Year 2017, Volume 5, Issue 2, Pages 309 - 316 2017-12-09

Eşbütünleşme Analizi İle Genç İşsizliği Etkileyen Değişkenlerin Araştırılması
Examination of Affecting Variables for Youth Unemployment with Cointegration Analysis

Erkan Arı [1] , Ayşegül Yıldız [2]

153 808

Son yıllarda hızla artan nüfus karşısında genç işsizlik oranlarının yükselmesi, genç nüfusun istihdam durumunun yeterli olmadığını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla genç işsizliğinin incelenmesi büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada; 1988-2015 dönemine ait yıllık dünya bankasından elde edilen veriler kullanılarak Türkiye’de genç işsizlik oranı, yükseköğretim okullaşma oranı ve nüfus artış hızı arasındaki uzun dönemli ilişki Johansen Eşbütünleşme analizi yöntemiyle incelenmiştir. Verilerin analiz edilmesinde Eviews 8 programı kullanılmıştır. Uzun dönemde karşılaşılan sorunlar ise Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) ile giderilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular, yükseköğretim okullaşma oranı ve nüfus artış hızının genç işsizliği üzerinde uzun dönemde pozitif bir ilişkinin varlığını ortaya koymuştur.
The increase in the youth unemployment rates in the face of the rapidly increasing population in recent years reveals that the employment status of the young population is not sufficient. Therefore, examination of young unemployment is of great importance. In this study; using from the annual world bank data for the period 1988-2015, the long-run relationship between young unemployment rate in Turkey, higher education enrollment rate and population growth rate was examined by Johansen Cointegration Analysis. Analysis of the data used Eviews 8 program. Long-term problems have been eliminated with the Vector Error Correction Model (VECM). Findings at the end of the study revealed the existence of a long-term positive relationship between higher school enrollment rate and population growth rate on youth unemployment.
 • Barışık, S., & Demircioğlu, E. (2012). Türkiye’de Döviz Kuru Rejimi, Konvertibilete, İhracat-İthalat İlişkisi (1980-2001) 17. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 2(3), 71-84.
 • Bayraktar, S., & İncekara, A. (2013). Türkiye’nin Genç İşsizlik Profili. Çalışma İlişkileri Dergisi, 4(1), 15-38.
 • Granger, C. W., & Newbold, P. (1974). Spurious regressions in econometrics. Journal of econometrics, 2(2), 111-120.
 • Günaydın, D., & Çetin, M. (2015). Genç İşsizliğin Temel Makroekonomik Belirleyicileri: Ampirik Bir Analiz. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, 17-34.
 • Gündoğan, N. (1999). Genç İşsizliği ve Avrupa Birliği’ne Üye Ülkelerde Uygulanan Genç İstihdam Politikaları. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 54(1), 63-79.
 • ILO (2015). World Employment and Social Outlook Geneva. International Labour Office, Geneva.
 • Johansen S, Juselius, K. (1990). “Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration with Application to the Demand for Money,” Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol.52:165-178.
 • Korkmaz, M., Yücel, A. S., Aytaç, A., Yıldız, K., Şahbudak, E., Aydoğan, Y., ... & Şengün, H. (2016). Analysıs Of The Relatıonshıp Between Employment And Educatıon Wıth Dıfferent Econometrıc Methods. Uhbab Journal, 16.
 • Murat, S., & Şahin, L. (2011). AB’ye Uyum Sürecinde Genç İşsizliği, İTO, Yayın No: 2011-35, İstanbul.
 • N Gujarati, Damodar. (2004). Basic econometrics. Fourth Edition, The McGraw− Hill Compaines, New York.
 • Gujarati, D. (2009). Basic Econometrics, Fifth Edition, The McGraw Hill Companies, Hill Comapnies, New York.
 • O'Higgins, N. (2003). Trends in the youth labour market in developing and transition countries.
 • Plümper, T., & Schneider, C. J. (2007). Too much to die, too little to live: unemployment, higher education policies and university budgets in Germany. Journal of European Public Policy, 14(4), 631-653.
 • Sayın, F. (2012). Türkiye’de 1988-2010 Döneminde Eğitim ve Büyümenin Genç İşsizliğine Etkisinin Analizi. H+46cgh+, 13(4). 33-53.
 • Sertkaya, Y., & Okur, A. (2016). Türkiye’de Genç İşsizliğinin Belileyicilerine Yönelik Ekonometrik Bir Analiz. Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3, 155-168.
 • Sevüktekin, M., & Çınar, M. (2014). Ekonometrik Zaman Serileri Analizi. Eviews Uygulamalı. Dora Kitabevi, 4. Baskı, Bursa.
 • Tarı, R. (2010). Ekonometri. Umuttepe Yayınları, 6. Basım, Yayın No:32, Kocaeli. , Taşçı, H. Mehmet, Darıcı, B. (2005). Youth Enemployment Duration in Turkey. METU Studies in Development, 32, 517-545.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), 2017. İşgücü İstatistikleri. Haber Bülteni.
 • Wajid, A., & Kalil, R. (2013). The Impact of Inflation and Economic Growth Unemployment: Time Series Evidence from Pakistan, Prooceding of 3rd.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6012-0619
Author: Erkan Arı
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8036-9910
Author: Ayşegül Yıldız
Institution: Dumlupınar University
Country: Turkey


Bibtex @research article { alphanumeric349358, journal = {Alphanumeric Journal}, issn = {}, eissn = {2148-2225}, address = {Bahadır Fatih YILDIRIM}, year = {2017}, volume = {5}, pages = {309 - 316}, doi = {10.17093/alphanumeric.349358}, title = {Examination of Affecting Variables for Youth Unemployment with Cointegration Analysis}, key = {cite}, author = {Arı, Erkan and Yıldız, Ayşegül} }
APA Arı, E , Yıldız, A . (2017). Examination of Affecting Variables for Youth Unemployment with Cointegration Analysis. Alphanumeric Journal, 5 (2), 309-316. DOI: 10.17093/alphanumeric.349358
MLA Arı, E , Yıldız, A . "Examination of Affecting Variables for Youth Unemployment with Cointegration Analysis". Alphanumeric Journal 5 (2017): 309-316 <http://dergipark.gov.tr/alphanumeric/issue/31474/349358>
Chicago Arı, E , Yıldız, A . "Examination of Affecting Variables for Youth Unemployment with Cointegration Analysis". Alphanumeric Journal 5 (2017): 309-316
RIS TY - JOUR T1 - Examination of Affecting Variables for Youth Unemployment with Cointegration Analysis AU - Erkan Arı , Ayşegül Yıldız Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17093/alphanumeric.349358 DO - 10.17093/alphanumeric.349358 T2 - Alphanumeric Journal JF - Journal JO - JOR SP - 309 EP - 316 VL - 5 IS - 2 SN - -2148-2225 M3 - doi: 10.17093/alphanumeric.349358 UR - https://doi.org/10.17093/alphanumeric.349358 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Alphanumeric Journal Examination of Affecting Variables for Youth Unemployment with Cointegration Analysis %A Erkan Arı , Ayşegül Yıldız %T Examination of Affecting Variables for Youth Unemployment with Cointegration Analysis %D 2017 %J Alphanumeric Journal %P -2148-2225 %V 5 %N 2 %R doi: 10.17093/alphanumeric.349358 %U 10.17093/alphanumeric.349358
ISNAD Arı, Erkan , Yıldız, Ayşegül . "Examination of Affecting Variables for Youth Unemployment with Cointegration Analysis". Alphanumeric Journal 5 / 2 (December 2017): 309-316. https://doi.org/10.17093/alphanumeric.349358