Yazım Kuralları

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

YAZIM KURALLARI                                                                                                                                                                           (Not: Örnek Makale Yazım Formatı (Şablonu) için Lütfen Sayfa Sonundaki Linki Tıklayınız)

 

Dergide Yer Alacak Makaleler, Aşağıdaki Maddelerde Yer Alan Kuralları Taşıyor Olmalıdır:

1.  Dergiye yayımlanmak için gönderilen yazılar, iyi tanımlanmış bir sorunsala dayanmalı ve başlıklar bu sorunsalla uyumlu olmalıdır. Yararlanılan kaynaklar, çalışmanın kapsamını yansıtacak zenginlik ve yeterlikte olmalıdır.

2. Dergi, Türkçe ve İngilizce makaleleri kabul etmektedir. Dergiye gönderilen yazıların redaksiyonunu editörler yapar. Yazım ve noktalamada TDK Yazım Kılavuzunun en son baskısı esas alınır. Gönderilen yazılar dil ve anlatım açısından bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır.

3. Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar (özetler, tablo-şekiller ve kaynakça dâhil) dergi yazım kurallarına göre belirtilen ölçülerde 25 sayfadan fazla olmamalıdır.

4. Hakem sürecinden geçmiş yayınların yayımlanması ile ilgili nihai kararı dergi Editörleri ve/veya Yayın Kurulu verir.

5. Hakem oluru alan makaleler, Editörler tarafından derginin konu içeriği esas olmak üzere, hakem raporlarının tamamlanma tarihlerine göre sıraya konarak Yayın Kurulu onayından sonra yayımlanır.

6. Dergide yayımlanan yazıların telif hakkı dergiye aittir. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (eğer basılmışsa), telif hakkı karşılığında yazarlara bir adet dergi gönderir. Yayımlanmış yazının tamamının tekrar yayın hakkı, derginin iznine bağlıdır.

7. Dergiye gönderilen tercüme ve çeviri yazılar için çalışma sahibinin yayın izni ve orijinal metin gereklidir. Ayrıca tercüme çalışmalar da telif çalışmalar gibi hakem onayına gönderilir.

8.  Dergideki yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarına/yazarlarına aittir.

9. Dergiye gönderilen yazılar Windows ortamında ve Ms Word uygulamasının 2007 ve sonrasındaki sürümlerinde yazılmalı ve derginin web sitesinde belirtilen güncel adrese belirtilen şekilde gönderilmelidir/yüklenmelidir. Yazı içinde kullanılan grafikler Windows ortamında açılabilecek bir grafik formatında, fotoğraflar da fotoğraf formatında olmalıdır. Orijinal fotoğraflar yüksek kontrastlı ve ser karton olmalıdır. Şekil, tablo ve fotoğraflar numaralandırılmalıdır. Numaralandırılmış şekil, tablo ve fotoğraf adları üstte yer almalı; şayet alıntı yapılmışsa kaynağı şekil veya tablonun altında gösterilmelidir. Tablo ve şekiller metinden ayrı sayfada değil, metnin içerisinde ilgili yerde olmalıdır.

10. Makalenin ilk sayfasında, Makalenin Türkçe başlığı (12 punto koyu, sadece ilk harfleri büyük, ortalı) ve özeti (en az 100 en fazla 200 kelime), sonrasında İngilizce başlığı (12 punto koyu, sadece ilk harfleri büyük, ortalı) ve İngilizce özeti (Abstract) verilmelidir.  Türkçe ve İngilizce özetlerin altında mutlaka anahtar sözcükler (en az 3, en fazla 5 kelime) olmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetler, çalışmanın amacını, yöntemini, kapsamını ve temel bulgularını kapsar nitelikte olmalıdır.

11. Metinlerde yazı karakteri; özet ve abstract başlıkları Times New Roman 11 punto ve özet metni için Times New Roman 10 punto ve satırlar bir buçuk cm aralıklı olmalıdır. Ana metin başlıkları Times New Roman 12 punto, alt başlıklar Times New Roman 11 punto ve tüm metinler Times New Roman 11 punto, satırlar bir buçuk aralıklı, varsa dipnotlar 9 punto ve tek aralıklı yazılmalıdır.

12. Paragrafların  ilk satırı 1,25 cm içeriden başlamalı, paragraflar arası ise önce 6nk, sonra 6nk ve iki yana yaslı olmalıdır. Makale başlığı, özet ve abstract başlığı ortalanarak yazılmalı, makalede yer alan diğer başlıklar (ana ve alt başlıklar) paragraf girintisiz ve sola yaslı olarak yazılmalıdır.

