Yıl 2018, Cilt 11, Sayı 3, Sayfalar 544 - 561 2018-07-03

Astronomi Konularının Öğretimi Bağlamında Okul Öncesi Öğretmenleri
Preschool Teachers in the Context of Teaching Astronomy

Cumhur TÜRK [1]

167 284

Bu çalışmada okul öncesi öğretmelerinin astronomi alanına ilişkin mevcut durumlarını çeşitli açılardan araştırmak amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Muş ili Merkez ilçesi sınırları içerisinde görev yapmakta olan 20 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Öğretmenlerinin mesleki deneyimi 1-14 yıl arasında değişmekte olup 16’sı bayan 4’ü erkektir. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması deseni kullanılmıştır.  Çalışmanın verileri 6 soruluk açık uçlu soru formu kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Güvenirliği sağlamak için analizler araştırmacılar tarafından ayrı ayrı zamanlarda yapılmış olup, daha sonrasında araştırmacıların ortak çalışmasıyla son kategoriler belirlenmiştir. Öğretmenlerin sorulara verdikleri cevaplar uygun kategorilerde frekans olarak sunulmuştur. Analizler sonucunda öğrencilerin en çok merak ettiği astronomi kavramlarının başında dünya, güneş, ay, yıldızlar, astronot, uzay ve uzaylı gibi kavramların geldiği görülmüştür. Öğretmenler astronomi konularında kendilerini kısmen yeterli bulmuşlardır. Bu durumun nedenini ise genellikle lisans eğitimi süresince alınan fen eğitimi derslerinin yetersizliğine bağlamışlardır. Ayrıca öğretmenlerin çoğu okul öncesi eğitim programındaki astronomi etkinliklerini yeterli bulmamaktadırlar. Bu yüzden öğretmenlerin çoğu program dışında kendileri etkinlik planlamaktadırlar. Son olarak öğretmenlerin astronomiyi günlük yaşamla ilişkilendirirken figürler-resimler, dünya modeli, gece-gündüz modellemesi, teleskop modeli ve video gösterileri kullandıkları saptanmıştır. Bu sonuçlardan yola çıkarak okul öncesi eğitimi programındaki astronomi etkinliklerinin sayısının artırılması önerilmiştir. Ayrıca okul öncesi öğretmenliği lisans programlarında bir dönem olarak yer alan fen eğitimi derslerine daha fazla yer verilmesi, bu derslerin fen eğitimi alan uzmanları tarafından verilmesi ve astronomi konularına fen eğitimi dersleri içerisinde daha fazla önem verilmesi önerilmiştir.

In this study, it is aimed to investigate the present conditions of pre-school teachers about the field of astronomy from various points. The study group constitutes 20 pre-school teachers who are working in Central District of Mus Province. The professional experience of teachers varies from 1 to 14 years and 16 of them are female and 4 of them are male. In this study, one of the qualitative research designs, the case study was used. The data of the study were obtained using open-ended questionnaire with 6 questions. The obtained data were analyzed by using the content analysis technique. Analyzes were conducted separately by researchers to ensure reliability, and later categorized by collaborators of researchers. The answers given by the teachers to the questions were presented as frequency in the appropriate categories. As a result of the analyzes, it is seen that concepts such as earth, sun, moon, stars, astronaut, space and alien come to the top of astronomy concepts that students are most curious about. Teachers found themselves partially satisfied about astronomy subjects. The reason for this is mainly due to the inadequacy of science education courses taken during undergraduate education. In addition, most teachers do not find astronomy activities adequate in pre-school education programs. Because of this, most teachers plan their own activities except the program. Finally, it has been determined that teachers use figures-pictures, earth model, night-day modeling, telescope modeling and video shows while associating astronomy to daily life. From these results, it is suggested to increase the number of astronomy activities in the pre-school education program. It is also suggested that more attention should be given to science education courses which are a part of pre-school teacher education undergraduate programs, that these courses should be given by science education specialists and that more attention should be paid to the subjects of astronomy in science education courses.

