Year 2019, Volume 33, Issue 1, Pages 137 - 154 2019-02-07

KÜRESEL KRİZ ÇERÇEVESİNDE KATILIM BANKALARININ VE TİCARİ BANKALARIN MALİ PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİYLE ANALİZİ

Hülya Çağıran Kendirli [1] , Selçuk Kendirli [2] , Yasemin Aydın [3]

60 125

Bu çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren Katılım Bankaları ve Ticari Bankalar analiz edilmiştir. Bankaların kriz öncesi dönemi (2005-2008), kriz dönemi (2008-2011) ve kriz sonrası dönemi (2011-2015) verileri kullanılarak analiz gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamına toplam 13 banka (3 Katılım Bankası, 10 Ticari Banka) alınmıştır. Bankaların mali performansları dönem dönem değerlendirilmiştir. Bu dönem içerisinde varlığı görülen Bank Asya faaliyetlerinin sonlandırılmasından dolayı değerlendirilme dışında bırakılmıştır. Analizde kullanılan mali veriler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türkiye Katılım bankaları Birliği (TKBB) ve ilgili internet sitelerinden alınmıştır. Bankaların performansı çok kriterli karar verme yöntemlerinden TOPSİS yöntemiyle ölçülmüştür.

Çalışma sonucunda Türkiye’nin diğer ülkelere bakılarak beklenenden daha iyi performans gösterdiği bunun nedeninin de 2001 krizinde yaşanan olumsuzluklardan sonra önlemlerini almış olmasıdır. Bankalara bakılacak olursa küresel kriz öncesinde ve küresel kriz sonrasında ticari bankaların mali performansları başarılı olurken, küresel kriz döneminde katılım bankalarının performanslarının iyi olduğu gözlemlenmiştir. Kriz öncesinde ya da kriz sonrasında ticari bankaları ilk sıralarda görünürken, kriz yılında (2008) katılım bankalarının daha iyi performans gösterdiği, mali değerleri bakımından daha karlı olduğu göze çarpmaktadır.

