Yıl 2017, Cilt 19, Sayı 2, Sayfalar 93 - 105 2017-12-29

THE PERCEPTION OF ACCOUNTING STANDARDS: A CASE OF MARBLE ENTERPRISES
MUHASEBE STANDARTLARININ SEKTÖREL ALGILANMASI: MERMER İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ

Alper KAHRAMAN [1] , Cantürk KAYAHAN [2]

110 139

Globalization, development and change in technology, and also competition have required a common international accounting standard to be established around the world. The main objective of the international accounting standards; is not only to create single and common accounting system and rearrange the companies relationship between its stakeholders and create under standable, reliable, transparent financial statements. In this convergence process as regards mineral IFRS-6 standards have been prepared. The purpose of the standard; to determine the principles of financial reporting related to the exploration for and evaluation of mineral resources. 

In this study a research was conducted for detecting towards effects of international accounting principles and arrangements of IFRS-6 on marble enterprises operating in Afyonkarahisar city. The survey questions which were applied to 30 mine companies are prepared considering the references of international accounting principles and arrangements of IFRS-6. Collected datas were tested by SPSS programme. According to the results at the end of there search; accountant of mine companies have the perception about importance of IFRS-6 however; there are sort of lacunas detected in the implementation or the execution of these principles. 

Küreselleşme, teknolojideki gelişim ve değişimler ve de rekabet, dünyada ortak bir uluslararası muhasebe standartlarının oluşturulmasını gerektirmiştir. Uluslararası muhasebe standartlarının temel hedefi; dünyada uygulanan muhasebe sitemleri arasındaki farklılıkları en aza indirmek ve ülkeler arası uyumu sağlamaktır. Bu yakınsama sürecinde madenlerle ilgili olarak, IFRS-6 standardı düzenlenmiştir. Standardın amacı ise; maden kaynaklarının araştırılması ve değerlendirilmesine ilişkin finansal raporlama esaslarını belirlemektir. 

Çalışmada, Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren mermer işletmeleri üzerinde, uluslararası muhasebe standartlarının etkileri ile IFRS-6 standardının getirdiği düzenlemelerin algılanmasına yönelik bir araştırma yapılmıştır. Uluslararası muhasebe standartlarının getirdiği ana ilkeler ve IFRS-6 standardının getirdiği düzenlemeler referans alınarak hazırlanan anket soruları, Afyonkarahisar ili ticaret sicilinde kayıtlı 30 adet mermer madeni arama faaliyetinde bulunan işletmelere uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında test edilmiştir. Yapılan araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; IFRS-6 standardı hakkında katılımcıların yeterli düzeyde teknik ve yasal mevzuat bilgisinin olmadığı ancak düzenlemelerin önemine yönelik algının var olduğu saptanmıştır. 

