Year 2016, Volume 17, Issue 3, Pages 747 - 766 2016-12-28

Kadın Yöneticilerle Çalışan Öğretmenlerin, Kadın Yöneticilerin Yeterliklerine İlişkin Görüşleri

Necmi GÖKYER [1] , Filiz ÇİÇEK [2]

153 0

Bu çalışmanın amacı, kadın yöneticilerle çalışan öğretmenlerin, kadın yöneticilerin yeterliklerine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırma, 2015-2016 eğitim öğretim yılında Elazığ merkez ilçedeki okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan kadın yöneticilerle çalışan 262 öğretmen ve 19 kadın yöneticiyle yürütülmüştür. Açımlayıcı faktör analizi sonucuna göre ölçek iki faktörlü çıkmıştır. Bu boyutlar şunlardır: “insani yeterlikler” ve “karar yeterlikleri”. Ölçekte teknik yeterlikler boyutuna ilişkin maddelerin yük değerleri düşük çıktığı için bu boyut ölçekte yer almamıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular şunlardır: Öğretmenlerin görüşleri; hem “insani yeterlikler” faktöründe hem de “kavramsal yeterlikler” faktöründe genellikle düzeyindedir. Okul türü değişkenine göre, anaokullarında görev yapan öğretmenler kadın yöneticilerinin yeterliklerini her zaman düzeyinde değerlendirirken, diğerleri “genellikle” düzeyinde değerlendirmişlerdir. İnsani yeterlikler boyutu ve kavramsal yeterlikler boyutlarında da anaokullarında görev yapan öğretmenlerin görüşlerinin düzeyi “her zaman” iken, diğer okullarda görev yapan öğretmenlerin görüşlerinin düzeyi “genellikle” düzeyindedir.
Yeterlik, yönetici yeterlikleri
  • Akar, A.(2006). İlköğretim Okullarında Öğretmen Algılarına Göre Yöneticilerin, Yöneticilik Becerilerinin Örgüt İklimine Katkısı (Ankara İl Örneği). Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Aycan, Z. (2004). Üç Boyutlu Cam Tavan: Kadınların Kariyer Gelişiminde Kim, Kime, Neden Engel Oluyor?. www.anneyiz.biz/haber/haberdtl.php?hid=1809 adresinden 19. 02. 2016 tarihinde erişilmiştir. Aydın, İ. (2008). Öğretimde Denetim (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. Aydın, İ. (2012). Alternatif Okullar (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. Başar, H. (1993). Eğitim Denetçisi. Rolleri, Yeterlikleri, Seçilmesi, Yetiştirilmesi. Yayın no: 5 (2. Baskı). Ankara: Pegem, Personel Eğitim Merkezi. Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (10.Baskı). Ankara: Pegem Akademi. Cortis, R., & Cassar, V. (2005). Perception of and about women as managers: investigating job involvement, self-esteem and attitudes. Women in Management Review, 20(3), 149-164. Çelik, B. ve Özbek Baştuğ, Ö. Y. (2011). İlköğretimde Öğretmen, Müdür ve Müfettişlerin Kadın Yöneticilere Yönelik Tutumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(1), 63-76. Çelikten, M. (2004). Okul Müdürü Koltuğundaki Kadınlar: Kayseri İli Örneği. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2(17), 91-118 . Demir, G. (1991). Çalışan Kadınlarda Rol Çatışmaları. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Malatya İnönü Üniversitesi Sosyoloji Ana Bilim Dalı. Dökmen, Ü. (2004). Küçük Şeyler 1. İstanbul: Sistem Yayıncılık. Durmuş, A. E. (2001). Kadın ve Erkek Yöneticilerin Liderlik Davranışları arasındaki Farklılıklar: Türkiye'de Seçilmiş Bir Grup Yönetici Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü, Antalya. Eagly,A. H. ve Karasu, S. J. (2002). Role Congurity Theory of Prejudice toward famele leaders. Psychological Review 109 (3), 573-598. Eriçok, B. (2014). Okul Yöneticilerinin Duygusal Zekâ Düzeyleri İle Yönetsel Yeterlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Nevşehir İli Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tokat. Katz, R. L. (1971). Skills of an Effective Adminisrator. E. C. Bursk and T. B. Blodgett, (Ed.), Developing Executive Leaders in (55-64). Cambridge: Harward University Press. 764 Kadın Yöneticilerle Çalışan Öğretmenlerin, Kadın Yöneticilerin… N. Gökyer, F. Çiçek Köroğlu, F. (2006). Okul Yönetiminde Cinsiyet Etkeni ve Kadın Öğretmenlerin Okul Yöneticiliği Talepleri (Bingöl İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Koç Akgül, S. ve Siklon, S. (2009, Mart). Depremde Kadının Özel Süreci ve Sivil Toplum Kuruluşları. Uluslararası – Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi, s.266, Sakarya Üniversitesi, Sakarya. Mercanlıoğlu, Ç. (2009, Mart). Cinsiyete Dayalı Eşitsizlik; Kadın Yöneticilerin İş ve Özel Hayatlarını Dengeleme Zorlukları ve Bedelleri. Uluslararası-Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi, s.35, Sakarya Üniversitesi, Sakarya. Minibaş-Poussard, J. Erkmen, T. ve Karsak, B. (2011). Kadın Yöneticilere İlişkin Sosyal Temsiller: Bankacılık Sektörüne Yönelik Bir İnceleme. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, 15, 45-58. Mostafa, M. M. (2005). Attitudes towards women managers in the United Arab Emirates: The effects of patriarchy, age and sex differences. Journal of Educational Administration, 20(6), 522-540. Ozankaya, Ö. (1982). Toplum Bilimine Giriş. Ankara. S. (Bilinmeyen) Yayınları. Öğüt, A. (2006). Türkiye’de Kadın Girişimciliğin ve Yöneticiliğin Önündeki Güçlükler: Cam Tavan Sendromu. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 1(1), 56-78. Özbek Baştuğ, Ö. Y. ve Çelik, B. ( 2011). İlköğretimde Öğretmen, Müdür ve Müfettişlerin Kadın Yöneticilere Yönelik Tutumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Educational Administration: Theory and Practice Vol. 17, Issue 1, pp: 63-76 Pınar, F. (2008). Barbara Frischmuth’ta çalışan kadının sorunları ve kültürel ilişkiler. Yüksek Lisans Tezi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sefer, S. R. (2006). Üsküdar İlçesindeki okullarda Çalışan Bazı Kadın Yöneticilerin Mesleklerine İlişkin Beklenti ve Sorunları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Şener, S. (2009, Mart). Kadının Aile İçi ve Sosyal Rollerinin Dengelenmesi. Uluslararası – Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi, , Sakarya Üniversitesi, 469-480. Smith, P. A.,& Hoy, W. K. (2007). Academic Optimism and Student Achievement in Urban Elementary Schools. Journal of Educational Administration, 45 (5), 556- 568. Türkarslan, U. (2014). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Bilişim Teknolojileri Alanındaki Yeterlik Standartları. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Uçan, M. (2012). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Kadın Yöneticilere Yönelik Tutumları İle Kadın Yöneticilerde Algıladıkları Liderlik Stilleri Arasındaki İlişki: İstanbul İli Kadıköy İlçesi Örneği. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Unesco (1982b). General Principles of Management. Book VI Bangkok. Van Dersal, W. R. (1974). The Succesful Supervisor. Third Edition. Harper and Row Pub. New York. Wırth, Linda (2001), Breaking Through The Glass Ceiling: Women in Management, International Labour Office, Geneva. Zel, U. (2002), “İş Arenasında Kadın Yöneticilerin Algılanması ve Kraliçe Arı Sendromu”, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Dergisi, 35 (2).
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Necmi GÖKYER

