Year 2017, Volume 7, Issue 1, Pages 72 - 106 2017-02-16

Museum Education and Practices Course in The Context of the Visual Arts Teacher Candidates' Opinions
Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Görüşleri Bağlamında Müze Eğitimi ve Uygulamaları Dersi

Kibar Evren BOLAT AYDOĞAN [1]

400 649

The museums gain more and more importance in visual arts education as multifaceted learning and living spaces. It is aimed to visual arts teacher candidates acquire knowledge and skills relating to benefit effectively and efficiently from museums for educational purposes with the 'Museum Education and Practices' course which is 4 hours a week in Undergraduate Programs of Arts and Crafts Education. In this study, it is aimed to introduce suggestions concerning more effective and efficient implementation of this course by taking into consideration the experiences and opinions of the students attending the Museum Education and Practices course in the Department of Fine Arts Education of Anadolu University in 2015-2016 academic year. Qualitative research approach was adopted in the research process and focus group interview was made with 6 teacher candidates. In the focus group interview, the teacher candidates had been asked about their expectations about this course, their opinions about the purpose of the course, their thoughts about the practices they made in the course and their theoretical knowledge about the course, their opinions about the duration of the course and its’ place in the program. In addition, their opinions had been taken about the contributions that the course had provided to them, the topics they had been challenged in the course, the problems they had been experienced. Finally, they had been asked to make proposals for more effective and efficient implementation of this course. The data obtained at this focus group interview were analyzed through descriptive analysis. In the context of the opinions of the visual arts teacher candidates, to perform Museum Education and Practices course more effective and efficient the suggestions were introduced.

Müzeler, çok yönlü öğrenme ve yaşam alanları olarak görsel sanatlar eğitimi içerisinde gün geçtikçe daha çok önem kazanmaktadır. Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programlarında haftada 4 saat olarak yer alan ‘Müze Eğitimi ve Uygulamaları’ dersi ile görsel sanatlar öğretmen adaylarının etkin ve verimli şekilde müzelerden eğitim amaçlı yararlanmalarına ilişkin bilgi ve beceriler kazanmaları hedeflenmektedir. Bu çalışmada 2015-2016 öğretim yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde Müze Eğitimi ve Uygulamaları dersini alan öğrencilerin, ders sürecine ilişkin deneyim ve görüşlerinden yola çıkılarak, bu dersin daha etkin ve verimli gerçekleştirilmesine ilişkin öneriler getirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma sürecinde nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiş ve 6 öğretmen adayı ile odak grup görüşmesi yapılmıştır. Odak grup görüşmesinde öğretmen adaylarına bu derse dair beklentileri, dersin amacına ilişkin görüşleri, ders içerisinde yaptıkları uygulamalara ve ders kapsamında edindikleri teorik bilgilere ilişkin düşünceleri, dersin süresine ve programdaki yerine ilişkin görüşleri sorulmuştur. Ayrıca dersin onlara sağladığı katkılara, ders kapsamında zorlandıkları konulara, yaşadıkları sorunlara dair görüşleri alınmıştır. Son olarak bu dersin daha etkili ve verimli gerçekleştirilmesine ilişkin öneriler getirmeleri istenmiştir. Odak grup görüşmesinde elde edilen veriler betimsel analiz yoluyla çözümlenmiştir. Bu araştırmada görüşmeden elde edilen veriler ile Müze Eğitimi ve Uygulamaları dersinin daha etkin ve verimli gerçekleştirilmesine ilişkin öneriler ortaya konulmaya çalışılmıştır.