13. Sayfa düzeni normal, sayfa yapısı tüm kenarlardan (üst, alt, sağ ve sol) 3cm olacak şekilde ayarlanmalıdır.

14. Denklemler numaralandırılmalı ve numaralar denklemin sağına hizalı olacak şekilde parantez içerisinde yer almalıdır.

15. Metin içerisinde yer verilen tablo ve şekiller sayfa ölçülerini aşmamalı gerekirse tablo ve şekil içindeki yazı fontları 9 puntoya kadar küçültülmelidir. Tablo ve şekil başlıkları ayrı ayrı numaralandırılmalı ve numaralandırma tablo/şeklin üst kısmında ortalanarak yazılmalıdır. Tablo ve Şekil için kaynak gösterilecekse tablo ve şeklin alt kısmında gösterilmelidir.

16. Metin içerisindeki başlıklar, aşağıdaki sıra ve karakterler şeklinde sadece ilk harfleri büyük olmalıdır:

Makale Türkçe ve İngilizce Ana Başlığı: (12 punto, koyu, sadece ilk harfler büyük, ortalı)

Özet (11 punto, koyu, sadece ilk harfler büyük, ortalı); Özet Metni (10 punto, bir buçuk satır aralıklı, sola yaslı, 1,25cm paragraf girintisi)

Abstract (11 punto, oyu, sadece ilk harfler büyük, ortalı); Abstract Metni (10 punto, bir buçuk satır aralıklı, sola yaslı, 1,25cm paragraf girintisi)

Giriş (12 punto, koyu, sadece ilk harfler büyük, sola yaslı, paragraf girintisi yok,  başlık numaralandırması yok); Metin (11 Punto, bir buçuk satır aralıklı, sola yaslı, 1,25cm paragraf girintili)

1.Birinci Ana Başlık (12 punto, koyu, sadece ilk harfler büyük, sola yaslı, paragraf girintisi yok); Metin (11 punto, bir buçuk satır aralıklı, sola yaslı, 1,25cm paragraf girintili)

1.1. Birinci Ana Başlığın Alt Başlığı (11 punto, koyu, sadece ilk harfler büyük, sola yaslı, paragraf girintisi yok); Metin (11 punto, bir buçuk satır aralıklı, sola yaslı, 1,25cm paragraf girintili)

1.1.1. Birinci Ana Başlığın Alt Başlığının Alt Başlığı (11 punto, koyu, italik, sola yaslı, paragraf girintisi yok); Metin (11 punto, bir buçuk satır aralıklı, sola yaslı, 1,25cm paragraf girintili)

2. İkinci Ana Başlık (12 Punto, Koyu)

2.1. İkinci Ana Başlığın Alt Başlığı (11 punto, koyu, sadece ilk harfler büyük, sola yaslı, paragraf girintisi yok); Metin (11 punto, bir buçuk satır aralıklı, sola yaslı, 1,25cm paragraf girintili)

 2.1.1. İkinci Ana Başlığın Alt Başlığının Alt Başlığı (11 punto, koyu, italik, sola yaslı, paragraf girintisi yok); Metin (11 Punto, bir buçuk satır aralıklı, sola yaslı, 1,25cm paragraf girintisi)

3. Araştırmanın Amacı ve Önemi (12 punto, koyu, sadece ilk harfler büyük, sola yaslı, paragraf girintisi yok); Metin (11 punto, bir buçuk satır aralıklı, sola yaslı, 1,25cm paragraf girintili)

4. Yöntem (12 punto, koyu, sadece ilk harfler büyük, sola yaslı, paragraf girintisi yok); Metin (11 punto, bir buçuk satır aralıklı, sola yaslı, 1,25cm paragraf girintisi)

5. Bulgular ve Tartışma (12 punto, koyu, sadece ilk harfler büyük, sola yaslı, paragraf girintisi yok); Metin (11 punto, bir buçuk satır aralıklı, sola yaslı, 1,25cm paragraf girintili)

Sonuç ve Öneriler (12 punto, koyu, sadece ilk harfler büyük, sola yaslı, paragraf girintisi yok, başlık numaralandırması yok); Metin (11 punto, bir buçuk satır aralıklı, sola yaslı, 1,25cm paragraf girintili)

Kaynakça (12 punto, koyu, sadece ilk harfler büyük, sola yaslı-paragraf girintisi yok, başlık numaralandırması yok); Metin (11 punto, tek satır aralıklı, sola yaslı, paragraf girintisi yok, her kaynakta alt satır-ikinci satırdan itibaren- 0,5cm içerden başlayacak.)

