Yıl 2017, Cilt 10, Sayı 4, Sayfalar 408 - 431 2017-10-30

An Investigation of the Relationship between Teachers’ Levels of Believe in Education and Work Engagement
Öğretmenlerin Eğitime İnanma ve İşle Bütünleşme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

FEYZA GÜN [1]

288 379

The purpose of the present study is to examine the relationship between teachers’ levels of believe in education and work engagement. The study, designed as a correlational research, has a total of 220 teachers working in various public schools.  The participants were surveyed by the “Teachers’ Levels of Believe in Education Scale” developed by Akın and Yıldırım (2015) and “Work Engagement Scale” developed by Schaufeli, Salanova, González-Romá and Bakker (2002) originally and translated into Turkish by Atilla-Bal (2008). The data were collected through spring semester of 2015-2016 academic years. The data were analyzed by conducting t test, ANOVA, Pearson correlation, and multiple linear regression. In the study it was observed that teachers’ levels of believe in education were medium level and their work engagement perceptions were slightly above the middle level. Furthermore it was concluded that there was a low, positive and statistically significant relationship between teachers’ levels of believe in education and work engagement. In addition, it was also founded that teachers’ levels of believe in education was a significant predictor of work engagement perceptions of teachers.  

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin eğitime inanma ile işle bütünleşme düzeyleri arasındaki ilişinin incelenmesidir. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmada, çalışma grubunu çeşitli kamu okullarında görev yapmakta olan 220 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Akın ve Yıldırım (2015) tarafından geliştirilmiş olan “Öğretmenlerin Eğitime İnanma Düzeyleri Ölçeği” ile Schaufeli, Salanova, González-Romá ve Bakker (2002) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlama çalışmaları Atilla-Bal (2008) tarafından yapılan “İşle Bütünleşme Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler 2015-2016 öğretim yılı bahar döneminde toplanmıştır. Ölçeklerin yapı geçerliği, doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile sınanmış ve güvenirliği için ise Cronbach alfa katsayıları hesaplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde t testi, ANOVA, Pearson korelasyonu ve çoklu regresyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin eğitime inanma ve işle bütünleşme düzeylerinin orta düzeyde olduğu tespit edilirken, öğretmenlerin eğitime inanma ve işle bütünleşme düzeyleri arasında düşük düzeyde, pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. Araştırmada ayrıca öğretmenlerin eğitime inanma düzeylerinin işle bütünleşme düzeylerinin anlamlı bir yordayıcısı olduğu belirlenmiştir. 

 • Akın, U., & Yıldırım, N. (2015). Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri ölçeği (ÖEİDÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. e-International Journal of Educational Research, 6(1), 70-83.
 • Argon, R., & Ertürk, R. (2013). İlköğretim okulu öğretmenlerinin içsel motivasyonları ve örgütsel kimliğe yönelik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 19(2), 159-179.
 • Arı, S. (2011). Örgüt ikliminin işle bütünleşme üzerine etkisi ve bir uygulama (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Bakker, A. B., & Bal, P. M. (2010). Weekly work engagement and performance: A study among starting teachers. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 83(1), 189-206. doi: 10.1348/096317909X402596
 • Bakker, A. B., Demerouti, E. & Ten Brummelhuis, L. L. (2012). Work engagement, performance and active learning : The role of conscientiousness. Journal of Vocational Behavior, 80(2), 555-564. doi: 10.1016/j.jvb.2011.08.008
 • Bal -Taştan, S. (2014). İş talepleri-kaynakları modeli: İş taleplerinin, yönetici desteğinin ve otonominin işe gönülden adanma ile ilişkileri üzerine bir araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28(4), 149-192.
 • Bal, E. A. (2008). Self-efficacy, contextual factors and well-being: The impact of work engagement (Yayınlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191–215. doi: 10.1016/0146-6402(78)90002-4
 • Basikin, B. (2007). Vigor, dedication and absorption: Work engagement among secondary school english teachers in ındonesia. AARE Annual Conference Fremantle 2007, full conference paper. Fremantle, Australia.
 • Basikin, B. (2008). Self-efficacy beliefs of junior secondary English teachers in Yogyakarta province of Indonesia (Unpublished master’s thesis). Monash University Clayton, Victoria, Australia.
