Yıl 2018, Cilt 20, Sayı 2, Sayfalar 139 - 154 2018-09-15

Narsist Personal Effect on Machiavelistic Behavior: Kocaeli University of Private Security Student Case
Narsist Kişiliğin Makyavelist Davranışlara Etkisi: Kocaeli Üniversitesi Özel Güvenlik Öğrencileri Örneği

Ceylan Gazi Uçkun [1] , Burcu Üzüm [2] , Seher Uçkun [3]

78 619

Her insanın kişilik özellikleri farklıdır. Bireylerin karakterleri değişik faktörlere göre oluşmaktadır. Bu faktörlerden bazıları kişilik bozukluklarına neden olabilmektedir. Narsistik kişilik her şeyin odağında kendisini görür. Bu kişilik yapısına sahip bireyler, iş yaşamında  da makyavelist davranışlara yatkınlık göstermektedirler. Bu çalışmanın amacı; narsist kişiliğin makyavelist davranışlara etkisi incelemektir. Kocaeli Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma programında öğrenim gören öğrenciler araştırma evrenini oluşturmaktadır. Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada 198 katılımcıya yüz yüze anket yöntemi uygulanmıştır. Analizler SPSS 21 programı kullanılarak yapılmıştır. Ölçeklere geçerlilik ve güvenirlik testi yapılmıştır. Ölçeklerin güvenirlik cronbach alfa kat sayısı 0,84 olarak bulunmuştur. Değişkenler arasındaki ilişkiler, kolerasyon, regresyon,  Kruskal  Wallis ve  Mann Whitney U testi yapılarak incelenmiştir. Narsistik kişiliğin hayranlık ve rekabet boyutları, makyavelist davranışın ahlaki yoksunluk, diğerlerine güvensizlik, statü arzusu ve kontrol arzusu alt boyutları ile ilişkisi analiz edilmiştir. Narsistik kişilik ile makyavelist davranışlar arasında ilişki vardır. Bu ilişki sonucunda narsistik kişiliğin makyavelist davranışları etkilediği görülmektedir.

