OKULLARDA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK YARATAN BİR ÖNCÜL OLARAK İMAJ

Fatma Köybaşı [1] , Celal Teyyar UĞURLU [2] , Neslihan Ceylan [3]

305 295

Bu araştırmanın amacı ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin okullarına ilişkin örgütsel imaj ve bağlılık algıları arasındaki ilişkiyi saptamaktır. Öğretmenlerin örgütsel imaj ve bağlılık algılarının demografik (yaş, branş, okul türü ve okuldaki hizmet süresi) değişkenler ile arasında bir ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Araştırma, nicel yaklaşımla yürütülen betimsel tarama modelindedir. Araştırmanın çalışma grubu 2011–2012 eğitim-öğretim yılı Sivas ili merkezinde görev yapan Anadolu liseleri ve genel liselerde görev yapan 190 öğretmenden oluşmaktadır.  Araştırma verileri, Örgütsel İmaj Ölçeği ve Örgütsel Bağlılık Ölçeği ile toplanmış ve betimsel istatistik, t testi, ANOVA testi, korelasyon ve regresyon analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin örgütsel imaj ve örgütsel bağlılık algılarının orta düzeyde olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin örgütsel imaj ile örgütsel bağlılık algıları arasında pozitif ilişki olduğu ve örgütsel imajın örgütsel bağlılığı anlamlı bir şekilde yordadığı görülmüştür.