 • Başıbüyük, A. ve Çıkılı, Y. (2002). İlköğretim 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler coğrafya konularında çalışma yaprağı ve dilsiz harita kullanımının öğrenci motivasyon ve başarısı üzerine etkisi. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 16, 29-38.
 • Byrne, B. M., & Campbell T. L. (1999). Cross-cultural comparisons and the presumption of equivalent measurement and theoretical structure: a look beneath the surface. Journal of Cross Cultural Psychology, 30(5), 555-574. doi: 10.1177/0022022199030005001
 • Çakıl, E. (2011). Üniversite hastanesinde çalışan hemşire ve asistanlarda mobbingin işe gönülden adanma üzerine etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak.
 • Çankır, B. (2016). Çalışmaya tutkunluğun örgütsel vatandaşlık davranışı üzerine etkisi ve bir araştırma. Journal of International Social Research, 9(47), 776-781.
 • Dalay, G. (2007). The relationship between the variables of organizational trust, job engagement, organizational commitment and job involvement (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Dooley, C. J. (1997). Examining congruence between beginning teachers’ practice and beliefs (Unpublished doctoral dissertation). The University of Iowa, USA.
 • Edwards, C. (2003). Educational beliefs as a predictor of communicative and classroom outcomes (Unpublished doctoral dissertation). Texas Tech University. USA.
 • Emeksiz, E. (2013). İş doyumunun yordayıcısı olarak çok boyutlu örgütsel kimliklenme: İşle bütünleşmenin aracılık rolü (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
 • Enochs, L. G., & Riggs, I. M. (1990). Further development of an elementary science teaching efficacy belief instrument: A preservice elementary scale. School Science and Mathematics, 90(8), 694-706. doi: 10.1111/j.1949-8594.1990.tb12048.x
 • Ertemli, H.B. (2011). İş-aile ve aile-iş çatışmalarının işe cezbolma üzerindeki etkisine yönelik bir uygulama (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Ferreira, F. H., & Gignoux, J. (2010). Inequality of opportunity for education: The case of Turkey. State planning organization of Turkey and World Bank: Working paper, 4.
 • George, D., & Mallery, P. (2001). SSPS for windows step by step: A simple guide and reference 10.0 update (3rd ed.). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon
 • Goldhaber, D. (2002). The mystery of good teaching. Education Next, 2(1), 50-55.
 • Güneşer, A. B. (2007). The effect of person-organization fit on organizational commitment and work engagement: The role of person supervisor fit (Yayınlanmamış doktora tezi), Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Hakanen, J., Bakker, A. B., & Schaufeli, W. B. (2006). Burnout and work engagement among teachers. The Journal of School Psychology, 43(6), 495-513. doi: 10.1016/j.jsp.2005.11.001
 • Hakeem, I. A., & Gulzar, S. (2015). Employee engagement: An empirical study of higher education sector in Kashmir. Abhinav International Monthly Refereed Journal of Research in Management&Techonology, 4(4), 20-26.
 • Hatala, R. L. (2002). Understanding the relationship between undergraduate college of education prefessors’ beliefs about student learning and teeaching and their classroom practices (Unpublished doctoral dissertation). The Ohio State University, USA.
 • Hattie, J. (2003, October). Teachers make a difference: What is the research evidence? Paper presented at the Australian Council for Educational Research Annual Conference on Building Teacher Quality, Melbourne.
 • Heilman, E. E. (1998). The democracy of the imagination, the culture and the school: A study of teachers’ beliefs (Unpublished doctoral dissertation). Indiana University, USA.
 • Hoigaard, R., Giske, R., & Sundsli, K. (2012). Newly qualified teachers’ work engagement and teacher efficacy influences on job satisfaction, burnout, and the intention to quit. European Journal of Teacher Education, 35(3), 347-357.
 • Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (2010). Eğitim yönetimi. (Çev. Edt: S. Turan). Ankara: Nobel.
