Yıl 2017, Cilt 19, Sayı 2, Sayfalar 91 - 107 2017-12-31

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini İncelemeye Yönelik Bir Araştırma

Fatih GÜMÜL [1] , Abdurrahman ÇALIK [2] , Halit KURT [3]

158 311

Girişimci mal ve hizmet üretmek için üretim faktörlerini bir araya getirerek riske girebilen kişidir. Girişimciler istihdam yaratmada ve ekonomik gelişme sağlanmasında önemli bir role sahiptir. Toplumların girişimci sayılarını artırmaları bu nedenle büyük öneme sahiptir. Ülkemizin özellikle doğusunda yer alan gelişmemiş bölgelerin kalkınmasında genç girişimcilerin ortaya çıkarılarak desteklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda bu araştırma Doğu Anadolu bölgesinde yer alan bir devlet üniversitesinin sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini çeşitli demografik ve sosyo-ekonomik değişkenlere göre incelenmeyi amaçlamıştır. Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden 235 öğrenciye ulaşılarak anket uygulanmıştır. Anket yöntemiyle elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda öğrencilerin yüksek girişimcilik düzeyine sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Girişimcilik, Girişimci, Girişimcilik Eğilimi
 • Akçakanat, T., Mücevher, M. H., & Çarıkçı, İ. H. 2014. Sözel, Sayısal ve Eşit Ağırlık Bölümlerinde Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi: SDÜ Örneği. AKÜ İİBF Dergisi 16 (2), 137-153.
 • Arıkan, Semra, 2002. Girişimcilik Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular, Ankara, Siyasal Kitabevi
 • Balaban, Ö, Özdemir, Y, 2008. Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Eğilimi Üzerindeki Etkisi: Sakarya Üniversitesi İİBF Örneği, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 3(2), 133-147
 • Bilge, H. & Bal, V. 2012. Girişimcilik Eğilimi: Celal Bayar Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences Year, 2(16), 131-148.
 • Bozkurt, Ö. 2007. Girişimcilik Eğiliminde Kişilik Özelliklerinin Önemi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 1(2), 93-111.
 • Bozkurt, Ö. Ç., Kalkan, A., Koyuncu, O., & Alparslan, A. M. 2012. Türkiye’de Girişimciliğin Gelişimi: Girişimciler Üzerinde Nitel Bir Araştırma. Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences Year, 1(15), 229-247
 • Durak, İ, 2011. “Girişimciliği Etkileyen Çevresel Faktörlerle İlgili Girişimcilerin Tutumları: Bir Alan Araştırması”, Yönetim Bilimleri Dergisi, 9(2), 194- 213.
 • Güney, S. ve Nurmakhamatuly,A., 2007. “Kültürün Girişimciliğe Etkisi: Kazakistan ve Türkiye Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Kültürlerarası Araştırma”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(18), 62–86. Hisrich, R.D. ve Michael P. P .R; 1995. Entrepreneurship: Starting, Developing, and Managing”, “A New Enterprise, Donnelley And Sons Company, United State Of America
 • İrmiş, A, ve Barutçu,E., 2012. “Öğrencilerin Kendilerini Girişimci Bir Kişiliğe Sahip Görmelerini Ve İş Kurma Niyetlerini Etkileyen Faktörler: Bir Alan Araştırması”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(2), 1–25.
 • İşcan, Ö. F., & Kaygın, E. 2011. Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma/An Investigation to Determine the Entrepreneurship Tendency of University Students. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 443-462.
 • Karcıoğlu, F. & Kaygın, E. 2013. Girişimcilik Sürecinde Dönüştürücü Liderlik Anlayışı: Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27 (3), 1-20.
 • Karimi, S., Biemans, H. J., Lans, T., Chizari, M., Mulder, M., & Mahdei, K. N. 2013. Understanding Role Models And Gender İnfluences On Entrepreneurial İntentions Among College Students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 93, 204-214.
 • Kaygın, E. ve Güven, B. 2013. Güçlü Kadınlar: Türkiye’de Kadının Girişimciliği. İstanbul: Çatı Akademi.
 • Keleş, H. N., Özkan, T. K., Doğaner, M., & Altunoğlu, A. E. 2012. Önlisans Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (9),107-118.
 • Kılıç, R., Keklik, B., & Çalış, N. 2012. Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma: Bandırma İİBF İşletme Bölümü Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2), 423-435.
 • Koe, W. L., Sa’ari, J. R., Majid, I. A., & Ismail, K. 2012. Determinants Of Entrepreneurial İntention Among Millennial Generation. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 40, 197-208
 • Korkmaz, O, 2012. “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 14(2),209–226.
 • Maya İ.Ç., Uzman, E. & Işık, H. 2012 “Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerini Farklı Kaynaklardan Algıladıkları Sosyal Desteğin Yordaması ", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 7(1), 23-48
 • Morrison, A. 2000. Entrepreneurship: What Triggers İt?. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 6(2), 59-71
 • Ören, K, ve Biçkes, M, 2011. “Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Potansiyeli Üzerindeki Etkileri (Nevşehir’deki Yüksek Öğrenim Öğrencileri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(3), 67–86.
 • Örücü, E, Kılıç, R, & Yılmaz, Ö, 2007. “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinde Ailesel Faktörlerin Etkisi Üzerine Bir Uygulama”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 2(2), 27–47
 • Özdemir, Y. ve Mazgal, S. 2012. “Bir Kariyer Tercihi Olarak Girişimcilikte Dışsal Faktörlerin Etkisi: Sakarya Örneği”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 7(1), 87–102.
 • Uluyol, O. 2013. Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: Gölbaşı Meslek Yüksekokulu Örneği. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013(15), 349-372.
 • Yılmaz, E., & Sünbül, A. M. 2009. Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin Geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 195-203.
 • Yüksel, H., Cevher, E., & Yüksel, M. 2015. Öğrencilerin Girişimci Kişilik Özellikleri İle Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(1), 143-156.
 • Zahra, S. A. 1999. The Changing Rules Of Global Competitiveness İn the 21st Century. The Academy of Management Executive, 13(1), 36-42.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Fatih GÜMÜL

