Cilt 20, Sayı 34, Sayfalar 43 - 60 2015-05-20

An Educatıonal Geography Study on Tekirdağ Provınce
TEKİRDAĞ’IN EĞİTİM COĞRAFYASI ÜZERİNE BİR İNCELEME

VEDAT ŞAHİN [1]

238 531

Societies that attach importance to education have high levels of development, which was the case in the past, too. Today, the quality of education is as valuable as the number of educated people. It is also important that education spreads throughout the society. Various institutions and organizations do research and collect data to determine the features of education in individual countries. The obtained data are interpreted by different branches of specialization through their distinctive methods. Educational geography deals with the examination and evaluation of the educational data of a population. On the other hand, natural resources and human beings do not have an equal distribution across the world. Where these resources exist, why they come into existence, and how they affect one another are subjects of geography. Educational geography, on the other hand, focuses on relationships between these data and education. It presents educational data by associating them with natural and human conditions at global and local levels. It explains the educational qualifications of people on a cause and effect basis. The evaluation of Tekirdağ province in terms of educational geography is important. There is a need to examine and evaluate what is education like in districts of Tekirdağ province as well as how educated its population is.

The present study is significant in that it handles the educational status of Tekirdağ province and evaluates relevant data from the perspective of educational geography. Statistical data provided by the Turkish Statistical Institute were used in the study as well as the sources containing information on the subject. The data obtained in the study indicate that the average number of students and the average number of teachers in Tekirdağ province are close to countrywide averages. On the other hand, investments in education should continue in Tekirdağ province which intensely lets in migrants and has more and more population every passing day so that there is no school deficit, and no problem is experienced in education. Otherwise, deficiencies and problems may arise.

Finally, in the present study, attention was focused on some indicators showing the educational status of Tekirdağ province based on educational data related to it, and the population was analyzed in terms of educational geography.

Keywords: Education, Geography, Tekirdağ, Education Geography.

Eğitime önem veren toplumların geçmişte olduğu gibi günümüzde de kalkınmışlık düzeyleri ileri seviyededir. Bununla birlikte günümüzde eğitimli kişi sayısı kadar eğitimin mahiyeti değer kazanmıştır. Ayrıca eğitimin toplumun geneline yayılmış olması da önemlidir. Eğitime ait özellikleri tespit etmek için ülkeler çeşitli kurumlar tarafından araştırmalar yapmakta ve veriler toplamaktadır. Elde edilen veriler çeşitli uzmanlık dalları tarafından kendi yöntemlerine göre yorumlanmaktadır. Eğitim coğrafyası da nüfusun eğitim düzeyi ile ilgili verileri üzerine inceleme ve değerlendirmeler yapmaktadır. Diğer taraftan yerküre üzerine doğal kaynaklar ve insan eşit dağılmamıştır. Bu kaynakların nerelerde bulunduğu, niçin meydana geldiği ve birbirlerine etkileri nelerdir, coğrafyanın konusu olduğu gibi eğitim coğrafyası da bu veriler ile eğitim arasındaki ilişkileri araştırır. Eğitim coğrafyası, ister küresel ölçekte olsun isterse yerel ölçekte olsun eğitime ait verileri doğal ve beşeri şartlar ile ilişkilendirerek ortaya koyar. Eğitim coğrafyası, insanların eğitimsel niteliklerini sebep ve sonuçları ile açıklar. Tekirdağ ilinin de eğitim coğrafyası açısından değerlendirilmesi önemlidir. Tekirdağ’ın hangi ilçelerinde eğitim durumu nedir ve nüfus ne düzeyde eğitim almıştır, konusu incelenmesi ve değerlendirilmesi gereken bir husustur. Çalışma, eğitim coğrafyası yönü ile Tekirdağ’ın eğitim durumunu ele alması ve verileri değerlendirmesi açısından önemlidir. Çalışmada TÜİK’in istatistik verileri kullanılmıştır. Ayrıca konu üzerine veriler ortaya koymuş olan kaynaklardan da yararlanılmıştır. Çalışmada elde edilen verilere göre Tekirdağ’ın öğrenci ve öğretmen ortalamaları Türkiye ortalamaları civarındadır. Bununla birlikte yoğun göç alan ve nüfusu artmaya devam eden şehirde okul açığının oluşmaması ve eğitimde aksamaların meydana gelmemesi için yatırımların devam etmesi gereklidir. Aksi takdirde eğitim alanında yetersizlikler yaşanmaya başlayacak ve sorunlar oluşacaktır. Sonuç olarak, Tekirdağ’a ait eğitim verilerinden hareketle, ilin eğitim durumunu ortaya koyacak bazı göstergeler üzerinde durulmuş ve nüfusun eğitim coğrafyası açısından incelemesi yapılmıştır.
 • Akyüz, H. (2001). Eğitim Sosyolojisinin Temel Kavram ve Alanları Üzerine Bir Araştırma. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Çakmak, Ö. (2008). Eğitimin ekonomiye ve kalkınmaya etkisi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 11, 33-41.
 • Çalışkan, S., Karabacak, M. ve Meçik, O. (2013). Türkiye’de eğitim-ekonomik büyüme ilişkisi: 1923-2011: kantitatif bir yaklaşım. Yönetim Bilimleri Dergisi, 11( 21), 29-48).
 • Çolak, N. (2009). Eğitim Coğrafyası Bakımından Doğu Anadolu Bölgesi İllerinde Okullaşma Oranları(1980-2000). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Çorbacıoğlu, N. (2007). Çivril İlçesinde Eğitim Coğrafya İlişkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Çöl, M. (2010). Sandıklı İlçesinde Eğitim-Coğrafya İlişkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Doganay, H. ( 1994). Türkiye Beşeri Coğrafyası. Ankara: Gazi Büro Kitapevi.
 • Doğanay, H ve Zaman, S. (2002). Ortaöğretim coğrafya eğitiminde hedefler- stratejiler ve amaçlar. Doğu Coğrafya Dergisi, 7(8), 10-25.
 • Hoşgörür, V. ve Zengin, G. (2005). Ekonomik ve sosyal kalkınmada eğitim, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (2), 2-12.
 • Işık, E. (2013). Erzurum İli’nin Eğitim Coğrafyası. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Koday, S. (2005). Gümüşhane ilinin eğitim coğrafyası. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 45-56.
 • Millî Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 2014/2015, MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı İstatistik Yayını.
 • Şahin, V. (2014). Tekirdağ ilinde nüfus ve yerleşmenin coğrafi analizi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,7 (35), 345-357.
 • Telatar, O. M. ve Terzi, H. (2010).Nüfus ve Eğitimin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Üzerine Bir İnceleme. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24(2), 197-214.
 • TRAKYA BÖLGE PLANI TR21, 2010-2013 (2010). pdf. www.trakyaka.org.tr adresinden 8.01. 2015 tarihinde indirilmiştir.
 • TÜİK, Sayılarla Türkiye: Tekirdağ- Edirne- Kırklareli, 2015 Nisan Sayısı.
 • Tüik, 1927 Nüfus Sayımı.
 • Tüik, 2000 Genel Nüfus Sayımı: Tekirdağ, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü.
 • TÜİK, Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 2013/2014.
 • World Bank. (1990). Education and Devolopment, Past Evidence and Further Analyisis, Research Paper, Washington D.C. 1990.
 • www. Tuik .com.tr. Tüik, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Veri Tabanı, 2015.
Birincil Dil tr;en
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: VEDAT ŞAHİN
E-posta: v.sahin29@hotmail.com