 • Aderemi, K. A., ve Isenmila, P. A. 2013. A Perception Analysis of the Mandatory Adaption of International Financial Reporting Standards (IFRS) in Nigeria,. Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences, 4(2), 203-210.
 • Aysan, M. 2007. Uluslarararası Finansal Raporlama Standartları ve Küresel Uyum. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 51-56.
 • Bengü., H., Özdemir, F.S. ve Çelik.S. 2014. Niğde İlindeki Muhasebe Meslek Mensuplarının Finansal Raporlama Standartlarına Bakış Açılarının Ampirik Olarak Değerlendirilmesi.” Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7.1. 175.
 • Daske, H., Hail, L., Leuz, C., ve Verdi, R. 2008. Mandatory IFRS Reporting Around the World: Early Evidence on the Economic Consequences. Journal of Accounting Research, 46 (5), 1085-1142.
 • Erdoğan, M., ve Dinç, E. 2009. Türkiye Muhasebe Standartları ve Muhasebe Meslek Mensuplarının Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi (43). Temmuz. 154-169.
 • Erdoğan, M., ve Dinç, E. 2009. Türkiye Muhasebe Standartları ve Muhasebe Meslek Mensuplarının Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi (43). Temmuz. 154-169.
 • Fidan, M. E., & Cinit, H. 2013. Türkiye Finansal Raporlama Standartları Çerçevesinde KOBİ Muhasebe Standartlarının Muhasebe Meslek Mensupları Tarafından Algı Düzeylerinin Tespitine Yönelik Uygulama (Eskişehir İli Örneği). Muhasebe ve Finansman Dergisi (59), Temmuz. 39-60.
 • Kahraman A. (2016), Muhasebe Standartlarının Sektörel Algılanması: Mermer İşletmeleri Örneği, A.K.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar.
 • Kırlıoğlu, H., ve Şenol, A. 2011. KOBİ’lerde UFRS ve BASEL II Düzenlemelerinin Farkındalığının Araştırılması: Doğu Marmara Örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi (52), Ekim. 25-45.
 • Kim, H.P. 2011. Investigating Perceptions Concerning the Adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS) Among College Students. Texas Tech University: Master of Science.
 • Kurcan, F., Uyar, S., ve Tetik, N. 2011. Meslek Mensuplarının Ufrs’ye Bakış Açıları ve Farkındalık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 3 (4), 15-28.
 • Mbetu, K. C., Marume, S., ve Srinivasan. K. 2014. The Accounting Professionals’ Perceptions on Compliance Disclosures with IFRS/IAS in Zimbabwe. International Journal of Research in Social Sciences, 3 (7), 8- 21.
 • Naoum, V.-C., Sykianakis, N., ve Tzovas, C. 2011. The Perceptions of Managers of Greek Firms Regarding the Costs and Benefits Ensuing from the Adoption of International Financial Reporting Standards in Greece. International Journal of Economic Sciences and Applied Research, 4 (3), 59-74.
 • Parlakkaya, R. 2004. Muhasebede Uluslararası Uyum ve Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de Muhasebe Uyumlaştırma Çabaları. Selçuk Üniversitesi İİBF. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi (7), 118-139.
 • Strouhal, J., Paseková, M., Kovářík, M., Kallaste, K., Nıkıtına- Kalamäe, M., Blechová, B., et al. 2013. Professional Accountants’ Perception on Measurement Issues in Financial Reporting. Wseas Transactions on Business and Economics, 10 (3), 278-289.
 • Uyar, A., ve Güngörmüş, A. H. 2013. Perceptions and knowledge of accounting professionals on IFRS for SMEs: Evidence from Turkey. Research in Accounting Regulation, 25 (1), April. 77-87.
 • Ülkü, S. 2008. KOBİ’ler için UFRS Taslağının Muhasebe Mesleğini Mensupları Tarafından Algılanışına Yönelik Bir Araştırma, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.
 • Yel, T., ve Erdem, M.S. 2015. Muhasebe Meslek Mensuplarının UFRS Hakkındaki Farkındalık Düzeylerinin Tespiti: Bolu İli Örneği”, AİBÜ-İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. Cilt 11, Yıl 11, Sayı 2, 217-231.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Alper KAHRAMAN (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: Cantürk KAYAHAN
Kurum: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { akuiibfd373118, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-1966}, address = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {19}, pages = {93 - 105}, doi = {}, title = {MUHASEBE STANDARTLARININ SEKTÖREL ALGILANMASI: MERMER İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {KAYAHAN, Cantürk and KAHRAMAN, Alper} }
APA KAHRAMAN, A , KAYAHAN, C . (2017). MUHASEBE STANDARTLARININ SEKTÖREL ALGILANMASI: MERMER İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19 (2), 93-105. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/akuiibfd/issue/33632/373118
MLA KAHRAMAN, A , KAYAHAN, C . "MUHASEBE STANDARTLARININ SEKTÖREL ALGILANMASI: MERMER İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ". Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19 (2017): 93-105 <http://dergipark.gov.tr/akuiibfd/issue/33632/373118>
Chicago KAHRAMAN, A , KAYAHAN, C . "MUHASEBE STANDARTLARININ SEKTÖREL ALGILANMASI: MERMER İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ". Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19 (2017): 93-105
RIS TY - JOUR T1 - MUHASEBE STANDARTLARININ SEKTÖREL ALGILANMASI: MERMER İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ AU - Alper KAHRAMAN , Cantürk KAYAHAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 93 EP - 105 VL - 19 IS - 2 SN - 1302-1966- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi MUHASEBE STANDARTLARININ SEKTÖREL ALGILANMASI: MERMER İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ %A Alper KAHRAMAN , Cantürk KAYAHAN %T MUHASEBE STANDARTLARININ SEKTÖREL ALGILANMASI: MERMER İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ %D 2017 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1302-1966- %V 19 %N 2 %R %U
ISNAD KAHRAMAN, Alper , KAYAHAN, Cantürk . "MUHASEBE STANDARTLARININ SEKTÖREL ALGILANMASI: MERMER İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ". Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19 / 2 (Aralık 2017): 93-105.