Özel Güvenlik, Narsisizm, Narsistik Kişilik, Makyavelizm
  • Alanka, Ö. ve Cezik, A. (2016). “Dijital Kibir: Sosyal Medyadaki Narsistik Ritüellere İlişkin Bir İnceleme”, TRT Akademi, 1(2): 548-569.Altuntaş, H. İ. H. (2012). “Niccoló Machiavelli Prens’in Açıklanmış Sırları ile İktidar”. https://ismailhakkialtuntas.files.wordpress.com/2012/02/siyaset.pdf, (01.04.2018). Ayan, A. (2017). “Makyavelist Kişilik Eğilimi Algılarının Yaşamın Anlamı ve Yaşam Doyumu Üzerine Etkisi”, Yönetim ve Ekonomi, 24(1): 53-72.Aydoğan, E. ve Serbest, S. (2016). “İş Yerinde Karanlık Üçlü: Bir Kamu Kuruluşunun İç Denetim Biriminde Araştırma”. Sayıştay Dergisi, Nisan-Haziran, 101: 97-121.Atay, S. (2009). “Narsistik Kişilik Envanteri’nin Türkçe’ye Standardizasyonu”. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(1): 181-196. Bolat, Y., Ülker, M. ve Göloğlu Demir, C. (2016). “Kavramsal Açıdan Narsisizm ve Eğitimde Narsistik Kişilik”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(46): 482-492.Bereczkei, T. (2015). “The Manipulative Skill: Cognitive Devices and Their Neural Correlates Underlying Machiavellian’s Decision Making”, Brain and Cognition, 99: 24–31.Brewer, Gayle ve Loren Abel (2017). “Machiavellianism, Relationship Satisfaction, and Romantic Relationship Quality”, Eur J Psychol. 13(3): 491–502.Dahling, J. J., Kuyumcu, D. ve Librizzi, E. H. (2014). “Machiavellianism, Unethical Behavior, and Well-Being in Organizational Life”. https://www.researchgate.net/publication/243806278_Machiavellianism_unethical_behavior_and_well-being_in_organizational_life, (01.04.2018), pp.183-194.Demirci, İ. ve Ekşi, F. (2017). “Büyüklenmeci Narsisizmin İki Farklı Yüzü: Narsistik Hayranlık ve Rekabetin Mutlulukla İlişkisi”, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Bilimleri Dergisi, 46: 37-58.Demirtaş, Ö. ve Biçkes, M. (2014). “Makyavelizm’in Olumsuz Durumları İfşa Etme Niyeti Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Çalışması”, İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 16(2): 98-112.Eldoğan, D. (2016). “Hangi Narsizm? Büyüklenmeci ve Kırılgan Narsizmin Karşılaştırılmasına İlişkin Bir Gözden Geçirme”, Türk Psikoloji Yazıları, 9(37): 1-10.Ekşi, F. (2012). “Narsistik Kişilik Özeliklerinin İnternet Bağımlılığı ve Siber Zorbalığı Yordama Düzeyinin Yol Analizi ile İncelenmesi”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(3): 1683-1706.Güngör, İ. H., Ekşi, H. ve Arıcak, O. T. (2012). “Genç Yetişkinlerde Değer Tercihlerinin Narsistik Kişilik Özellikleri Yordaması”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri , 12(2): 1271-1290.Ináncsi, T., Láng, A. ve Bereczkei, T. (2015). “Machiavellianism and Adult Attachment in General Interpersonal Relationships and Close Relationships”, Europe's Journal of Psychology, 11(1): 139-154. İnan, E. (2015). “Narsistik Kişilik Örgütlenmesinin Bağlanma Kuramı Çerçevesinde Ele Alınması: Vaka Örneği”, AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, 2(1): 1-12.İnce, F. (2017). “Sağlık Çalışanlarında Kişilik ve Örgütsel Narsisizm”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(56): 86-93.Tang, T.L., Chen, Y.J., ve Sutarso, T . (2008). “Bad Apples in Bad (Business) Barrels: The Love of Money, Machiavellianism, Risk Tolerance, and Unethical Behavior”, Management Decision, 46(2): 243-263.Kanten, P. (2014). “Narsistik Kişilik Özelliğinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisinde Örgüt İkliminin Düzenleyici Rolü, Yönetim”, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, 76, http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuiieyd/article/view/5000071087/5000065560, 01.04.2018. Kara, H. (2016). “Makyavelist Değerlerin Yönetici Olmak İsteyen Öğrenciler Üzerindeki Etkisinin Araştırılması”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 12(29): 125-139.Karaaziz, M. ve Atak, İ. E. (2013). “Narsisizm ve Narsisizmle İlgili Araştırmalar Üzerine Bir Gözden Geçirme”, Nesne, 1(2): 44-59. Kartopu, S. (2013). “Narsisizmin Dindarlık Eğilimleriyle İlişkisi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği”, The Journal of Academic Social Science Studies, 6(6): 625-649.Kesgin, A. (2015). “Machiavelli