Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2149-4622 | Periyot Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Muş Alparslan Üniversitesi | http://www.alparslan.edu.tr/

screended by iThenticate


anemon, Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi [Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University], sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi 2018 yılından itibaren Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık sayısı olmak üzere yılda altı defa düzenli olarak yayımlanmaktadır.

anemonda yayımlanan yazıların bilimsel ve hukukî sorumluluğu, yazarlarına aittir. Yayınlanan yazıların bütün yayın hakları Muş Alparslan Üniversitesi’ne ait olup yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz veya elektronik ortama taşınamaz.

anemonda sosyal bilimlerle (iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, edebiyat, tarih, psikoloji, sosyoloji, felsefe, eğitim bilimleri, dil bilimi, din bilimleri, güzel sanatlar vb.)  alakalı konularda özgün ve nitelikli bilimsel çalışmalar yer almaktadır. Dergide yayımlanan tüm makalelere DOI numarası atanmakta ve makale yayını için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

anemon’a yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler, daha sonraki aşamada intihal denetiminden geçirilir. Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde intihal denetimi iThenticate paket programı aracılığıyla gerçekleştirilir ve intihal denetiminde, benzerlik oranının %20’nin üstüne çıkmaması gerekmektedir. 

       anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi:

 • TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşerî Bilimler Veri Tabanı)
 • Index Copernicus
 • CiteFactor (Academic Scientific Journals)
 • COSMOS IF (Cosmos Impact Factor)
 • CrossRef DOI (Digital Object Identifier)
 • DRJI (Directory of Research Journals Indexing)
 • ESJI (Eurasian Scientific Journal Index)
 • Idealonline
 • IIJIF (International Innovative Journal Impact Factor)
 • InfoBase Index
 • ISAM (TDV İslâm Araştırmaları Merkezi)
 • JIF (The Journals Impact Factor)
 • JournalTOCs (Journal Tables of Contents)
 • OAJI (Open Academic Journals Index)
 • ResearchBib (Academic Resource Index)
 • SciLit
 • SIS (Scientific Indexing Services)
 • SOBIAD (TR Sosyal Bilimler Atıf Dizini)
 • TEİ (Türk Eğitim İndeksi)
 • UIF (Universal Impact Factor)

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN 2149-4622 | Periyot Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Muş Alparslan Üniversitesi | http://www.alparslan.edu.tr/
Kapak Resmi

72.781

256.612

screended by iThenticate


anemon, Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi [Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University], sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi 2018 yılından itibaren Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık sayısı olmak üzere yılda altı defa düzenli olarak yayımlanmaktadır.

anemonda yayımlanan yazıların bilimsel ve hukukî sorumluluğu, yazarlarına aittir. Yayınlanan yazıların bütün yayın hakları Muş Alparslan Üniversitesi’ne ait olup yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz veya elektronik ortama taşınamaz.

anemonda sosyal bilimlerle (iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, edebiyat, tarih, psikoloji, sosyoloji, felsefe, eğitim bilimleri, dil bilimi, din bilimleri, güzel sanatlar vb.)  alakalı konularda özgün ve nitelikli bilimsel çalışmalar yer almaktadır. Dergide yayımlanan tüm makalelere DOI numarası atanmakta ve makale yayını için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

anemon’a yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler, daha sonraki aşamada intihal denetiminden geçirilir. Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde intihal denetimi iThenticate paket programı aracılığıyla gerçekleştirilir ve intihal denetiminde, benzerlik oranının %20’nin üstüne çıkmaması gerekmektedir. 

       anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi:

 • TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşerî Bilimler Veri Tabanı)
 • Index Copernicus
 • CiteFactor (Academic Scientific Journals)
 • COSMOS IF (Cosmos Impact Factor)
 • CrossRef DOI (Digital Object Identifier)
 • DRJI (Directory of Research Journals Indexing)
 • ESJI (Eurasian Scientific Journal Index)
 • Idealonline
 • IIJIF (International Innovative Journal Impact Factor)
 • InfoBase Index
 • ISAM (TDV İslâm Araştırmaları Merkezi)
 • JIF (The Journals Impact Factor)
 • JournalTOCs (Journal Tables of Contents)
 • OAJI (Open Academic Journals Index)
 • ResearchBib (Academic Resource Index)
 • SciLit
 • SIS (Scientific Indexing Services)
 • SOBIAD (TR Sosyal Bilimler Atıf Dizini)
 • TEİ (Türk Eğitim İndeksi)
 • UIF (Universal Impact Factor)

