Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 3, Sayfalar 42 - 56 2017-04-30

Medyanın evrimleşmesi, öğrenme bağlamları ve aktörleri
Evolution of media, learning contexts and learner-agents

Muhittin Şahin [1] , Hasan Yurdakul [2]

147 91

Bu makale, iki temel amaç taşımaktadır. Bunlar, iletişim alanında gerçekleşen devrimlerin toplumun kültürel dokusuna eğitim boyutunda yansıması ve bu yansımada öğrenme aktörlerinin statü ve rollerinin ele alınmasıdır. Araştırma nitel bir araştırma olup, betimleyici bir model benimsenmiştir. İletişim alanındaki devrimlerin öğrenme aktörleri üzerindeki etkileri dörtlü enformasyon trafiği motifi yardımıyla betimlenmektedir. Dörtlü enformasyon motifine göre dört evrimsel süreç bulunmaktadır. Bunlar; hitap, danışma, kayıt ve diyalogdur. Hitap aşaması tek yönlü bir iletişim modeline işaret eder ve bu süreçte öğrenme eylemi de bilen bir otoriteden bilmeyen bir öğrenene doğru gerçekleşir. Danışma ve kayıt aşamaları her ne kadar elektrik-elektronik devrim sonrasında daha çok işlevsel olsa da, öncesinde de söz konusu edilebilmektedir: Danışma, öğrenmek isteyenin kayıt altına alınmış bilgiye başvurması anlamına gelir; önceden kayıt altına alınma söz konusu olduğu için öğrenme tek yönlü olmaya devam etmektedir; ancak diyalog aşamasında bu öğrenme çift yönlü olur. Diyalog içerisinde olan her iki tarafın da bildiklerini paylaşması ve herhangi bir konu hakkında bilgi talep etmede ya da bir diğerini bilgilendirmede bağımsızdır. Bu çalışmaya göre iletişim tarihinin ve evrimleşmesinin son aşamasında öğrenen aktör bilgi üretiminde ve tüketiminde daha çok bağımsızlaşmaktadır.

It is aimed to analyse the effects of revolutions in communication technologies on education; the status and roles of learner agent are essential in this study. As a qualitative research, descriptive model is adopted. The effects of revolutions in communication technologies on education are described by using four definable information traffic pattern. According to this pattern, there are four evolutionary processes: Allocution, consultation, registration and conversation. Allocution refers to a one-way information flow from a knowing agent to an incognizant one; during this process learning is an issue between an adult as a knowing agent and a young as an incognizant agent. Although consultation and registration is more functional after the electric-electronic revolution, it can be deduced that it was used before effectively: Consultation refers to a request of an incognizant agent for recorded information from a knowing agent; recorded information explains why the information flow is one-directed. But it has changed in the process “conversation”: it turns into being bidirectional flow; both parties exchange what they know and both parties are independent to request info or to enlighten someone on an issue. According to the analyses carried on this study, it can be deduced that the learner agent is getting more independent to produce and consume information in the last process of communication history.