ve Makyevelizm, Beytulhikme”, An International Journal of Philosophy, 5(1): 105-139.Kürşat T. ve İşcan, Ö. F. (2008). “İşyerinde Narsisizm ve İş Tatmini İlişkisi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22(2): 239-264.Sakman, E. ve Alper, S. (2016). “Gruplar Arası İlişkiler için Kritik Bir Değişkenin Bireysel Yordayıcıları: Kolektif Narsisizm ve Bölme Savunma Mekanizması”, I. Sosyal Psikoloji Kongresi, 17-18-19 Kasım 2016, Ankara.Rauthmann, J. F. ve Kolar, G. (2012). “How ‘‘Dark’’ Are The Dark Triad Traits? Examining The Perceived Darkness of Narcissism, Machiavellianism, and Psychopathy”, Personality and Individual Differences, 53: 884-889.Tekin, V. N. (2014). “SPPS Uygulamalı İstatistik Teknikleri” Ankara: Seçkin Kitapevi. Tekin, Z. (2017). “Pazarlama Etiğinde Makyavelizm”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(50), 814-821.Türk Dil Kurumu, http://www.tdk.gov.tr/?option=com_karsilik&view=karsilik&kategori1=abecesel&kelime2=N, 01.04.2018.Ülbeği, İ. D. (2016). “Makyavelizm Ölçeğinin Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması”, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(2): 89-100.Yeniçeri Alemdar, M., İşbilen, D., Demirel, K. ve Günal Telli, N. (2017). “Özçekim Davranışı Narsisizm Göstergesi Olabilir mi? Özçekim ve Narsisizm Arasındaki İlişkiyi Tanımlamaya Yönelik Nitel bir Araştırma”, Global Media Journal TR Edition, 8(15): 71-97.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0169-5401
Yazar: Ceylan Gazi Uçkun (Sorumlu Yazar)
Kurum: Kocaeli Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8675-8952
Yazar: Burcu Üzüm
Kurum: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7840-2363
Yazar: Seher Uçkun
Kurum: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { akusosbil422221, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1265}, eissn = {2149-4894}, address = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {20}, pages = {139 - 154}, doi = {10.32709/akusosbil.422221}, title = {Narsist Kişiliğin Makyavelist Davranışlara Etkisi: Kocaeli Üniversitesi Özel Güvenlik Öğrencileri Örneği}, key = {cite}, author = {Uçkun, Ceylan Gazi and Üzüm, Burcu and Uçkun, Seher} }
APA Uçkun, C , Üzüm, B , Uçkun, S . (2018). Narsist Kişiliğin Makyavelist Davranışlara Etkisi: Kocaeli Üniversitesi Özel Güvenlik Öğrencileri Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (2), 139-154. DOI: 10.32709/akusosbil.422221
MLA Uçkun, C , Üzüm, B , Uçkun, S . "Narsist Kişiliğin Makyavelist Davranışlara Etkisi: Kocaeli Üniversitesi Özel Güvenlik Öğrencileri Örneği". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2018): 139-154 <http://dergipark.gov.tr/akusosbil/issue/39127/422221>
Chicago Uçkun, C , Üzüm, B , Uçkun, S . "Narsist Kişiliğin Makyavelist Davranışlara Etkisi: Kocaeli Üniversitesi Özel Güvenlik Öğrencileri Örneği". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2018): 139-154
RIS TY - JOUR T1 - Narsist Kişiliğin Makyavelist Davranışlara Etkisi: Kocaeli Üniversitesi Özel Güvenlik Öğrencileri Örneği AU - Ceylan Gazi Uçkun , Burcu Üzüm , Seher Uçkun Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.32709/akusosbil.422221 DO - 10.32709/akusosbil.422221 T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 139 EP - 154 VL - 20 IS - 2 SN - 1302-1265-2149-4894 M3 - doi: 10.32709/akusosbil.422221 UR - http://dx.doi.org/10.32709/akusosbil.422221 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Narsist Kişiliğin Makyavelist Davranışlara Etkisi: Kocaeli Üniversitesi Özel Güvenlik Öğrencileri Örneği %A Ceylan Gazi Uçkun , Burcu Üzüm , Seher Uçkun %T Narsist Kişiliğin Makyavelist Davranışlara Etkisi: Kocaeli Üniversitesi Özel Güvenlik Öğrencileri Örneği %D 2018 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1265-2149-4894 %V 20 %N 2 %R doi: 10.32709/akusosbil.422221 %U 10.32709/akusosbil.422221
ISNAD Uçkun, Ceylan Gazi , Üzüm, Burcu , Uçkun, Seher . "Narsist Kişiliğin Makyavelist Davranışlara Etkisi: Kocaeli Üniversitesi Özel Güvenlik Öğrencileri Örneği". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 / 2 (Eylül 2018): 139-154. http://dx.doi.org/10.32709/akusosbil.422221