ÖĞRETMENLERİN YAŞADIKLARI YILDIRMA EYLEMLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Mukadder Boydak OZAN [1] , Zülküf NANTO [2]

552 420

ÖZET

Bu araştırmada, öğretmenlerin, okullarda maruz kaldıkları yıldırma durumları, cinsiyet, kıdem, yaş, branş, eğitim durumu, görev yaptığı eğitim bölgesi değişkenleri kullanılarak incelenmiştir. Araştırmanın grubunu, Elazığ’dagörev yapan 530 öğretmen oluşturmuştur.  Öğretmenlerin genel bilgilerinde frekans ve yüzde kullanılmış, grupların görüşleri arasındaki farkların saptanmasında ise t- testi ve varyans analizi yapılmıştır. Ayrıca 0.05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, öğretmenlerin maruz kaldıkları yıldırma durumlarında en çok cinsiyet, yaş ve kıdem değişkenleri arasında anlamlı fark çıkmıştır. Erkek öğretmenlerin kadın öğretmenlere göre; 20-29 yaş gurubu arasındaki öğretmenlerin, 50+ yaşındaki öğretmenlere göre; 1-5 kıdemdeki öğretmenlerinin diğer kıdemdeki öğretmenlere göre daha fazla yıldırmaya maruz kaldıkları saptanmıştır.