Author: Filiz ÇİÇEK

Bibtex @research article { aeukefd367670, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-1037}, address = {Ahi Evran University}, year = {2016}, volume = {17}, pages = {747 - 766}, doi = {}, title = {Kadın Yöneticilerle Çalışan Öğretmenlerin, Kadın Yöneticilerin Yeterliklerine İlişkin Görüşleri}, key = {cite}, author = {GÖKYER, Necmi and ÇİÇEK, Filiz} }
APA GÖKYER, N , ÇİÇEK, F . (2016). Kadın Yöneticilerle Çalışan Öğretmenlerin, Kadın Yöneticilerin Yeterliklerine İlişkin Görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (3), 747-766. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/aeukefd/issue/30440/367670
MLA GÖKYER, N , ÇİÇEK, F . "Kadın Yöneticilerle Çalışan Öğretmenlerin, Kadın Yöneticilerin Yeterliklerine İlişkin Görüşleri". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (2016): 747-766 <http://dergipark.gov.tr/aeukefd/issue/30440/367670>
Chicago GÖKYER, N , ÇİÇEK, F . "Kadın Yöneticilerle Çalışan Öğretmenlerin, Kadın Yöneticilerin Yeterliklerine İlişkin Görüşleri". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (2016): 747-766
RIS TY - JOUR T1 - Kadın Yöneticilerle Çalışan Öğretmenlerin, Kadın Yöneticilerin Yeterliklerine İlişkin Görüşleri AU - Necmi GÖKYER , Filiz ÇİÇEK Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 747 EP - 766 VL - 17 IS - 3 SN - 2147-1037- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi Kadın Yöneticilerle Çalışan Öğretmenlerin, Kadın Yöneticilerin Yeterliklerine İlişkin Görüşleri %A Necmi GÖKYER , Filiz ÇİÇEK %T Kadın Yöneticilerle Çalışan Öğretmenlerin, Kadın Yöneticilerin Yeterliklerine İlişkin Görüşleri %D 2016 %J Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2147-1037- %V 17 %N 3 %R %U
ISNAD GÖKYER, Necmi , ÇİÇEK, Filiz . "Kadın Yöneticilerle Çalışan Öğretmenlerin, Kadın Yöneticilerin Yeterliklerine İlişkin Görüşleri". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 17 / 3 (December 2016): 747-766.