 • Jones, M. G., & Carter, G. (2007). Science teacher attitudes and beliefs. In S. K. Abell & N. G. Lederman (Eds.), Handbook of research on science education (pp. 1067–1104). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates
 • Kahn, W. A. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. The Academy of Management Journal, 33(4), 692-724. doi: 10.2307/256287
 • Karip, E. (1997). Eğitimde yeniliklerin uygulanmasını etkileyen etkenler. Eğitim Yönetimi, 3(1), 63-82.
 • Kavgacı, H. (2014). İlköğretim kurumu öğretmenlerinin işle bütünleşme düzeylerinin bireysel ve örgütsel değişkenlerle ilişkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Kelm, J. L., & McIntosh, K. (2012). Effects of school‐wide positive behavior support on teacher self‐efficacy. Psychology in the Schools, 49(2), 137-147. doi: 10.1002/pits.20624
 • Kılıç, Y. (2014). Türkiye’de eğitimsel eşitsizlik ve toplumsal tabakalaşma ilişkisine dair ampirik bir çalışma. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(2), 243-263.
 • Kirkpatrick, C. L. (2009). Engaging second-stage teachers in their work: The role of professional culture in schools (Unpublished doctoral dissertation). Harvard University, USA.
 • Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling (2nd ed.). New York: Guilford Press.
 • Konermann, J. (2011). Teachers' work engagement: A deeper understanding of the role of job and personal resources in relationship to work engagement, its antecedents, and its outcomes (Unpublished doctoral dissertation). Universiteit Twente, Belgium.
 • Kong, Y. (2009). A study on the relationships between job engagement of middle school teachers and its relative variables. Asian Social Science, 5(1), 105-108. doi: 10.5539/ass.v5n1p105
 • Köse, A. (2015). İşe angaje olma ile örgütsel destek algısı ve örgüt iklimi arasındaki ilişki (Kahramanmaraş ili örneği) (Yayınlanmamış doktora tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.
 • Köse, A. (2016). The impact of demographic features on teachers’ work engagement. Turkish Journal of Education, 5(4), 255-264. doi: 10.19128/turje.56577
 • Leech, N. L., Barrett, K. C., & Morgan, G. A. (2011). SPSS for intermediate statistics: Use and interpretation (4th ed.). New York, NY: Routledge/Taylor & Francis.
 • Maslach, C., Schaufeli. W., & Leiter. M. P. (2001). Job burnout. Annual Review of Psychology, 52(1), 397-422.
 • Montgomery, A., Peeters, M. C. W., Schaufeli, W. B., & Den Ouden, M. (2003). Work-home interference among newspaper managers: Its relationship with burnout and engagement. Anxiety, Stress & Coping, 16, 195-211. doi: 10.1080/10615806.2003.10382973
 • Öncel, L. (2007). Öğretmenlerin işleriyle bütünleşme düzeylerinin performansları ve iş yerlerinden ayrılma niyetleriyle ilişkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Öner, Z. H. (2008). The mediating effect of organizational justice: moderating roles of sense of coherence and job complexity on the relationship between servant leadership and work engagement (Yayınlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Özer, Ö., Saygılı, M., & Uğurluoğlu, Ö. (2016). Sağlık çalışanlarının işe cezbolma düzeylerinin belirlenmesine ilişkin bir araştırma. Business and Management Studies: An International Journal, 3(3), 261-272. doi: 10.15295/bmij.v3i3.115
 • Özsoy, E., Filiz, B., & Semiz, T. (2013). İşkoliklik ve çalışmaya tutkunluk arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik sağlık sektöründe bir araştırma. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(2), 59-68.
 • Rankin, B. H., & Aytaç, I. A. (2006). Gender inequality in schooling: The case of Turkey. Sociology of Education, 79(1), 25-43.
 • Richardson, V. (1996). The role of attitudes and beliefs in learning to teach. In J. Sikula, T. Buttery, & E. Guyton (Eds), Handbook of research on teacher education: A project of the association of teacher educators (102-119). New York: Macmillan Library Reference.
 • Robert, D.R., & Davenport, T.O. (2002). Job engagement: Why it’s ımportant and how to improve it. Employment Relations, 24(3), 21-29. doi:10.5430/ijba.v4n2p46
 • Salanova, M., & Schaufeli, W. B. (2008). A cross-national study of work engagement as a mediator between job resources and proactive behaviour. The International Journal of Human Resource Management, 19(1), 116-131.
