Kabul Edilmiş Makaleler

 • Liseye Geçiş Sınavı (LGS) Matematik Sorularının Öğrenme Alanları Ve Yenilenmiş Bloom Taksonomisi Bağlamında Değerlendirilmesi
  Onur Ekinci, Ayten Pınar BAL 1 Kas 2018
 • İlkokul Öğrencilerinin Değişen Profillerinin İncelenmesi
  Özgür BABAYİĞİT 13 Kas 2018
 • Cari Açık ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Visegrad Dörtlüsü Örneği
  Yağmur Sağlam, Filiz Erataş sönmez 15 Kas 2018
 • ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KENT KONSEYİ ALGISI
  Duru Şahyar akdemir 19 Kas 2018
 • Bir İngilizce Hazırlık Bölümünde Sınıf Tekrarlarının Nedenlerini Anlamak
  Ahmet Erdost Yastıbaş 20 Kas 2018
 • Karbondioksit Salınımı İle Büyüme Arasındaki İlişki : 1960-2014 Türkiye Örneği
  Salih Öztürk, Özge Yüksel 20 Kas 2018
 • Polis Teşkilatlarında Eğitim Ve İşe Alma, Karşılaştırmalı Bir Analiz
  Cemal Öztürk 20 Kas 2018
 • Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının “İdeal Beden Eğitimi Öğretmeni Nitelikleri” İle İlgili Görüşleri
  Aylin Çelen, Devrim Bulut 21 Kas 2018
 • Çalışanların İç Girişimcilik Eğilimlerinin Örgütsel Bağlılıklarına Etkisinde Demokratik- Katılımcı Yönetim Tarzının Aracılık Etkisi: İstanbul’da Bankacılık Sektörü Örneği
  TÜRKER TUĞSAL 23 Kas 2018
 • R Programlama Dili İle Pazar Sepet Analizi: Muş İl Merkezindeki Bir Süpermarkette Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarının Tespiti Üzerine Bir Uygulama
  Emrah Bilgiç 23 Kas 2018
 • İktisat Okullarında Piyasa Başarısızlıkları Ve Finansal Kriz Yaklaşımı: Türkiye’de 2001 Finansal Krizi Üzerine Bir Analiz
  Ömer Tuğsal Doruk 27 Kas 2018
 • Karayolu Yük Taşımacılığında Kullanılan Standart Treyler Seçimine Etki Eden Faktörlerin ve Karar Alternatiflerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi İle Değerlendirilmesi
  Ömer faruk Görçün 27 Kas 2018
 • YOUNG’IN ÇİFT YARIK DENEYİNDE IŞIĞIN DÜALİST DAVRANIŞINDAN KAYNAKLI AÇIĞA ÇIKAN FELSEFİ SORUNLAR
  Ayhan Aksakallı, Ümit Turgut, RIZA SALAR 27 Kas 2018
 • Bölgesel Kalkınma Politikalarındaki Dönüşüm: Yeni Bölgecilik Yaklaşımı ve Türkiye Üzerine Yansımaları
  Selen Işık Maden, Asena Gizem Yiğit 27 Kas 2018
 • Örgütsel Sinizmin Yordayıcısı Olarak Örgütsel Güven
  Demet ZAFER GÜNEŞ, Burcu Uyar 28 Kas 2018
 • Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Düzeylerinin Gelişiminde Tartışmalı Konuların Etkisi
  Ahmet Galip Yücel, Mehmet Köçer 28 Kas 2018
 • 1998-2018 Yıllarında Yürürlükte Olan Yönetici Atama Yönetmeliklerindeki Okul Müdürü Değerlendirme Ölçütlerinin Karşılaştırılması
  HÜSNÜ ERGÜN 4 Ara 2018
 • ÜRETİM ENDÜSTRİSİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN YOL HARİTASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ
  Lütfi Apilioğulları 5 Ara 2018
 • İşletmelerde Etik Değerlerin Uygulanmasının Örgütsel Bağlılığa Etkisinde Örgütsel Adaletin Aracı Rolü
  Ferit Uslu, Ali Aksoy 5 Ara 2018
