Yıl 2018, Cilt 11, Sayı 2, Sayfalar 279 - 295 2018-03-09

Primary and Kindergarten Teachers’ Opinions on Mixed Age Grouping Education
İlkokul ve Anasınıfı Öğretmenlerinin Karma Yaş Grubu Eğitimi Hakkındaki Görüşleri

Hatice Gözde ERTÜRK-KARA [1]

249 291

The decline of school starting age find out so many results in Turkey. One of these results is the mixed age grouping classes. Mixed age grouping classes have occurred in kindergartens (48-68 months of age at the same classroom) and first grade of primary schools (66-72 months of age at the same classroom) with this regulation. Aim of this study is to examine kindergarten and primary school first grade teachers’ opinions on teaching mixed age group of children. Study group consists of 10 kindergartens and 10 primary school first grade teachers. Phenomenological research method is followed. Interview form was used to collect the data. Themes are positive perspective on mixed age grouping in terms of teachers’ implementations, positive perspective on mixed age grouping in terms of children’s gains, negative perspective on mixed age grouping in terms of teachers’ implementations and negative perspective on mixed age grouping in terms of children’s gains. As a result; it is seen that both primary and kindergarten teachers have negative experiences regarding being not ready to teach mixed age group of children. Even kindergarten teachers know how to plan activities for 36-72 years old children; they have challenges in teaching mixed age group of children. Primary school 1st grade teachers have expressed that they don’t know any about 60 months of age children’s developmental skills and school/classroom environment is also not convenient for these children. Teachers have also expressed that there are some parents who insist on sending their child to primary school even if the child is not ready. 

Ülkemizde okula başlama yaşının düşürülmesi ile ilgili gerçekleştirilen yasal düzenleme bir takım sonuçlar doğurmuştur Bunlardan biri de ilkokul 1. Sınıf ve anasınıflarında oluşan karma yaş grubu sınıflardır. Araştırmanın amacı anasınıfı ve ilkokul 1.sınıf öğretmenlerinin karma yaş grubu eğitimi hakkındaki görüşlerinin incelenmesidir. Çalışma grubu 10 anasınıfı, 10 ilkokul öğretmeninden oluşmaktadır. Olgu bilim yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı görüşme formudur. Analiz sonucunda; karma yaş grubundaki öğrencilerin kazanımlarına ilişkin olumlu bakış açısı, karma yaş grubunda öğretmenin uygulamalarına ilişkin olumlu bakış açısı, karma yaş grubundaki öğrencilerin kazanımlarına ilişkin olumsuz bakış açısı ve karma yaş grubunda öğretmenin uygulamalarına ilişkin olumsuz bakış açısı olmak üzere dört tema ortaya çıkmıştır. Anasınıfı öğretmenlerinden yalnızca ikisinin karma eğitim verme konusunda olumlu bakış açısına sahip olduğu belirlenmiştir. İlkokul 1. sınıf öğretmenleri arasından ise yalnızca bir öğretmen karma eğitim verme konusunda olumlu bir bakış açısına sahiptir. Araştırma sonucunda; öğretmenlerin çoğunun karma yaş grubuna hazır olmamalarından kaynaklanan problemler yaşadıkları belirlenmiştir

 • Aral, N., Yıldız Bıçakcı, M., Yurteri Tiryaki, A., Çetin Sultanoğlu, S., & Şahin, S. (2015). Montessori eğitiminin çocukların gelişimine etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 32- 52.
 • Aykaç, N. Kabaran, H. Atar, E., & Bilgin, H. (2014). İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin 4+4+4 uygulaması sonucunda yaşadıkları sorunların öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(2), 335-348.
 • Bahtiyar Karadeniz, C. (2012). Öğretmenlerin 4+4+4 eğitim sistemine ılişkin görüşleri, Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 10(40), 34-53.
 • Bailey, D.B., Burchinal, M.R., & McWilliam, R. A. (1993). Age of peers and early childhood development. Child Development, 64, 848-862.
 • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 • Bay, D. N. & Şimşek Çetin, Ö. (2014). Anasınıfından ilkokula geçişte yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. International Journal of Social Science, 30, 163-190.
 • Bayer, A. (2015). Montessori yönteminin okul öncesi (36-66 ay) çocuklarının öz bakım becerilerine etkisinin incelenmesi (Unpublished Master Thesis). Selçuk University, Konya.
 • Beach, A. (2013). Understanding choices in the grouping of children within early childhood education: An Auckland based study of same-age / multi-age grouping arrangements (Unpublished Master Thesis). Unitec Institute of Technology.
 • Beken, S. (2009). Montessori yöntemi etkinliklerinin 5-6 yaş çocuklarının el becerilerine etkisi (Unpublished Master Thesis). Adnan Menderes University, Aydın.
 • Berry, C. (2004) Mixed age classes in urban primary schools: Perceptions of headteachers. Retrieved from www.ioe.ac.uk/multigrade/fulltext10beryymixedage/htm, March, 01, 2018.
 • Blasco, P., Bailey, D., & Burchinal, M. (1993). Dimensions of mastery in same-age and mixed-age ıntegrated classrooms. Early Childhood Research Quarterly, 8, 193-206.
 • Brown, A., & Palincsar, A. (1986). Guided, cooperative learning and individual knowledge acquisition. Technical Report No. 372. Bolt, Beranek and Newman, Inc., Cambridge, Mass.; Illinois Univ., Urbana. Center for the Study of Reading.
 • Creswell, J. W. (2007). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (3rd Ed.). Thousands Oaks, CA: Sage.
 • Creswell, J. W. (2013). Nicel, nitel ve karma yöntem yaklaşımları, araştırma deseni (S. B. Demir, Çev. Ed.). Ankara: Eğiten Kitap Yayınları.
 • Dereli, E. (2017). Montessori eğitim programının çocukların psikososyal gelişimlerine ve sosyal problem çözme becerilerine etkisinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(82), 135- 153.
 • Doğan, S., Uğurlu, C., & Demir, A. (2014). 4+4+4 eğitim sisteminin okul paydaşlarına olumlu ve olumsuz etkilerinin yönetici görüşlerine göre incelenmesi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 13(1), 115-138.
 • Edwards, S., Blaise, M., & Hammer, M. (2009). Beyond developmentalism? early childhood teachers' understandings of multiage grouping in early childhood education and care. Australasian Journal of Early Childhood, 34(4), 55- 63.
 • Germeten, S. (2008). Mixed-age groups in early schooling: a turnover in pedagogical practice? In U. Härkönen & E. Savolainen (Eds.). International views on early childhood education (10-20). Finland: University of Joensuu.
 • Goldman, J. A. (1981). Social participation of preschool children in same- versus mixed-age groups. Child Development, 52(2), 644-650. Gray, P. (2011). The special value of children’s age-mixed play. American Journal of Play, 3(4), 500-522.
 • Greenman, J., & Stonehouse, A. (1997). Prime times: A handbook for excellence in infant and toddler programs. South Melbourne: Addison Wesley Longman.
 • Hall, S. (2007). Mixed age grouping in early childhood education. In R. New & M. Cochran (Eds.). Early childhood education, an international encyclopedia (518-523). London: Praeger.
 • Jan Fagan, T. (2009). Younger and older together: Children’s interactions in a mixed-age early childhood center (Unpublished Master Thesis). Victoria University of Wellington.
 • Kasten, W. & Clarke, B. K. (1993). The multi-age classroom: A family of learners. Katonah, NY: Richard C. Owen. Richard C. Owen Publishers, Inc.
 • Katz, L. (1995). The benefits of mixed age grouping. ERIC Digest. Champaign, IL: ERIC Clearinghouse on Elementary and Early Childhood Education.