 • Sarıer, Y. (2010). Ortaöğretime giriş sınavları (OKS-SBS) ve PISA sonuçları ışığında eğitimde fırsat eşitliğinin değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 107-129.
 • Schaufeli, W. B., & Bakker, A. B. (2003). Utrecht work engagement scale: Preliminary manual. Occupational Health Psychology Unit, Utrecht University, Utrecht. “Retrieved from http://www.beanmanaged.com/doc/pdf/arnoldbakker/articles/articles_arnold_bakker_87.pdf”
 • Schaufeli, W. B., Salanova, M., Gonzàlez-Romà, V., & Bakker, A. B. (2002). The measurement of burnout and engagement: A two sample confirmative analytic approach. Journal of Happiness Studies, 3(1), 71-92. doi:10.1023/A:1015630930326
 • Sezen, G. (2014). Öğretmenlerin işle bütünleşme ve iş yaşamında yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Simbula, S., Guglielmi, D., & Schaufeli, W. B. (2011). A three-wave study of job resources, self-efficacy, and work engagement among Italian schoolteachers. European Journal of Work and Organizational Psychology, 20(3), 285-304. doi: 10.1080/13594320903513916
 • Tan, M., & Somel, R. N. (2005). Eğitimde destek mekanizmalarına yansımalarıyla Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitsizliği. Amme İdaresi Dergisi, 38(1), 1-23.
 • Timms, C., Brough, P., & Graham, D. (2012). Burnt-out but engaged: Theco-existence of psychologicalburnout and engagement. Journal of Educational Administration, 50(3), 327-345. doi: 10.1108/09578231211223338
 • Timms, C., Graham, D., & Cottrell, D. (2007). “I just want to teach": Queensland independent school teachers and their workload. Journal of Educational Administration, 45(5), 569-586. doi: 10.1108/09578230710778204
 • Turgut, T. (2011). Çalışmaya tutkunluk: İş yükü, esnek çalışma saatleri, yönetici desteği ve iş-aile çatışması ile ilişkileri. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25(3-4), 155-179.
 • UNICEF (2012). Okul Dışındaki Çocuklar Küresel Girişimi Türkiye Ülke Raporu. “http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/turkey-oosci-report-2012-tk.pdf adresinden alınmıştır.”
 • Vogelgesang, G. R., Leroy, H., & Avolio, B. J. (2013). The mediating effects of leader integrity with transparency in communication and work engagement/performance. The Leadership Quarterly, 24(3), 405-413. doi:10.1016/j.leaqua.2013.01.004
 • Yumuş, M. (2013). Okul öncesi eğitimcilerin 36 - 72 ay aralığındaki çocukların davranış problemleri ile ilgili görüşlerinin incelenmesi ve başa çıkma stratejilerinin belirlenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: FEYZA GÜN
Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { akukeg321083, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {10}, pages = {408 - 431}, doi = {}, title = {Öğretmenlerin Eğitime İnanma ve İşle Bütünleşme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {GÜN, FEYZA} }
APA GÜN, F . (2017). Öğretmenlerin Eğitime İnanma ve İşle Bütünleşme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 10 (4), 408-431. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/akukeg/issue/31598/321083
MLA GÜN, F . "Öğretmenlerin Eğitime İnanma ve İşle Bütünleşme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 10 (2017): 408-431 <http://dergipark.gov.tr/akukeg/issue/31598/321083>
Chicago GÜN, F . "Öğretmenlerin Eğitime İnanma ve İşle Bütünleşme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 10 (2017): 408-431
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmenlerin Eğitime İnanma ve İşle Bütünleşme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AU - FEYZA GÜN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 408 EP - 431 VL - 10 IS - 4 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi Öğretmenlerin Eğitime İnanma ve İşle Bütünleşme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %A FEYZA GÜN %T Öğretmenlerin Eğitime İnanma ve İşle Bütünleşme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %D 2017 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 10 %N 4 %R %U
ISNAD GÜN, FEYZA . "Öğretmenlerin Eğitime İnanma ve İşle Bütünleşme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 10 / 4 (Ekim 2017): 408-431.