 • Akman, B., Uyanık-Balat, G. ve Güler, T. (2011). Okul öncesi dönemde fen eğitimi. Pegem Akademi, 2.Baskı, Ankara.
 • Aktaş-Amas, Y. (2002). Okul öncesinde fen eğitiminin amaçları. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, 6,7, s. 1-8.
 • Ayvacı, H. Ş., Devecioğlu, Y. ve Yiğit, N. (2002). Okul öncesi öğretmenlerinin fen ve doğa etkinliklerindeki yeterliliklerinin belirlenmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Ankara.
 • Baxter, J. (1989). Children’s understanding of familiar astronomical events. International Journal of Science Education, 11(5), 502-513.
 • Çepni, S. (2012). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler Yayınevi.
 • Çınar, S. (2013). Okul öncesi öğretmenlerinin fen-teknoloji-toplum-çevre hakkındaki görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 349-363.
 • Günay-Bilaloğlu, R. (2005). Erken çocukluk döneminde fen öğretiminde analoji tekniği. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(30), 72-77.
 • Gürdal, A., Çağlar, A., Şahin, F., Ökçün, F. ve Macaroğlu, E. (1993). Okulöncesi dönemle ilgili fen faaliyetlerine örnekler. 9. Ya-Pa Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri, Ankara: s 164.
 • Faulkner-Schneider, L. A. (2005). Child care teachers’ attitudes, beliefs, and knowledge regarding science and the impact on early childhood learning opportuneitites, Doktora Tezi, Oklahoma State University.
 • Kalkan, H. ve Türk, C. (2012). Bilim merkezleri ve planetaryumların eğitimdeki yeri ve önemi, Uluslararası Katılımlı Türkiye Bilim Merkezleri Sempozyumu, Bursa, 26-27 Mayıs 2012.
 • Karamustafaoğlu, S. ve Kandaz, U. (2006). Okul öncesi eğitimde fen etkinliklerinde kullanılan öğretim yöntemleri ve karşılaşılan güçlükler. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1), 65-81.
 • Pasachoff, J. M. ve Percy, J. R. (2005). Teaching and learning astronomy: Effective strategies for educators worldwide. Cambridge, MA: Cambridge University Press.
 • Shen, J. (2006). Teaching strategies and conceptual change in a professional development program for Science teachers of K-8. Doktora Tezi, Washington University in St. Louis.
 • Şahin, F. (2000). Okulöncesinde fen bilgisi öğretimi ve aktivite örnekleri. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
 • Trundle, K. C. ve Saçkes, M. (2012). Science and early education. Handbook of early childhood education, 240-258.
 • Türk, C. ve Demir, E. (2016). Prospective pre-school teachers’ attitudes towards astronomy. World Journal of Education, 6(6), 60.
 • Türk, C. ve Kalkan, H. (2015). The effect of planetariums on teaching specific astronomy concepts. Journal of Science Education and Technology, 24(1), 1-15.
 • Türk, C., Kalkan, H., Ocak-İskeleli, N. Ve Kıroğlu, K. (2016). Improving astronomy achievement and attitude through astronomy summer project: A design, implementation and assessment, International Journal of Higher Education. 5(1) 47-61. DOI: 10.5430/ijhe.v5n1p47
 • Türk, C. ve Kalkan, H. (2017). Fiziksel modellerle astronomi öğretimine ilişkin öğrenci görüşleri, Journal of Human Sciences, 14(4), 3853-3865. DOI: 10.14687/jhs.v14i4.4990 4. Türk, C., Kalkan, H. ve Yıldırım, B. (2017). Mevsimler konusunun öğretimi üzerine deneysel bir çalışma: Model dönüşümü, International Journal of Eurasia Social Sciences. 8(27), 531-561.
 • Ulucay, S. (1989). Okulöncesi eğitimde fen bilgisi programları. 6.Ya-Pa Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri, Seminer Kitabı, Ya-Pa Yayınları, 36-40, İstanbul. Ünal, M. ve Akman, B. (2005). Okul öncesi öğretmenlerinin fen eğitimine karşı gösterdikleri tutumlar. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi. 30, 251-257.
 • Yaşar, Ş. (1993). Okul öncesi eğitim öğrencilerinde fene yönelik duyusal özellikler. 9. Ya-Pa Okul Öncesi Eğitim ve Yaygınlaştırılması Semineri, Ankara: s 140-142.
 • Yu, K. C. (2005). Digital full-domes: The future of virtual astronomy education. Planetarian Journal of the International Planetarium Society, 34(3), 6-11.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Cumhur TÜRK (Sorumlu Yazar)
Kurum: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { akukeg380398, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {544 - 561}, doi = {10.30831/akukeg.380398}, title = {Astronomi Konularının Öğretimi Bağlamında Okul Öncesi Öğretmenleri}, key = {cite}, author = {TÜRK, Cumhur} }
APA TÜRK, C . (2018). Astronomi Konularının Öğretimi Bağlamında Okul Öncesi Öğretmenleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11 (3), 544-561. DOI: 10.30831/akukeg.380398
MLA TÜRK, C . "Astronomi Konularının Öğretimi Bağlamında Okul Öncesi Öğretmenleri". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 (2018): 544-561 <http://dergipark.gov.tr/akukeg/issue/38124/380398>
Chicago TÜRK, C . "Astronomi Konularının Öğretimi Bağlamında Okul Öncesi Öğretmenleri". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 (2018): 544-561
RIS TY - JOUR T1 - Astronomi Konularının Öğretimi Bağlamında Okul Öncesi Öğretmenleri AU - Cumhur TÜRK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30831/akukeg.380398 DO - 10.30831/akukeg.380398 T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 544 EP - 561 VL - 11 IS - 3 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - doi: 10.30831/akukeg.380398 UR - http://dx.doi.org/10.30831/akukeg.380398 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi Astronomi Konularının Öğretimi Bağlamında Okul Öncesi Öğretmenleri %A Cumhur TÜRK %T Astronomi Konularının Öğretimi Bağlamında Okul Öncesi Öğretmenleri %D 2018 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 11 %N 3 %R doi: 10.30831/akukeg.380398 %U 10.30831/akukeg.380398
ISNAD TÜRK, Cumhur . "Astronomi Konularının Öğretimi Bağlamında Okul Öncesi Öğretmenleri". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 / 3 (Temmuz 2018): 544-561. http://dx.doi.org/10.30831/akukeg.380398