Yıl 2018, Cilt 13, Sayı 1, Sayfalar 227 - 262 2018-04-30

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE ÇEVREYİ MERKEZE TAŞIMAK: TEMEL YAKLAŞIMLAR VE TARTIŞMALAR
Placing Environment at the Center of International Relations: The Fundamental Approaches, and the Debates

Çağlar Söker [1] , Erdem Özlük [2]

146 491

Bu çalışma Uluslararası İlişkiler’de (Uİ) çevrenin neden disiplinin periferisinde yer aldığını “sorun çözücü ve eleştirel” yaklaşımlar ayrımı üzerinden sorgulamaktadır. Disiplindeki sorun çözücü yaklaşımlar, çevreyi sadece bir “sorun” olması durumunda dikkate alan ve mevcut küresel sistem içinde çözümler arayan yaklaşımlardır. Eleştirel yaklaşımlarsa çevre sorunlarının ötesinde daha “iyi” bir dünya yaratmak için sürdürülebilir bir sistem oluşturma amacını taşıyan; bu yüzden sistemin yeniden yapılandırılması gerektiğini ileri sürerek ulusal ve uluslararası politik, ekonomik ve toplumsal düzeni sorgulayan yaklaşımlardır. Bu bağlamda öncelikle “çevresel güvenlik” ve “liberal kurumsalcılık” yaklaşımları incelenmiş, ardından “Ortak Malların Trajedisi” başlığı altında eko-otoriteryenlerin görüşlerine değinilmiştir. Eleştirel yaklaşımlar kısmında “çevre-merkezcilik”, “ekolojik modernleşme” ve “merkezsizleşme” yaklaşımları tartışılmıştır. Sonuç bölümündeyse çevrenin Uİ’de merkezi bir konuma gelememesinin nedenlerine yönelik tespitlere yer verilmiştir. 

This study aims to bring light the reasons of peripherical place of environment in the discipline by analyzing the views of various theoretical approaches in International Relations. The study is divided into two parts as problem-solving and critical approaches. Problem-solving approaches are the ones considering environment in case there is only a problem and searching for solutions in the existing global system. Critical approaches, beyond environmental problems, are the ones, which possess aim to form a sustainable system and, because of this, putting forward that the system should be restructured, which question the national and international political, economic and social order. In this context, first of all, approaches of “environmental security” and “liberal institutionalism” are examined. After that, under the title of “Tragedy of Commons”, the perspectives of eco-authoritarians are referred to. In the part of critical approaches, “eco-centrism”, “ecological modernization” and “decentralization” are discussed. In the conclusion part, it is put forward the factors that why the environmental issues couldn’t be placed at the center of the discipline. 

  • Barnett Jon, “Destabilizing the Environment-Conflict Thesis”, Review of International Studies, Cilt 26, No. 2, 2000. Barnett Jon, The Meaning of Environmental Security: Ecological Politics and Policy in the New Security Area, Londra, Zed Books, 2001. Baylis John, “The Concept of Security in International Relations”, Hans Günter Brauch vd. (der.), Globalization and Environmental Challenges: Reconceptualizing Security in the 21st Century, Berlin, Springer, 2008. Bookchin Murray, The Ecology of Freedom: The Emergence and Dissolution of Hierarchy, Palo Alto, Cheshire Books, 1982. Bierman Frank, Olwes Davies, Nicolien Van Der Grijp, “Environmental Policy Integration and the Architecture of Global Environmental Governance”, International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, Cilt 9, No. 4, 2009. Brauch Hans Günter, “Güvenliğin Yeniden Kavramsallaştırılması: Barış, Güvenlik, Kalkınma ve Çevre Kavramsal Dörtlüsü”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 5, No. 18, 2008. Bull Hedley, The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, New York, Palgrave, 2002. Burnett Alan, “Defence of the Environment: The New Issue in