 • Deneysel Ölçüme Dayalı Beslenme Eğitiminin Ortaokul Öğrencilerinin Beslenme Davranışlarına ve Beslenme Öz-Yeterliklerine Etkisinin İncelenmesi
  Mustafa Özgenel, Ferah ÖZDEN 14 Ara 2018
 • Türkmenistan’da Ortaokullarda Okutulan Sosyal Bilgiler İle Eşdeğer Derslerin Öğretim Programlarının Yapılarının Değerlendirilmesi
  Mehmet ORAN 17 Ara 2018
 • Müzik Eğitiminin Hafif Düzey Zihinsel Engelli Öğrencilerin Sosyalleşme Düzeylerine Etkisi
  Serap Sakarkaya, Hatice Onuray Eğilmez, Doruk Engür 17 Ara 2018
 • Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Öz-Yeterlilik ile Sıkıntıyı Tolere Etme Düzeyi İlişkisi
  ZEYNEP AKKUŞ ÇUTUK 17 Ara 2018
 • Mühendislik Fakültelerinde Kadınlara Yönelik Ayrımcılık: Türkiye’den bir Bakış
  Fatma Fulya Tepe 24 Ara 2018
 • Sağlık Hizmetlerini Yönetmek Neden Zordur?: Teorik Tartışmalar
  Mehtap Çakmak Barsbay 25 Ara 2018
 • Entegre Raporlama: Yayınlanan Raporlar Üzerine Bir Araştırma
  Tolga ORAL, Hakan ERKUŞ 25 Ara 2018
 • Psikolojik Sermayenin İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık ve Sinizm Üzerindeki Etkisi
  Cem ŞEN, İbrahim Sani MERT 25 Ara 2018
 • Refik Halit Karay’ın Yezidin Kızı Romanında Yezidilik, Yezidiler ve Bazı Tespitler
  Mehmet Yazıcı 31 Ara 2018
 • Yenilikçi, Destekleyici ve Bürokratik Örgüt Kültürünün Pazar Odaklılık Üzerine Etkisi: Otel İşletmeleri Üzerine Bir Çalışma
  Ozan ÇATIR 2 Oca 2019
 • Sağlık Çalışanlarının Öz Liderlik Düzeylerinin Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Cuma ÇAKMAK, Özgür UĞURLUOĞLU 2 Oca 2019
 • Türkiye’deki Hava Taşımacılığı Üzerine Bir Tahminleme Çalışması
  Çiğdem Kalathilparmbil, Özlem Şahin 2 Oca 2019
 • Çingenelerde Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma
  Muhammet Fırat, Süleyman İlhan 3 Oca 2019
 • Lise Son Sınıf Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığının Anne Baba Tutumlarını Algılamalarına Olan Etkisi
  AFRA NUR AKSOY, MERVE KOÇTÜRK 4 Oca 2019
 • Türkiye’deki Mühendislik Akademyasında Kadınlar ve Erkekler Hakkındaki Özcü Görüşler
  Fatma Fulya Tepe 4 Oca 2019
 • 1980’li Yıllar Türkiyesi’nde Gazetecilik: Uyanık Gazeteci Film Örneği
  Rifat Becerikli 4 Oca 2019
 • Güvenilir Haber Almada Uydudan Uzaktan Algılamanın Kullanımı
  Engin Çağlak, Emre Özelkan 4 Oca 2019
 • Belçika’da Biyolojik Irkçiliktan Kültürel Irkçiliğa : Vlaams Belang Örneği
  Müşerref Yardım 7 Oca 2019
 • İmkânsızlıklar İçerisinde Bir Halkevi: Hakkâri Halkevi
  Bilal Altan 7 Oca 2019
 • Ortaçağ’da Ulemânın İktidara Karşı Kullandığı Dil/Üslûb Örneği: Abdü’l-Kayyûm, “İmam Gazzâli’nin Mektupları” Adlı Eserinin Değerlendirmesi
  Hatice Güler 7 Oca 2019
 • İş Doyumu ve Yaşam Doyumu İlişkisi: Bir Kamu Kurumu Üzerinde Analitik Bir Araştırma
  Zübeyir BAĞCI, Emine Kolbaşı 9 Oca 2019
 • DEVELOPMENT DISCUSSIONS IN OTTOMAN: AGRICULTURE OR INDUSTRY? CHURCHILL AND MEHMET ŞERİF EFENDİ
  Kenan Demir 14 Oca 2019
 • Bir Melodramla Tarih Yazmak Mümkün mü?
