Dergi Yönergesi

Yönergenin PDF dosyasına bu bağlantıya tıklayarak erişebilirsiniz.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde bulunan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’nin niteliğine ve yayınlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- (1) Bu yönergede geçen;

a) Dergi: İşletme, iktisat, maliye, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, uluslararası ticaret ve finansman, ekonometri ve benzeri alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayınlayarak bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlayan ve hakemli bir dergi olan AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’ni,

b) Derginin sahibi: AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adına fakülte dekanını,

c) Editör: AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde görev yapan ve AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanı tarafından görevlendirilen öğretim üyesini,

ç) Editör yardımcıları: AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde görev yapan ve editörün önerisi üzerine dekan tarafından görevlendirilen en fazla iki öğretim elemanını,

d) Fakülte: AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni,

e) Hakem kurulu: Dergiye gönderilen çalışmaların yayına uygunluğunu değerlendirmeleri amacıyla her sayı için belirlenen öğretim üyelerinin veya doktora derecesine sahip öğretim elemanlarının oluşturduğu kurulu,

f) Sekretarya: Editör tarafından belirlenen ve derginin sekretarya işlerini yürüten öğretim elemanını/elemanlarını,

g) Yayın kurulu: İşletme, iktisat, maliye, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, uluslararası ticaret ve finansman, ekonometri ve benzeri alanlarda akademik çalışmalar yapan ve AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanı tarafından atanan öğretim üyelerinin oluşturduğu kurulu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Organlar ve Görevleri

Yayın kurulu

Madde 4- (1) Yayın kurulunun görevleri şunlardır:

a) Hakem kurulu olarak görev yapacak öğretim üyelerini veya doktora derecesine sahip öğretim elemanlarını editörle birlikte belirlemek.

b) Editörlük tarafından yayına hazır hale getirilen dergi sayısının yayınına karar vermek.

c) Gerektiğinde özel sayı yayınlanmasına karar vermek.

(2) Dekan ve dergi editörü yayın kurulunun doğal üyesidir.

Hakem kurulu

Madde 5- (1) Hakem kurulu üyelerinin görevi; dergiye gönderilen çalışmaları yöntem, içerik ve özgünlük açısından inceleyerek, yayına uygun olup olmadığına karar vermek ve bunu bir değerlendirme raporuyla dergi editörlüğüne iletmektir.

(2) Hakem kurulu üyeliği editörlükçe kendilerine gönderilen çalışmalara ilişkin değerlendirme davetinin kabulü ile başlar. Davetin geçerlilik süresi 10 gündür. Bu süre içinde kabul edilmeyen davetler kabul edilmemiş sayılır. Hakem kurulu üyeleri hakemlik görevini kabul etmekle; değerlendireceği çalışmayı kendisinin veya yakınlarının çıkarına kullanmayacağını, çalışmayla ilgili hiçbir bilgi ve belgeyi üçüncü kişilerle paylaşmayacağını taahhüt etmiş olur.

(3) Hakemlere değerlendirme süreci için azami 15 gün süre verilir. Değerlendirme sonuçları “Aynen yayınlanabilir”, “Önemli düzeltme ve değişikliklerden sonra tekrar görmek istiyorum”, “Küçük düzeltmeler gerekiyor, tekrar görmek istemiyorum” ve “Yayınlanamaz” şeklinde olabilir. Hakemler yazarlarca yapılan düzeltmeleri inceledikten sonra çalışmayı kabul edebilirler, tekrar düzeltme talep edebilirler veya reddedebilirler.

(4) Atanan hakemler tarafından değerlendirme davetinin kabul edilmemesi veya değerlendirmenin yapılmaması durumunda editör tarafından yeni hakemler atanır.

Editör

Madde 6- (1) Editörün görevleri şunlardır:

a) Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen çalışmaların ön incelenmesini ve intihal programlarıyla benzerlik kontrolünü yapmak, uygun bulmadığı çalışmaları yazarlara kesin olarak ya da düzeltme talebiyle iade etmek.

b) Ön incelenmesi sonucunda uygun bulunan çalışmaların hakemlere ve gerektiğinde düzeltilmek üzere yazarlara gönderilmesi, DOI (Digital Object Identifier) numaralarının alınması ve yayına hazır hale getirilmesi gibi derginin yayın sürecine ilişkin işlemleri yürütmek.

c) Tüm süreçleri tamamlanıp yayına hazır hâle getirilen derginin ilgili sayısını, yayınlanması için yayın kurulunun onayına sunmak.