17. Referans vermede;

a) Referanslar dipnotlar şeklinde değil, Harvard (Bağlaç) Sistemi olarak adlandırılan ve yazar soyadı (kurum ve rapor adı vs.), tarih ve sayfa numaralarının verildiği sisteme göre yapılmalıdır. Örnek: Eğer Ahmet Öztürk’e ait 2012 yılında yayınlanmış bir kitabın 35. sayfasını çalışmanızda kullandıysanız, kaynakçada kaynağın tam kimliğini vermek şartıyla yazı içerisinde referans şöyle verilmelidir (Öztürk, 2012: 35). Eğer gönderme DPT’nin 2014 yılındaki raporunun 48. sayfasına yapılıyor ise şöyle verilmelidir (DPT Raporu, 2014: 48).

b) Yazarlar, konu ile doğrudan ilgili olmayıp çalışmada yer alması gerektiğine inandığı bilgileri, metin içerisinde ilgili sözcüğün sağ üst köşesine sıra numarası vererek, aynı numara ile sayfa altına 9 punto tek satır aralığı ile dipnot olarak vermelidir.

c) Tablo, Şekil ve Grafik gibi normal yazı dışındaki göstergelerin çok olması durumunda tablo, şekil ve grafik için başlıklar; Ek Tablo: 1, Ek Grafik: 3 ve Ek Şekil: 7 gibi yazılmalıdır. Ekler bölümü metin sonunda Kaynakçadan sonra verilmelidir. Bu göstergelere metin içerisinde yapılan göndermeler mutlaka Ek Tablo:1, Ek Grafik: 3 veya Ek Şekil: 7 şeklinde yapılmalıdır. Tablo, şekil, grafik ve resim için şayet alıntı yapılmışsa, Tablo ve/veya şeklin altında mutlaka kaynak belirtilmelidir.

d) Makalenin sonunda yazar soyadlarına göre alfabetik olarak düzenlenecek (1 satır aralıklı) Kaynakça kısmı bulunmalıdır. Kaynakçada, sadece bu çalışmada başvurulan eserler yer almalıdır ve kaynakça, metin içerisinde verilen referanslar çerçevesinde aşağıda belirtilen örneklere uygun olarak hazırlanmalıdır:

ÖRNEK KAYNAK GÖSTERME:

KİTAPLAR

1) Tek yazarlı kitap:

Kaynakçada: Özdemir, A. (2008). Yönetim Bilimlerinde İleri Araştırma Yöntemleri ve Uygulamalar, İstanbul: Beta Yayıncılık.

Metin içinde: (Özdemir, 2008: 107)

2) İki yazarlı kitap:

Kaynakçada: Kara, S. ve Aydemir, O. (2014). Finans Matematiği için Püf Noktalar, Ankara: ABC Yayınları.

Metin içinde: (Kara ve Aydemir, 2014: 112)

3) İkiden çok yazarlı kitap:

Kaynakçada: Büker, S., Aşıkoğlu, R. ve Sevil, G. (2008). Finansal Yönetim, IV. Baskı, Ankara.

Metin içinde: (Büker vd., 2008: 286)

4) Derleme kitap:

Kaynakçada: İnalcık, H. (2000). “Tarihsel Bağlamda Sivil Toplum ve Tarikatlar”, (Ed: E.F.Keyman ve A.Yaşar Sarıbay), Global Yerel Eksende Türkiye, İstanbul: Alfa Yayınları.
Metin içinde: (İnalcık, 2000: 594).

KİTAPTA BÖLÜM:

Kaynakçada: Keleş, Y. (2015). “İnsan Kaynakları Yönetiminin Tarihi Gelişimi”, İçinde: Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi (Ed: E.Pelit), Ankara: Grafiker Yayınları.

Metin içinde: (Keleş, 2015: 10)

MAKALELER

1) Tek yazarlı makale:

Kaynakçada: Aydınözü, D. (2010). “Trakya’da Vejetasyon Devresi ve Bu Devredeki Yağışlar”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(1):227-232.

Metin içinde: (Aydınözü, 2010: 229)

2) İki yazarlı makale:

Kaynakçada: Şimşek, A. ve Bal, M.S. (2010). “Tarih Şeridi Aracılığıyla Öğretmen Adaylarının Tarihsel Zaman Algılarının İncelenmesi”, Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 1(1):124-151.