  Nilay Ulusoy 14 Oca 2019
 • MINMAX yaklaşımına dayanan Çok Ürünlü üretim planlama problemlerini çözmek için Bir Bulanık Hedef Programlama modeli: Mobilya imalat fabrikasında örnek bir çalışma
  Melih Yucesan, Hilmi Zengin 15 Oca 2019
 • Savunma Harcamaları ve Gelir Eşitsizliği: Seçilmiş Avro Kullanıcısı Ülkelerden Kanıtlar
  Engin Çenberci 17 Oca 2019
 • Azerbaycan Ekonomisinin Toplumsal Refahındaki Gelişimine Yeni Kurumsalcı Bir Bakış
  Bora SÜSLÜ 17 Oca 2019
 • G20 Ülkeleri ve Türkiye’nin Sağlık Sistemi Performansı: Yıllara Göre Karşılaştırmalı Bir Analiz
  Şenol Demirci, Murat Konca 17 Oca 2019
 • Behavioral Patterns of the Modern Age Addiction: Nomophobia of Future Managers
  Halil Özcan Özdemir, Hüsnüye Neşe Arslan 17 Oca 2019
 • Gençler Arası Şiddetin Nedenlerini Belirlemeye Yönelik Alan Çalışması Elazığ İli Örneği
  Yeşim Kubar 17 Oca 2019
 • Serbest Piyasa ve 19. Yüzyıl İngiliz Emperyalizmi
  Orhan KESKİNTAŞ 21 Oca 2019
 • Havayolu Marka Kişiliği Algısının Geleneksel ve Nöropazarlama Yöntemleri İle Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Uygulama
  Şahap AKAN, Özlem ATALIK, Nurcan YÜCEL 21 Oca 2019
 • Reklam Ve Perakende Çabalarının Genç Tüketicilerin Karar Alma Tarzları Üzerindeki Etkisi
  Mehmet Said KÖSE, Melih BAŞKOL 21 Oca 2019
 • Bireylerin Tıbbi-Aromatik Bitki Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi (Erzurum Merkez İlçeleri Örneği)
  Rüveyda YÜZBAŞIOĞLU 22 Oca 2019
 • Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim Arama ve Sağlama Güdülerinin Türk ve Yabancı Öğrenci Gruplarına Göre Farklılıklarının İncelenmesi
  ADEM UYSAL, Esra’a ZAİD, Zehra Bozbay 23 Oca 2019
 • Küresel Kriz Öncesi ve Sonrasında Fisher Hipotezinin Geçerliliği: Türkiye Örneği
  Ahmet Tayfur AKCAN 23 Oca 2019
 • AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ: AZƏRTAC-ın YARANMA ZƏRURƏTİ VƏ KEÇDİYİ YOL
  Namiq Ahmadov 23 Oca 2019
 • Kadın Çalışanların Yaşam Kalite Algılarının Rol Stresi Üzerindeki Etkisi
  Özgür DEMİRTAŞ, Serdar YENER 29 Oca 2019
 • Güçlü Yönler Öz Yeterlilik Ölçeği’nin Türk Kültürüne Uyarlanması
  Cem Dönmezoğulları, Serap Nazlı 4 Şub 2019
 • Ebeveynleri Boşanmış Yetişkin Bireylerin Kişilerarası İlişkilerinde Bağlanma Modelleri ile Ayrılma Kaygısının İlişkisi
  Melis Seray Özden Yıldırım, Ceren Yaşa 4 Şub 2019
 • Kurumsal İtibarın Medyadaki İzleri: Muş Alparslan Üniversitesi Örneği
  Berat Çiçek, Ahmet Çiçek 6 Şub 2019
