Yıl 2017, Cilt 10, Sayı 4, Sayfalar 432 - 440 2017-10-30

Fen İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözme ve Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Arasındaki İlişki
The Relationship between Elementary Students’ Problem Solving and Inquiry Learning Skills

Erkan ÖZCAN [1] , Ümmühan ORMANCI [2] , Sevinç KAÇAR [3] , Ali Günay BALIM [4]

260 356

21. yüzyıl bireylerinin girişimcilik, yaratıcılık ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerine sahip olmaları beklenmektedir. Bu becerilerden problem çözme ve sorgulayıcı öğrenme becerileri öğretim programındaki ve günlük hayattaki rolleri nedeniyle ön plana çıkmaktadır. Bu becerilerin durumunu ve beceriler arasındaki ilişkiyi belirlemenin önemli bir bulgu ortaya koyabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle gerçekleştirilen bu araştırmada öğrencilerin problem çözme ve sorgulayıcı öğrenme becerileri algıları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırmada veri toplama aracı olarak “problem çözme becerileri algı ölçeği” ve “sorgulayıcı öğrenme becerileri algı ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmaya ilköğretim ikinci kademede öğrenim görmekte olan 553 öğrenci katılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde Pearson korelasyon katsayısı hesaplanarak değişkenler arasındaki ilişki belirlenmiştir. Verilerin analizi sonucunda öğrencilerin sorgulayıcı öğrenme becerileri ve problem çözme becerileri algıları arasında anlamlı düzeyde ve pozitif yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuca göre her iki değişkenin birbirlerini olumlu yönde etkilediği ve problem çözme becerileri algıları gelişmiş bireylerin aynı zamanda sorgulayabilen bireyler oldukları söylenebilir. Bu nedenle yapılacak olan yeni araştırmalarda öğrencileri sorgulamaya yönelten yöntemlerin ve tekniklerin kullanılmasının öğrencilerin problem çözme becerileri algılarının geliştirilmesine de katkı sağlayacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

The individuals of the 21st century are expected to possess life and high end thinking skills such as entrepreneurship, creativity and problem solving skills. Problem solving skills and inquiry skills from this category are much important in terms of their place in education program and daily life. Determining the situation about these skills and relationship between these skills may be important by the content. Therefore, aim of this study is to determine relationship between students’ problem solving and inquiry learning skill perceptions. Within this aim, “problem solving skill perceptions scale” and “inquiry learning skill perceptions scale” used as data collection tools. 553 students studying in lower secondary education participated in this study. Pearson correlation coefficient used in analysis of collected data and relationship between variables were determined. As a result of data analysis, a significant and positive relationship found between students’ inquiry learning skills and problem solving skills. According to this result it was determined that these two variables affect each other in a positive way and it can be said that individuals with improved problem solving skills also have improved inquiry learning skills. Thus, in next studies it should be taken into account that using techniques and methods which encourages students to inquire would also contribute to their problem solving skill perceptions.  

