Yıl 2017, Cilt 19, Sayı 2, Sayfalar 209 - 234 2017-12-30

Kahve Markalarının Bütünleşik Pazarlama İletişimi Bağlamında Sosyal Medya Kullanımları

Ömür ALYAKUT [1]

267 1361

Bu çalışma Starbucks ile Kahve Dünyası markalarının bütünleşik  pazarlama iletişimi bağlamında  sosyal medya faaliyetlerini  incelemek amacıyla yapılmıştır. Markaların sosyal medya faaliyetlerinin incelenmesinde, ticari Facebook hesapları ve paylaştıkları görsel iletişim içerikleri temel alınmıştır. Değerlendirme süreci 1-31 Aralık 2016 tarihlerini kapsamış ve  görsel paylaşımlara  içerik analizi uygulanmıştır.

Araştırma sonucunda, kahve markalarının ürün, hizmet ve ortam aracılığı ile yarattığı kahve kültürünü, sosyal medyada görsel iletişim ve tüketici etkileşimi ile sürdürdüğü, duygusal bağ kurmaya yönelik paylaşımları teşvik ettiği ve bu ortamı markanın pazarlama iletişimi çalışmalarına destek verecek biçimde yönettiği görülmüştür. Bu bağlamda Starbucks’ın sosyal medyada daha aktif olduğu ve pazarlama iletişimini daha etkili yürüttüğü belirlenmiştir. Görselliğin öne çıktığı günümüzde kahve markalarının tüketicinin gözüne hitap edecek,  kalplerine dokunacak  ve marka hakkında daha fazla konuşturacak şekilde sosyal medya paylaşımlarında bulunması, onların başarılarını daha da arttıracağı yönünde değerlendirilmiştir.