Cilt: 7 Sayı: 1 Son Sayı
Cilt 7 - Sayı 1 - Şub 2019
 1. Editörden…
  Sayfalar 7 - 8
  Ömer Esen
 2. İslam Siyasi Düşüncesinde Sabır Ekolü ve St. Augustine Karşılaştırması
  Sayfalar 9 - 16
  Murat Kaçer
 3. Elektrikli Araçların Satışı Üzerinde Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Etkisi: Bir Panel Veri Analizi
  Sayfalar 17 - 21
  Hüseyin Önder, Orhan Can Kaya
 4. Üçüncü Haçlı Seferi’nde “Türk” İmgesi: Itinerarium Peregrinorum et Gesta Regis Ricardi Örneği
  Sayfalar 23 - 30
  İslam Kavas
 5. Adı Aylin Romanının Tematik Yapısının ve Eğitsellik Ölçütlerine Uygunluğunun Değerlendirilmesi
  Sayfalar 31 - 36
  Mehmet Fidan
 6. Örgütsel Sinizm ve İşe Yabancılaşma İlişkisi ve Etkisi: TRB1 Bölgesi Otel İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma
  Sayfalar 37 - 47
  Songül Özer
 7. Sosyal Ağların Pazarlama Üzerindeki Etkileri: Instagram Örneği
  Sayfalar 49 - 58
  Burak Yılmazsoy
 8. Matematik Öğretmeni Adaylarının Geometrik Şekillerin Elemanları ile İlgili Konu Alan Bilgilerinin Geometer’s Sketchpad Yardımıyla Geliştirilmesi
  Sayfalar 59 - 69
  Tuğba Uygun
 9. Türkçe Öğretmeni Adaylarının “Hızlı Okuma” Becerisine Yönelik Metafor Algıları
  Sayfalar 71 - 84
  Ömer Kemiksiz
 10. Güce Adının Tarihi ve Kültürel Kökenleri
  Sayfalar 85 - 91
  Mevlüt Kaya
 11. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefeleri
  Sayfalar 93 - 98
  Mehmet Kamil Coşkun
 12. Mehmet Akif Ersoy’un Şiirlerinde Sosyolojik Temalar
  Sayfalar 99 - 109
  Zafer Cirhinlioğlu, Musa Tektaş
 13. 21. Yüzyılda Tokat’ın Ekonomik Görünümü: TR83 ve Türkiye Geneli ile Bir Karşılaştırma
  Sayfalar 111 - 124
  Serap Barış
 14. İşletmelerin Stratejik Yönetiminde Sosyal Ekonomik Ağların Önemi
  Sayfalar 125 - 134
  Alper Bahadır Dalmış
 15. Türk Kahvesi Tüketilen Mekânların Seçimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Nevşehir Örneği
  Sayfalar 135 - 143
  Neşe Acar, Ali Çakırbaş, Bülent Çizmeci
 16. Feminist Çalışmalarda Kadın Deneyimlerinin Önemi: Simone de Beauvoir Örneği
  Sayfalar 145 - 150
  Sait Yıldırım
 17. Tüketim Kültürü ve Tasavvufi Zühd Geleneği
  Sayfalar 151 - 166
  Musa Kaval
 18. 1980'li Yıllarda Türkiye'deki Aydın Bunalımının Türk Tiyatrosuna Yansımaları: Limon Örneği
  Sayfalar 167 - 174
  Nazire Akbulut, Arzu Özyön
 19. Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlık Becerileri İle Bilgi Kaynaklarının Güvenilirliklerini Değerlendirmeleri Arasındaki İlişki
  Sayfalar 175 - 184
  Canan Dilek Eren, Gülfem Muşlu Kaygısız, Elif Benzer
 20. Kırsal Kalkınmada Kırsal Turizmin Rolü: Muş İlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 185 - 192
  Okan Türk, Lutfullah Sadi Toprak