Finansal Performans, Ticari Bankalar, Katılım Bankaları, TOPSİS
 • Acar, O. (2012). 2001 Krizi Sonrası Yeniden Yapılandırılan Türk Bankacılığı’nın 2008 Küresel Krizinden Olumsuz Etkilenen Ülkelerden Ayrışması Üzerine Bir Model Önerisi: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nce kabul edilmiş Doktora Tezi, İstanbul.
 • Akademikindex.net, “Fon Toplama Yöntemleri”, Kaynak: http://saglikyonetimi.net/ index.php/pubindexall/187-katilimbankalari/320-kat-l-m-bankalar-n-n-fon-toplama-yoentemleri (Erişim Tarihi: 23.08.2016)
 • Akyüz, Y., Bozdoğan, T. ve Hantekin, E.(2011). TOPSIS Yöntemiyle Finansal Performansın Değerlendirilmesi ve Bir Uygulama, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi (C.X III,S I,), ss. 73-92
 • Baykara, H.V. (2012). Katılım Bankalarında Etkinlik Ve Verimlilik Analizi: (Yüksek Lisans Tezi), Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı İktisat Bilim Dalı, Tokat.
 • Dağ, S. ve Bahadır F. Y. (2014). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, Dora Basım Yayın Dağıtım Ltd. Şti. 1. Baskı, Bursa, s.177
 • Ege, İ. ve Topaloğlu, E. (2013). Özyamanoğlu, Murat, “Finansal Performans ile Kurumsal Yönetim Notları Arasındaki İlişki: BİST Üzerine Bir Uygulama”, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Yıl:5, Sayı:9, Kasım, ss. 100-117
 • Eleren, A. ve Karagül, M. (2008). “1986-2006 Türkiye Ekonomisinin Performans Değerlendirmesi”, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi, Cilt:15, Sayı:1, Manisa, ss. 1-14.
 • Er, B. ve Uysal, M. (2012) “Türkiye'deki Ticari Bankalar Ve Katılım Bankalarının Karşılaştırmalı Etkinlik Analizi: 2005-2010 Dönemi Değerlendirmesi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 26, Sayı:3-4, s.s.365-387.
 • Erdem, E. (2010). Para Banka ve Finansal Sistem, 3. Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Gökalp, F. (2014). “Kriz Öncesi ve Kriz Sonrası Dönemler İtibariyle Katılım Bankaları ve Ticari Bankaların Karlılığı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 32, ss. 191-201.
 • Güneysu, Y., Er, B. ve Ar, İ. M. (2015). Türkiye’deki Ticari Bankaların Performanslarının AHS ve GİA yöntemleri ile incelenmesi, KTU SBE Sos. Bil. Dergisi.
 • İşseveroğlu, G. ve Sezer, O. (2015). Financial Performance of Pension Companies Operating in Turkey with Topsis Analysis Method, International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences Vol. 5, No.1, January, pp. 137–147.,
 • Kaya, M. V. (2013). 2008 Küresel Krizi ve Ekonomik Çöküş, 1.Baskı, Adalet Yayınevi, Ocak, Ankara.
 • Korkmaz, E. ve Tay. A. (2016). Küresel Kriz, Türkiye’ye Etkileri ve Çözüm Önerileri, Kasım 2010, Kaynak: http://www.esfenderkorkmaz.com/arastirma-yazilari/kuresel-kriz-turkiye-ye-etkileri-ve-cozum-onerileri.html (Erişim Tarihi 23.08.2016).
 • Nasıl kolay, “Sermaye Yeterlilik Rasyosu Nedir”, Kaynak: http://nasilkolay.com/sermaye-yeterlilik-rasyosu-nedir? (Erişim Tarihi: 05.04.2017)
 • Not oku, “Oran analizi”, Kaynak: http://notoku.com/oran-analizi/ (Erişim Tarihi: 09.06.2017)
 • Ozen, E., Yeşildağ, E. ve Soba, M. (2015). Topsıs Performance Evaluatıon Measures And Relatıon Between Fınancıal Ratıos And Stock Returns, Journal of Economics, Finance & Accounting‐JEFA, Vol.2 (4), ss.482-500.
 • Özdemir, G. (2012). Küresel Krizlerin Önlenmesinde Maliye Politikalarının Rolü: (Yüksek Lisans Tezi), 2008 Küresel Krizi Türkiye Analizi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, Çanakkale.
 • Parasız, İ. (2009). Para Banka ve Finansal Piyasalar, 9. Baskı, Ezgi Kitabevi, Bursa, Ağustos.
 • Pehlivan, P. (2016). Türkiye’de Katılım Bankacılığı Ve Bankacılık Sektöründeki Önemi, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi ISSN: 1303 – 8370 / Nisan/ Yıl: 16 / Sayı: 31, s.296-324.
 • Sakarya, Ş. ve Aytekin, S. (2013).“İMKB’de İşlem Gören Mevduat Bankalarının Performansları ile Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin Ölçülmesi: PROMETHEE Çok Kriterli Karar Verme Yöntemiyle Bir Uygulama:” Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, C:5, S:2, s. 99-109.
 • Sakarya, Ş., Yıldırım, H. H. ve Akkuş, H. T. (2015). “BİST’de İşlem Gören Enerji Şirketlerinin Finansal Performanslarının TOPSİS Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi İle Belirlenmesi”, 19. Finans Sempozyumunda Sunulmuş Bildiri, 21-24 Ekim, Çorum, ss.601-616
 • Şimşek, A. (2013). Analitik Hiyerarşi Süreci Ve Analitik Ağ Süreci, Yöntemleriyle Online Alışveriş Sitelerinin Seçimi Üzerine Bir Uygulama: (Yüksek Lisans Tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Isparta.
 • Taşar, M. O. (2010). “Türkiye’nin Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı” ve Makro Ekonomik Etkilerinin Analizi, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:3, Sayı:1, s.81.
 • Taşkın, A. ve Eren, T. (2016). UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Forvet Oyuncularının Performanslarının Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri ile Değerlendirilmesi, CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:14, Sayı:1, Mart, s.s. 84-85.
 • TBB.“Banka ve Bankaların Şube Sayıları”, 2017, Kaynak: https://www.tbb.org. tr/ modules/banka-bilgileri/banka_sube_bilgileri.asp (Erişim Tarihi: 32.03.2017)
 • TKBB, “Türkiye Katılım Bankaları Birliği Tarihçesi”, Kaynak: http://www.tkbb.org.tr/kurumsal-hakkinda-tarihcesi ,( Erişim Tarihi: 04.02.2016).
 • TÜKETİCİFİNANSMAN.NET, “Menkul Kıymetleştirme nedir?”, Kaynak: http://www.tuketicifinansman.net/2007/11/menkul-kiymetlestirme-nedir-menkul.html (Erişim Tarihi: 03.04.2017).
 • Vakıfbank, “Vakıf Katılımı Tanıyın” Kaynak:https://www.vakifkatilim.com.tr/tr /hakkimizda/Pages/Vakif-Katilimi-Taniyin.aspx (Erişim Tarihi: 23.08.2016).
 • Wikipedia, “2008-2012 Küresel Ekonomik Kriz”, Kaynak: https://tr.wikipedia.org/ wiki/2008-2012_K%C3%BCresel_Ekonomik_Kriz (Erişim Tarihi: 06.02.2016).
 • Wikipedia, “Kuran’ı Kerim Tefsiri”, Kaynak: http://www.kuranikerim.com/ telmalili/ bakara3.htm (Erişim Tarihi: 23.09.2016)
 • Wikipedia, “Kuran’ı Kerim Tefsiri”, Kaynak: http://www.kuranikerim.com/telmalili/ imran.htm (Erişim Tarihi: 23.09.2016)
 • Wikipedia, “Kuran’ı Kerim Tefsiri”, Kaynak: http://www.kuranikerim.com/telmalili /nisa.htm (Erişim Tarihi: 23.09.2016)
 • Wikipedia, “Türk Bankacılığının Tarihi Gelişimi”, Kaynak: https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUi7KgscnOAhXKuBoKHYA4BSQQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cu.edu.tr%2Finsanlar%2Fmceker%2Fbanka%2520hukuku%2FT%25C3%259CRK%2520BANKACILI%25C4%259EININ%2520TAR%25C4%25B0H%25C4%25B0%2520GEL%25C4%25B0%25C5%259E%25C4%25B0M%25C4%25B0.doc&usg=AFQjCNFHpY3XKAYKjzGBJ4X9t—GexMljg&bvm=bv.129759880,d.bGg (E.T. 17.08.2016)
 • Yayar, R. ve Baykara, H.V. (2012). “TOPSIS Yöntemi ile Katılım Bankalarının Etkinliği ve Verimliliği Üzerine Bir Uygulama”, Business and Economics Research Journal Volume 3, Number 4, pp. 21-42 ISSN: 1309-2448.
 • Yıldırım, B. F. ve Önder, E. (2015). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, Dora Yayıncılık, Bursa, s.s.133-139.
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-1526-0337
Author: Hülya Çağıran Kendirli (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7381-306X
Author: Selçuk Kendirli