 • Adıgüzel, Ö. (2006). Okul Dışında Farklı Bir Öğrenme Ortamı Olarak Çocuk Müzeleri. Eğitim Bilim Toplum Dergisi. Cilt 4, Sayı 14, 32-41
 • Akman, B. vd. (2015). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Müze Eğitimine İlişkin Görüşleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 28(1), 97-115.
 • Alpagut, B. (2006). Kent Müzelerinde Nasıl Bir Eğitim?. Kentler ve Kent Müzeleri: Kent Müzeleri Uluslararası Sempozyumu 21-22 Nisan 2006, Antalya, 117-121.
 • Atagök, T. (1999). Müze-Toplum İlişkisinde Eğitim. Yeniden Müzeciliği Düşünmek. Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi, İstanbul.
 • Buyurgan, S. ve Mercin, L. (2010). Görsel Sanatlar Eğitiminde Müze Eğitimi ve Uygulamaları. (Ed: Vedat Özsoy). 2. Baskı. Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği Yayınları 2, Ankara.
 • Çetin, Y. (2002). Çağdaş Eğitimde Müze Eğitiminin Rolü ve Önemi. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi. Sayı 8, 57-61.
 • Gökmen, C. O. (2004). İlköğretim 1. Kademede Müzelerin Öğretim Ortamı Olarak Yeri. Tezsiz Yüksek Lisans Projesi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • İlhan, A. Ç. (2002). Öğrenme ve Öğretme Sürecinde Müzeler. I. Uluslararası Katılımlı Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, Marmara Eğitim Fakültesi, İstanbul
 • Karadeniz, C. (2014). Çağdaş Müzelerde Eğitim Yaklaşımları: Çocuk Müzeleri ve Bilim, Teknoloji ve Keşif Merkezleri. Müzeler, Oyunlar, Oyuncaklar ve Çocuklar. (Haz: Dilek Maktal Canko). Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir.
 • Mamur, N. (2015). Resim-İş (Görsel Sanatlar) Öğretmen Eğitimi ‘Müze Eğitimi ve Uygulamaları’ Dersinde Görsel Kültür Kuramının Kullanımı. E- Journal of New World Sciences Academy-Education Sciences, 1C0631.10, (1), 29-53 http://dx.doi.org/10.12739/NWSA.2015.10.1.1C0631
 • Mercin, L. (2008). Görsel Sanatlar Dersinin Müze ve Sınıf Ortamında İşlenişine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 7, sayı 21, 325-336
 • Onur, B. (2012). Çağdaş Müze Eğitim ve Gelişim: Müze Psikolojisine Giriş. 2. Baskı. İmge Kitabevi Yayınları, İstanbul.
 • Özsoy, V. ve Mercin, L. (2003). Sanat (Resim) Eğitiminde Müzelerin Kullanılmasında İlgili Kurum ve Kuruluşların Karşılıklı Görev ve Yükümlülükleri, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, C:1, S:3, Ankara
 • Selanik Ay, T. ve Kurtdede Fidan, N. (2014). Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Dersinde Müzelerden Yararlanmaya İlişkin Görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı:48, 69-89.
 • Şar, E. ve Sağkol, T. (2013). Eğitim Fakültelerinde Müze Eğitimi Dersi Gerekliliği Üzerine. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:20 (2013-2), 83-90.
 • Tezcan Akmehmet, K. (2015). Müzeler ve Eğitim. Müzecilik ve Sergileme. Anadolu Üniversitesi Yayını No:2958, Ankara.
 • Tezcan Akmehmet, K. (2014). Eğitim ve Müzeler. Müzeler, Oyunlar, Oyuncaklar ve Çocuklar. (Haz: Dilek Maktal Canko). Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir.
 • Tezcan Akmehmet, K ve Ödekan, A. (2006). Müze Eğitiminin Tarihsel Gelişimi, İTÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:3, Sayı:1, 47-58
 • Uçar, A. (2014). Sanat Eğitiminde Müzelerin Eğitimsel Rolleri ve İşlevleri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 14(1), 107-117
 • Ülkü, C. (2009). Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Öğrencilerinin Mersin Resim ve Heykel Müzesi’ndeki Sanat Deneyimi Üzerine Bir Çalışma, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, 17-27
 • Yavuzoğlu-Atasoy, N. (1999). Çağdaş Eğitimde Müzenin İşlevi. Yeniden Müzeciliği Düşünmek. Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi, İstanbul.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 8. Baskı.
 • Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Zilcioğlu, Ş. (2008). Çocuk Müzeleri ve Müze Eğitimi. (Haz. Bekir Onur). Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları No:14, Ankara.
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Kibar Evren BOLAT AYDOĞAN
Institution: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { ajesi292586, journal = {Anadolu Journal Of Educational Sciences International}, issn = {2146-4014}, address = {Anadolu University}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {72 - 106}, doi = {10.18039/ajesi.292586}, title = {Museum Education and Practices Course in The Context of the Visual Arts Teacher Candidates' Opinions}, key = {cite}, author = {BOLAT AYDOĞAN, Kibar Evren} }
APA BOLAT AYDOĞAN, K . (2017). Museum Education and Practices Course in The Context of the Visual Arts Teacher Candidates' Opinions. Anadolu Journal Of Educational Sciences International, 7 (1), 72-106. DOI: 10.18039/ajesi.292586
MLA BOLAT AYDOĞAN, K . "Museum Education and Practices Course in The Context of the Visual Arts Teacher Candidates' Opinions". Anadolu Journal Of Educational Sciences International 7 (2017): 72-106 <http://dergipark.gov.tr/ajesi/issue/27726/292586>
Chicago BOLAT AYDOĞAN, K . "Museum Education and Practices Course in The Context of the Visual Arts Teacher Candidates' Opinions". Anadolu Journal Of Educational Sciences International 7 (2017): 72-106
RIS TY - JOUR T1 - Museum Education and Practices Course in The Context of the Visual Arts Teacher Candidates' Opinions AU - Kibar Evren BOLAT AYDOĞAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18039/ajesi.292586 DO - 10.18039/ajesi.292586 T2 - Anadolu Journal Of Educational Sciences International JF - Journal JO - JOR SP - 72 EP - 106 VL - 7 IS - 1 SN - 2146-4014- M3 - doi: 10.18039/ajesi.292586 UR - https://doi.org/10.18039/ajesi.292586 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Anadolu Journal Of Educational Sciences International Museum Education and Practices Course in The Context of the Visual Arts Teacher Candidates' Opinions %A Kibar Evren BOLAT AYDOĞAN %T Museum Education and Practices Course in The Context of the Visual Arts Teacher Candidates' Opinions %D 2017 %J Anadolu Journal Of Educational Sciences International %P 2146-4014- %V 7 %N 1 %R doi: 10.18039/ajesi.292586 %U 10.18039/ajesi.292586
ISNAD BOLAT AYDOĞAN, Kibar Evren . "Museum Education and Practices Course in The Context of the Visual Arts Teacher Candidates' Opinions". Anadolu Journal Of Educational Sciences International 7 / 1 (February 2017): 72-106. https://doi.org/10.18039/ajesi.292586