ç) Dergi işlerinin yürütülmesi sürecinde organlar arasındaki gerekli koordinasyonu sağlamak.

d) Derginin ulusal ve uluslararası indekslere girmesi (taranması) için gereken girişimlerde bulunmak.

Editör yardımcıları

Madde 7- (1) Editör yardımcılarının görevi dergi işlerinin yürütülmesine ilişkin her konuda editöre yardımcı olmaktır.

Dergi sekretaryası

Madde 8- (1) Dergi sekretaryası aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Hakem kurulu ile yazışmalar da dâhil olmak üzere, dergiyle ilgili tüm yazışmaların tasnifi, arşivlenmesi ile ilgili süreçleri takip etmek ve yürütmek.

b) Dergiye gönderilen çalışmaların tasnifi, hakemlere (değerlendirmeleri için) ve yazarlara (ret, düzeltme vb. amaçlı) gönderilmesi, süreci tamamlanan çalışmaların dijital ortamda yayına hazır hale getirilmesi, derginin internet ortamına aktarılması ve düzenlenmesi vb. süreçlerde editör veya yardımcılarının verdiği görevleri yerine getirmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Temel İlke ve Kurallar ile Yazım Kuralları

Temel ilke ve kurallar

Madde 9- (1) AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (ISSN: 1302-1966) 1999 yılından bu yana hakemli dergi statüsüne uygun şekilde yayınlanmaktadır. Dergi dijital ortamda ve yılda en az iki kez yayınlanır. Yayın kurulu kararıyla özel sayı da yayınlanabilir.

(2) Dergiye gönderilen çalışmalar;

a) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının a) bendinde belirtilen alanlarda; özgün, bilimsel kurallara uygun araştırma, yöntem ve modeller kullanılarak hazırlanmış, alanında bir boşluğu dolduracak nitelikte, araştırma ve yayın etiğine uygun ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.

b) Türkçe veya İngilizce dillerinden birinde yazılmış olmalıdır.

(3) Çalışmaların değerlendirme sürecinde çift körleme yöntemi (hakemlerin ve yazarların isimlerinin karşılıklı olarak gizlenmesi) kullanılır. Bir çalışmanın değerlendirilmesi için en az üç hakeme gönderilmesi ve hakemlerin yazarla aynı kurumdan olmaması esastır. Çalışmanın kabulü için, değerlendirmeye ilişkin hakemlerin en az üçte ikisinin olumlu görüş belirtmesi gerekir. Aksi takdirde çalışma reddedilir.

(4) Düzeltme taleplerinin yazarlar tarafından “düzeltme raporu” doğrultusunda 15 gün içinde sonuçlandırılarak editörlüğe ulaştırması zorunludur.

(5) Yazarlar hakemlerin olumsuz görüşlerine karşı kanıt göstermek koşuluyla itiraz edebilirler. Bu itiraz yayın kurulunda incelenir ve gerekli görülürse farklı hakem görüşüne başvurulabilir.

(6) Dergiye gönderilen çeviri çalışmaları için, orijinal çalışmanın sahibinin yayın izni ve orijinal metin gereklidir. Çeviri çalışmaları da telif çalışmalar gibi değerlendirilmek üzere hakemlere gönderilir.

(7) Dergide yayınlanmak üzere kabul edilen çalışmalar kabul edilme tarihlerine göre sıralanarak yayınlanır. Yazarların ad ve soyadları Türkçe başlığın altında yer alır. Çalışmanın dergiye geliş ve kabul tarihleri ile unvan, çalıştığı kurum ve elektronik posta adresleri dipnot açıklaması olarak ilk sayfada belirtilir.

(8) Yayınlanan çalışmaların telif ve yayın hakkı dergiye aittir. Bu nedenle çalışmaların dergiye gönderilmesi sırasında yazarlardan bu konuda üst yazı talep edilir. Yayınlanmış yazının tamamının tekrar yayın hakkı derginin iznine bağlıdır.

(9) Dergide yayınlanan çalışmalara ilişkin her türlü sorumluluk yazarlara aittir.

(10) Çalışmaların yayınlanmak üzere dergiye gönderilmesine ilişkin yöntem ve esaslar ile yazım kuralları derginin internet sayfasında belirtilir.