 • Katz, L. G., & Chard, S. (1993). The project approach. In L. J. Roopnarine & J. E. Johnson, (Eds.). Approaches to early childhood education (2nd ed.) (209-222). New York: Merrill.
 • Katz, L. G., & Chard, S. (2000). Engaging children's minds: The project approach (2nd ed.). Norwood, NJ: Ablex.
 • Kayılı, G. ve Arı, R. (2011). Montessori yönteminin ilköğretim öğrencilerinin hazırbulunuşluklarına etkisinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(4), 2091-2109.
 • Keçecioğlu, Ö. (2015). MEB okul öncesi eğitim programı ve montessori yaklaşımına göre eğitim alan 5 yaş çocuklarının sosyal becerilerinin incelenmesi (Unpublished Master Thesis). Marmara University, İstanbul.
 • Korkmaz, H. E. (2013). Okullarda demokratik eğitim ortamının gerçekleşmesine yönelik öğretmen algıları (Unpublished PhD Thesis). Yıldız Teknik University, İstanbul.
 • Kowalski, H. S., Wyver, S. R., Masselos, G., & de Lacey, P. (2005). The long-day child care context: Implications for toddler's pretend play. Early Years, 25(1), 55-65.
 • Külekçi, E. (2013). 4+4+4 eğitim sistemi kapsamında birleştirilmiş sınıf uygulamasına ılişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 369-377.
 • Marjanovic-Umek, L., & Lesnik, P. (1996, 1-4 September). Social interaction and types of play in mixed-age and same-age groups in early childhood institutions. Paper presented at the 6th Early European Conference on the Quality of Early Childhood Education, Lisbon.
 • Marklund, S. (1962). Marklund, sskolklassens storlek och strüktür. stockholmalmqvist & wiksell [Classroom size and structure] (Unpublished Doctoral dissertation). University of Stockholm, Sweden.
 • Mason, D. A., & Burns, R. B. (1996). Simply no worse and simply no better may simply be wrong: A critique of Veenman’s conclusion about multigrade classes. Review of Educational Research, 66(3), 307-322.
 • McClellan, D., & Kinsey, S. (1997). Children's social behavior in relationship to participation in mixed-age or same-age classrooms. Paper presented at the Biennial Meeting of the Society for Research in Child Development (SRCD). Washington, DC, April 3-6, 1997.
 • McClellan, D. (1994). Multiage grouping: Implications for education. In P. Chase & J. Doan, (Ed.). Full circle: a new look at multiage education (147-165). Portsmouth, NH: Heinemann.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage
 • Ministry of Education (2015). National education statistics. Formal education 2014/2015. Ankara: Ministry of National Education.
 • Okutan, N. (2012). Karma ve izole yaş gruplarında verilen okul öncesi eğitiminin 4-6 yaş grubu çocuklarının gelişim özellikleri ve yaratıcılık performanslarına etkisinin incelenmesi (Unpublished Master Thesis). Selçuk University, Konya.
 • Örs, Ç., Erdıoğan, H. & Kipici, K. (2013). Eğitim yöneticileri bakış açısıyla 12 yıllık kesintili zorunlu eğitim sistemi: Iğdır örneği. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4, 131-154.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırmada çeşitlilik: Kuramsal yönelimler. M. Bütün ve S. Demir, (Çev. Ed.), Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri içinde (75-124). Ankara: Pegem A.
 • Reeve, R. A. & Brown, A. L. (1985). Metacognition reconsidered: Implications for intervention research. Journal of Abnormal Child Psychology, 13(3), 343-356.
 • Russell, J., Rowe, K. &, Hill, P. (1998). Effects of multigrade classes on student progress in literacy and numeracy: Quantitative evidence and perceptions of teachers and school leaders. Paper presented at the 1998 Annual Conference of the Australian Association for Research in Education, Adelaide, 29 November - 3 December.