International Relations”, The Australian Quarterly, Cilt 61, No. 4, 1989. Chasek Pamela S., David L. Downie ve Janet Welsh Brown, Global Environmental Politics: Dilemmas in World Politics, Colorado, Westview Press, 2014. Clapp Jennifer, Peter Dauvergne, Paths to a Green World: The Political Economy of the Global Environment, Cambridge, MIT Press, 2005. Daddow Oliver, International Relations Theory, Londra, Sage Publishing, 2017. Dalby Simon, “Güvenlik ve Çevre Bağlantılarına Yeniden Bakmak”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 5, No. 18, 2008. Demir Ömer, Bilim Felsefesi, İstanbul: Sentez Yayıncılık, 2015. Dobson Andrew, “Critical Theory and Green Politics”, Andrew Dobson ve Paul Lucardie (der.), The Politics of Nature: Explorations in Green Political Theory, New York, Routledge, 1995. Dobson Andrew, Ekolojizm, çev. Cengiz Yüksel, İstanbul, Yeni İnsan Yayınevi, 2007. Dyer Hugh, “The Environment in International Relations”, British Journal of Politics and International Relations, Cilt 3, No. 1, 2001. Dyer Hugh, “Environmental Security and International Relations: The Case for Enclosure”, Review of International Studies, Cilt 27, No. 3, 2001. Eckersley Robyn, “Beyond Human Racism”, Environmental Values, Cilt 7, No 2, 1998. Eckersley Robyn, “Green Theory”, Tim Dunne, Milja Kurki ve Steve Smith (der.), International Relations Theories: Discipline and Diversity, Oxford, Oxford University Press, 2013. Eckersley Robyn, “Habermas and Green Political Thought: Two Roads Diverging”, Theory and Society, Cilt 19, No 6, 1990. Eckersley Robyn, The Green State: Rethinking Democracy and Sovereignty, Cambridge, MIT Press, 2004. Elliott Lorraine, The Global Politics of the Environment, New York, Palgrave MacMillan, 2004. Frank David J., Ann Hironaka ve Evan Schofer, “The Nation-State and the Natural Environment over the Twetieth Century”, American Sociological Review, Cilt 65, No 1, 2000. Glover Leigh, Postmodern Climate Change, New York, Routledge, 2006. Godrej Dinyar, Küresel İklim Değişimi, çev. Ohannes Kılıçdağı, İstanbul, Metis Yayınları, 2003. Goldstein Joshua S. ve Jon C. Pevehouse, Uluslararası İlişkiler, çev. Haluk Özdemir, Ankara: BB101 Yayınları, 2015. Hardin Garrett, “The Tragedy of Commons”, Science, Cilt 162, No 3859, 1968. Helleiner Eric, “International Political Economy and the Greens”, New Political Economy, Cilt 1, No 1, 1996. Heywood Andrew, Küresel Siyaset, çev. Nasuh Uslu ve Haluk Özdemir, Ankara, Adres Yayınları, 2011. Hobsbawm Eric, Kısa 20. Yüzyıl 1914-1991: Aşırılıklar Çağı, çev. Yavuz Alogan, İstanbul, Everest Yayınları, 2014. Jordan Andrew, Tim Jeppesen, “EU Environmental Policy: Adapting to the Principle of Subsidiarity”, Environmental Policy and Governance, Cilt 10, No. 2, 2000. Joyner Christopher J., “Rethinking International Environmental Regimes: What Role for Partnership Coalitions?”, Journal of International Law and International Relations, Cilt 1, No 1-2, 2005. Laferriere Eric ve Peter J. Stoett, International Relations Theory and Ecological Thought, New York, Routledge, 1999. Lawson Stephanie, Theories of International Relations: Contending Approaches to World Politics, Cambridge, Polity Press, 2015. Litfin Karen T., “The Greening of Sovereignty: An Introduction”, Karen T. Litfin (der.), The Greening of Sovereignty in World Politics, Cambridge, MIT Press, 1998. Maslow Sebastian ve Ayako Nakamura, “Constructivism and Ecological Thought: A Critical Discussion on the Prospects for a ‘Greening’ of IR Theory”, Interdisciplinary Information Sciences, Cilt 14, No. 2, 2008. Matthew Richard A., “Man, the State and Nature: Rethinking Environmental Security”, Peter Dauvergne (der), Handbook of Global Environmental Politics, Chettenham, Edward