Metin içinde: (Şimşek ve Bal, 2010: 135)

3) Aynı yazara ait birden fazlar eser: Aynı yazarın aynı yılda yayınlanmış birden fazla eseri makalede kullanılmışsa eserler a,b,c, şeklinde sıralamaya tabi tutulur.

Kaynakçada: Gregory, A.W. ve Hansen, B.E. (1996a). Residual-based Tests for Cointegration in Models with Regime Shifts, Journal of Econometrics, 70:1-26. 

Metin içinde: (Gregory ve Hansen, 1996a: 22)

Kaynakçada: Gregory, A. W. ve Hansen, B. E. (1996b). Tests for Cointegration in Models with Regime and Trend Shifts. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 58(3): 555 – 559.

Metin içinde: (Gregory ve Hansen, 1996b: 198)

ÇEVİRİ ESERLER

Kaynakçada: Gujarati, D.N. (2011). Temel Ekonometri, (Çev: Ü.Şenesen ve G.G.Şenesen), İstanbul: Literatür Yayıncılık.

Metin içinde: (Gujarati, 2011: 120)

TEZLER

Kaynakçada: Küçükkahraman, B. (2013). TMS 20 Standardına Göre Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi: Örnek Uygulamalar, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar.

Metin içinde: (Küçükkahraman, 2013: 75)

YAZARI BELLİ OLMAYAN RESMİ, ÖZEL YAYINLAR, RAPORLAR Vb.

Kaynakçada: MEB. (2012). İlköğretim Fen ve Teknoloji Ders Kitabı, Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi, İkinci Baskı.

Metin içinde: (MEB, 2012: 65).

İNTERNET KAYNAKLARI

Kaynakçada: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (2014). “Enflasyon Raporu 2013-IV”, http://www.tcmb.gov.tr (Erişim tarihi: 10.02.2014).

Metin içinde: (TCMB, 2014)

18. Yazarlara önemli notlar:

a. Gönderilen yazılar, mutlaka derginin yayım ve yazım kurallarına uygun olmalıdır. Yayım ve yazım kurallarına uygun olmayan yazılar, editör tarafından yazara geri gönderilir. 
b. Gönderilen yazıların intihal programlarıyla  kontrolü yapılmaktadır. 

c. Hazırlanan çalışmaların dergi sistemine yüklenirken dergi yazım kurallarına göre düzenlenmiş ve aşağıdaki sıralama/bilgileri içerecek şekilde hazırlanıp gönderilmesi gerekmektedir.

 

Dergiye gönderilecek çalışmalarda genel olarak ve sırasıyla aşağıdaki başlıkların olması/yer alması önerilmektedir.

İlk Sayfada:

Yazar(lar)ın İletişim Bilgileri: (Ünvan, Ad Soyad, Adres Bilgileri Üniversite, Bölüm, Şehir, Posta Kodu, Ülke, E-mail, Tel vb. Bu bilgiler aynı zamanda, dergi sistemi aracılığıyla makale yüklerken ilk kısımda yer alan yazar ekle bölümünden de tüm yazarlar bilgileriyle birlikte sisteme girilmelidir).

Diğer Sayfadan İtibaren

Makale Başlığı (Türkçe) (12 punto)

Özet (Türkçe) (11 punto)

Türkçe Anahtar Kelimeler

Makalenin İngilizce Başlığı  (12 punto)

İngilizce Özet (Abstract) (11 punto)

İngilizce Anahtar Kelimeler

Giriş (12 punto)

1.Birinci Ana Başlık (12 punto)

1.1. Birinci Ana Başlığın Alt Başlığı (11 punto)

1.1.1. Birinci Ana Başlığın Alt Başlığının Alt Başlığı (11 punto)

2. İkinci Ana Başlık (12 punto)

2.1. İkinci Ana Başlığın Alt Başlığı  (11 punto)

2.1.1. İkinci Ana Başlığın Alt Başlığının Alt Başlığı (11 punto)

3. Araştırmanın Amacı ve Önemi (12 punto)

4. Yöntem  (12 punto)

5. Bulgular ve Tartışma (12 punto)

Sonuç ve Öneriler (12 punto)

Kaynakça (12 punto)

Ekler (varsa) (12 punto)

 ÖRNEK MAKALE YAZIM FORMATI (ŞABLONU)