Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 1, Sayfalar 0 - 0 2016-04-08

YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ AÇISINDAN SİYASAL TALEP VE PİYASA TALEBİ İLİŞKİSİ

Nihat KURT [1]

1304 689

Toplumun ekonomik, siyasal, sosyal özelliklerine bağlı olarak kamu hizmeti anlayışında da sürekli bir değişim yaşanmaktadır. Sosyal faydanın sürekli kıldığı ve zaman içinde dönüştürdüğü kamusal hizmet arzı etkililiğe, verimliliğe ve vatandaşın ihtiyaçlarını tatmine yönelik yeni yönetsel uygulamaları gerekli kılmaktadır. Toplum, yönetimin üstlendiği hizmetleri, kaynakları etkin ve verimli kullanarak üretmesini beklemektedir. Yerel yönetimler, halka en yakın yönetim birimi olarak gerek yönetimsel, gerekse siyasal işlevler yerine getirmek durumunda olan ve dönüşümün kendini gösterdiği alanlar arasındadır. Bu çalışmada, yerel halkın istek ve ihtiyaçlarını en etkin biçimde karşılayabilmek adına var olan yerel yönetimlerin, yerel ölçekteki kamusal hizmet arzına yönelik memnuniyet ölçümleri, siyasal talep ve piyasa talebi çerçevesinde ilişkilendirilerek,  aradaki farklılaşmaya dikkat çekilmektedir.

 • AKTAN, Coşkun (1995), “Klasik Liberalizm, Neo Liberalizm ve Libertarianizm”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 28, Sayı: 1, ss.3-32.
 • ALTAN, Ömer Zühtü (2004), Sosyal Politika Dersleri, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • BOYNE, George A. (1996), “The Intellectual Theory Reality: Public Choice and Service Contracting in U. S. Local Government”, Public Administration, Vol. 74, Winter, p. 680-692.
 • BOZLAĞAN, Osman Serkan (2007), “Belediye Hizmetlerinde Özelleştirme Yaklaşımı”, Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Dergisi, Yıl:6, Sayı:5, ss. 18-23.
 • BOZLAĞAN, Recep (2003), “Kamu Yönetimi Paradigmasında Değişim ve Özelleştirme Yaklaşımı”, Çağdaş Kamu Yönetimi, Editör: Acar, Muhittin ve Hüseyin Özgür, Nobel Yayın Dağıtım, Birinci Baskı, Ankara, ss. 278-296.
 • BULUTOĞLU, Kenan (2008), Kamu Ekonomisine Giriş, Maliye ve Hukuk Yayınları, 7. Baskı, Ankara.
 • BURNS, Dany / HAMBLETON, Robin / HOGGETS, Paul (1994), The Politics of Decentralisation, Revitalizing Local Democracy, Public Policy and Politics, Macmillan, Hong Kong.
 • DEMİRCAN, Esra Siverekli (2008), Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 30, Ocak-Haziran, ss.99-128.
 • DİLEYİCİ, Dilek; VURAL, Tarık (2006), “Kamusal Mallar Teorisinde Yeni Gelişmeler”; (Der: Coşkun Can Aktan; Dilek Dileyici; İstiklal Y. Vural): “Kamu Ekonomisi ve Kamu Politikası” içinde; 2. Baskı; Ankara; Seçkin Yayınları; 2006.
 • DİNÇER, Ömer, (1998), “Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılanması İhtiyacı ve İlkeleri Üzerine bir Tartışma”, Türkiye’de Yönetim Geleneği içinde (Ed. Davut DURSUN/ Hamza AL), İstanbul.
 • DUMLUDAĞ, Devrim (2004), “Küreselleşmeyi ‘Büyük Dönüşüm’ Üzerinden Okumak” Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 1, s.121-136.
 • EMREALP, Sadun / YILDIRIM, Selahattin (Haz.) (1993), Belediyelerde Proje Yönetimi, T. C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, IULAEMME, İstanbul, s. 15.
 • EMREALP, Sadun, D. HORGAN (1993), Belediyelerde Alternatif Hizmet Sunma Yöntemleri, IULA-EMME, İstanbul.
 • ENER, Meliha; DEMİRCAN, Esra (2008), “Küreselleşme Sürecinde Değişen Devlet Anlayışından Kamu Hizmetlerinin Dönüşümüne: Sağlık Hizmetlerinde Piyasa Mekanizmaları”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, s. 57–82.
 • ERYILMAZ, Bilal (1999), Kamu Yönetimi, Erkam Matbaacılık, İstanbul.
 • ERYILMAZ, Bilal, (1989) “Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Alternatif Kurumsal Yöntemler”, Türk İdare Dergisi, S.382 Mart.
 • FRİEDMAN, Milton (1988), Kapitalizm ve Özgürlük, (Çev. D. Erberk ve N. Himmetoğlu), İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
 • KARTAL, Filiz (2000), “Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılandırılması Çerçevesinde Belediye Hizmetlerinin Özelleştirilmesi: Ankara’dan Örnekler”, Çağdaş Yerel Yönetimler, C.9, S.1.
 • NADAROGLU, Halil; (1998), Kamu Maliyesi Teorisi, Gözden Geçirilmiş ve Düzeltilmiş 10. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 427s.
 • SARAN, Ulvi (2001), “Küresel Değişim Dinamiklerinin Kamu Yönetimi Alanındaki Etkileri”, Türk İdare Dergisi, Cilt 73, S. 433, ss. 38-51.
 • SÖNMEZ, Sinan (2001), “Yolsuzluk, Saydamlık ve Küreselleşme”, İktisat İşletme ve Finansman Dergisi, 188, ss. 30-38.
 • ŞAYLAN, Gencay (2003), Değişim, Küreselleşme ve Devletin Yeni İşlevi, İmge Kitabevi, Ankara.
 • TOKATLIOĞLU, Mircan Yıldız (2005), Küreselleşme ve Kamu Hizmetleri, Alfa Aktüel, İstanbul.
 • TOPRAK, Zerrin (1988), “Mahalli İdare, Mahalli–Müşterek İhtiyaç Kavramı ve Bu Nitelikli Hizmetlerin Kalkınma Planlarındaki Yeri ve Değerlendirilmesi”, Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı: 3.
 • TORLAK, Ömer (1998), “Belediyelerde Pazar Odaklı Yeni Yönetim Anlayışı ve Ahlaki Sorumluluk”, Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, Adapazarı.
 • TÜRKOĞLU, İrfan (2007), “Yerel Yönetimlerde Mali Reform Arayışları: Türkiye’de Belediyelerde Mali Özerklik ve Belediye Başkanlarının Mali Özerklik Algılaması”, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • ULUSOY, Ali (2004), Kamu Hizmeti İncelemeleri, Ülke Kitapları, İstanbul.
 • ÜSKÜL, Zafer (1995), “Subsidiarite ilkesi üzerine Düşünce Alıştırması”, Yeni Türkiye, Yönetimde Yeniden Yapılanma Özel Sayısı, S.4, Mayıs-Haziran.
 • VURAL, Tarık (2007), “Yerel Kamusal Malların Sunumunda Alternatif Yöntemler” Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
Konular
Dergi Bölümü SOSYAL BİLİMLER
Yazarlar

