show that meaningful learning occurs. Studies in Educational Evaluation, 23(2), 141–157.
 • Marton, F., and Saljo, R. (1976a). On qualitative differences in learning-I: Outcome and process. British Journal of Educational Psychology, 46, 4–11.
 • Marton, F., and Saljo, R. (1976b). On qualitative differences in learning-II: Outcome as a function of the learner’s conception of the task. British Journal of Educational Psychology, 46, 115–127.
 • Newble, D. I., and Entwistle, N. J. (1986). Learning styles and approaches: Implications for medical education. Medical Education, 20(3), 162–75.
 • Önder, İ. ve Beşoluk, Ş. (2010). Düzenlenmiş iki faktörlü çalışma süreci anketinin (R- SPQ-2F) Türkçeye uyarlanması. Eğitim ve Bilim, 35(157), 55–67.
 • Özgür, H. ve Tosun, N. (2012). Öğretmen adaylarının derin ve yüzeysel öğrenme yaklaşımlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(24), 113–125.
 • Prosser, M., and Trigwell, K. (1999). Relational perspectives on higher education teaching and learning in the sciences. Studies in Science Education, 33(1), 31–60.
 • Shreemathi, Y. (2001). Learning approaches of health profession students: A study of undergraduate medical students of manipal academy of higher education (PhD Dissertation). Manipal, Karnataka, India: Manipal Academy of Higher Education,.
 • Svensson L. (1977). On qualitative differences in learning. 1. Study skill and learning. BrJ Educ Psychol, 47, 223–243.
 • Şahin Taşkın, Ç. (2012). Epistemolojik inançlar: Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımlarını yordayıcı bir değişken. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(19), 273–285.
 • Yılmaz, M. B. ve Orhan, F. (2011). Ders çalışma yaklaşımı ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 36(159).
 • Zhang, L. (2000). University students’ learning approaches in three cultures: An investigation of Biggs's 3P model. The Journal of Psychology, 134(1), 37–55.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Yusuf Ziya OLPAK

Yazar: Agah Tuğrul KORUCU

Bibtex @ { aeukefd17250, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-1037}, address = {Ahi Evran Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {15}, pages = {333 - 347}, doi = {}, title = {Öğrencilerin Ders Çalışma Yaklaşımlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {OLPAK, Yusuf Ziya and KORUCU, Agah Tuğrul} }
APA OLPAK, Y , KORUCU, A . (2014). Öğrencilerin Ders Çalışma Yaklaşımlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (1), 333-347. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/aeukefd/issue/1435/17250
MLA OLPAK, Y , KORUCU, A . "Öğrencilerin Ders Çalışma Yaklaşımlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2014): 333-347 <http://dergipark.gov.tr/aeukefd/issue/1435/17250>
Chicago OLPAK, Y , KORUCU, A . "Öğrencilerin Ders Çalışma Yaklaşımlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2014): 333-347
RIS TY - JOUR T1 - Öğrencilerin Ders Çalışma Yaklaşımlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi AU - Yusuf Ziya OLPAK , Agah Tuğrul KORUCU Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 333 EP - 347 VL - 15 IS - 1 SN - 2147-1037- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi Öğrencilerin Ders Çalışma Yaklaşımlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi %A Yusuf Ziya OLPAK , Agah Tuğrul KORUCU %T Öğrencilerin Ders Çalışma Yaklaşımlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi %D 2014 %J Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2147-1037- %V 15 %N 1 %R %U
ISNAD OLPAK, Yusuf Ziya , KORUCU, Agah Tuğrul . "Öğrencilerin Ders Çalışma Yaklaşımlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 15 / 1 (Mart 2014): 333-347.