Year 2019, Volume 33, Issue 1, Pages 29 - 49 2019-02-07

Sanal Mağaza Atmosferinin Anlık Satın Almaya Etkisi
Effect of the Impulse Buyıng of the Virtual Store Atmosphere

Ece Armağan [1] , Emre Danışman [2] , Huriye Betül Öngen [3]

60 144

Günümüzde sanal mağazalardan alışveriş yapmayı tercih eden tüketici sayısı artmaktadır. Geleneksel mağaza anlayışının yanında sanal mağaza anlayışı pazarlama stratejilerine yeni boyutlar kazandırmıştır. Sanal mağaza alışverişi günümüz rekabet ortamında işletmelerin düşük maliyetler ile kar marjlarını artırmalarına fırsatlar sunmuştur. Bu fırsatların bazıları tüketicilerin anlık satın alma davranışlarıyla ortaya çıkarak işletmelerin pazarlama faaliyetlerinde sanal mağaza atmosferinin önemini gündeme getirmiştir.

Sanal mağaza atmosferinin unsurları ve tüketicilerin sosyo demografik yapısı anlık satın almayı etkileyen bağımsız değişkenler olarak kabul edilen modelde belirlenen unsurlar test edilmiştir. Sanal mağaza ortamında tüketicilerin anlık satın almalarını etkileyen faktörler vardır. Bu çalışmada sanal mağaza atmosferi unsurlarının ve tüketicilerin sosyo-demografik özelliklerinin anlık satın almaya olan etkisi ölçülmek istenmiştir.

Araştırmada 384 tüketiciden anket yöntemi ile veri toplanmıştır. Verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistik testleri (frekans, ortalama, yüzde ve standart sapma) ve çıkarımsal istatistik testleri (Korelasyon ve Regresyon analizleri) kullanılmıştır. Araştırmada anket formu ile toplanan veriler, normallik testine tabi tutulmuştur. Bulguların istatiksel olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için non-parametrik testler olan Mann-Whitney –U ve Kruskal-Wallis-H testlerinden faydalanılmıştır.

Bu çalışma sonucunda, tüketicilerin anlık satın alma davranışı ile sanal mağaza atmosferi arasında istatiksel düzeyde anlamlı ilişki olduğu kısmen kabul edilmiştir. Tüketicilerde sanal mağaza atmosferine bağlı anlık satın alma davranışı görülmekle birlikte, satın alma davranışının boyutu düşük seviyededir.

Today, the number of consumers who prefer to shop at virtual stores is increasing.In addition to the traditional to reconcept, the virtual store concept has given new dimensions to marketing strategies. Virtuals to reshopping offers opportunities for businesses to increase profit margins with lower costs in today's competitive environment. Some of these opportunities have emerged with consumers' instant buying behaviors, making the importance of the virtuals to reatmosphere in the marketing activities of businesses. Elements of the virtuals to reatmosphere and the socio-demographic structure of consumers were tested in the model considered as independent variables affecting instant purchase. In the virtuals to reenvironment, there are factors that affect consumers' instant purchases. In this study, it is aimed to measure the effects of the virtuals to reatmosphere elements and the sociodemographic characteristics of the consumers on the instant purchase.

Data were collected by survey method among 384 consumers. Descriptive statistical tests (frequency, mean, percentand Standard deviation) and inferential statistical tests (correlation and regression analyzes) were used in the analysis of the data. The data collected by the questionnaire in the survey were subjected to normality test. Non-parametrictests Mann-Whitney-U and KruskalWallis-H were used to determine whether the findings were statistically differentiated. As a result of this study, it is partially accepted that there is a statistically significant relationship between consumers' instant buying behavior and virtuals to reatmosphere. Inpurchasers, instant purchase behavior due to virtuals to reatmosphere is observed, but the size of purchasing behavior is low. 

