Year 2016, Volume 17, Issue 3, Pages 767 - 783 2016-12-28

Epistemik İnanç Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Erkan DİNÇ [1] , Yusuf İNEL [2] , Servet S. ÜZTEMUR [3]

91 0

Bu araştırmanın amacı, Schraw, Bendixen, ve Dunkle (2002), tarafından geliştirilen epistemik inanç ölçeğinin Türkçeye uyarlama, güvenirlik ve geçerlik çalışmasını yapmaktır. Genel tarama modellerinden kesitsel tarama modeline göre tasarlanan araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 öğretim yılı güz döneminde Uşak ve Dumlupınar Üniversitelerinin Eğitim Fakültelerinde öğrenim gören toplam 530 öğretmen adayı oluşturmuştur. Ölçeğin yapı geçerliliğinin tespit edilmesi için önce açımlayıcı sonra da doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Orijinal halinde "uzman otoritesi", "kesin bilgi", "hızlı öğrenme", "basit bilgi" ve "doğuştan yetenek" boyutlarından ve 28 maddeden oluşan ölçeğin, yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda "bilgiye erişim ve edinme süreci", "kesin bilgi", "doğuştan yetenek" ve "basit bilgi" şeklinde 4 boyuttan ve 15 maddeden oluştuğu tespit edilmiştir. Bu haliyle ölçeğin, toplam varyansın % 52,22 sini açıkladığı ve epistemolojik inançların çok boyutlu yapısını ortaya koyduğu tespit edilmiştir. Ölçeğin güvenirliği için Cronbach’s alpha değeri hesaplanarak ,78 bulunmuştur. Ölçeğin Türkçe sürümünün kültürel uyum düzeyini belirlemek için yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ise ölçeğin uyumlu olduğu görülmüştür. Son haliyle, ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Epistemik inanç ölçeği, Türkçeye uyarlama çalışması
  • Arbuckle, J. L. (1995–2008). Amos 17.0 User’s Guide. Crawfordville, FL: Amos Development Corporation. Bath, D.M. & Smith, C. D. (2009). The relationship between epistemological beliefs and the propensity for lifelong learning. Studies in Continuing Education, 31, 173–189. Baxter Magolda, M. B. (1992). Knowing and reasoning in college: Gender-related patterns in students' intellectual development. San Francisco: Jossey Bass. Belenky, M. F., Clinchy, B. M., Goldberger, N. R. & Tarule, J. M. (1986). Womens' ways of knowing: The development of self, voice and mind. USA: Basic Books. Brown, T. A. (2015). Confirmatory factor analysis for applied research. (2. Edition). New York/London: The Guilford Press. Brownlee, J., Purdie, N. and Boulton-Lewis, G. (2001) Changing epistemological beliefs in pre-service teacher education students. Teaching in Higher Education 6(2). 247-268. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 17. Baskı. Ankara: Pegema Yayıncılık. Chan, N. M., Ho, I. T., & Ku, K. Y. (2011). Epistemic beliefs and critical thinking of Chinese students. Learning and Individual Differences, 21(1), 67-77. http://dx.doi.org/10.1016/j.lindif.2010.11.001 Çam, A., Topçu, M. S., Sülün, Y., Güven, G. & Arabacıoğlu, S. (2012). Translation and validation of the Epistemic Belief Inventory with Turkish pre-service teachers. Educational Research and Evaluation, 18(5), 441-458. http://dx.doi.org/10.1080/13803611.2012.689726 Çapık, C. (2014). Geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında doğrulayıcı faktör analizinin kullanımı. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 17(3). s. 196 - 205. Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları. (Birinci baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları. De Vaus, D. (2002). Surveys in social research. (5 edition). Australia: Routledge. 780 Epistemik İnanç Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik… E. Dinç, Y. İnel, S. S. Üztemur Deryakulu, D. (2014). Epistemolojik İnançlar. (Edt. Kuzgun Y. ve Deryakulu, D.). Eğitimde Bireysel Farklılıklar içinde (s. 261-289). Üçüncü Basım. Ankara: Nobel Yayınevi. Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS. (3 Edition). London: Sage Publications. Hardre, P. L., Crowson, H. M., Ly, C. & Xie, K. (2007). Testing differential effects of computer-based, web-based, and paper-based administration of questionnaire research instruments. British Journal of Educational Technology, 38(1), 5-22. Hofer, B. & Pintrich, P. R. (1997). The development of epistemological theories: Beliefs about knowledge and knowing and their relation to learning. Review of Educational Research, 67(1), (pp. 88-144). Hofer, B. (1994). Epistemological beliefs and first year college students: Motivation and cognition in different instructional contexts. Paper presented at the Annual Meeting of the American Psychological Association, 102nd. Los Angeles. Hofer, B. (2001). Personal epistemology research: Implications for teaching and learning. Journal of Educational Psychology Review, 13 (4), 353–383. Hofer, B. K. (2000). Dimensionality and disciplinary differences in personal epistemology. Contemporary Educational Psychology, 25, 378-405. King, P. M., & Kitchener, K. S. (1994). Developing reflective judgment: Understanding and promoting intellectual growth and critical thinking in adolescents and adults. San Francisco: Jossey-Bass. Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. (3. Edition). New York/London: The Guilford Press. Kuhn, D., Cheney, R. & Weinstock, M. (2000). The development of epistemological understanding. Cognitive Development. 15, 309-328. Licht, M. H. (1995). Multiple regression and correlation (in Laurence . G. Grimm ve Paul, R. Yarnold) Reading and understanding multivariate statistics. Washington, D.C.: American Psychological Association. Nietfeld, J. L., & Enders, C. K. (2003). An examination of student teacher beliefs: Interrelationships between hope, self-efficacy, goal-orientations, and beliefs about learning. Current Issues in Education, 6(5). Nussbaum, E. & Bendixen, L. D. (2003). Approaching and avoiding arguments: The role of epistemological beliefs, need for cognition, and extraverted personality traits. Contemporary Educational Psychology, 28(4), (pp. 573-595). http://dx.doi.org/10.1016/S0361-476X (02)00062-0 Paechter, M. R., Rebmann, K., Schloemer, T., Mokwinski, B., Hanekamp, Y., & Arendasy, M. (2013). Development of the Oldenburg Epistemic Beliefs Questionnaire (OLEQ), a German questionnaire based on the Epistemic Belief Inventory (EBI). Current Issues in Education, 16(1). Pintrich, P. R. (2002). Future challenges and directions for theory and research on personal epistemology. (Eds. Hofer, B & Pintrich, P, R.). Personal Epistemology: The Psychology of Beliefs About Knowledge and Knowing in (pp. 389-414). New Jersey: Lawrence Erlbaum. Ravindran, B., Greene, B. A., & Debacker, T. K. (2005). Predicting preservice teachers' cognitive engagement with goals and epistemological beliefs. The Journal of Educational Research, 98(4), 222-233. http://dx.doi.org/10.3200/JOER.98.4.222-233 Schommer, M. (1990). Effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension. Journal of Educational Psychology, 82(3), 498-504. Ahi Evran Ünv. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), Cilt 17, Sayı 3, Aralık 2016 781 Schommer, M. A. (1994). Synthesizing epistemological belief research: Tentative understandings and provocative confusions. Educational Psychology Review, 6, 4, 293-319. Schommer-Aikins, M. (2002). An evolving theoretical framework for an epistemological belief system. (Eds. Hofer, B & Pintrich, P, R.). Personal Epistemology: The Psychology of Beliefs About Knowledge and Knowing in (pp. 103-119). New Jersey: Lawrence Erlbaum. Schraw, G. (2013). Conceptual integration and measurement of epistemological and ontological beliefs in educational research. ISRN Education, http://dx.doi.org/10.1155/2013/327680 Schraw, G., Bendixen, L. D. & Dunkle, M. E. (2002). Development and validation of the epistemic belief Inventory (EBI). (Eds. Hofer, B & Pintrich, P, R.). Personal Epistemology: The Psychology of Beliefs About Knowledge and Knowing in (pp. 261-277). New Jersey: Lawrence Erlbaum. Schraw, G., Dunkle, M. E. & Bendixen, L. D. (1995). Cognitive processes in well‐defined and ill‐defined problem solving. Applied Cognitive Psychology,9(6), 523-538. Schumacker, R. E. & Lomax, R. G. (2010). A beginner’s guide to structural equation modeling. New York/London: Taylor and Francis Group. Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş: Temel ilkeler ve lisrel uygulamaları. Ankara: Ekinoks Yayıncılık. Tabachnick, B. G. & Linda, S. F. (2012). Using multivariate statistics. (6 Edition). New York: Pearson. Teo, T. (2013). Examining the psychometric properties of the Epistemic Belief Inventory (EBI). Journal of Psychoeducational Assessment, 31(1), 72-79. DOI: 10.1177/0734282912449436 Velipaşaoğlu, S. ve Musal, B. (2013). Bilgi bilimsel inançlar ölçeğinin Türkçe uyarlamasının geçerlilik, güvenilirliği ve tıp fakültesi öğrencilerinin bilgiye ilişkin inançları. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 33(2), 505-515. Waltz, C. F., Strickland, O. L. & Lenz, E. R. (2010). Measurement in nursing and health research. (4. Edition). New York: Springer Publishing Company. Wang, X., Zhang, Z., Zhang, X. & Hou, D. (2013). Validation of the Chinese Version of the Epistemic Beliefs Inventory Using Confirmatory Factor Analysis.International Education Studies, 6(8),
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Erkan DİNÇ

