FEN BİLİMLERİ DERSİNDE ETKİLİ ÖĞRETİM STRATEJİLERİNİN ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KEVSER KARA [1] , ERDAL BAY [2]

347 502

Bu araştırma, etkili öğretim stratejilerinin kullanıldığı ders sürecinin ilkokul 4. sınıf fen bilimleri dersindeki etkililiğinin belirlenmesi ve öğretim sürecindeki durumu ortaya koyması amacıyla yapılmıştır. Nicel yöntemlerle yürütülen araştırma yarı deneysel olarak desenlenmiştir. Araştırmanın uygulaması 2015–2016 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde 18 kişilik bir 4. sınıfın fen bilimleri dersinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu seçilirken ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verileri çoktan seçmeli test ve klasik test aracılığı ile toplanmıştır. Verilerin analizinde verilerin frekans ve yüzde analizleri ile t-testi yapılmıştır. Araştırma sonucunda etkili öğretim stratejilerinin kullanıldığı uygulamaların, öğrencilerin başarıları ve üstbilişsel farkındalık düzeylerinde olumlu yönde değişme sağladığı görülmüştür.

Etkili öğretim, etkili öğretim stratejileri, Fen bilimleri öğretimi
 • Aksoy, N. (2003). Eylem Araştırması: Eğitimsel Uygulamaları İyileştirme ve Değiştirmede Kullanılacak Bir Yöntem. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Sayı:36, 474-489.
 • Aktepe, V. ve Aktepe, L. (2009). Fen ve Teknoloji Öğretiminde Kullanılan Öğretim Yöntemlerine İlişkin Öğrenci Görüşleri: Kırşehir Bilsem Örneği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1). 69-80.
 • Aksoy, G. ve Doymuş, K. (2011). Fen ve Teknoloji Dersi Uygulamalarında İşbirlikli Okuma-Yazma-Uygulama Tekniğinin Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2). 381-397.
 • Aladağ, C. ve Doğu, S. (2009). Fen ve Teknoloji Dersinde Verilen Ödevlerin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (21) s:15-23.
 • Altınok, H. (2004). Öğretmenlerinin Fen Öğretimine Yönelik Tutumlarına İlişkin Öğrenci Algıları Ve Öğrencilerin Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutum ve Güdüleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 26. 1-8.
 • Ardıç, E. Ö., Yılmaz, B. ve Demir, E. (2012). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Merkezi Eğilim Ve Yayılım Ölçüleri Hakkındaki İstatistiksel Okuryazarlık Düzeylerinin Solo Taksonomisine Göre İncelenmesi. X. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Türkiye, (27-30 Haziran).
 • Atıcı, R. (2014). Sınıf İçerisinde Öğrenci Davranışlarına Etki Eden Etmenler. The Journal of Academic Social Science Studies, 28(2), 413-427 Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2445
 • Balcı, A. S. (2007). Fen Öğretiminde Yapılandırmacı Yaklaşım Uygulamasının Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Borich, G. D. (2014). Etkili Öğretim Yöntemleri Araştırma Temelli Uygulama (8. Baskı). (Çeviri Ed. Acat M. B.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Camnalbur, M. ve Erdoğan, Y. (2008). Bilgisayar Destekli Öğretimin Etkililiği Üzerine Bir Meta Analiz Çalışması: Türkiye Örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 8(2), 497-505.
 • Chang, T. Ve Lawyer, C., (2012). Lightening The Load: A Look At Four Ways That Community Schools Can Support Effective Teaching. Center For American Progress.
 • Chickering, A. W. ve Gamson, Z. F. (1987). Seven Principles For Good Practice in Undergraduate Education. AAHE bulletin, (3), 2-7.
 • Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for The Behavioral Sciences (2. baskı). Erlbaum, Hillsdale, NJ. 284-287.
 • Corder, G. W. ve Foreman, D. I. (2014). Nonparametric Statistics: A Step-By-Step Approach (2nd Edition). John Wiley and Sons, Hoboken, New Jersey.
 • Çelenk, S. (2005). İlkokuma Yazma Programı ve Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Dağ, E. (2012). Web Ortamları Kullanılarak 5. Sınıf Öğrencileri İçin Matematik Dersi Ödev Değerlendirmesi ve Bu Ortamların Öğrenci Üzerindeki Etkililiğinin Araştırılması. Education Sciences, 7(1), 466-475.
 • Dede, Y. ve Yaman, S. (2003). Fen ve Matematik Eğitiminde Proje Çalışmalarının Yeri, Önemi ve Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1). 117-132.
 • Demir, S. (2012). İlköğretim Öğretmenlerinin Etkili Öğretimi Gerçekleştirme Düzeylerinin İncelenmesi. Akademik Bakış Dergisi, 33, 1-20.
 • Eggleton, P. J. (1992). Motivation: A key to Effective Teaching. The Mathematics Educator, 3(2), 1-12.
 • ERG, (2012). Eğitim İzleme Raporu 2012. [Online]: http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/ERG-EIR2012-egitim-izleme-raporu- 2012-%2812.09.2013%29.pdf adresinden 11 Aralık 2015 tarihinde indirilmiştir.
 • Ersoy, A. ve Anagün, Ş. S. (2009). Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersi Ödev Sürecine İlişkin Görüşleri, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Haziran, 3(1), 58-79.