 • Bakeman, R. (2005). Recommended effect size statistics for repeated measures designs. Behavior Research Methods, 37(3), 379-384.
 • Balim, A. & Taskoyan, N. (2007). Fene yönelik sorgulayıcı öğrenme becerileri algısı ölçeği’nin geliştirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 58-63.
 • Capa, Y., & Cil, N. (2000). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(18), 69-73.
 • Capri, B., & Celikkaleli, Ö. (2008). Investigation of preservice teachers’ attitudes towards teaching and professional self-efficacy beliefs according to their gender programs and faculties. Inonü University Journal of the Faculty of Education, 9(15), 33-53.
 • Celikkaleli, Ö. & Gunduz, B. (2010). Problem solving and self-efficacy beliefs on adolescence. Çukurova University Social Sciences Institute Journal, 19(2),361-377.
 • Chin, C. & Chia, L. G. (2006). Problem-based learning: Using Ill structured problems in biology project work. Science Education, 90(1), 44-67.
 • Christensen, L. B. (2004). Experimental methodology. Allyn & Bacon.
 • Cohen, L., Manion, L. K. & Morrison (2000). Research methods in education, London and New York: Falmer.
 • Dundar, S. (2009). Analyzing the relationship between problem solving skills and personality characteristics of university students. Faculty of Economics and Administrive Sciences Journal, 24(2), 139-150.
 • Guven, M. (2010). An analysis of the vocational education undergraduate students’ levels of assertiveness and problem-solving skills. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2(2), 2064–2070.
 • Howes, E. V., Lim, M. & Campos, J. (2009). Journeys into inquiry-based elementary science: Literacy practices, questioning, and empirical study. Science Education, 93(2), 189-217.
 • Inel, Evrekli & Turkmen (2011). Researching of pre-service elementary teachers’ problem solving skills. Pamukkale University Journal of Education, 29(I), 167-178.
 • Izgar, H. (2008). Headteachers’ leadership behavior and problem solving skills: a comparative study. Social Behavior and Personality, 36(4), 535- 548.
 • Karabulut, E. O. & Kuru, E. (2009). Review of several variables of characteristics of the students in physical education and sport department of Ahi Evran University and the ability of problem solving. Ahi Evran University Kırşehir Education Faculty Journal, 10(3), 119-127.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi (Scientific research method) (16. Publ). Ankara: Nobel Publication. Keskin, G. & Yildirim, G. Ö. (2008). The evaluation of university students in terms of problem solving, autonomy, multiple intelligences based on constructive approach norms. İnönü University Journal of the Faculty of Education, 9(16), 67-88.
 • Korkut, F. (2002). Problem solving skills of high school students. Hacettepe University Journal of Education, 22, 177-184.
 • Kucukkaragoz H., Denis H., Ersoy E. & Karatas, E. (2009). An investigatıon into primary level mathematics, science and Turkish teacher candidates’ learning styles and problem solving skills. The First International Congress of Educational Research, Çanakkale, Turkey.
 • Kuloglu A. & Ari, U. (2014). Examination af science and technology teacher candidates’ problem solving skills in terms of some variables. Journal of Social Sciences, 4(8), 94-109.
 • Lee, O., Hart, J. E., Cuevas, P. & Enders, C. (2004). Professional development in inquiry-based science for elementary teachers of diverse student groups. Journal of Research in Science Teaching, 41(10), 1021-1043.
 • Ozsoy, G. (2005). The relationship between problem solving skills and mathematical achievement. Gazi University Journal of Gazi Education Faculty, 25(3), 17-190.
 • Polat, R. H., & Tumkaya, S. (2010). An Investigation of the students of primary school problem solving abilities depending on need for cognition. Elementary Education Online, 9(1),346-360.
 • Tanriogen, A. (1997). The attitudes of the students at Buca Faculty of Education towards teaching profession. Pamukkale University Education Faculty Journal, 3(3), 55-67.
 • Turkcapar, U. (2009). Problem solving skills in relation to some variables of the students studying in the school of physical education. Ahi Evran University Kırşehir Education Faculty Journal, 10(1),129-139.
 • Ulusoy, H., Tosun, N. & Aydin, J. C. (2014). Problem solving skills of health management students. Journal of Health and Nursing Management, 1(1), 1-8.
 • Yavuz, G., Arslan, C. & Gulten, D. C. (2010). The perceived problem solving skills of primary mathematics and primary social sciences prospective teachers. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 1630–1635.
 • Yildirim, H. I. & Yalcin, N. (2008). The effect of science education based on critical thinking skills on prospective science teachers’ problem solving skills. Gazi University Journal of Gazi Education Faculty, 28 (3), 165-187.
 • Yilmaz Karabulutlu, E., Yilmaz, S. & Yurttas, A. (2011). The relationship between emotional intelligence levels of students and problem- solving skills. Journal of Psychiatric Nursing, 2(2), 75-79.
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Erkan ÖZCAN

Yazar: Ümmühan ORMANCI

Yazar: Sevinç KAÇAR

Yazar: Ali Günay BALIM

Bibtex @araştırma makalesi { akukeg347053, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {10}, pages = {432 - 440}, doi = {}, title = {Fen İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözme ve Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Arasındaki İlişki}, key = {cite}, author = {ORMANCI, Ümmühan and KAÇAR, Sevinç and ÖZCAN, Erkan and BALIM, Ali Günay} }
APA ÖZCAN, E , ORMANCI, Ü , KAÇAR, S , BALIM, A . (2017). Fen İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözme ve Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Arasındaki İlişki. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 10 (4), 432-440. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/akukeg/issue/31598/347053
MLA ÖZCAN, E , ORMANCI, Ü , KAÇAR, S , BALIM, A . "Fen İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözme ve Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Arasındaki İlişki". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 10 (2017): 432-440 <http://dergipark.gov.tr/akukeg/issue/31598/347053>
Chicago ÖZCAN, E , ORMANCI, Ü , KAÇAR, S , BALIM, A . "Fen İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözme ve Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Arasındaki İlişki". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 10 (2017): 432-440
RIS TY - JOUR T1 - Fen İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözme ve Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Arasındaki İlişki AU - Erkan ÖZCAN , Ümmühan ORMANCI , Sevinç KAÇAR , Ali Günay BALIM Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 432 EP - 440 VL - 10 IS - 4 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi Fen İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözme ve Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Arasındaki İlişki %A Erkan ÖZCAN , Ümmühan ORMANCI , Sevinç KAÇAR , Ali Günay BALIM %T Fen İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözme ve Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Arasındaki İlişki %D 2017 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 10 %N 4 %R %U
ISNAD ÖZCAN, Erkan , ORMANCI, Ümmühan , KAÇAR, Sevinç , BALIM, Ali Günay . "Fen İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözme ve Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Arasındaki İlişki". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 10 / 4 (Ekim 2017): 432-440.