İlkokul ve Ortaokullar, Öğretmenler
  • KAYNAKÇA Arpacıoğlu, G. (2003). İşyerindeki Stresin Gizli Kaynağı: Zorbalık ve Duygusal Taciz. http://www.hrdergi.com (Erişim tarihi: 28 Nisan 2009). Arpacıoğlu, G. (2009) Türkiye’de zorbalık bir çalışma biçimi. HR Dergisi, 86, 18. http://mobbingyardim.wordpress.com/turkiye%e2%80%99de-zorbalik-bircalisma bicimi%e2%80%a6/, (Erişim tarihi: 20.09.2014). Bahçe, Ç. (2007). “Mobbing Oluşumunda Örgüt Kültürünün Rolü: Bir Örnek Uygulama”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Baykal, A. N. (2005). Yutucu Rekabet Kanuni Devrindeki Mobbing’den Günümüze. (1.Baskı). İstanbul: Sistem Yayıncılık.Bayram, F. (2007). Türk iş Hukuku Açısından İşyerinde Psikolojik Taciz. (Mobbing).Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Maruz KAldıklarıYıldırma Eylemlerinin Cinsiyet Yönünden İncelenmesi ." (2007). Cemaloğlu, N. ve Kayabaşı, Y.(2007). Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyi ile Sınıf Yönetiminde Kullandıkları Disiplin Modelleri Arasındaki İlişki. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27,123-155. Cemaloğlu, N. ve Ertürk, A. (2007). Öğretmenlerin Maruz Kaldıkları Yıldırma Eylemlerinin Cinsiyet Yönünden İncelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), s. 345-362. Cemaloğlu, N. ve Ertürk, A.(2008). Öğretmen ve Okul Müdürlerinin Maruz Kaldıkları Yıldırmanın Yönü. Biligyaz Dergisi. Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı, 46, 67-86. Çomak, E.(2011). İlköğretim Öğretmenlerinin İlköğretim Okullarında Yaşadıkları Yıldırma Durumları. Yüksek Lisans Tezi. Mersin ÜniversitesiEğitim Bilimler Enstitüsü, Mersin. Çivildağ, A. ve Sargın, N. (2011). Farklı Ortaöğretim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerde Psikolojik Taciz: (Mobbing). Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:3 Davenport, N. Schwartz, R. D. Ve Elliot, G. P. (2003). Mobbing: İşyerinde Duygusal Taciz.(Çev. Osman Cem ÖNERTOY), İstanbul: Sistem Yayınları. Doğan, M.A. (2009). İlköğretim Okullarında Öğretmenlere Uygulanan Psikolojik Şiddetin (Mobbing) İş Doyumuna Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Erdoğan, G. (2009). Mobbing( İş yerinde psikolojik taciz). TBB Dergisi, 83, 323. Ertürk, A. (2005). Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Okul Ortamında Maruz Kaldıkları Yıldırma Eylemleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Eser, O. (2013). Mobbing Kavramının Türkçe Serüveni. http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20DILI/oktay_eser_mobbing_kavrami.pdf (Erişim:10 Mayıs 2013). Gökçe, A.T. (2006). İş Yerinde Psikolojik şiddet: Özel ve Resmi İlköğretim Okulu Öğretmen ve Yöneticileri Üzerine Yapılan Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Göktürk, G. ve Bulut, S. (2012). (Mobbing) İş yerinde Psikolojik Taciz. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.1(24), 56. Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel. Karyağdı, A. (2007). Örgütlerde Yıldırma (Mobbing) ve Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya. Kutlu, F. (2006). “İşyerinde Duygusal Tacizin (Mobbing) Çalışanın Tükenmişliği Üzerine Etkisi”. Yayımlanmamış Tezsiz Yüksek Lisans Projesi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü. Laçiner, V. (2006, Nisan, 24) Mobbing (İşyerinde Psikolojik Taciz), USAK Stratejik Gündem (USG). http://www.usakgundem.com/yorum/66/mobbing.html ( Erişim Tarihi: 21 Nisan 2013). Leymann, H. (1996). The Content and Development of Mobbing at Work.European Journal of Work and Organizational Psychology, 5 (2), 165-184. Memurlar.net (2013). Alo 170 şikayet hattına mobbing ile alakalı şikayetler geliyor. (http://www.memurlar.net/haber/352367/; 08 Aralık 2014 tarihinde erişilmiştir). Ocak, S. (2008). Öğretmenlerin Duygusal Taciz (Mobbing)‟e İlişkin Algıları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Tanoğlu, Ş. Ç. (2006). İşletmelerde yıldırmanın (mobbing) değerlendirilmesi ve bir yükseköğrenim kurumunda uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Tınaz, P. (2006). İşyerinde psikolojik Taciz (Mobbing), Beta Yayıncılık, İstanbul, ss. 8 135 Tutar, H. (2004).İş Yerinde Psikolojik Şiddet Sarmalı: Nedenleri ve Sonuçları. Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2), 106-126. Tüzel, E. (2009). Araştırma görevlilerinin maruz kaldığı yıldırma davranışlarının araştırma görevlilerinin sahip olduğu çeşitli değişkenlere göre incelenmesi ( Gazi Eğitim Fakültesi Örneği) 1. Uluslararası Türkiye Eğitim araştırmaları kongresi Çanakkale Westhues, K. (2002); TheMobbings at MedailleCollege in 2002, University of Waterloo, Canada.“Mobbing” ovveroloStress da PersecuzionePsicologica, http://www.unicam.it/ssdici/mobbing/mobb11_00.html (Erişim Tarihi: 01 Mayıs 2013). Yıldırım, T. (2008). İlköğretim Okullarında Öğretmen-Yönetici İlişkilerinde Yıldırma ve Etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Zapf, D, Knorz, C, veKulla, M. (1996). On the relationships between mobbing factors, and job content, social work environment and health outcomes.European Journal of Work and Organizational Psychology, 5 (2), 215–238.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mukadder Boydak OZAN
Kurum: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Zülküf NANTO
Kurum: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ataunikkefd314588, journal = {Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-3241}, address = {Atatürk Üniversitesi}, year = {}, volume = {}, pages = {173 - 187}, doi = {}, title = {ÖĞRETMENLERİN YAŞADIKLARI YILDIRMA EYLEMLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {NANTO, Zülküf and Boydak OZAN, Mukadder} }
APA Boydak OZAN, M , NANTO, Z . (). ÖĞRETMENLERİN YAŞADIKLARI YILDIRMA EYLEMLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (34), 173-187. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ataunikkefd/issue/29687/314588
MLA Boydak OZAN, M , NANTO, Z . "ÖĞRETMENLERİN YAŞADIKLARI YILDIRMA EYLEMLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ". Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi (): 173-187 <http://dergipark.gov.tr/ataunikkefd/issue/29687/314588>
Chicago Boydak OZAN, M , NANTO, Z . "ÖĞRETMENLERİN YAŞADIKLARI YILDIRMA EYLEMLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ". Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi (): 173-187
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMENLERİN YAŞADIKLARI YILDIRMA EYLEMLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ AU - Mukadder Boydak OZAN , Zülküf NANTO Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 173 EP - 187 VL - IS - 34 SN - 1302-3241- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi ÖĞRETMENLERİN YAŞADIKLARI YILDIRMA EYLEMLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ %A Mukadder Boydak OZAN , Zülküf NANTO %T ÖĞRETMENLERİN YAŞADIKLARI YILDIRMA EYLEMLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ %D 2019 %J Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1302-3241- %V %N 34 %R %U
ISNAD Boydak OZAN, Mukadder , NANTO, Zülküf . "ÖĞRETMENLERİN YAŞADIKLARI YILDIRMA EYLEMLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ". Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi / 34 173-187.