Bibtex @ { ataunidcd31418, journal = {Doğu Coğrafya Dergisi}, issn = {1302-7956}, address = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {20}, pages = {43 - 60}, doi = {10.17295/dcd.11694}, title = {An Educatıonal Geography Study on Tekirdağ Provınce}, language = {en}, key = {cite}, author = {ŞAHİN, VEDAT} } @ { ataunidcd31418, journal = {Doğu Coğrafya Dergisi}, issn = {1302-7956}, address = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {20}, pages = {43 - 60}, doi = {10.17295/dcd.11694}, title = {TEKİRDAĞ’IN EĞİTİM COĞRAFYASI ÜZERİNE BİR İNCELEME}, language = {tr}, key = {cite}, author = {ŞAHİN, VEDAT} }
APA ŞAHİN, V . (2015). An Educatıonal Geography Study on Tekirdağ Provınce. Doğu Coğrafya Dergisi, 20 (34), 43-60. DOI: 10.17295/dcd.11694
MLA ŞAHİN, V . "An Educatıonal Geography Study on Tekirdağ Provınce". Doğu Coğrafya Dergisi 20 (2015): 43-60 <http://dergipark.gov.tr/ataunidcd/issue/2462/31418>
Chicago ŞAHİN, V . "An Educatıonal Geography Study on Tekirdağ Provınce". Doğu Coğrafya Dergisi 20 (2015): 43-60
RIS TY - JOUR T1 - TEKİRDAĞ’IN EĞİTİM COĞRAFYASI ÜZERİNE BİR İNCELEME AU - VEDAT ŞAHİN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17295/dcd.11694 DO - 10.17295/dcd.11694 T2 - Doğu Coğrafya Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 60 VL - 20 IS - 34 SN - 1302-7956- M3 - doi: 10.17295/dcd.11694 UR - http://dx.doi.org/10.17295/dcd.11694 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Doğu Coğrafya Dergisi TEKİRDAĞ’IN EĞİTİM COĞRAFYASI ÜZERİNE BİR İNCELEME %A VEDAT ŞAHİN %T TEKİRDAĞ’IN EĞİTİM COĞRAFYASI ÜZERİNE BİR İNCELEME %D 2015 %J Doğu Coğrafya Dergisi %P 1302-7956- %V 20 %N 34 %R doi: 10.17295/dcd.11694 %U 10.17295/dcd.11694