Yavaş Moda Akımına Üniversite Öğrencilerinin Yaklaşımları: Selçuk Üniversitesi Örneği

Şerife YILDIZ [1] , K. Murat AYVAZ [2]

123 0

Araştırma da kapitalizm, sanayi devrimi ve küreselleşme sebebiyle değişen hızlı, modern ve tüketim kültürü merkezli dünya düzeninde, giysinin bir hızlı moda ürünü haline gelmesi ve bu durumun karşısında ortaya çıkan “yavaş moda” akımı üzerinde durulmuştur. Araştırma da “Üniversite öğrencilerinin yavaş moda akımına bakış açılarının” ortaya koyulması ve farkındalık durumlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Araştırmanın evrenini Konya Selçuk Üniversitesinde öğrenin gören öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklem grubunu bu kitleden rastlantısal olarak seçilen, ankete gönüllü olarak cevap vermeyi kabul eden 19-35 yaş arasında farklı fakülte ve yüksekokullardan 200 öğrenci oluşturmaktadır ve örneklemin evreni temsil ettiği kabul edilmiştir. Araştırmanın içeriğini ölçebilmek için geliştirilen anket dört bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde demografik özellikler ile ilgili sorular, ikinci bölümde modayı takip etme durumlarına yönelik sorular, üçüncü bölümde moda ile ilgili görüşleri ortaya koymaya çalışan sorular, dördüncü bölümde ise yavaş moda akımına bakış açılarını ortaya koymaya yönelik likert ölçekli sorular bulunmaktadır. Hazırlanan anket random(tesadüfi) yöntemle seçilmiş 200 gönüllü üniversite öğrencisine uygulanmıştır. Anketten elde edilen bulgular SPSS paket programına aktarılarak cinsiyet bağımsız değişkeni dikkate alınarak çapraz tablolarda verilmiştir.

Araştırma sonucunda; katılımcıların giysi alışverişlerinde en çok arkadaş faktöründen etkilendikleri, kaliteye dikkat ettikleri, ayda bir kez giysi alışverişi yaptıkları, giysilerin moda değil kaliteli ve kullanışlı olmasını tercih ettikleri, modanın kişilikleri yansıttığı aynı zamanda bir tüketim aracı olduğu ve hayatı dejenere ettiği, yavaş modanın kaliteli ve uzun ömürlü ürünler düşüncesine katıldıkları, yavaş modanın tüketim çılgınlığı ve aç gözlülüğü önleyebileceği, çevre kirliliğini azaltabileceği ve yaşam kalitesini yükseltebileceği görüşleri ortaya koyulmuştur.

Araştırmaya katılan öğrencilerin, insanın ve dünyanın geleceğine olumlu katkılar sunmak için, yavaş moda akımını destekledikleri anket sorularına verilen cevaplar ile belirlenmiştir.