 • Avrupa Ülkeleri (Almanya Örneği) ve Türkiye’ de Engelli Evde Bakım Hizmetleri İle İlgili Araştırma
  Naim KARAGÖZ, Selin Üstün, Ebrar ILIMAN 7 Şub 2019
 • Robot Kaygısı Ölçeği: Türkçe Versiyonun Geçerlilik ve Güvenilirliği
  SERKAN EREBAK, TÜLAY TURGUT 7 Şub 2019
 • Temsil Maliyetleri ve Finansal Kısıtlar: Borsa İstanbul Metal Ana Endeksi Firmaları Üzerine Bir Uygulama
  Emre Esat TOPALOĞLU 11 Şub 2019
 • Sınıf Öğretmenlerinin Özel Yetenekli Öğrenciler İçin Etkinlik Tasarlamada-Uygulamada Karşılaştıkları Güçlükler Ve Eğitime İlişkin Görüşleri
  Sibel Cengizhan 12 Şub 2019
 • Para Arzının Belirlenmesinde Post Keynesyenler Arasındaki Ayrılık: Uyumcular ve Yapısalcılar
  Dicle Ozdemir 13 Şub 2019
 • OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDA FİZİKSEL UYGUNLUKLA DOĞUM AĞIRLIĞI, GELİR DÜZEYİ VE OKUL DÖNEM SÜRESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Halil Alkan, Akmer Mutlu 14 Şub 2019
 • Dünya’da ve Türkiye’de İlkokul Eğitimindeki Yönelimlerin İncelenmesi
  Özgür BABAYİĞİT 18 Şub 2019
 • Bruns’ın Hermeneutiğinde Sokrates
  Deniz Soysal 19 Şub 2019
 • Başarılı ve Başarısız Mizahın Özgüven ve Yeterlilik Algıları Açısından İncelenmesi
  Zeynep Oktuğ 24 Şub 2019
 • Turist Güvenliğinin Risk Azaltma Davranışı, Tavsiye Ve Tekrar Ziyaret Etme Niyeti Üzerindeki Etkisi: İstanbul’u Ziyaret Eden İranlı Turistler Üzerine Bir Araştırma
  AYŞE NEVİN SERT 25 Şub 2019
 • Karizmatik Liderlik İletişim Becerileri ve Etik Davranışlar İlişkisi Üzerine Bilişim Sektöründe Bir Uygulama
  Betül BALKAN AKAN, Agah Sinan ÜNSAR 26 Şub 2019
 • Entelektüel Uyarımın Özyeterlilik Üzerindeki Etkisinde Kişi-İş Uyumunun İçsel Atıf Eksenli Aracılık Rolü
  Metin Söylemez, Metehan Tolon 26 Şub 2019
 • II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlılık Düşüncesinin Evrimi: Abdülkadir Câmi (Baykurt) Bey Örneği
  Bahattin çatma 1 Mar 2019
 • Sühreverdî’nin Ontolojisinde Nûru’l-Envâr (Hikmet’ül-İşrâk Özelinde)
  Tanju TOKA 5 Mar 2019
 • Endüstri 4.0 ve Eğitim: Bir Türkiye Perspektifi
  Hamit Özen 7 Mar 2019
 • FAİZ ORANLARININ FİRMALARIN PİYASA DEĞERİNE ETKİSİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÖRNEĞİ
  MUSTAFA NAIMOGLU, MÜSLÜM POLAT 7 Mar 2019
 • Turizmde Algılanan Değer Kavramı: Çok Boyutlu Algılanan Değer Ölçeğinin Destinasyonda Uygulanabilirliği
  Muammer Bezirgan 7 Mar 2019
 • KIRAAT FARKLILIĞINDAN DOLAYI OLUŞAN ZAMİR İLTİFATI (ZEMAHŞERÎ ÖRNEĞİ)
  FERİT DİNÇER 7 Mar 2019