Yıl 2014, Cilt 20, Sayı 2, Sayfalar 203 - 214 2014-05-11

Beyşehir Gölü’ndeki Sudak (Stizostedion lucioperca, Linnaeus 1758) Balığı Kasında Bazı Ağır Metallerin Birikiminin Araştırılması

Emre ÇAĞLAK [1] , Barış KARSLI [2]

430 521

This study was carried out in order to determine seasonally some heavy concentrations in pike perch (Stizostedion lucioperca) that is fished in Lake Beyşehir, which is the third biggest lake of Turkey, consumed and exported. For this purpose, pikeperch seasonally obtained from fishermen in the region in 2011-2012. Heavy metal analyzes of pikeperch were carried out by using inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES). At the end of the study, minimum and maximum heavy metal concentrations in muscle of pike perch were detected as 0.008-0.047 mg kg for Cd, 0.033-0.226 mg kg for Co, 0.024-0.368 mg kg for Pb, 0.14-0.222 mg kg for Ni, 0.14-0.301 mg kg for Cr, 0.326-0.552 mg kg for Cu, 2.784-4.72 mg kg for Fe, 5.449-8.859 mg kg for Al, 15.85-26.497 mg kg for Zn, 0.215-0.311 mg kg for Mn. The obtained results were compared in terms of national limit values and international consumed and standart values.
Bu çalışma; Türkiye’nin 3. büyük gölü olan Beyşehir Gölü’nden avlanan, tüketimi ve ihracatı yapılan sudak balığının mevsimsel olarak bazı ağır metal konsantrasyonlarını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Bu maksatla, sudak balıkları 2011- 2012 yıllarında mevsimsel olarak bölge balıkçılarından temin edilmiştir. Sudak örneklerinin ağır metal analizleri indüktif çiftleşmiş olarak plazma/optik emisyon spektroskopisi (ICP-OES) cihazı kullanılarak yapılmıştır. Çalışma sonucunda, sudak kasındaki ağır metal içeriklerinin minimum ve maksimum değerleri; Cd, 0.008-0.047 mg kg-1; Co, 0.033-0.226 mg kg-1; Pb, 0.024-0.368 mg kg-1; Ni, 0.14-0.222 mg kg-1; Cr, 0.14-0.301 mg kg-1; Cu, 0.326-0.552 mg kg-1; Fe, 2.784-4.72 mg kg-1; Al, 5.449-8.859 mg kg-1; Zn, 15.85-26.497 mg kg-1; Mn, 0.215-0.311 mg kg-1 olarak tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar ulusal sınır değerler ve uluslararası tüketilebilir ve standart değerler açısından karşılaştırılmıştır.
 • Alina M, Azrina A, Y. Mohd Yunus A S, Mohd Zakiuddin S, Mohd Izuan Effendi H & M. Rizal R (2012). Heavy metals (mercury, arsenic, cadmium, plumbum) in selected marine fish and shellfi sh along the Straits of Malacca. International Food Research Journal 19 (1): 135–140
 • Altındağ A & Yiğit S (2004). The zooplankton fauna and seasonal distribution Beyşehir Lake. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 24: 217-225 213 İçerikleri. Doktora tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı (Basılmamış), Adana
 • Fakıoglu Ö & Demir N (2011). Beyşehir Gölü Fitoplankton Biyokütlesinin Mevsimsel ve Yersel Değişimleri. Ekoloji 20(80): 23-32
 • Figueira E, Lima A, Branco D, Quintino V, Rodrigues A M & Freitas R (2011). Health concerns of consuming cockles (Cerastoderma edule L.) from a low contaminated coastal system. Environment International 37: 965-972
 • Göksu M Z L, Çevik F, Fındık Ö & Sarıhan E (2003). Seyhan Baraj Gölü’ndeki Aynalı Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ve Sudak (Stizostedion lucioperca L., 1758)’larda Fe, Zn, Cd Düzeylerinin Belirlenmesi. E.U Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 20(1-2): 69-74
 • IAEA (2003). World-Wide İntercomparison Exercise For The Determination of Trace Elements and Methylmercury in Fish Homogenate International Atomic Energy Agency - 407 Report No IAEA/ AL/144 IAEA/MEL/72Kayhan E F (2006). Su Ürünlerinde Kadmiyumun Biyobirikimi ve Toksisitesi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi 23(1-2): 215-220
 • Koçbaş F (2005). Kuzey Ege Kıyılarında Yayılış Gösteren Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819) ve Ortam Sedimentlerinde Bazı Ağır Metal (Cu, Zn, Pb ve Cd) Dağılımlarının Araştırılması. Doktora Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Basılmamış), Manisa
 • Mendil D, Uluozlu O D, Hasdemir E, Tuzen M, Sari H & Suicmez M (2005). Determination of trace metal levels in seven fish species in lakes in Tokat, Turkey. Food Chemistry 90: 175–179
 • Mol S (2011). Levels of Heavy Metals in Canned Bonito, Sardines and Mackerel Produced in Turkey. Biological Trace Element Research 143(2): 974-982
 • Nisbet C, Terzi G, Pilgir O & Sarac N (2010). Determination of Heavy Metal Levels in Fish Samples Collected from the Middle Black Sea. Kafkas Universitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 16(1): 119-125