 • Gelişli, Y. (2009). Powerpoint ile Yapılan Ders Sunumlarının Etkililiği. Journal of Kirsehir Education Faculty, 10(2), 155-168.
 • Hisar, Ş. G. (2006). 4. ve 5. Sınıf İngilizce Derslerinde Kullanılabilecek Etkili Öğretim Yöntemleri Üzerine Deneysel Bir Çalışma. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Holubova, R. (2008). Effective Teaching Methods-Project Based Learning In Physics. US- China Education Review, December, 5(12), 27-64.
 • Gurney, P. (2007). Five Factors For Effective Teaching. New Zealand Journal of Teachers’ Work, 4(2), 89-98.
 • Gürses, M. (2011). Sınıf Öğretmenlerinin Etkili Öğretimi Sağlamaya İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi (17. Baskı). Ankara:Nobel Yayınevi.
 • Kıncal, R. Y., Ergül, R. ve Timur, S. (2007). Fen Bilgisi Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrenci Başarısına Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 156-163.
 • McTighe, J. ve O'Connor, K. (2005). Seven Practices for Effective Learning. Educational Leadership, 63(3), 10-17.
 • Özak, H. ve Avcıoğlu, H. (2007). Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Okuma Becerilerinin Öğretiminde Bilgisayar Aracılığıyla Sunulan Eş Zamanlı İpucuyla Öğretimin Etkililiği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 33-50.
 • Sakarneh, M., & Nair, N. A. (2014). Effective Teaching in İnclusive Classroom: Literature Review. 5(24). 25-34.
 • Sağırlı, H. E. ve Gürdal, A., (2002). Fen Bilgisi Dersinde Drama Tekniğinin Öğrenci Başarısına Etkisi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Sayı: 15, 213-224.
 • Sağır, Ş. (2008). Fen Bilgisi Dersinde Bilimsel Tartışma Odaklı Öğretimin Etkililiğinin İncelenmesi. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Smittle, P. (2003). Principles For Effective Teaching, Journal of Developmental Education, 26(3), 1-9.
 • Stigler, J. W. ve Hiebert, J. (2009). The Teaching Gap: Best Ideas From The World's Teachers For Improving Education In The Classroom. The Free Press Simon and Schuster. New York. (Google Play Kitap)
 • Tomlinson, C. A. (2014). Öğrenci Gereksinimlerine Göre Farklılaştırılmış Eğitim (2. Baskı). İstanbul: Sev Matbaacılık ve Yayıncılık.
 • Westwood, P. (1996). Effective Teaching. Australian Journal of Teacher Education, 21(1), 5.
 • Wilson, S. ve Cameron, R., (1996). Student Teacher Perceptions of Effective Teaching: A Developmental Perspective. Journal of Education for Teaching, 22(2), 181-195.
 • Yıldırım, A ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (7. Baskı). Ankara:Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, İ. (2016). Oyunlaştırma Temelli Öğretim İlke Ve Yöntemleri Dersi Öğretim Programının Geliştirilmesi, Uygulanması Ve Değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • Yuladır, C., ve Doğan S. (2009). Fen ve Teknoloji Dersinde Öğrencilerin Ev Ödevi Performansını Arttırmaya Yönelik Bir Eylem Araştırması. Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Journal of Arts and Sciences, Sayı:12, 211-238.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: KEVSER KARA
Kurum: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: ERDAL BAY
Kurum: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ataunikkefd309329, journal = {Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-3241}, address = {Atatürk Üniversitesi}, year = {}, volume = {}, pages = {55 - 69}, doi = {}, title = {FEN BİLİMLERİ DERSİNDE ETKİLİ ÖĞRETİM STRATEJİLERİNİN ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {KARA, KEVSER and BAY, ERDAL} }
APA KARA, K , BAY, E . (). FEN BİLİMLERİ DERSİNDE ETKİLİ ÖĞRETİM STRATEJİLERİNİN ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (34), 55-69. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ataunikkefd/issue/29687/309329
MLA KARA, K , BAY, E . "FEN BİLİMLERİ DERSİNDE ETKİLİ ÖĞRETİM STRATEJİLERİNİN ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi (): 55-69 <http://dergipark.gov.tr/ataunikkefd/issue/29687/309329>
Chicago KARA, K , BAY, E . "FEN BİLİMLERİ DERSİNDE ETKİLİ ÖĞRETİM STRATEJİLERİNİN ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi (): 55-69
RIS TY - JOUR T1 - FEN BİLİMLERİ DERSİNDE ETKİLİ ÖĞRETİM STRATEJİLERİNİN ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - KEVSER KARA , ERDAL BAY Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 69 VL - IS - 34 SN - 1302-3241- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi FEN BİLİMLERİ DERSİNDE ETKİLİ ÖĞRETİM STRATEJİLERİNİN ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %A KEVSER KARA , ERDAL BAY %T FEN BİLİMLERİ DERSİNDE ETKİLİ ÖĞRETİM STRATEJİLERİNİN ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2019 %J Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1302-3241- %V %N 34 %R %U
ISNAD KARA, KEVSER , BAY, ERDAL . "FEN BİLİMLERİ DERSİNDE ETKİLİ ÖĞRETİM STRATEJİLERİNİN ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi / 34 55-69.