 • Arslan,B. (2016). Sanal mağaza atmosferi unsurlarının anlık satın almaya etkisi. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (1),117-136.
 • Arslan, M. (2004). Mağazacılıkta atmosfer. İstanbul: Derin Yayınları.
 • Arslan,M.,&Bayçu, S. (2006). Mağaza atmosferi. Yayın Nu.1696, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.
 • Badot, O.,&Lemoine, J, F. (2014).Editorial: From the dichotomous paradigm of the shopping experience to the ubiquitous paradigm. Recherche et Applications en Marketing, 28, (3), 3-13.
 • Bakırtaş, H. (2013). S-O-R paradigması temelinde mağaza atmosferi ve duyguların pazarlamadaki önemi: Bir literatür incelemesi. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi,15 (25), 47-55.
 • Batı, U. ve Atıcı, B. (2010). Impulse purchasing behaviors of the Turkish consumers in websites as a dynamic consumer model: Technology products example. International Journalof Advanced CorporateLearning, 3 (4), 6-12.
 • Beatty, S. E.,&Ferrell M. E. (1998). Impulsive buying: Modeling its precursors. Journal of Retailing, 74 (2), 169-191.
 • Bhattacharya, S.,Mishra, B.,B.,&Mishra, U.S. (2015). Impact of cyber atmospherics on buyers of different e-retailingsites: Literature review and conceptual model proposal.Mediterranean Journal of Social Sciences,6 (6), 260-266.
 • Chan, J, L.,&Chuan, H. (2013). A study on youth online impulsive purchase: The relation ship between ındividual difference, shopping environment, emotion response and purchase. Journal of Creative Communications, 8 (2-3), 209-229.
 • Chen, L. (2009). Onlıne consumer behavior: An empirical study based on theory of planned behavior.Unpublished PhD thesis, College at the University of Nebraska. Alındığı Tarih 21 Nisan 2017 http://search.proquest.com/docview/304948609.
 • Cobb, C. J.,&Hoyer W. D. (1986), Planned versus impulse purchase behavior. Journal of Retailing. 66, 67-81.
 • Dündar, S.,Ecer, F.,ve Özdemir, Ş. (2007).Fuzzy topsis yöntemi ile sanal mağazaların web sitelerinin değerlendirilmesi. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21 (1), 287-305.
 • Floh, A.,&Madlberger, M. (2013).The role of atmospheric cues in online ımpulse-buying behavior. Electronic Commerce Research and Applications, 12, 425-439.Gerlevik, D. (2012). İnternet üzerinden alışverişin tüketici davranışı üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Haseki, M, İ., ve Yaşa, E. (2010). Tüketicileri E alışverişe yönlendiren faktörleri belirlemeye yönelik bir pilot araştırma.Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19 (3), 211-224.
 • İslamoğlu, A. H. (2009). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri (SPSS uygulamalı). İstanbul: Beta Basım Yayım.
 • Kacen,J.J.,&Lee, J.A. (2002).The influence of culture on consumer impulsive buying behavior. Journal of Consumer Psychology,12(2), 163-176.
 • Kaikkonen, T. (2012). The role of online store atmospherics in consumer behavior:Literature review.Unpublished master thesis, Aalto School of Economics, Finland.
 • Kaltcheva, V.D.,&Barton, A.W. (2006). When should a retailer create an exciting store environment? Journal of Marketing, 70, 107-118.
 • Kalla, S, M.,&Arora, A, P. (2011). Impulse buying: A literature review. Global Business Review, 12(1), 145-157.
 • Kaş,İ., ve Bozbay, Z. (2017). Mağaza atmosferi algıları itibariyle oluşan tüketici gruplarının anlık satın alma davranışlarındaki farklılıkların belirlenmesi. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6, (3), 97-110.
 • Khare, A. (2013). Credit card use and compulsive buying behavior. Journal of Global Marketing Publication, 26 (1), 28-40.
 • Kotler, P. (1973-1974). Atmospherics as a marketing tool. Journal of Retailing, 49(4),48-64.
 • Lin,P.C.,&Lin Z. H. (2012). Buying impulse triggered by digital media, department of transportation and communication management science. The Service Industries Journal, 33 (9-10), 892-908.
 • Mehrabian, A.,&Russell, J.A. (1974).An approach to environmental psychology. Cambridge: MIT Press.
 • Moital, M.,Vaughan, R.,Edwards, J.,&Peres, R. (2010).İnternet Üzerinden Satın Alma Niyetinin Belirleyicileri.(Tetik, D., Çev.),Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 21(2), 266-274.
 • Morrin, M.,&Chebat, J, C. (2005). The interactive effects of shopper style and atmospherics on consumer expenditures. Journal of Service Research, 8(2),181-191.
 • Muruganantham, G.,&Bhakat, R.S. (2013). A review of impulse buying behavior. International Journal of Marketing Studies, 5(3), 149-160.
 • Öğüt, A. (2003). Bilgi Çağında Yönetim, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Örcün, O. (2006). B2C uygulamalarında web sitesi atmosferinin (webmosfer) tüketicilerin ziyaret sıklığı ve kullanım şekli üzerindeki etkileri ve bir uygulama. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Pantano, E. (2014). Innovation drivers in retail industry.Journal of Information Management, 34(3), 344-350.
 • Prasad, J.S.,&Aryasri, A.R. (2009). Determinants of shopper behaviour in e-tailing: An empirical analysis. Paradigm, 13(1), 73-83.
 • Rook, D. W.,&HochS. J. (1985). Consuming Impulses. Advances in Consumer Research, 12, 23-27.
 • Rook D. W. (1987). The buying impulse. Journal of Consumer Research, 14, 189-199.
 • Rook, D. W.,&Fisher, R. J. (1995). Normative influences on impulsive buying behavior. Journal of Consumer Research. 22, 305-313.
 • Saydan, R. (2008). Tüketicilerin online alışverişe yönelik risk ve fayda algılamaları: geleneksel ve online tüketicilerin karşılaştırılması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(23),386-402
 • Tek, Ö. B., ve Orel, F.D. (2006). Perakende pazarlama yönetimi. İzmir: Birleşik Matbaacılık.
 • Tekin, G., ve Güleş, H,K., Öğüt, A.(2006). Teknoloji yönetimi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • TÜİK. (2016). Temel istatistikler. 7 Ocak 2018’de alınmıştır,http://www.tuik.gov.tr/UstMenu. do?metod=temelist
 • TÜİK. (2017) Temel istatistikler. 28 Ocak 2018’de alınmıştır,http://www.tuik.gov.tr
 • Üster,Z. (2015). Elektronik ortamda alışveriş yapan tüketicilerin kontrolsüz satın alma eğilimlerinin incelenmesi: İnteraktif bir uygulama. Business& Management Studies: An International Journal, 12(2),168-187.
 • Yazıcıoğlu, Y., ve Erdoğan, S. (2004). SPSS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yoon, E. (2012). Effects of website environmental cues on consumers response and outcome behaviors. Published master thesis, University of Nebraska – Lincoln, USA.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Ece Armağan
Institution: Adnan Menderes Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9413-3098
Author: Emre Danışman (Primary Author)
Institution: Adnan Menderes Üniversitesi
Country: Turkey