Yazar: Nihat KURT
E-posta: nkurt@sakarya.edu.tr

Bibtex @ { anka288471, journal = {Anka E-Dergi}, issn = {2148-7138}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ AÇISINDAN SİYASAL TALEP VE PİYASA TALEBİ İLİŞKİSİ}, key = {cite}, author = {KURT, Nihat} }
APA KURT, N . (2016). YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ AÇISINDAN SİYASAL TALEP VE PİYASA TALEBİ İLİŞKİSİ. Anka E-Dergi, 1 (1), 0-0. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/anka/issue/27424/288471
MLA KURT, N . "YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ AÇISINDAN SİYASAL TALEP VE PİYASA TALEBİ İLİŞKİSİ". Anka E-Dergi 1 (2016): 0-0 <http://dergipark.gov.tr/anka/issue/27424/288471>
Chicago KURT, N . "YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ AÇISINDAN SİYASAL TALEP VE PİYASA TALEBİ İLİŞKİSİ". Anka E-Dergi 1 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ AÇISINDAN SİYASAL TALEP VE PİYASA TALEBİ İLİŞKİSİ AU - Nihat KURT Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Anka E-Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 1 IS - 1 SN - 2148-7138- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anka E-Dergi YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ AÇISINDAN SİYASAL TALEP VE PİYASA TALEBİ İLİŞKİSİ %A Nihat KURT %T YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ AÇISINDAN SİYASAL TALEP VE PİYASA TALEBİ İLİŞKİSİ %D 2016 %J Anka E-Dergi %P 2148-7138- %V 1 %N 1 %R %U