Yazım Kuralları

Makaleler, MS Office Word 2003 ya da 2007 kullanılarak, A4 (21x29,7 cm.) sayfa boyutunda, Times New Roman yazı biçiminde ve (başlık ve özet dışında) 12 punto büyüklüğünde, çift-satır aralıklı, tüm kenarlarda 2.5 cm boşluklarla ve her iki yana yaslayarak yazılmalıdır. Standart sayfa uzunluğu 20 ve 25 sayfa arasındadır, ancak Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi (AJESİ) yayın kurulunun kararına göre daha uzun metinleri de yayınlayabilir. 

Yayın sürecini hızlandırmak için, AJESİ web-tabanlı bir yükleme ve hakem değerlendirme sistemi sunmaktadır. Ana sayfadan giriş yaparak sistemde kendinize bir hesap oluşturabilir ve çalışmanızın değerlendirme sürecindeki durumunu takip etmek için sistemi kullanabilirsiniz.

AJESİ, isimsiz bir değerlendirme politikasına (masked review) sahiptir. Bu yüzden yazar ya da yazarların isimleri ve kurumları makalenin hiç bir yerinde görünmemelidir. Yazar notları başlık sayfasında yazılmalıdır.

Her bir makale 150-250 kelime uzunluğunda 10 punto ile yazılmış bilgilendirici ve anlaşılır bir özet içermelidir. Özet, çalışmanın amacı, yöntemi, bulguları, sonuçları ve çıkarımlarıyla ilgili önemli bilgileri açıklamalıdır. Özetten sonra 3 ve 5 arasında anahtar kelime de verilmelidir.
Makaleler, alanyazınla ilgili geniş bilgi, araştırma amacı, araştırma soruları, katılımcılar, veri toplama araçları ve kullanılan materyal, veri analizi yöntemleri, bulgular, yorum, sonuç ve tartışma içermelidir. Kaynaklar yeni bir sayfayla başlamalı ve Amerikan Psikoloji Derneği'nin Yayın Yönergesi'ne göre olmalıdır (American Psychological Association, 2009). Ayrıca, yazarların adları ve tarihlerin, referans listesindekiyle aynı yazılıp yazılmadığı dikkatlice kontrol edilmelidir. Tam referanslar çalışmanın sonunda alfabetik sıraya göre listelenmelidir.

Ekler ve Teşekkür, kaynak listesinden önce makalenin sonunda olmalıdır.

Eğer makale Türkçe hazırlanmışsa, en sonda 400-600 kelime arası uzun İngilizce özet verilmelidir.

Makale metninizi aşağıdaki açıklamalara uygun olarak hazırlayınız. Bu açıklamalar Amerikan Psikoloji Derneği'nin Makale Hazırlama Kontrol Listesi'nden uyarlanmıştır (APA, Sixth Edition).

 

·        Tüm metin, alıntılar, kaynaklar, yazar notu, dipnotlar ve şekil başlıkları da dahil çift-satır aralıklı olmalıdır. Metin düzenli bir şekilde hazırlanmalıdır.

·        Başlık 12 kelimeyi geçmemelidir.

·        Özet 150-250 kelimeden daha uzun olmamalıdır.

·        Başlık sayfası 3-5 anahtar kelime içermelidir.

·        Başlık seviyeleri, metnin organizasyonunu doğru yansıtmalıdır.

·        Aynı seviyenin tüm başlıkları aynı formatta görünmelidir.

·        Gereksiz kısaltmalar çıkarılmalı ve gerekli olanlar açıklanmalıdır.

·        Tablo ve şekillerdeki kısaltmalar tablo notları ve şekil başlıklarında açıklanmalıdır.

·        Yunan harfleri ve en yaygın kullanılan matematiksel semboller metinde belirtilmelidir.

·        Cebirsel değişkenler için istatistiksel sembol olarak kullanılan Yunan harfi olmayan semboller italik olarak verilmelidir.

·        Kaynaklar hem metin içinde hem de kaynak listesinde olmalıdır.

·        Metin alıntıları ve kaynak listesi girdileri hem yazım hem tarih olarak uyuşmalıdır.

·        Kaynaklar (hem parantez içindeki metin alıntıları hem de kaynak listesindekiler) yazar soyadı sırasına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.

·        Tüm makale ve kitap bölümleri için sayfa numaraları kaynak listesinde verilmelidir.

·        Bölüm ve kurum bilgisi her bir yazar için yazar notlarında verilmelidir.

·        Yazar notu hem yazarın kurumunu eğer yazar adının verildiği satırdakinden farklıysa hem de bir iletişim adresi içermelidir.

·        Yazar notu, makaleyle ilgili özel durumları açıklamalıdır (bir toplantıda sunulan bölümler, makalenin temelini oluşturan öğrenci metni, boylamsal             bir çalışmanın raporu, çıkar çatışması olarak algılanabilecek ilişki).

·        Metindeki tüm dipnotlar belirtilmelidir ve dipnot numaraları doğru bir şekilde yerleştirilmelidir.

·        Her bir tablo sütununun bir başlığı olmalıdır.

·        Tüm dikey tablo çizgileri silinmelidir.

·        Tüm tablolara metin içinde referans verilmelidir.

·        Şekillerdeki tüm öğeler, dergi sütunu ya da sayfasının genişliğine küçültüldüğünde okunaklı olacak şekilde büyük olmalıdır.

·        Şekillerdeki harfler 8 puntodan küçük ve 14 puntodan büyük olmamalıdır.

·        Bir dosyada yüklenen şekiller EPS, JPEG ya da TIFF formatında olmalıdır.

·        Her bir şekil normal rakamlarla numaralandırılmalıdır.

·        Tüm şekiller ve tablolardan metinde bahsedilmeli ve bahsedilme sırasına göre numaralandırılmalıdır.

·        Tüm alıntılar için sayfa ya da paragraf numarası metin içinde verilmelidir