Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 3, Sayfalar 113 - 134 2017-04-30

“Alternatif” bir medya analizi: cin ayşe
An “alternative” media analysis: cin ayşe

Tuba Çetinbaş [1]

180 127

Alternatif medya, ana akım medyanın az yer verdiği ya da hiç yer vermediği kesimlerden, ezilenlerden ve hak arayışlarından beslenmekte, sessizlerin sesi olmak adına mücadele vermektedir. Ataerkil toplumlarda geri planda bırakılan kadınlar, kadın medyasıyla bir adım öne çıkmakta, cinsiyetçilikten uzak, kimseyi ötekileştirmeden, ayrımcı dilin kullanılmadığı yayınlar yapmaktadır. Feministlerin, mesajlarını yaymak için kullandığı araçlardan biri de fanzinlerdir. “Kendin yap” (DIY/do it yourself) mantığıyla hazırlanan fanzinler, periyodik aralıklarla yayınlanır. Bu çalışma, erkek egemen bir medyaya sahip olan Türkiye’de kadınların görünürlük projesi olarak ‘kültür-sanat-edebiyat fanzini’ kategorisinde yayınlar yapan alternatif bir medyayı ele almıştır. Çalışmada, içerik ve söylem analizi kullanılarak ‘cin ayşe’ fanzininin örgütsel, ekonomik ve içeriksel yapısı incelenmiştir. Analiz, fanzinin üç sayısı ile sınırlandırılmıştır. Bunun yanı sıra, sosyal bilimler alanında sık başvurulan bir nitel araştırma tekniği olan ‘derinlemesine görüşme’ de bu çalışmada kullanılmıştır. Çalışmanın amacı, ‘cin ayşe’yi yapısal olarak ele almak, medya içeriğini analiz etmek ve bu fanzini çıkarıp editörlüğünü yapan Anita Sezgener ile derinlemesine yapılan görüşmeden elde edilen bulgular yoluyla, ‘cin ayşe’yi alternatif bir mecra olarak tanımlayabilmektir. Kadın yazarlardan oluşup 2008 yılından bu yana var olan post-feminist fanzin ‘cin ayşe’, kültür bozumu, karışık medya ve sanat formu içermektedir.

The alternative media is feed by the segments which are not mentioned or a mentioned a bit in the mainstream media, seeking the rights of the oppressed. It struggles to be the voice of the silence. Women who are left behind in patriarchal societies are one step ahead with the women's media, and makes publications that are far from sexism, do not discriminate, and do not use discriminatory language. One of the tools feminists use to propagate their own messages is the fanzines. The fanzines are prepared with the meaning of 'do it yourself', and published periodically. This study aims to examine the organizational, economic and contextual structure of ‘cin ayşe’ which is an alternative media model on the category that 'culture-art-literature fanzine' as a visibility project except in male-dominated media of Turkey. In this study, content and discourse analysis were done. The analysis contains only three numbers of the fanzine. In addition, the 'in-depth interview' technique, which is a qualitative research technique frequently used in social sciences, has also been used in the study. The aim of the work is to be able to 'cin ayşe' structurally, to analysis the media content, and to define the fanzine as an alternative medium through the findings obtained from the in-depth interviews with Anita Sezgener, who has built this fanzine, and editing the contents. The post-feminist fanzine ‘cin ayşe’, which has existed since 2008, is composed of female writers, and contains culture jam, mixed media and art form.