Yazım kuralları

Madde 10- (1) Dergide yayınlanacak çalışmaların aşağıda belirtilen yazım kurallarına uygun olması gerekmektedir:

a) Yazım ve noktalamada TDK İmlâ Kılavuzu’nun en son baskısı esas alınır. Gönderilen yazılar dil ve anlatım açısından bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır. Asgari “özen” koşulunu taşımayan çalışmalar doğrudan reddedilir.

b) Dergide yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar (özetler, tablolar, ekler ve kaynakça dâhil) “3000-8000 kelime” arasında ve dergi yazım kurallarında belirtilen ölçülere uygun olarak en fazla “25 sayfa” olmalıdır.

c) Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış başlık ve özetler çalışmanın başında yer almalıdır. En az 100, en fazla 200 kelimeden oluşan özetlerin altında Türkçe ve İngilizce “Anahtar Kelimeler (Keywords)” (en az 3, en fazla 5) ile “JEL Kodları (JEL Codes)” (en az 1, en fazla 4) yer almalıdır. Özetler çalışmanın amacını, kapsamını ve temel bulgularını içermelidir.

ç) Çalışma metni içindeki tüm başlıklar numaralandırılmalıdır. Ancak çalışmanın Türkçe ve İngilizce başlıkları ile ÖZET, ABSTRACT, GİRİŞ, SONUÇ ve KAYNAKÇA bölümlerine numara verilmez.

d) Kâğıt boyutu A4 (genişlik “21 cm”, yükseklik “29,7 cm”), kenar boşlukları ise üst “2 cm”, alt “2 cm”, sol “3 cm” ve sağ “2 cm” olmalıdır.

e) Metindeki şekil, tablo, grafik, harita vb. adları bunların üstünde numaralandırılmış ve ortalanmış olarak; varsa kaynak bilgileri bunların altında yine ortalanmış olarak gösterilmelidir.

f) GİRİŞ bölümü, ÖZET ve ABSTRACT’ın bulunduğu sayfadan sonraki sayfanın başından başlatılmalıdır. Başlıkların sayfa sonunda kalmamasına dikkat edilmelidir.

g) Tüm başlık ve metinler “Cambria” yazı tipinde, paragraf aralığı “önce 6 nk sonra 0 nk” ve satır aralığı “tek” olmalıdır. İlk satır girintisi verilmemelidir. Dipnot açıklamalarında ise paragraf aralığı önce ve sonra “0 nk” olmalıdır.

ğ) Metin içi atıflar bağlaç yöntemi kullanılarak, yazar soyadı (kurum ve rapor adı vb.), tarih ve sayfa numaraları verilecek şekilde yapılmalıdır. Örnek: (Yıldız, 2017:39).

h) Çalışmanın sonunda mutlaka KAYNAKÇA kısmı bulunmalıdır. Kaynaklar kitap, makale vb. biçimlerde sınıflandırılmaksızın alfabetik sıraya göre sıralanmalı, kaynakçada sadece çalışmada kullanılan eserlere yer verilmelidir. Aynı yazarın aynı yılda yayınlanmış birden fazla eseri çalışmada kullanılmışsa eserler a, b, c şeklinde (2018a, 2018b gibi) sıralamaya tabi tutulmalıdır.

(2) Başlık ve metinler, derecesine göre aşağıda gösterilen biçim ve özelliklerde olmalıdır.

TÜRKÇE BAŞLIK (büyük harf, 12 punto, koyu ve ortalanmış)

YAZAR ADI VE SOYADI (büyük harf, 10 punto, koyu ve ortalanmış)

ÖZET (büyük harf, 9 punto, koyu ve sola hizalı)

Özet metni (9 punto ve iki yana yaslı)

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelime 1, Anahtar Kelime 2, Anahtar Kelime 3, ... (ilk harfler büyük, 9 punto ve sola hizalı)

JEL Kodları: JEL Kodu 1, JEL Kodu 2, ... (ilk harfler büyük, 9 punto ve sola hizalı)

İNGİLİZCE BAŞLIK (büyük harf, 12 punto, koyu ve ortalanmış)

ABSTRACT (büyük harf, 9 punto, koyu ve sola hizalı)

Abstract metni (9 punto ve iki yana yaslı)

Keywords: Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3, ... (ilk harfler büyük, 9 punto ve sola hizalı)

JEL Codes: JEL Code 1, JEL Code 2, ... (ilk harfler büyük, 9 punto ve sola hizalı)

GİRİŞ (büyük harf, 10 punto, koyu ve sola hizalı)