Author: Huriye Betül Öngen
Institution: Adnan Menderes Üniversitesi
Country: Turkey


Bibtex @research article { atauniiibd399496, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {Ataturk University}, year = {2019}, volume = {33}, pages = {29 - 49}, doi = {}, title = {Sanal Mağaza Atmosferinin Anlık Satın Almaya Etkisi}, key = {cite}, author = {Armağan, Ece and Danışman, Emre and Öngen, Huriye Betül} }
APA Armağan, E , Danışman, E , Öngen, H . (2019). Sanal Mağaza Atmosferinin Anlık Satın Almaya Etkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 33 (1), 29-49. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/atauniiibd/issue/43125/399496
MLA Armağan, E , Danışman, E , Öngen, H . "Sanal Mağaza Atmosferinin Anlık Satın Almaya Etkisi". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 (2019): 29-49 <http://dergipark.gov.tr/atauniiibd/issue/43125/399496>
Chicago Armağan, E , Danışman, E , Öngen, H . "Sanal Mağaza Atmosferinin Anlık Satın Almaya Etkisi". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 (2019): 29-49
RIS TY - JOUR T1 - Sanal Mağaza Atmosferinin Anlık Satın Almaya Etkisi AU - Ece Armağan , Emre Danışman , Huriye Betül Öngen Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 49 VL - 33 IS - 1 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences Sanal Mağaza Atmosferinin Anlık Satın Almaya Etkisi %A Ece Armağan , Emre Danışman , Huriye Betül Öngen %T Sanal Mağaza Atmosferinin Anlık Satın Almaya Etkisi %D 2019 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 33 %N 1 %R %U
ISNAD Armağan, Ece , Danışman, Emre , Öngen, Huriye Betül . "Sanal Mağaza Atmosferinin Anlık Satın Almaya Etkisi". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 / 1 (February 2019): 29-49.