 • Özden Ö, Ulusoy Ş & Erkan N (2010). Study on the behavior of the trace metal and macro minerals in Mytilus galloprovincialis as a bioindicator species: the case of Marmara Sea, Turkey. Journal für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 5: 407-412
 • Özparlak H, Arslan G & Arslan E (2012). Determination of Some Metal Levels in Muscle Tissue of Nine Fish Species from Beyşehir Lake, Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 12: 761-770
 • Öztürk M, Özözen G, Minareci O & Minareci E (2009). Determination of Heavy Metals in Fish, Water and Sediments of Avsar Dam Lake in Turkey. Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering 6(2): 73-80
 • Özyurt G, Polat A & Loker G B (2009). Vitamin and mineral content of pike perch (Sander lucioperca), common carp (Cyprinus carpio) and European catfish (Silurus glanis). Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 33(4):351-356
 • Pan K & Wang W X (2012). Trace metal contamination in estuarine and coastal environments in China. Science of Total Environment 16(3): 421-422
 • Pazi İ (2011). Assessment of heavy metal contamination in Candarli Gulf Sediment, Eastern Aegean Sea. Environmental Monitoring and Assessment 174:199208
 • Sarı S & İnan N (2011), Seydişehir ile Beyşehir’in iklimlerinin karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Konya
 • Sukender K, Jaspreet S, Sneha D & Munish G (2012). AAS Estimation of Heavy Metals and Trace Elements in Indian Herbal Cosmetic Preparations. Research Journal of Chemical Sciences 2(3): 46-51
 • Sümbüloğlu K & Sümbüloğlu V (2000). Biyoistatistik, Hatiboğlu Yayınları:53, 9. Baskı, Ankara, s. 269
 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (2000). Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Su Ürünleri Kalite Kontrol El Kitabı, s. 187-198
 • Tekin-Ozan S & Kir İ (2007a). Seasonal variation of some heavy metals in pike perch (Sander lucioperca L., 1758) and crucian carp (Carassius carassius L., 1758) from Kovada Lake, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin 16: 904-909
 • Tekin-Özan S & Kır İ (2007b). Accumulation of some heavy metals in Raphidascaris acus (Bloch, 1779) and its host (Esox lucius L., 1758). Türkiye Parazitoloji Dergisi 31(4): 327-329
 • Tekin-Özan S (2008). Determination of heavy metal levels in water, sediment and tissues of tench (Tinca tinca L., 1758) from Beyşehir Lake Turkey. Environmental
 • Monitoring and Assessment 145: 295-302. DOI 10. 1007/s10661-007-0038-z
 • Tekin-Özan S & Kir İ (2008). Seasonal variations of heavy metals in some organs of carp (Cyprinus carpio L., 1758) from Beyşehir Lake (Turkey). Environmental Monitoring and Assessment 138: 201-206
 • TUİK (2012). Turkish Statistical Institute, Fishery Statistics,Ankara,Turkey
 • Tümgelir L, Çubuk H, Çınar Ş, Özkök R, Küçükkara R, Ceylan M, Erol K G & Çetinkaya S (2007). Beyşehir Gölü’ndeki Tatlısu Kefali (Leuciscus lepidus Heckel, 1843) Populasyonunun Büyüme Özellikleri. Türk Sucul Yaşam Dergisi 5-8: 200-208
 • Türk Gıda Kodeksi (2002). Gıda Maddelerinde Belirli Bulaşanların Maksimum Seviyelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ 23.09.2002-24885 Sayılı Resmi Gazete
 • Türk Gıda Kodeksi (2011). Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmenliği, 29 Aralık 2011-28157 Sayılı Resmi Gazete
 • Uysal K & Atalay M A (2007). DPÜ Göleti’nde Ekstantif Yetiştiriciliği Yapılan Aynalı Sazanların (Cyprinus carpio) Gelişimi ve Ağır Metal Akümülasyon Oranlarının Değerlendirilmesi. Türk Sucul Yaşam Dergisi, Ulusal Su Günleri 2007 Sempozyum Özel Sayısı 5-8: 663-670
 • Uysal K, Köse E, Bülbül M, Dönmez M, Erdoğan Y, Koyun M, Ömeroğlu Ç & Özmal F (2009). The comparison of heavy metal accumulation ratios of some fish species in Enne Dame Lake (Kütahya/ Turkey). Environmental Monititoring and Assessmet 157: 355-362
 • WHO/FAO (1989). National Research Council Recommended Dietary 626 Allowances10th ed. National Academy Press., Washington, DC. USA
 • Zencir Ö & Korkmaz A Ş (2004). Beyşehir Gölü Kadife Balıklarının (Tinca tinca L., 1758) Et Verimi ve Vücut Kompozisyonu. Tarım Bilimleri Dergisi 10(4): 4744
 • Zhang Z, He L, Li J & Wu Z B (2007). Analysis Heavy Metals of Muscle and Intestine Tissue in Fish in Banan Section of Chongqing from Three Gorges Reservoir, China. Polish Journal of Environmental Studies 16(6): 949-958
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Emre ÇAĞLAK