1. BİRİNCİ ANA BAŞLIK (büyük harf, 10 punto, koyu ve sola hizalı)

1.1. Birinci Ana Başlığın Alt Başlığı (ilk harfler büyük, 10 punto, koyu ve sola hizalı)

1.1.1. Birinci Ana Başlığın Alt Başlığının Alt Başlığı (ilk harfler büyük, 10 punto ve sola hizalı)

1.1.1.1. Birinci ana başlığın üçüncü dereceden alt başlığı (sadece ilk harf büyük, 10 punto, italik ve sola hizalı)

SONUÇ (büyük harf, 10 punto, koyu ve sola hizalı)

KAYNAKÇA (büyük harf, 10 punto, koyu ve sola hizalı)

Kaynakça Metni (10 punto ve sola hizalı)

Dipnot açıklamaları (9 punto ve sola hizalı)

Diğer tüm metinler (10 punto ve iki yana yaslı)

(3) Metin içinde kaynaklara yapılacak atıflar aşağıda gösterilen örneklerdeki gibi olmalıdır.

Tek yazarlı kaynağa yapılacak atıf:

... açıklanmıştır (Koçel, 2007:64).

Koçel’in (2007:64) belirttiği gibi ...

İki yazarlı kaynağa yapılacak atıf:

... niteliğindedir (Bennett ve Robinson, 2003:235).

Bennet ve Robinson’a (2003:235) göre ...

İkiden fazla yazarlı kaynağa yapılacak atıf:

... ele alınmaktadır (Ashforth vd., 2008:670).

Ashforth vd.’nin (2008:670-671) vurguladığı gibi ...

Aynı yazarın aynı yılda yayınlanan birden fazla kaynağına yapılacak atıf:

… vurgular (Buchanan, 1986a:27; Buchanan, 1986b:163).

Bir tüzel kişiliğin yayınına yapılacak atıf:

… şeklindedir (GİB, 2012:57).

(4) Kaynakçada yer alacak eserlere ilişkin şekil kuralları aşağıdaki örneklerde gösterilmiştir.

Tek yazarlı kitap:

Özdemir, A. (2008), Yönetim Bilimlerinde İleri Araştırma Yöntemleri ve Uygulamalar, İstanbul: Beta Yayıncılık.

 

Çok yazarlı kitap:

Charnes, A., Cooper, W., Lewin, A.Y., Seiford, L.M. (1994), Data Envelopment Analysis, Theory, Methodology and Application, Second Printing, Norwell: Kluwer Academic Publishers.

Derleme kitap:

İnalcık, H. (2000), “Tarihsel Bağlamda Sivil Toplum ve Tarikatlar”, (Ed.) E. Fuat Keyman ve A. Yaşar Sarıbay, Global Yerel Eksende Türkiye, İstanbul: Alfa Yayınları.

Tek yazarlı makale:

Üsdiken, B. (1998), “Türkiye’de İş Yapmanın ve İşletmenin Akademikleştirilmesi”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 58 (1), 119-147.

Çok yazarlı makale:

Minkov, M. ve Hofstede, G. (2010), “The Evolution of Hofstede’s Doctrine”, Cross Cultural Management: An International Journal, 18 (1), 10-20.

Çeviri eser:

Gujarati, D.N. (2011), Temel Ekonometri, (Ü. Şenesen ve G. Günlük Şenesen, Çev.) İstanbul: Literatür Yayıncılık.

Tez:

Küçükkahraman, B. (2013), “TMS 20 Standardına Göre Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi: Örnek Uygulamalar”, Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.

Yazarı belli olmayan resmi, özel yayın, rapor vb.:

Devlet Planlama Teşkilatı. (1984), Türkiye’de Sanayileşme Sorunları, Ankara: DPT Yayınları.

İnternet kaynağı:

Türkiye Büyük Millet Meclisi. (2005), Belediye Kanunu Tasarısı, http://www2.tbmm.gov.tr/d22/1/1-1038.pdf, (23.03.2017).

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönergede hükmü bulunmayan haller

Madde 11- (1) Bu yönergede hükmü bulunmayan hallerde; derginin işleyiş süreci ve yayını vb. iş ve işlemlerle ilgili her türlü hususta yayın kurulu ve editör yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönerge

Madde 12- (1) AKÜ Senatosu’nun 31.08.2016 tarih ve 2016/40-g sayılı kararı ile kabul edilen Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.


 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 13- (1) Bu yönerge, Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunun kabul tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14- (1) Bu yönerge, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.