Elgar Publishing, 2005. Meadows Donella H., Dennis L. Meadows, Jorgen Randers ve William W. Behrens III, The Limits to Growth, Washington DC, Potomac, 1972. Morgenthau Hans J., Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, New York, Alfred A. Knopf, 1948. Mutlu Ahmet, “Ekolojik Sorunların Kökenleri”, Hakan Reyhan, Ahmet Mutlu, H. Hüseyin Doğan ve Ayşen S. Reyhan (der.), Sosyal Çevre Bilimleri, Ankara, Siyasal Kitabevi, 2014. Najam Adil, Mihaela Papa ve Nadaa Taiyab, Global Environmental Governance: A Reform Agenda, https://www.iisd.org/pdf/2006/geg.pdf Newell Peter, Globalization and the Environment: Capitalism, Ecology and Power, Cambridge: Polity Press, 2012. Nillson Mans, Marc Pallemaerts, Ingmar Homeyer, “International Regimes and Environmental Policy Integration: Introducing the Special Issue”, International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, Cilt 9, No. 4, 2009. O’Neill Kate, The Environment and International Relations, New York, Cambridge University Press, 2009. Ophuls William ve A. Stephen Boyan Jr., Ecology and the Politics of Scarcity Revisited: The Unraveling of the American Dream, New York, W.H. Freeman and Company, 1992. Paterson Matthew, “Globalisation, Ecology and Resistance”, New Political Economy, Cilt 4, No 1, 1991. Paterson Matthew, “Green Politics”, Scott Burchill, Andrew Linklater, Richard Devetak, Jack Donnelly, Matthew Paterson, Christian Reus-Smit ve Jacqui True (der.), Theories of International Relations, New York, Palgrave Macmillan, 2005. Paterson Matthew, Peter Doran ve John Barry, “Green Theory”, Colin Hay, Michael Lister ve David Marsh (der.), The State: Theories and Issues, New York, Palgrave Macmillan, 2006. Paterson Matthew, “Theoretical Perspectives on International Environmental Politics”, Michele M. Betsill, Kathryn Hochstetler ve Dimitris Stevis (der.), Palgrave Advances in International Environmental Politics, New York, Palgrave Macmillan, 2006. Paterson Matthew, “Yeşil Siyaset”, Scott Burchill, Andrew Linklater, Richard Devetak, Jack Donnelly, Terry Nardin, Matthew Paterson, Christian Reus-Smit ve Jacque True (der.), Uluslararası İlişkiler Teorileri, İstanbul, Küre Yayınları, 2013. Pirages Dennis, “Ecological Theory and International Relations”, Indiana Journal of Global Legal Studies, Cilt 5, No. 1, 1997. Powell Robert, “Absolute and Relative Gains in International Relations Theory”, The American Political Science Review, Cilt 85, No. 4, 1991. Ringius Lasse, Asbjorn Torvanger, Arild Undernal, “Burden Sharing and Fairness Principles in International Climate Policy”, International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, Cilt 2, No. 1, 2002. Sale Kirkpatrick, “The Importance of Size for Democracy”, The Good Society, Cilt 6, No. 3, 1996. Sale Kirkpatrick, “An Overview of Decentralism”, The Good Society, Cilt 8, No. 2, 1998. Sale Kirkpatrick, Human Scale Revisited: A New Look at the Classic Case for a Decentralist Future, New Jersey, Chelsea Green Publishing, 2017. Saurin Jullian, “International Relations, Social Ecology and the Globalisation of Environmental Change”, John Vogler ve Mark F. Imber (der.), The Environment and International Relations, London, Routledge, 1996. Sindjoun Luc, “Transformation of International Relations-Between Change and Continuity: Introduction”, International Political Science Review, Cilt 22, No. 3, 2001. Smith Steve, “Environment on the Periphery of International Relations: An Explanation”, Environmental Politics, Cilt 2, No. 4, 1993. Spaargaren Gert ve Arthur P.J. Mol, “Greening Global Consumption: Redefining Politics and Authority”, Global Environmental Change, Cilt 18, No. 3, 2008. Steans Jill, Lloyd Pettiford, Thomas Diez, Imad El-Aniz, An