Yazar: Barış KARSLI

Bibtex @ { ankutbd24957, journal = {Journal of Agricultural Sciences}, issn = {}, eissn = {2148-9297}, address = {Ankara Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {20}, pages = {203 - 214}, doi = {10.15832/tbd.25388}, title = {Beyşehir Gölü’ndeki Sudak (Stizostedion lucioperca, Linnaeus 1758) Balığı Kasında Bazı Ağır Metallerin Birikiminin Araştırılması}, key = {cite}, author = {ÇAĞLAK, Emre and KARSLI, Barış} }
APA ÇAĞLAK, E , KARSLI, B . (2014). Beyşehir Gölü’ndeki Sudak (Stizostedion lucioperca, Linnaeus 1758) Balığı Kasında Bazı Ağır Metallerin Birikiminin Araştırılması. Journal of Agricultural Sciences, 20 (2), 203-214. DOI: 10.15832/tbd.25388
MLA ÇAĞLAK, E , KARSLI, B . "Beyşehir Gölü’ndeki Sudak (Stizostedion lucioperca, Linnaeus 1758) Balığı Kasında Bazı Ağır Metallerin Birikiminin Araştırılması". Journal of Agricultural Sciences 20 (2014): 203-214 <http://dergipark.gov.tr/ankutbd/issue/1934/24957>
Chicago ÇAĞLAK, E , KARSLI, B . "Beyşehir Gölü’ndeki Sudak (Stizostedion lucioperca, Linnaeus 1758) Balığı Kasında Bazı Ağır Metallerin Birikiminin Araştırılması". Journal of Agricultural Sciences 20 (2014): 203-214
RIS TY - JOUR T1 - Beyşehir Gölü’ndeki Sudak (Stizostedion lucioperca, Linnaeus 1758) Balığı Kasında Bazı Ağır Metallerin Birikiminin Araştırılması AU - Emre ÇAĞLAK , Barış KARSLI Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.15832/tbd.25388 DO - 10.15832/tbd.25388 T2 - Journal of Agricultural Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 203 EP - 214 VL - 20 IS - 2 SN - -2148-9297 M3 - doi: 10.15832/tbd.25388 UR - http://dx.doi.org/10.15832/tbd.25388 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Agricultural Sciences Beyşehir Gölü’ndeki Sudak (Stizostedion lucioperca, Linnaeus 1758) Balığı Kasında Bazı Ağır Metallerin Birikiminin Araştırılması %A Emre ÇAĞLAK , Barış KARSLI %T Beyşehir Gölü’ndeki Sudak (Stizostedion lucioperca, Linnaeus 1758) Balığı Kasında Bazı Ağır Metallerin Birikiminin Araştırılması %D 2014 %J Journal of Agricultural Sciences %P -2148-9297 %V 20 %N 2 %R doi: 10.15832/tbd.25388 %U 10.15832/tbd.25388
ISNAD ÇAĞLAK, Emre , KARSLI, Barış . "Beyşehir Gölü’ndeki Sudak (Stizostedion lucioperca, Linnaeus 1758) Balığı Kasında Bazı Ağır Metallerin Birikiminin Araştırılması". Journal of Agricultural Sciences 20 / 2 (Mayıs 2014): 203-214. http://dx.doi.org/10.15832/tbd.25388