 • Althusser, Louis (1971) Ideology and Ideological State Apparatus (Notes towards an investigation). Lenin and Philosophy and Other Essays, Tr. by Ben Brewster, pp. 127-186. New York: Monthly Review Press.
 • Aydoğan, Doğan (2013) İletişimin Tarihi. Bir Başka İletişim, Ed. Yaşar Aktaş ve Kenan Kılıç, ss. 2–35. İstanbul: Paradigma Akademi Yayınları.
 • Baldini, Massimo (2000) İletişim Tarihi, Çev. Gül Batuş. İstanbul: Avcıol.
 • Berger, Peter L. and Luckmann, Thomas (2008) Gerçekliğin Sosyal İnşası: Bir Bilgi Sosyolojisi İncelemesi, Çev. Vefa Saygın Öğütle. İstanbul: Paradigma Yayıncılık.
 • Binark, Mutlu (2007) Yeni Medya Çalışmalarında Yeni Sorular ve Yöntem Sorunu. Yeni Medya Çalışmaları, Ed. Mutlu Binark, ss. 21–44. Ankara: Dipnot.
 • Bordewijk, Jan L. and Van Kaam, Ben (2003) Towards a New Classification of Tele-Information Services. The New Media Reader, Ed. by Noah-Fruin and Nick Montfort, pp. 576-582. USA: The MIT Press.
 • Bourdieu, Pierre (1990) In Other Words: Essays Towards A Reflexive Society, Tr. by Mathew Adamson, Stanford: Stanford University Press.
 • Bozkurt, Aras (2014) Ağ Toplumu ve Öğrenme: Bağlantıcılık. Akademik Bilişim 2014, http://ab.org.tr/ab14/bildiri/235.pdf. Erişim: 09.04.2017.
 • Briggs, Asa ve Burke, Peter (2011) Medyanın Toplumsal Tarihi, Çev. Ümit Hüsrev Yolsal ve Erkan Uzun. İstanbul: Kırmızı Yayınları.
 • Bruner, Jeromo and Olson, David R. (1973) Learning Through Experience and Learning Through Media. Communications Technology and Social Policy, Ed. by George Gerbner, Larry Gross and William Melody, New York: Wiley.
 • Castells, Manuel (2000) Materials for an Explatory Theory of the Network Society. British Journal of Sociology, 51(1): 5-24.
 • Castells, Manuel (2010) The Information Age: Economy, Society, and Culture Volume II: The Power of Identity. 2nd Edition, USA: Blackwell Publishing.
 • Castells, Manuel (2015) Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age. Cambridge: Polity Press.
 • Çetin, Mustafa ve Özgiden, Hatice (2013) Dijital Kültür Sürecinde Dijital Yerliler ve Dijital Göçmenlerin Twitter Kullanım Davranışları Üzerine Bir Araştırma. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 2(1): 172-189.
 • Deniz, A. Çağlar ve Hülür, A. Banu (2016) Yeni Medya Disiplinlerarası Yaklaşımlar. Yeni Medya ve Toplum Disiplinlerarası Yaklaşımlar, Der. A. Çağlar ve A. Banu Hülür, ss. 9-19. Konya: Literatürk Academia.
 • Dewey, John (2014) Deneyim ve Eğitim. Ankara: ODTÜ Yayıncılık.
 • Doğan, İsmail (2012) Sosyoloji: Kavramlar ve Sorunlar. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Downes, Stephen (2009) Connectivist Dynamics in Communities. http://halfanhour.blogspot.com.tr/2009/02/connectivist-dynamics-in-communities.html. Erişim: 09.12.2016.
 • Freire, Paulo (2013) Ezilenlerin Pedagojisi, Çev. Dilek Hattatoğlu ve Erol Özbek. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Giddens, Anthony (2004) Modernliğin Sonuçları, Çev. Ersin Kusdil, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Giddens, Anthony (2005) Sosyal Teorinin Temel Problemleri: Sosyal Analizde Eylem, Yapı ve Çelişki, Çev. Ümit Tatlıcan. İstanbul: Paradigma Yayıncılık.
 • Haviland, William A.; Prins, Harald E.; Walrath, Dana; McBride, Bunny (2008) Kültürel Antropoloji, Çev. İnan Deniz Erguvan Sarıoğlu. İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Hülür, Himmet (2000) Küreselleşme ve Toplumbilimsel Kuramlaştırma Sorunu. Selçuk İletişim, 1(2): 27–36.
 • Jeanneney, Jean-Noél (1998) Başlangıcımızdan Günümüze Medya Tarihi, Çev. Esra Atuk. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Illich, Ivan (2009) Okulsuz Toplum, Çev. Mehmet Özay. İstanbul: Şule Yayınları.
 • Locke, John (1999) Tabiat Kanunu Üzerine Denemeler, Çev. İsmail Çetin. İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Marshack, Alexander (2014) Buz Çağı İnsanın Sanatı ve Simgeleri. İletişim Tarihi Teknoloji- Kültür- Toplum, David Crowley ve Paul Heyer, Çev. Berkay Ersöz, ss. 22–34. Ankara: Siyasal Kitapevi.
 • Miser, Rıfat (2013) Yaşamboyu Öğrenme Kavram ve Bağlam. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Mezunları Derneği Yayını Ayrıntı Basımevi.
 • Nanda, Serena and Warms, Richard L. (2007) Cultural Anthropology. 9th Edition. USA: Thomson Wadsworth.
 • Özçağlayan, Mehmet (2008) Gazetelerin Gelişimi ve Gazeteciliğin Geleceği (Yeni Teknolojiler ve Medya Ekonomisi Açısından Genel bir Değerlendirme). Marmara İletişim Dergisi, 13(13): 131–160.
 • Rousseau, Jean-Jacques (2009) Emile, Çev. Yaşar Avunç. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Schenk, David (1997) Data Smog: Surviving the Information Glut. New York: Harpenedge.
 • Şahin, Muhittin (2016) Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Erkekliğin Dönüşümü: Eğitim, Kültür ve Etkileşim. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Şahin, Muhittin (2017) Alternatif Eğitim Arayışları: Başka Bir Okul Mümkün (BBOM) Örneği ve Topluma Olası Etkileri. The Journal of Academic Social Science (ASOS), 5(40): 282-300.
 • Tibet, Burcu (2015) Predictors of Organizational Learning Capability in Primary and Secondary School. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ültanır, Gürcan (2016) Program Değerlendirme. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • van Dijk, Jan (2001) The Network Society: Social Aspects of New Media. 2nd Edition, London: Sage Publications.
 • van Dijk, Jan (2016) Ağ Toplumu, Çev. Özlem Sakin. İstanbul: Epsilon Yayınevi.
 • Yurdakul, Hasan (2016) Medya ve Siyaset Perspektifinden Kamuoyu. Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi, 1(2): 81–90.
Konular Sosyoloji, Sosyal ve Beşeri Bilimler, İletişim
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Muhittin Şahin
E-posta: msahin.ufuk@gmail.com

Yazar: Hasan Yurdakul
E-posta: hasanyurdakull@hotmail.com

Bibtex @ { akader323246, journal = {Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, address = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {42 - 56}, doi = {}, title = {Medyanın evrimleşmesi, öğrenme bağlamları ve aktörleri}, key = {cite}, author = {Şahin, Muhittin and Yurdakul, Hasan} }
APA Şahin, M , Yurdakul, H . (2017). Medyanın evrimleşmesi, öğrenme bağlamları ve aktörleri. Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi, 2 (3), 42-56. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/akader/issue/29964/323246
MLA Şahin, M , Yurdakul, H . "Medyanın evrimleşmesi, öğrenme bağlamları ve aktörleri". Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi 2 (2017): 42-56 <http://dergipark.gov.tr/akader/issue/29964/323246>
Chicago Şahin, M , Yurdakul, H . "Medyanın evrimleşmesi, öğrenme bağlamları ve aktörleri". Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi 2 (2017): 42-56
RIS TY - JOUR T1 - Medyanın evrimleşmesi, öğrenme bağlamları ve aktörleri AU - Muhittin Şahin , Hasan Yurdakul Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 42 EP - 56 VL - 2 IS - 3 SN - -2528-9403 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi Medyanın evrimleşmesi, öğrenme bağlamları ve aktörleri %A Muhittin Şahin , Hasan Yurdakul %T Medyanın evrimleşmesi, öğrenme bağlamları ve aktörleri %D 2017 %J Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi %P -2528-9403 %V 2 %N 3 %R %U