Sosyal medya, Facebook, Sosyal Medya Pazarlaması, Görsel İletişim, Kahve
 • Akar, E. 2010. Sanal Toplulukların Bir Türü Olarak Sosyal Ağ Siteleri – Bir Pazarlama İletişimi Kanalı Olarak İşleyişi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt/Vol.:10- Sayı/No: 1 : 107–122.
 • Akyol Çekiç, A.; Akyol, M. ve Yılmaz, A. 2014. Yeni Medya Araçlarında Görsel İletişim: Otomobil Markalarının Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Bir İnceleme, Selçuk İletişim, 2014, 8 (2): 119-131.
 • Alıç, S. ve Alıç, F. 2013. Dünyanın Kahveleri, Kahvelerin Dünyası Toplumsal Değişimin Bir Aynası Olarak “Kahvehane”Den “Starbucks”A, “Starbucks”Tan Da “Kahve Dünyası”na Geçiş, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 37 Temmuz – Ağustos 2013: 147-180.
 • Başlar, G. 2013. Yeni Medyanın Gelişimi Ve Dijitalleşen Kapitalizm, Xı Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Kitabı, 23-25 Ocak 2013, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Bulut, E. 2012. Pazarlama İletişiminde Yeni Yaklaşımlar Kapsamında Sosyal Medya Uygulamaları Ve Etkili Kampanya Örnekleri, Basılmamış Yükseklisans Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Binark, M. ve Bek Gencel, M. 2007. Eleştirel Medya Okuryazarlığı: Kuramsal Yaklaşımlar Ve Uygulamalar, İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Çalık, M.; Altunışık, R. Ve Sütütemiz, N. 2013. Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Marka Performansı Ve Pazar Performansı İlişkisinin İncelenmesi, Uluslararası Yönetim İktisat Ve İşletme Dergisi, Cilt 9, Sayı 19, S:137-162.
 • Durmaz, M. 2001. Pazarlama İletişimi Üzerine, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı:11:237-241.
 • Evans, L. L. 2010. Social Media Marketing: Strategies for Engaging in Facebook, Twitter &Other Social Media, Que Publishing, America :First Printing, June, ISBN 978-0-7897-4284-1. Geray, H.(2003). İletişim Ve Teknoloji. Uluslararası Birikim Düzeninde Medya Politikaları, İstanbul: Ütopya.
 • Göker, G.; Demir, M. ve Doğan, A. 2010. Ağ Toplumunda Sosyalleşme Ve Paylaşım: Facebook Üzerine Ampirik Bir Araştırma, e-Journal of New World Sciences Academy, Volume: 5, Number: 2, Article Number: 4C0035, ISSN:1306-3111.
 • Heise, U. (1996). Kahve Ve Kahvehane, Yapı Kredi Bankası Sergi Katoloğu, Tanede Saklı Keyif Kitabı, (Http://www.Gidamo.Org.Tr/Resimler/Ekler/Cb22bdd0b7ba1ab_Ek.Pdf?Dergi (14.01.2015).
 • Kavoğlu, S. 2012. Pazarlama İletişiminde Yeni Yaklaşımlar: Oyuna Dayalı Reklam Ve Örnek Uygulamalar, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 29 Mart – Nisan 2012, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, ISSN:1694-528X.
 • Kara, Y. ve Coşkun, A. 2012. Sosyal Ağların Pazarlama Aracı Olarak Kullanımı: Türkiye’deki Hazır Giyim Firmaları Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi (C.XIV, S II, 2012 ), s:73-90.
 • Kara, T. 2012. Sosyal Medya Ağlarının Sosyal Ticaret Ağına Dönüşümü: Facebook Örneği, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 2012 11(4):1419-1439 ISSN: 1303-0094 JSS 11(4) (2012):1419-1439.
 • Kaya, N. 2012. Pazarlamada Sosyal Medya Kullanımı, İstanbul: Fatih Üniversitesi İşletme, Basılmamış Yüksek Lisans Bitirme Projesi, İstanbul.
 • Kınay, Ö.2013. Küreselleşme Ve Küresel Markalaşma: Yerellik Ve Kültürel Göstergeler Bağlamında Prıngles Örneği, TOJDAC, April 2013 Volume 3 Issue, s.12-20.
 • Kocabaş, İ. 2016. Halkla İlişkiler Aracı Olarak Sosyal Medya: Arçelik Ve Bosch Markalarının Kurumsal Facebook Ve Twitter Hesapları Üzerine Bir İnceleme, Selçuk İletişim, 2016, 9 (2): 69-91.
 • Köseoğlu, Ö. 2013. Bir Pazarlama İletişimi Ortamı Olarak Facebook: Reklam Ve Elektronik Ağızdan Ağıza Mesajların Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Analiz, Global Media Journal Bahar (6), 74-101, 15 Mart.
 • Kuyucu, M. 2014. Futbol Endüstrisinde Sosyal Medya Pazarlama Uygulamaları, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 7, Aralık 2014, s. 161-175.
 • Özgen, E. ve Doymuş, H. 2013. Sosyal Medya Pazarlamasında Farklılaştırıcı Bir Unsur Olarak İçerik Yönetimi Konusuna İletişimsel Bir Yaklaşım, AJIT, Kış – Cilt: 4 ‐ Sayı: 11.
 • Özgül, N. (2008). Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Gerilla Pazarlama Stratejilerinin Kullanılması, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilimdalı, İzmir
 • Öztürk, M.; Batum, T. P. ve Ersoy, F. 2016. Konut Markaları Pazarlama İletişiminde Sosyal Medyayı Nasıl Kullanıyor?: Bir İçerik Analizi, Bildiri, 21. Pazarlama Kongresi: Dijital Dünyada Pazarlama, 06 - 08 Ekim 2016, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
 • Peltekoğlu, B. F. ve Hürmeriç, P. 2013. Relations Tool in Turkish Football Teams, Selçuk İletişim, 7( 2), ss: 5-13.
