Yıl 2018, Cilt 11, Sayı 2, Sayfalar 229 - 243 2018-03-09

Erken Çocuklukta Bilgi İletişim Teknolojilerini Kullanım Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması

Sacide Güzin MAZMAN-AKAR [1] , Sibel YOLERİ [2]

234 348

Bu çalışmanın amacı Kerckaert, Vanderlinde & vanBraak (2015) tarafından geliştirilen “Erken Çocuklukta BİT Kullanma Ölçeği”’nin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılarak Türkçeye uyarlanmasıdır. Çalışma grubu 120 okul öncesi öğretmeninden oluşmaktadır. Ölçek çeviri-geri-çeviri tekniği ile Türkçeye çevrilmiş ve uzman görüşü alınmıştır. Geçerlilik çalışmaları için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Güvenirlik analizi için ise test tekrar test güvenirliği yapılmış, ölçeğin tümüne ve alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık katsayısı olan cronbach alpha değeri hesaplanmış ve madde toplam korelasyonları incelenmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonunda bir maddenin her iki faktörde birbirine yakın yük değeri verdiği görülmüş ve farklı faktörlerdeki yüksek yük değeri arasındaki farkın en az .10 olması gerektiği ölçütüne uymaması nedeniyle ölçekten çıkarılmıştır. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi sonucunda 10 maddenin iki faktör altında (“temel BİT becerileri ve tutumunu desteklemek için BİT kullanımı” -“içeriği ve bireysel öğrenme gereksinimlerini desteklemek için BİT kullanımı” toplandığı görülmüştür. Ölçeğin cronbach alpha katsayısı .913 olarak hesaplanmış ve test tekrar test güvenirlik katsayısı ise r=.851 p<.001 olarak elde edilmiştir. Madde toplam korelasyonları ise .553 ve .794 arasında değişmekte olup, önerildiği üzere .20’nin üzerinde olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, bu çalışma ile “Erken Çocuklukta BİT Kullanma Ölçeği”’nin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak ilerideki araştırmalarda kullanılabilir olduğu ifade edilebilir.
Erken çocukluk eğitimi, BİT kullanımı
 • Alkan, C. (1992). Eğitim Teknolojisinin Temel Bir Öğesi Olarak Eğitim Ortamlarının Düzenlenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. No: 168. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • Anderson, L. M., Shinn, C., Fullilove, M. T., Scrimshaw, S. C., Fielding, J. E., Normand, J., & Task Force on Community Preventive Services. (2003). The effectiveness of early childhood development programs: A systematic review. American journal of preventive medicine, 24(3), 32-46.
 • Barnett, W. S. (1998). Long-term cognitive and academic effects of early childhood education on children in poverty. Preventive Medicine, 27(2), 204-207.
 • Bar-on, M.E. & Broughton, D.D. (2001). Media Violence. Pediatrics, 108(5): 1222-1226.
 • Barron, B., Cayton-Hodges, G., Bofferding, L., Copple, C., Darling-Hammond, L., & Levine, M. (2011). Take a giant step: A blueprint for teaching children in a digital age. New York, NY: The Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop. Retrieved from http://joanganzcooneycenter.org/upload_kits/jgcc_takeagiantstep.pdf.
 • Beschorner, B., & Hutchison, A. (2013). iPads as a literacy teaching tool in early childhood. Online Submission.
 • Bolstad, R. (2004) The Role and Potential of ICT in Early Childhood Education: A Review of New Zealand and International Literature. New Zealand Council For Educational Research, Wellington.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Veri analizi el kitabı (7. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Dietze, B., & Kashin, D. (2013). Shifting views: Exploring the potential for technology integration in early childhood education programs. Canadian Journal of Learning & Technology, 39(4), 1–12.
 • Fish, A. M., Li, X., McCarrick, K., Butler, S., Stanton, B., Brumitt, G., Bhavnagri, N. P., Holtrop, T., & Partridge, T. (2008). Early childhood computer experience and cognitive development among urban low-income preschoolers. Journal of Educational Computing Reseacrh, 38(1), 97-113.
 • Geist, E. A. (2012). A qualitative examination of two year-olds interaction with tablet based interactive technology. Journal of Instructional Psychology, 39(1), 26-35.
 • Gürkan, T. (2009). İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları, Anadolu Üniversitesi Yayınları No:1849, 2.Baskı, Eskişehir.
 • Hair, J. F.,Jr., R. E. Anderson, R. L. Tatham., & W. C. Black (1998) Multivariate Data Analysis with Readings, 5th Edition. EnglewoodCliffs, NJ: PrenticeHall.
 • Hamre, B. K. & Pianta, R. C. (2001). Early teacher-child relationships and trajectory of children’s school outcomes through eighth grade. Child Development, 72(2), 625–638.
 • Holloway, D. J., Green, L., & Stevenson, K. (2015). Digitods: Toddlers, Touch Screens and Australian Family Life. M/C Journal. 18(5).
 • Hu, X., & Yelland, N. (2017). An investigation of preservice early childhood teachers’ adoption of ICT in a teaching practicum context in Hong Kong. Journal of Early Childhood Teacher Education, 38(3), 259-274.
 • Huffstetter, M., King, J. R., Onwuegbuzie, A. J., Schneider, J. J., & Powell-Smith, K. A. (2010). Effects of a computer-based early reading program on the early reading and oral language skills of at-risk preschool children. Journal of Education for Students Placed at Risk, 15(4), 279-298. doi:10.1080/10824669.2010.532415
 • Ikoh, N.F., & Nwankwo, F.M. (2013). Teacher Resourcefulness: A key to improving ICT learning in primary schools. Journal of OMEP. 10(1). 115-121
 • Kerckaert, St., Vanderlinde, R., & van Braak, J. (2015). The role of ICT in early childhood education: Scale development and research on ICT use and influencing factors. European Early Childhood Education Research Journal, 23, 183-199.
 • Kline, P. (1993). A handbook of test construction. London, UK: Routledge.
 • Kol, S. (2012). Okul öncesi eğitimde teknolojik araç-gereç kullanımına yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20, 543-554.
 • Li, X. & Atkins, M. S. (2004). Early childhood computer experience and cognitive and motor development. Pediatrics, 113(6).
 • Liu, C., Marchewka, J. T., Lu, J., & Yu, C. S. (2005). Beyond concern: A privacy-trust behavioral intention model of electronic commerce. Information & Management, 42, 289-304.
 • MEB (2013). Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü Okul Öncesi Eğitim Programı (36-72 Aylık Çocuklar İçin). T. Gürkan ve G. Haktanır (ed.) Ankara: MEB Yayınları.
 • O'Rourke, M., & Harrison, C. (2004). The introduction of new technologies: New possibilities for early childhood pedagogy. Australian Journal of Early Childhood, 29 (2), 11-18. Retrieved 15 August 2017, from http://www.ansn.org.au/uploads/ORourke_Harrison.pdf.
 • Palaiologou, I., (2016) Children under Five and Digital Technologies: Implication for Early Years Pedagogy, European Early Childhood Research Journal, 24(1), 5-24.
 • Plump, T., Anderson, R. E., Law, N., & Qualex, A. (Eds.) (2009). Cross-national information and communication: Technology policies and practices in education (Revised-2nd edition). Charlotte, NC: Information Age.
 • Puerling, B. (2012). Teaching in the digital age: Smart tools for age 3 to Grade 3. St. Paul, MN: Red Leaf Press.
 • Segars, A. H., & Grover, V. (1993) "Re-Examining Perceived Ease of Use and Usefulness: A Confirmatory Factor Analysis," MIS Quarterly (17) 4 (December), pp. 517-525.
 • Sheridan, S., & Pramling Samuelsson, I. (2003). Learning through ICT in Swedish early childhood education from a pedagogical perspective of quality. Childhood Education 79(5): 276–282.
 • Siraj-Blatchford, I., & Siraj-Blatchford, J. (2003). More than computers: Information and communication technology in the early years. London: The British Association for Early Childhood Education.
 • Tabachnick, B.G., & Fidell, L.S. (2012) Using Multivariate Statistics. 6h Edition, Person Education, Boston.
 • TEDMEM (2017). Bir Bakışta Eğitim 2015. https://tedmem.org/ 20.06.2017 tarihinde https://tedmem.org/mem-notlari/degerlendirme/bir-bakista-egitim-2015 adresinden erişilmiştir.
 • UNESCO (2003). Developing and using indicators of ICT use in education. UNESCO-International Institute for Educational Planning. http:// unesdoc.unesco.org/images/0013/001311/131124e.pdf. Erişim Tarihi: 11.08.2017.
 • Yanpar, T. (2008). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Yürütücü, A.(2002). Bilişim toplumunda ilköğretim sürecindeki eğitim teknolojileri. II. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuar Bildirisi, Sakarya.
 • Zhou, X. (2011). Early childhood education policy development in China. International Journal of Child Care and Education Policy, 5(1), 29-39.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayımlanma Tarihi Nisan 2018
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Sacide Güzin MAZMAN-AKAR
Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Sibel YOLERİ