 21. Öğrencilerin Kültürlerarası Duyarlılık ve Kültürel Zekâya İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 193 - 202
  Könül Abaslı, Şule Polat
 22. Bir Siyasal İletişim Aracı Olarak Yeni Medya: 2017 Halkoylamasında AK Parti YouTube Videoları Üzerine Göstergebilimsel Bir Çalışma
  Sayfalar 203 - 210
  Salih Gürbüz
 23. Toksik Liderliğin Çalışanların Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi
  Sayfalar 211 - 219
  Hasan Hüseyin Uzunbacak, Aslıhan Yıldız, Sercan Uzun
 24. 19. Yüzyılda Sivas’ın Sosyo-Ekonomik Durumu
  Sayfalar 221 - 238
  Sezgin Zabun
 25. Geçici İş Göremezlik Süresi, Cinsiyet, Çalışılan Ortam ve İş Kazası Türleri Etkileşimlerinin İstatistiksel Analizi
  Sayfalar 239 - 245
  Aysen Şimşek Kandemir, Mustafa Şimşek
 26. Okul Yöneticilerinin Algılanan Otantik Liderlik Özelliklerinin Öğretmenlerin Mesleki Motivasyonlarını Yordama Gücü
  Sayfalar 247 - 254
  Kübra Nur Özerten
 27. Alevilikte Musahiplik Erkânı ve Bu Erkânın Uygulamasındaki Yaş İle İlgili Genel Değerlendirmeler
  Sayfalar 255 - 263
  Mehmet Dönmez, Serkan Balcı, Hasan Çelik
 28. İflasın Ertelenmesi ve Borca Batıklık: Bir Uygulama
  Sayfalar 265 - 274
  Fikret Otlu, Şakir İşleyen, Hamza Kaya
 29. Türkiye İktisat Tarihinde Öznel Boyutları ile Müdahaleciliğin Gelişimi ve Kurumsallaşması: Etibank Örneği
  Sayfalar 275 - 282
  Bengü Doğangün Yasa
 30. İngilizce Mobil Öğrenme Tutum Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 283 - 289
  Nezih Önal, Nagihan Tanık Önal
 31. Bir Metafor Çalışması: Öğrencilerin Rehberlik Servisine İlişkin Algıları
  Sayfalar 291 - 301
  Eşref Nas
 32. Babaların Kızların Eğitimi ve Kariyeri İçin Verdiği Destek ve Bu Desteğin Sınırları: Erken Cumhuriyet Döneminden Bir Örnek
  Sayfalar 303 - 308
  Fatma Fulya Tepe
 33. Yükseköğretim Kurumlarında Sosyal Kaytarma Davranışının İncelenmesi: Bir Kamu Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 309 - 318
  Melahat Öneren, Elif Nur Demirel, Tayfun Arar, Cihat Kartal
 34. Örgütsel Dışlanmanın Çalışanlarda Sinizm Gelişimine Etkisi
  Sayfalar 319 - 326
  Hasan Tezcan Uysal
 35. Konaklama İşletmelerinde Örgüt Kültürünün Çalışılan Birime Göre Değerlendirilmesi: Güneydoğu Anadolu’da Bir Araştırma
  Sayfalar 327 - 334
  Çağdaş Ertaş
 36. Tutum, Başarı ve Cinsiyet Işığında Lise Öğrencileri ve Matematik
  Sayfalar 335 - 345
  Menekşe Eskici, Gökhan Ilgaz
 37. Biomass Energy Consumption, Economic Growth and CO2 Emission in G-20 Countries
  Sayfalar 347 - 353
  Mehmet Akif Destek, İlyas Okumuş
 38. Türkiye-Orta Doğu Ülkeleri Arasındaki İlişkilerde Filistin Meselesinin Yeri
  Sayfalar 355 - 374
  Veli Sırım