Yazar: Abdurrahman ÇALIK

Yazar: Halit KURT

Bibtex @araştırma makalesi { akusosbil377512, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1265}, eissn = {2149-4894}, address = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {19}, pages = {91 - 107}, doi = {}, title = {Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini İncelemeye Yönelik Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {KURT, Halit and GÜMÜL, Fatih and ÇALIK, Abdurrahman} }
APA GÜMÜL, F , ÇALIK, A , KURT, H . (2017). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini İncelemeye Yönelik Bir Araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19 (2), 91-107. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/akusosbil/issue/34128/377512
MLA GÜMÜL, F , ÇALIK, A , KURT, H . "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini İncelemeye Yönelik Bir Araştırma". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2017): 91-107 <http://dergipark.gov.tr/akusosbil/issue/34128/377512>
Chicago GÜMÜL, F , ÇALIK, A , KURT, H . "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini İncelemeye Yönelik Bir Araştırma". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2017): 91-107
RIS TY - JOUR T1 - Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini İncelemeye Yönelik Bir Araştırma AU - Fatih GÜMÜL , Abdurrahman ÇALIK , Halit KURT Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 91 EP - 107 VL - 19 IS - 2 SN - 1302-1265-2149-4894 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini İncelemeye Yönelik Bir Araştırma %A Fatih GÜMÜL , Abdurrahman ÇALIK , Halit KURT %T Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini İncelemeye Yönelik Bir Araştırma %D 2017 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1265-2149-4894 %V 19 %N 2 %R %U
ISNAD GÜMÜL, Fatih , ÇALIK, Abdurrahman , KURT, Halit . "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini İncelemeye Yönelik Bir Araştırma". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 2 (Aralık 2017): 91-107.