Bibtex @araştırma makalesi { akukeg347679, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {229 - 243}, doi = {10.30831/akukeg.347679}, title = {Erken Çocuklukta Bilgi İletişim Teknolojilerini Kullanım Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması}, key = {cite}, author = {MAZMAN-AKAR, Sacide Güzin and YOLERİ, Sibel} }
APA MAZMAN-AKAR, S , YOLERİ, S . (2018). Erken Çocuklukta Bilgi İletişim Teknolojilerini Kullanım Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11 (2), 229-243. DOI: 10.30831/akukeg.347679
MLA MAZMAN-AKAR, S , YOLERİ, S . "Erken Çocuklukta Bilgi İletişim Teknolojilerini Kullanım Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 (2018): 229-243 <http://dergipark.gov.tr/akukeg/issue/35951/347679>
Chicago MAZMAN-AKAR, S , YOLERİ, S . "Erken Çocuklukta Bilgi İletişim Teknolojilerini Kullanım Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 (2018): 229-243
RIS TY - JOUR T1 - Erken Çocuklukta Bilgi İletişim Teknolojilerini Kullanım Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması AU - Sacide Güzin MAZMAN-AKAR , Sibel YOLERİ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30831/akukeg.347679 DO - 10.30831/akukeg.347679 T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 229 EP - 243 VL - 11 IS - 2 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - doi: 10.30831/akukeg.347679 UR - http://dx.doi.org/10.30831/akukeg.347679 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi Erken Çocuklukta Bilgi İletişim Teknolojilerini Kullanım Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması %A Sacide Güzin MAZMAN-AKAR , Sibel YOLERİ %T Erken Çocuklukta Bilgi İletişim Teknolojilerini Kullanım Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması %D 2018 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 11 %N 2 %R doi: 10.30831/akukeg.347679 %U 10.30831/akukeg.347679
ISNAD MAZMAN-AKAR, Sacide Güzin , YOLERİ, Sibel . "Erken Çocuklukta Bilgi İletişim Teknolojilerini Kullanım Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 / 2 (Mart 2018): 229-243. http://dx.doi.org/10.30831/akukeg.347679