 • Andersen, Mark (2004) All The Power: Revolution without Illusion. Canada: Punk Planet Books/Akashic Books.
 • Ahıska, Meltem (1995) Medya, Küresellik ve Yerellik. Toplum ve Bilim, 67: 6-25.
 • Atabek, Erdal (1989) Kuşatılmış Gençlik. İstanbul: Altın Yayınevi.
 • Atton, Chris (1996) Alternative Literature: A Practical Guide for Librarians. Aldershot: Gower.
 • Atton, Chris (2002) Alternative Media. Londra: Sage.
 • Bakır, Uğur ve Çelik, Murat (2013). Tüketim Toplumuna Eleştirel Bir Yaklaşım: Kültür Bozumu ve Yıkıcı Reklamlar. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 7(4): 46-63.
 • Bora, Aksu (2004) Feminizm: Sınırlar ve İhlal İmkânı. Birikim Dergisi, (184-185): 106-112.
 • Büyükbaykal, Ceyda (2007) Medyada Kadın Olgusu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (28): 19-30.
 • Çınar, Meral (2014) Kadın cinayetleri politiktir. http://www.sendika.org/2014/06/kadin-cinayetleri-politiktir-meral-cinar/, Erişim: 24 Nisan 2015.
 • Blakeman, Robyn (2015) Strategic Uses of Alternative Media. New York: Routledge.
 • Davidson, Katherina Tonya (2005) Feminist Zines: Cutting and Pasting a New Wave. Thesis Master of Arts in the Department of Sociology. University of Victoria. https://dspace.library.uvic.ca/bitstream/handle/1828/795/davidson_2005.pdf?sequence=1, Erişim: 20 Mart 2015.
 • Downing, John (2001) Radical Media. Thousand Oaks. CA: Sage Publications.
 • Export, Valie (t.y.) Valie Export Interview. http://www.interviewmagazine.com/art/vali e-export/print/. Erişim: 10 Mart 2015
 • Fuchs, Christian (2010) Alternative Media as Critical Media. European Journal of Social Theory, 13(2).
 • Grandas, Theresa (2013) Eulàlia Grau I Have Never Painted Golden Angels, http://www.macba.cat/en/exhibition-eulalia-grau, Erişim: 23 Mart 2015.
 • Haynes, Richard (1995) The Football Imagination: The Rise of Football Fanzine Culture. Aldershot: Arena Publications.
 • Huth, Geof, (2013) An Antropology of ‘Holding’. Evening Will Come: A Monthly Journal of Poetics, (32). http://www.thevolta.org/ewc32-jsmith-p1.html, Erişim: 7 Nisan 2015.
 • Güneş, Şinasi (2007) Fanzinlerin Güncel Sanat ile İlişkisi. E-Benzin Güncel Sanat vs. E-Zini, (3). http://www.ebenzin.com/sayi3/6.asp, Erişim: 20 Nisan 2015.
 • Jenkins, Henry (1992) Strangers No More, We Sing: Filking and the Social Construction of the Science Fiction Fan Community. The Adoring Audience: Fan Culture and Popular Media, Ed. by Lisa A. Lewis, pp. 208-236. London: Routledge.
 • Kara, Nurten (2006) Feminizm(ler)in Toplumsal Hareket Olarak Medyada Yansıma(ma)sı. Küresel İletişim Dergisi, (1): 1-33.
 • Köker, Eser (1997). Feminist Alternatif Medya Üzerine. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yıllık 1995/1996, ss. 22-24.
 • Lasn, Kalle (2004) Kültür Bozumu, Çev. Cem Pekman - Ahmet Ilgaz. İstanbul: Bağımsız Yayınlar.
 • Savran Acar, Gülnur (2013) Feminizm. http://www.sosyalistfeministkolektif.org/web-yazilari/feminizm/feminizm/, Erişim: 19 Mart 2015.
 • Sayguraç, Sinan (2004) Medyada Irak Savaşı. Kamusal Alan, Der. Meral Özbek. İstanbul: Hil Yayın.
 • Waltz, Mitzi (2005) Alternative and Activist Media. Edinburg: Edinburg University Press.
 • Yanıkkaya, Berrin (2014) Kendi Medyanı Yarat. İstanbul: Kalkedon Yayıncılık.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Tuba Çetinbaş
E-posta: tubactnbs@gmail.com

Bibtex @ { akader323260, journal = {Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, address = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {113 - 134}, doi = {}, title = {“Alternatif” bir medya analizi: cin ayşe}, key = {cite}, author = {Çetinbaş, Tuba} }
APA Çetinbaş, T . (2017). “Alternatif” bir medya analizi: cin ayşe. Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi, 2 (3), 113-134. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/akader/issue/29964/323260
MLA Çetinbaş, T . "“Alternatif” bir medya analizi: cin ayşe". Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi 2 (2017): 113-134 <http://dergipark.gov.tr/akader/issue/29964/323260>
Chicago Çetinbaş, T . "“Alternatif” bir medya analizi: cin ayşe". Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi 2 (2017): 113-134
RIS TY - JOUR T1 - “Alternatif” bir medya analizi: cin ayşe AU - Tuba Çetinbaş Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 113 EP - 134 VL - 2 IS - 3 SN - -2528-9403 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi “Alternatif” bir medya analizi: cin ayşe %A Tuba Çetinbaş %T “Alternatif” bir medya analizi: cin ayşe %D 2017 %J Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi %P -2528-9403 %V 2 %N 3 %R %U