 • Punj, G. 2011. “Effect of Consumer Beliefs Online Purchase Behavior: The Influence of Demographic Characteristics and Consumption Values”, Journal of Interactive Marketing, 25 (3): 134-144.
 • Say, S. 2015. Pazarlama Aracı Olarak Sosyal Medya Kullanımı: Gıda Sektöründe Facebook Örneği, İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, Yıl:7, Sayı:28, s:19-39.
 • Sayımer, İ. ve Uran, A. B. 2014. Pazarlama İletişiminde Sanal Ortam Temsilleri: Küresel Kahve Markalarının Web Sitesi ve Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Bir Araştırma, Yeni Medya Yeni Pratikler Yeni Olanaklar, Umuttepe Yayınları No:118, 1. Basım.
 • Sevinç, B. (2013), Simgesel Mekân Tüketimi Ve Yeni Kamusal Alanlarda Toplumsallık: Fatih At Pazarı Örneği, International Journal of Social Science, Volume 6 Issue 4, p. 1003-1028
 • Solmaz, B.; Tekin, G.; Herzam, Z. ve Demir, M. 2013. İnternet Ve Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Uygulama, Selçuk İletişim, 7, 4, 2013
 • Tektaş, N. 2014. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağları Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma, Tarih Okulu Dergisi (TOD), Mart 2014, Yıl 7, Sayı XVII, ss. 851-870.
 • Tümbek, N. A. 2010. Bütünleşik Pazarlama Faaliyetleri İle Turizmin Ve Yabancı Yatırımın İlişkilendirilmesi, Öneri, C.9. S.34. Temmuz 2010, s:173-194
 • Vural Akıncı, Z. B. Ve Bat, M. 2010. Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma, Journal of Yasar University, 2010, 20(5), 3348‐3382.
 • Yaman, M. ve Güllü, M. 2012. Üniversite Öğrencilerinin Kahve Çeşitlerini Tüketim Sıklıkları ve Kahve İle İlgili Görüşleri, Dünya Gıda, 3(58-65).
 • Hazır Kahve Pazar Araştırması Sonuçları, http://www.pazarlamasyon.com/2013/03/turkiyede-kahve-sektoru-starbucks-mi-kahve-dunyasi-mi/ (Erişim Tarihi: 06.01.2016)
 • Sosyal ağların 2015 reklam gelirleri, https://www.poligoninteractive.com/dijital-pazarlama/sosyal-aglarin-2015-reklam-gelirleri/ (Erişim Tarihi:31.12.2016) Sosyal Ağları En İyi Kullanan Markalar http://www.ntv.com.tr/galeri/teknoloji/sosyal-aglari-en-iyi-kullanan-markalar, pnA7G2Y3qkOLN3wv8BM0Rg/B6-dgPMZykSkzl5PAJdt7A (Erişim Tarih:31.12.2016)
 • Necip MURAT, Türkiye’de Kahve Sektörü: Starbucks mı Kahve Dünyası mı? 15 Mart 2013. http://www.pazarlamasyon.com/pazarlama/starbucks-hakkinda-daha-once-duymadiginiz-10-ilginc-gercek/ (Erişim Tarihi:07.01.2017)
 • Starbucks’ın Sosyal Medya Stratejisi https://sosyalmedyadunyasi.com/2012/06/17/starbucks-sosyal-medya-stratejisi/ (Erişim Tarihi:07.01.2017)
 • Kezban KARABOĞA, Kahve pazarı 1 milyar liraya koşuyor, 10 Nisan 2014 Dünya Gıda Dergisi https://www.dunya.com/ekonomi/kahve-pazari-1-milyar-liraya-kosuyor-haberi-243628 (Erişim Tarihi:11.11.2017)
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ömür ALYAKUT
Kurum: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { akusosbil378520, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1265}, eissn = {2149-4894}, address = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {19}, pages = {209 - 234}, doi = {}, title = {Kahve Markalarının Bütünleşik Pazarlama İletişimi Bağlamında Sosyal Medya Kullanımları}, key = {cite}, author = {ALYAKUT, Ömür} }
APA ALYAKUT, Ö . (2017). Kahve Markalarının Bütünleşik Pazarlama İletişimi Bağlamında Sosyal Medya Kullanımları. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19 (2), 209-234. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/akusosbil/issue/34128/378520
MLA ALYAKUT, Ö . "Kahve Markalarının Bütünleşik Pazarlama İletişimi Bağlamında Sosyal Medya Kullanımları". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2017): 209-234 <http://dergipark.gov.tr/akusosbil/issue/34128/378520>
Chicago ALYAKUT, Ö . "Kahve Markalarının Bütünleşik Pazarlama İletişimi Bağlamında Sosyal Medya Kullanımları". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2017): 209-234
RIS TY - JOUR T1 - Kahve Markalarının Bütünleşik Pazarlama İletişimi Bağlamında Sosyal Medya Kullanımları AU - Ömür ALYAKUT Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 209 EP - 234 VL - 19 IS - 2 SN - 1302-1265-2149-4894 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Kahve Markalarının Bütünleşik Pazarlama İletişimi Bağlamında Sosyal Medya Kullanımları %A Ömür ALYAKUT %T Kahve Markalarının Bütünleşik Pazarlama İletişimi Bağlamında Sosyal Medya Kullanımları %D 2017 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1265-2149-4894 %V 19 %N 2 %R %U
ISNAD ALYAKUT, Ömür . "Kahve Markalarının Bütünleşik Pazarlama İletişimi Bağlamında Sosyal Medya Kullanımları". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 2 (Aralık 2017): 209-234.