Author: Yasemin Aydın

Bibtex @research article { atauniiibd437430, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {Ataturk University}, year = {2019}, volume = {33}, pages = {137 - 154}, doi = {}, title = {KÜRESEL KRİZ ÇERÇEVESİNDE KATILIM BANKALARININ VE TİCARİ BANKALARIN MALİ PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİYLE ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Çağıran Kendirli, Hülya and Kendirli, Selçuk and Aydın, Yasemin} }
APA Çağıran Kendirli, H , Kendirli, S , Aydın, Y . (2019). KÜRESEL KRİZ ÇERÇEVESİNDE KATILIM BANKALARININ VE TİCARİ BANKALARIN MALİ PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİYLE ANALİZİ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 33 (1), 137-154. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/atauniiibd/issue/43125/437430
MLA Çağıran Kendirli, H , Kendirli, S , Aydın, Y . "KÜRESEL KRİZ ÇERÇEVESİNDE KATILIM BANKALARININ VE TİCARİ BANKALARIN MALİ PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİYLE ANALİZİ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 (2019): 137-154 <http://dergipark.gov.tr/atauniiibd/issue/43125/437430>
Chicago Çağıran Kendirli, H , Kendirli, S , Aydın, Y . "KÜRESEL KRİZ ÇERÇEVESİNDE KATILIM BANKALARININ VE TİCARİ BANKALARIN MALİ PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİYLE ANALİZİ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 (2019): 137-154
RIS TY - JOUR T1 - KÜRESEL KRİZ ÇERÇEVESİNDE KATILIM BANKALARININ VE TİCARİ BANKALARIN MALİ PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİYLE ANALİZİ AU - Hülya Çağıran Kendirli , Selçuk Kendirli , Yasemin Aydın Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 137 EP - 154 VL - 33 IS - 1 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences KÜRESEL KRİZ ÇERÇEVESİNDE KATILIM BANKALARININ VE TİCARİ BANKALARIN MALİ PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİYLE ANALİZİ %A Hülya Çağıran Kendirli , Selçuk Kendirli , Yasemin Aydın %T KÜRESEL KRİZ ÇERÇEVESİNDE KATILIM BANKALARININ VE TİCARİ BANKALARIN MALİ PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİYLE ANALİZİ %D 2019 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 33 %N 1 %R %U
ISNAD Çağıran Kendirli, Hülya , Kendirli, Selçuk , Aydın, Yasemin . "KÜRESEL KRİZ ÇERÇEVESİNDE KATILIM BANKALARININ VE TİCARİ BANKALARIN MALİ PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİYLE ANALİZİ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 / 1 (February 2019): 137-154.