Author: Yusuf İNEL

Author: Servet S. ÜZTEMUR

Bibtex @research article { aeukefd367680, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-1037}, address = {Ahi Evran University}, year = {2016}, volume = {17}, pages = {767 - 783}, doi = {}, title = {Epistemik İnanç Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması}, key = {cite}, author = {DİNÇ, Erkan and İNEL, Yusuf and ÜZTEMUR, Servet S.} }
APA DİNÇ, E , İNEL, Y , ÜZTEMUR, S . (2016). Epistemik İnanç Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (3), 767-783. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/aeukefd/issue/30440/367680
MLA DİNÇ, E , İNEL, Y , ÜZTEMUR, S . "Epistemik İnanç Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (2016): 767-783 <http://dergipark.gov.tr/aeukefd/issue/30440/367680>
Chicago DİNÇ, E , İNEL, Y , ÜZTEMUR, S . "Epistemik İnanç Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (2016): 767-783
RIS TY - JOUR T1 - Epistemik İnanç Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması AU - Erkan DİNÇ , Yusuf İNEL , Servet S. ÜZTEMUR Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 767 EP - 783 VL - 17 IS - 3 SN - 2147-1037- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi Epistemik İnanç Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %A Erkan DİNÇ , Yusuf İNEL , Servet S. ÜZTEMUR %T Epistemik İnanç Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %D 2016 %J Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2147-1037- %V 17 %N 3 %R %U
ISNAD DİNÇ, Erkan , İNEL, Yusuf , ÜZTEMUR, Servet S. . "Epistemik İnanç Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 17 / 3 (December 2016): 767-783.