Moda, Yavaş Moda, Üniversite Öğrencileri, Selçuk Üniversitesi
  • ADOMO T.W. (2003). “Kültür Endüstrisini Yeniden Düşünürken”, (çeviren: Bülent O. Doğan), COGİTO Dergisi, Yaz–2003, http://zaferyalcinpinar.com/kulturendustrisiyenidenadorno.pdf, (Erişim Tarihi: 14.02.2017). ALPAT, Fatma Engin(2012) “Yavaş Moda Nedir”, 1. Uluslararası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyum Bildirileri Özel Sayı Akdeniz Sanat Dergisi, Cilt 4 Sayı 8, 08-10 Ekim 2012, Antalya BARBAROSOĞLU, F. K. (1995). Modernleşme Sürecinde Moda ve Zihniyet. İz Yayıncılık. İstanbul. CATALDİ, Carlotta, Maureen DİCKSON, Crystal GROVER,(2010) “Slow Fashion: Tailoring a Strategic Approachtowards Sustainability” School of EngineeringBlekingeInstitute of Technology Karlskrona, Sweden (The sis submitted for completion of Master of Strategic LeadershiptowardsSustainability, BlekingeInstitute of Technology, Karlskrona, Sweden). ÇAKIR,M., ÇAKIR,F., USTA,G.,(2010) “Üniversite Öğrencilerinin Tüketim Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Sayı 2,2010(ISSN:1309-8039). DAL, V. ve GÜRPINAR, M. (2010). Hazır Giyim Sanayinde Hızlı Moda Kavramı ve Bir Model Önerisi. İstanbul Sanayi Odası Marmara Üniversitesi Doktora/ Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Destek Projesi, Ömür Matbaacılık, İstanbul. KLEİN, N. (2002). No Logo. Bilgi Yayınevi. Ankara. ÖZDAMAR,K.(2002). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi, Kaan Kitapevi, Eskişehir TIRAŞ, H. (2012). Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre: Teorik Bir İnceleme. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi. Sayı:2, 57-73. YAĞLI, S.(2013). Gündelik Hayatın Bir Alanı Olarak Moda Aracılığıyla Kültürün Yeniden İnşası. İstanbul Arel Üniversitesi, İletişim Fakültesi İletişim Çalışmaları Dergisi / Journal of Communication Studies, Sayı: 3. YAĞLI, S.(2013). Gündelik Hayatın Bir Alanı Olarak Moda Aracılığıyla Kültürün Yeniden İnşası. İstanbul Arel Üniversitesi, İletişim Fakültesi İletişim Çalışmaları Dergisi / Journal of Communication Studies, Sayı: 3. YÜKSELEN,C.,(2003). Pazarlama İlkeler-Yönetim, Ankara WAQUET, D. ve Laporte, M. (2011). Moda. Ankara. URL-1: http://www.milliyet.com.tr/dünyadaki tüm kötülüklerin anası moda, Erişim Tarihi: 23.05.2014. URL-2: http://www.brandday.net/gıda maddeleri slowfood akımı türkiyede yerleşiyor, Erişim Tarihi: 23.05.2014.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Şerife YILDIZ

Yazar: K. Murat AYVAZ

Bibtex @araştırma makalesi { akdenizsanat397692, journal = {AKDENIZ SANAT DERGİSİ}, issn = {1307-9700}, eissn = {2458-9683}, address = {Akdeniz Üniversitesi}, year = {}, volume = {11}, pages = {29 - 43}, doi = {}, title = {Yavaş Moda Akımına Üniversite Öğrencilerinin Yaklaşımları: Selçuk Üniversitesi Örneği}, key = {cite}, author = {YILDIZ, Şerife and AYVAZ, K. Murat} }
APA YILDIZ, Ş , AYVAZ, K . (). Yavaş Moda Akımına Üniversite Öğrencilerinin Yaklaşımları: Selçuk Üniversitesi Örneği. AKDENIZ SANAT DERGİSİ, 11 (21), 29-43. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/akdenizsanat/issue/34505/397692
MLA YILDIZ, Ş , AYVAZ, K . "Yavaş Moda Akımına Üniversite Öğrencilerinin Yaklaşımları: Selçuk Üniversitesi Örneği". AKDENIZ SANAT DERGİSİ 11 (): 29-43 <http://dergipark.gov.tr/akdenizsanat/issue/34505/397692>
Chicago YILDIZ, Ş , AYVAZ, K . "Yavaş Moda Akımına Üniversite Öğrencilerinin Yaklaşımları: Selçuk Üniversitesi Örneği". AKDENIZ SANAT DERGİSİ 11 (): 29-43
RIS TY - JOUR T1 - Yavaş Moda Akımına Üniversite Öğrencilerinin Yaklaşımları: Selçuk Üniversitesi Örneği AU - Şerife YILDIZ , K. Murat AYVAZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - AKDENIZ SANAT DERGİSİ JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 43 VL - 11 IS - 21 SN - 1307-9700-2458-9683 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 AKDENIZ SANAT DERGİSİ Yavaş Moda Akımına Üniversite Öğrencilerinin Yaklaşımları: Selçuk Üniversitesi Örneği %A Şerife YILDIZ , K. Murat AYVAZ %T Yavaş Moda Akımına Üniversite Öğrencilerinin Yaklaşımları: Selçuk Üniversitesi Örneği %D 2018 %J AKDENIZ SANAT DERGİSİ %P 1307-9700-2458-9683 %V 11 %N 21 %R %U
ISNAD YILDIZ, Şerife , AYVAZ, K. Murat . "Yavaş Moda Akımına Üniversite Öğrencilerinin Yaklaşımları: Selçuk Üniversitesi Örneği". AKDENIZ SANAT DERGİSİ 11 / 21 29-43.