Introduction to International Relations Theory: Perspectives and Themes, Oxon, Routledge, 2010. Strange Susan, “The Westfailure System”, Review of International Studies, Cilt 25, No. 3, 1999. Thomas Gerald B., “U.S. Environmental Security Policy: Broad Concern or Narrow Interests”, Journal of Environment and Development, Cilt 6, No. 4, 1997. Wallerstein Immanuel, Bildiğimiz Dünyanın Sonu: Yirmi Birinci Yüzyıl için Sosyal Bilim, çev. Tuncay Birkan, İstanbul, Metis Yayınları, 2003. Wallerstein Immanuel, World-Systems Analysis: An Introduction, Durham, Duke University Press, 2006. Wells David, “Green Politics and Environmental Ethics: A Defence of Human Welfare Ecology”, Australian Journal of Political Science, Cilt 28, No. 3, 1993. Vogler John, “Environmental Issues”, John Baylis, Steve Smith ve Patricia Owens (der.), The Globalization of World Politics, New York, Oxford University Press, 2008. Youatt Rafi, “Interspecies Relations, International Relations: Rethinking Anthropocentric Politics”, Millenium Journal of International Studies, Cilt 43, No. 1, 2014. http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Nisan
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Çağlar Söker
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Erdem Özlük
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { akademikincelemeler310117, journal = {Akademik İncelemeler Dergisi (AID)}, issn = {}, eissn = {2602-3016}, address = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {13}, pages = {227 - 262}, doi = {10.17550/akademikincelemeler.310117}, title = {ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE ÇEVREYİ MERKEZE TAŞIMAK: TEMEL YAKLAŞIMLAR VE TARTIŞMALAR}, key = {cite}, author = {Söker, Çağlar and Özlük, Erdem} }
APA Söker, Ç , Özlük, E . (2018). ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE ÇEVREYİ MERKEZE TAŞIMAK: TEMEL YAKLAŞIMLAR VE TARTIŞMALAR. Akademik İncelemeler Dergisi (AID), 13 (1), 227-262. DOI: 10.17550/akademikincelemeler.310117
MLA Söker, Ç , Özlük, E . "ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE ÇEVREYİ MERKEZE TAŞIMAK: TEMEL YAKLAŞIMLAR VE TARTIŞMALAR". Akademik İncelemeler Dergisi (AID) 13 (2018): 227-262 <http://dergipark.gov.tr/akademikincelemeler/issue/36801/310117>
Chicago Söker, Ç , Özlük, E . "ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE ÇEVREYİ MERKEZE TAŞIMAK: TEMEL YAKLAŞIMLAR VE TARTIŞMALAR". Akademik İncelemeler Dergisi (AID) 13 (2018): 227-262
RIS TY - JOUR T1 - ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE ÇEVREYİ MERKEZE TAŞIMAK: TEMEL YAKLAŞIMLAR VE TARTIŞMALAR AU - Çağlar Söker , Erdem Özlük Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17550/akademikincelemeler.310117 DO - 10.17550/akademikincelemeler.310117 T2 - Akademik İncelemeler Dergisi (AID) JF - Journal JO - JOR SP - 227 EP - 262 VL - 13 IS - 1 SN - -2602-3016 M3 - doi: 10.17550/akademikincelemeler.310117 UR - http://dx.doi.org/10.17550/akademikincelemeler.310117 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Akademik İncelemeler Dergisi (AID) ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE ÇEVREYİ MERKEZE TAŞIMAK: TEMEL YAKLAŞIMLAR VE TARTIŞMALAR %A Çağlar Söker , Erdem Özlük %T ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE ÇEVREYİ MERKEZE TAŞIMAK: TEMEL YAKLAŞIMLAR VE TARTIŞMALAR %D 2018 %J Akademik İncelemeler Dergisi (AID) %P -2602-3016 %V 13 %N 1 %R doi: 10.17550/akademikincelemeler.310117 %U 10.17550/akademikincelemeler.310117
ISNAD Söker, Çağlar , Özlük, Erdem . "ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE ÇEVREYİ MERKEZE TAŞIMAK: TEMEL YAKLAŞIMLAR VE TARTIŞMALAR". Akademik İncelemeler Dergisi (AID) 13 / 1 (Nisan 2018): 227-262. http://dx.doi.org/10.17550/akademikincelemeler.310117