Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1300-4220 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1990 | Yayıncı Detay Yayıncılık | http://www.anatoliajournal.com/atad

Ana­to­lia: Tu­rizm Araştır­ma­la­rı Der­gi­si’nde 1990 yılın­dan bu ya­na, turizm, turizm işletmeciliği, gastronomi, rekreasyon ile turizmin diğer uygulama alanlarına yönelik araştırma ve incelemeleri içeren çalışmalar kabul edilmektedir. Der­gi­ye ula­şan ma­ka­le­ler, 1997 yılın­dan iti­ba­ren ya­yın ku­ru­lu lis­te­sin­de yer alan­la­rın ha­kem­li­ğin­de de­ğer­len­di­ril­dik­ten son­ra, uy­gun bu­lun­ma­la­rı du­ru­mun­da ya­yım­lan­mak­ta­dır­lar. Her ma­ka­le en az iki üye­nin de­ğer­len­di­ril­me­si­ne su­nul­mak­ta­dır; ge­rek­li gö­rül­dü­ğün­de İs­ta­tis­tik Edi­tö­rü ve Ya­zım ve Dil­bi­gi­si Edi­tö­rü­nün in­ce­le­me­si­ne de başvu­ru­la­bil­mek­te­dir. Der­gi­ye gön­de­ri­le­cek ma­ka­le­le­rin ha­zır­lan­ma­sı aşa­ma­sın­da “Ya­yın ve Ya­zım Ku­ral­la­rı”na özel­lik­le uyul­ma­sı ya­zar­lar­dan bek­len­mek­te­dir. (Dergiye ulaşan makaleler, "Yıl 8, Sayı 3-4, Eylül - Aralık 1997" sayısından itibaren yayın kurulu listesinde yer alanların hakemliğinde değerlendirildikten sonra uygun bulunmaları durumunda yayımlanmaktadırlar (Dergide bu tarihten önce yayımlanmış makaleler hakem-denetimli değildir.). Her makale en az iki üyenin değerlendirilmesine sunulmaktadır; gerekli görüldüğünde İstatistik Editörü ve Yazım ve Dilbigisi Editörünün incelemesine de başvurulabilmektedir. Dergiye gönderilecek makalelerin hazırlanması aşamasında "Yayın ve Yazım Kuralları"na özellikle uyulması yazarlardan beklenmektedir. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi"nde "Denetimli Makaleler"in yanı sıra, "Araştırma Notları", "İnternette Araştırmalar", "Tez Özetleri", "Konferans Notları", "Kitap Tanıtımı" “Türkçe ve İngilizce Bilimsel Makale İndeksi” ve "Editöre Mektup" bölümlerine de yer verilmektedir. Söz konusu bölümlere yazı göndermek isteyenlerin ilgili bölüm editörüyle ilişkiye geçmeleri gerekmektedir.

DERGİ HAKKINDA

ISSN

1300 - 4220
İlk sayıOcak 1990
StatüUlusal hakemli dergi
Yayın aralığıYılda iki sayı (Bahar ve Güz)
Yayın diliTürkçe
İlAnkara
Boyutları19,5x27,5 cm.
TürüBasılı ve Elektronik
Bilim dalıSosyal Bilimler
Kurucu Editör
Nazmi KOZAK
Eş Editörler
Nazmi KOZAK ve Çağıl Hale ÖZEL

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi

ISSN 1300-4220 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1990 | Yayıncı Detay Yayıncılık | http://www.anatoliajournal.com/atad
Kapak Resmi