İmaj, örgütsel imaj, bağlılık, örgütsel bağlılık
 • Ashforth, B.E., Mael, F. (1998). Social identity theory and the organizations, Academy of Management Review, 14, 20-39.
 • Ağdemir, A. (2008) Kurum kimliği ve kurumsal bağlılık arasındaki ilişki, kurum kimliğinin çalışanların kurumsal bağlılıkları üzerindeki etkilerinin bir işletmede araştırılması, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Aslan, Ş. (2008). Örgütsel vatandaşlık davranışı ile örgütsel bağlılık ve mesleğe bağlılık arasındaki ilişkilerin araştırılması. Yönetim ve Ekonomi, 15 (2), 163-178.
 • Balay, R. (2000). Yönetici ve öğretmenlerde örgütsel bağlılık. Ankara: Nobel.
 • Bergami, M.& Bagozzi, R.P. (2000). Self categorization, affective commitment and group self-esteem as distinct aspects of social identity in the organization,. British Journal Of Social Psychology, 39, 555-577.
 • Cerit. Y. (2006). Eğitim fakültesi öğrencilerinin üniversitenin örgütsel imaj düzeyine ilişkin algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 12 (47), 343-365.
 • Çakmak, H. (2008). Kurumsal imajın çalışanların örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkisine yönelik bir araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Türkiye.
 • Demirel, Y. (2008). Örgütsel güvenin örgütsel bağlılık üzerine etkisi: Tekstil sektörü çalışanlarına yönelik bir araştırma. Yönetim ve Ekonomi, 15 (2), 178-194.
 • Dick, A., Basu, K., (1994). Customer loyalty:toward an integrated conceptual framework. Journal of the Academy of Marketing Science, 22(2), 99-113.
 • Dutton, J.E. & Dukerich, J.M. (1991), Keeping an eye on the mirror: image and identity in organizational adaptation, Academy of Management Review, 34, 517-54.
 • Dutton, J.E. & Dukerich, J.M. (1994) Organizational images and member identification. Administrative Science Quarterly, 39 (2) 239-263.
 • Dutton, J. E., Dukerich, J. M., & Harquail, C. V. (1994). Organizational images and member
 • identification. Administrative Science Quarterly, 39, 239-263.
 • Dursun, M. (2011). Müşterilerin kurumsal imaj algısının müşteri bağlılığı üzerindeki etkisi: Hizmet sektöründe bir araştırma. Yönetim, 22 (69), 97-117.
 • Erkmen, T. ve Bozkurt, S. (2011). Örgüt kültürü ve örgütsel bağlılık ilişkisinin incelenmesine yönelik bir araştırma. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 31 (2), 197-228.
 • Fuller, J.B., Marler, L., Hester, K., Frey, L. ve Relyea, C. (2006). Construed external image and
 • organizational identification: A test of the moderating influence of need for self-esteem. The Journal of Social Psychology, 146 (6), 701-716.
 • Gall J., Gall M.D. & Borg W.R. (1999). Appling educational research. New York: Longman.
 • Gürbüz, S. (2010). Algılanan kurumsal imajın yöneticilerin bazı tutum ve davranışlarına etkisi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 229-240.
 • Hatch, M.J. ve Schultz, M. (1997). Relations between organizational culture, identity and image. European Journal of Marketing, 31 (5), 356-365.
 • Herrbach, O., ve Mignonac, K. (2004). How Organisational Image Affects Employee Attitudes. Human Resource Management Journal, 14, 76–88.
 • Karabey, C.N. ve İşcan, Ö.F. (2007) Örgütsel özdeşleşme, örgütsel imaj ve örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi: Bir uygulama. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21, (2) 232-241.
 • Kavi, A. (1998) Relationship between organizational commitment and organizational-professional conflict: the case electrical engineers in Turkey. (Yayımlanmamıs Yuksek Lisans Tezi), Ortadoğu Teknik Üniveristesi, Ankara.
 • Lee, H.R. (2000) An empirical study of organizational justice as a mediator of the relationships among leader- member exchange and job satisfaction, organizational commitment, and turnover ıntentions in the lodging industry, Doctora of Philoshophy, Blacksburg, Virginia.
 • Lievens,F., Haye, G.V. & Ansell, F. (2007) Organizational identity and employer image: Towards a Unifying Framework. British Journal of Management, 18, 45–59.
 • Markwick, N. & Fill, C. (1997). Towards A Framework for Managing Corporate Identitiy, Europen Journal of Marketing, 31 (5), 396-403.
 • Meyer, J.P., Stanley, D.J., Herscovitch, L. & Topolnytsky, L. (2002). Affective, continuance and normative commitment to the organization: A Meta-analysis of Antecedents, correlates and consequences. Journal of Vocational Behavior, 61, 20-52.
 • Nguyen, N., & LeBlanc, G. (2001). Image and reputation of higher education institutions in
 • students’ retention decisions. The International Journal of Education Management, 15 (6/7),303-311.
 • Nguyen, N. & Leblanc, G. (2002). Contact personel, physical environment and the perceived corporate image of intangible services by new clients. International Journal of Service Industry Management, 13 (3), 242- 262.
 • Polat, S. (2011). Üniversite öğrencilerine göre Kocaeli Üniversitesi’nin örgütsel imajı, Eğitim ve Bilim, 36, 106- 117.
 • Polat, S., Abat, E. ve Tezyürek, S. (2010). The Perceived Corporate Image of Private Secondary Schools By Students’ and Parents’ Views. European Journal of Educational Studies, 2 (2), 64-76.
 • Ran, B. & Duimering, P.R. (2007). Imaging the organization language use in organizational
 • identity claims. Journal of Business and Technical Communication, 21 (2), 155-187.
 • Sabuncuoğlu, Z. (2004). İşletmelerde Halkla İlişkiler, İstanbul: Alfa.
 • TDK. (2009). Türkçe sözlük. Ankara:Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Tüzün, İ.K. ve Çağlar, İ. (2009). Investigating the antecedents of organizational identification. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10 (2), 284-293.
 • Uğurlu, C.T. (2009). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel bağlılık düzeylerine yöneticilerinin etik liderlik ve örgütsel adalet davranışlarının etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Uygur, A. ve Koç, H. (2010). Örgütsel sadakat ve örgütsel bağlılık: Siyasi partiler açısından bir analiz. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2 (4), 79-94.
 • Parıltı N. ve Tolon M. (2003). Yerel yönetimlerde imaj kavramı ve olası sonuçları. I. Uluslararası Yerel Yönetimler Üniversite Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Ankara.
 • Wasti, A. S. (2003). Organizational commitment, turnover intentions and theiInfluence of cultural values. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 76, 303-321.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8684-1235
Yazar: Fatma Köybaşı
Kurum: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Celal Teyyar UĞURLU
Kurum: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Neslihan Ceylan
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ataunikkefd303760, journal = {Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-3241}, address = {Atatürk Üniversitesi}, year = {}, volume = {}, pages = {155 - 172}, doi = {}, title = {OKULLARDA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK YARATAN BİR ÖNCÜL OLARAK İMAJ}, key = {cite}, author = {Ceylan, Neslihan and Köybaşı, Fatma and UĞURLU, Celal Teyyar} }
APA Köybaşı, F , UĞURLU, C , Ceylan, N . (). OKULLARDA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK YARATAN BİR ÖNCÜL OLARAK İMAJ. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (34), 155-172. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ataunikkefd/issue/29687/303760
MLA Köybaşı, F , UĞURLU, C , Ceylan, N . "OKULLARDA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK YARATAN BİR ÖNCÜL OLARAK İMAJ". Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi (): 155-172 <http://dergipark.gov.tr/ataunikkefd/issue/29687/303760>
Chicago Köybaşı, F , UĞURLU, C , Ceylan, N . "OKULLARDA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK YARATAN BİR ÖNCÜL OLARAK İMAJ". Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi (): 155-172
RIS TY - JOUR T1 - OKULLARDA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK YARATAN BİR ÖNCÜL OLARAK İMAJ AU - Fatma Köybaşı , Celal Teyyar UĞURLU , Neslihan Ceylan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 155 EP - 172 VL - IS - 34 SN - 1302-3241- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi OKULLARDA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK YARATAN BİR ÖNCÜL OLARAK İMAJ %A Fatma Köybaşı , Celal Teyyar UĞURLU , Neslihan Ceylan %T OKULLARDA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK YARATAN BİR ÖNCÜL OLARAK İMAJ %D 2019 %J Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1302-3241- %V %N 34 %R %U
ISNAD Köybaşı, Fatma , UĞURLU, Celal Teyyar , Ceylan, Neslihan . "OKULLARDA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK YARATAN BİR ÖNCÜL OLARAK İMAJ". Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi / 34 155-172.