 • Şimşek, M. (2014). İlkokul 1. sinif 60-72-84 aylık karma yaş grubu çocukların öğrenim gördüğü sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşleri (Unpublished Master Thesis). Marmara University, İstanbul.
 • Slavin, R.E. (1987). Developmental and motivational perspectives on cooperative learning: a reconciliation. Child Development, 58, 1161-1167.
 • Smit, R. &, Engeli, E. (2015). An empirical model of mixed age teaching. International Journal of Educational Research, 74, 136–145.
 • Song, R., Spradlin, T., & Plucker, J. (2009). The advantages and disadvantages of multiage classrooms in the era of No Child Left Behind (NCLB) accountability. Center for Evaluation and Education Policy, 7(1), 1-8.
 • Stone, S. (1998). Defining the multiage classroom. ACEI Focus on Elementary Ages 7-10, 10(3), 1-6.
 • Sundell, K. (1993). Mixed-age groups in Swedish Nursery School and Compulsory School. Paper presented at the 3rd Conference on the Quality of Early Childhood Education, (EECERA). Kriopigi, Greece.
 • Toran, M. (2011). Montessori yönteminin çocukların kavram edinimi, sosyal uyumları ve küçük kas motor becerileri üzerindeki etkisinin incelenmesi (Unpublished PhD thesis). Gazi University, Ankara.
 • UNICEF (2015). Development of school orientation programmes for early childhood, primary and lower secondary education. Retrieved from www.unicef.org.tr, February 14, 2017.
 • Veenman, S. (1996). Effects of multigrade and multi-age classes reconsidered. Review of Educational Research, 66(3), 323-340.
 • Vygotsky, L. (1978). Mind in society: The development of hıgher psychologıcal processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Whiting, B. B. (1983). The genesis of prosocial behavior. In D. L. Bridgeman, (Ed.), The nature of prosocial development (1st ed.) (pp. 221–242). New York: Academic Press.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil en
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayımlanma Tarihi Nisan 2018
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hatice Gözde ERTÜRK-KARA
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { akukeg355337, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {279 - 295}, doi = {10.30831/akukeg.355337}, title = {Primary and Kindergarten Teachers’ Opinions on Mixed Age Grouping Education}, key = {cite}, author = {ERTÜRK-KARA, Hatice Gözde} }
APA ERTÜRK-KARA, H . (2018). Primary and Kindergarten Teachers’ Opinions on Mixed Age Grouping Education. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11 (2), 279-295. DOI: 10.30831/akukeg.355337
MLA ERTÜRK-KARA, H . "Primary and Kindergarten Teachers’ Opinions on Mixed Age Grouping Education". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 (2018): 279-295 <http://dergipark.gov.tr/akukeg/issue/35951/355337>
Chicago ERTÜRK-KARA, H . "Primary and Kindergarten Teachers’ Opinions on Mixed Age Grouping Education". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 (2018): 279-295
RIS TY - JOUR T1 - Primary and Kindergarten Teachers’ Opinions on Mixed Age Grouping Education AU - Hatice Gözde ERTÜRK-KARA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30831/akukeg.355337 DO - 10.30831/akukeg.355337 T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 279 EP - 295 VL - 11 IS - 2 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - doi: 10.30831/akukeg.355337 UR - http://dx.doi.org/10.30831/akukeg.355337 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi Primary and Kindergarten Teachers’ Opinions on Mixed Age Grouping Education %A Hatice Gözde ERTÜRK-KARA %T Primary and Kindergarten Teachers’ Opinions on Mixed Age Grouping Education %D 2018 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 11 %N 2 %R doi: 10.30831/akukeg.355337 %U 10.30831/akukeg.355337
ISNAD ERTÜRK-KARA, Hatice Gözde . "İlkokul ve Anasınıfı Öğretmenlerinin Karma Yaş Grubu Eğitimi Hakkındaki Görüşleri". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 / 2 (Mart 2018): 279-295. http://dx.doi.org/10.30831/akukeg.355337