60.149

142.547

Ana­to­lia: Tu­rizm Araştır­ma­la­rı Der­gi­si’nde 1990 yılın­dan bu ya­na, turizm, turizm işletmeciliği, gastronomi, rekreasyon ile turizmin diğer uygulama alanlarına yönelik araştırma ve incelemeleri içeren çalışmalar kabul edilmektedir. Der­gi­ye ula­şan ma­ka­le­ler, 1997 yılın­dan iti­ba­ren ya­yın ku­ru­lu lis­te­sin­de yer alan­la­rın ha­kem­li­ğin­de de­ğer­len­di­ril­dik­ten son­ra, uy­gun bu­lun­ma­la­rı du­ru­mun­da ya­yım­lan­mak­ta­dır­lar. Her ma­ka­le en az iki üye­nin de­ğer­len­di­ril­me­si­ne su­nul­mak­ta­dır; ge­rek­li gö­rül­dü­ğün­de İs­ta­tis­tik Edi­tö­rü ve Ya­zım ve Dil­bi­gi­si Edi­tö­rü­nün in­ce­le­me­si­ne de başvu­ru­la­bil­mek­te­dir. Der­gi­ye gön­de­ri­le­cek ma­ka­le­le­rin ha­zır­lan­ma­sı aşa­ma­sın­da “Ya­yın ve Ya­zım Ku­ral­la­rı”na özel­lik­le uyul­ma­sı ya­zar­lar­dan bek­len­mek­te­dir. (Dergiye ulaşan makaleler, "Yıl 8, Sayı 3-4, Eylül - Aralık 1997" sayısından itibaren yayın kurulu listesinde yer alanların hakemliğinde değerlendirildikten sonra uygun bulunmaları durumunda yayımlanmaktadırlar (Dergide bu tarihten önce yayımlanmış makaleler hakem-denetimli değildir.). Her makale en az iki üyenin değerlendirilmesine sunulmaktadır; gerekli görüldüğünde İstatistik Editörü ve Yazım ve Dilbigisi Editörünün incelemesine de başvurulabilmektedir. Dergiye gönderilecek makalelerin hazırlanması aşamasında "Yayın ve Yazım Kuralları"na özellikle uyulması yazarlardan beklenmektedir. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi"nde "Denetimli Makaleler"in yanı sıra, "Araştırma Notları", "İnternette Araştırmalar", "Tez Özetleri", "Konferans Notları", "Kitap Tanıtımı" “Türkçe ve İngilizce Bilimsel Makale İndeksi” ve "Editöre Mektup" bölümlerine de yer verilmektedir. Söz konusu bölümlere yazı göndermek isteyenlerin ilgili bölüm editörüyle ilişkiye geçmeleri gerekmektedir.

DERGİ HAKKINDA

ISSN

1300 - 4220
İlk sayıOcak 1990
StatüUlusal hakemli dergi
Yayın aralığıYılda iki sayı (Bahar ve Güz)
Yayın diliTürkçe
İlAnkara
Boyutları19,5x27,5 cm.
TürüBasılı ve Elektronik
Bilim dalıSosyal Bilimler
Kurucu Editör
Nazmi KOZAK
Eş Editörler
Nazmi KOZAK ve Çağıl Hale ÖZEL

Cilt: 29 / Sayı: 2 / Güz 2018 Son Sayı
Cilt 29 - Sayı 2 - Kas 2018
 1. Tez Yazımı İçin Bir Alanyazın Taraması Kılavuzu
  Sayfalar 251 - 264
  Justus J. Randolph
 2. Kastamonu’da Yeniden İşlevlendirilen Tarihi Yapıların Sürdürülebilirliğe Etki Eden Çekicilik Faktörleri
  Sayfalar 151 - 163
  Ömer Saraç, Canan Tanrısever
 3. Turizmin Yöre Halkının Yaşam Kalitesine Etkileri: Çeşme İlçesi Örneği
  Sayfalar 164 - 174
  Nilgün Avcı
 4. Grönroos Hizmet Kalitesi Modeli: Otelcilik Alanyazını Üzerinden Bir Değerlendirme
  Sayfalar 175 - 184
  Meryem Akoğlan Kozak, Birgül Aydın
 5. Yerel Halkın Turizme Olan Desteği: Türkiye’deki Sakin Şehirler Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 185 - 196
  Dönüş Çiçek, Yaşar Sarı
 6. Otel İşletmelerinde Kadın İşgören Davranışlarını Etkileyen Algılara İlişkin Bir Araştırma
  Sayfalar 197 - 208
  Şükran Öktem, Gözde Kubat, Burçak Kızıltan
 7. Kaya Tırmanışı Yapan Turistlerin Destinasyon Değerlendirmeleri: Geyikbayırı, Antalya Örneği
  Sayfalar 209 - 220
  Tahir Albayrak, Nesli Çömen
 8. İklim Değişikliği ve Turizm İlişkisinin Türkiye İç Turizmi Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 221 - 231
  Sema Bayazıt
 9. Fakülteleşme ve Rekreasyon Bölümleri
  Sayfalar 265 - 271
  Özkan Tütüncü
 10. Süreyya Ergün: Gizli Kalmış Bir Turizm Kahramanı
  Sayfalar 277 - 285
  Gözde Türktarhan
 11. Turizm Yayıncılığının Unutulan Yüzü: Hayri Benli
  Sayfalar 275 - 277
  Cağdaş Aydın, Ceren Aydın
 12. Hüseyin Orak Adlı Bir Müteşebbis, Türkiye Kılavuzu Adlı Bir Eser ve 1940’lı Yıllarda Bursa
  Sayfalar 232 - 250
  Zakir Avşar