Yıl 2018, Cilt 22, Sayı 2, Sayfalar 1113 - 1127 2018-06-25

Coğrafya Öğretmen Adaylarının (Pedagojik Formasyon) Öğretmen Kavramına İlişkin Algıları

Mete ALIM [1] , İbrahim Fevzi ŞAHİN [2] , Elif MERAL [3]

89 312

Eğitim sisteminin temel amaçlarına ulaşmasında en önemli görev hiç kuşkusuz sistemin en önemli parçası olan öğretmenlere düşmektedir. Öğretmenlik mesleğini diğer mesleklerden ayıran en önemli özelliklerinden birisi de duyuşsal birtakım özelliklere sahip olmayı gerektirmesidir. Bu bağlamda öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik algıları önemli görülmektedir.  Bu araştırmada coğrafya öğretmen adaylarının (Pedagojik Formasyon) öğretmen kavramına ilişkin sahip oldukları metaforları ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 ve 2016-2017 eğitim- öğretim yıllarında Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Pedagojik Formasyon Sertifika Programı’nda öğrenim gören 205 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımlarından olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın verileri öğretmen adaylarının “ Öğretmen …………… gibidir; çünkü ……………” cümlesini tamamlamalarıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizi sonucunda elde edilen veriler kategoriler ile temalar altında toplanarak ve betimsel istatistikler kullanılarak sunulmaya çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Coğrafya, öğretmen, metafor, öğretmen adayı

Coğrafya, öğretmen, metafor
  • Ateş, T. Ö. (2016). Öğrencilerin öğretmen ve okul metaforları. International Journal of Contemporary Educational Studies, 2(1), 78-93.Aydın, F. (2011). Üniversite öğrencilerinin “çevre” kavramına ilişkin metaforik algıları. Doğu Coğrafya Dergisi, 16(26), 25-44.Aydın, İ.S. ve Pehlivan, A. (2010). Türkçe öğretmeni adaylarının “öğretmen” ve “öğrenci” kavramlarına ilişkin kullandıkları metaforlar. Turkish Studies, 5(3).Aykaç, N. (2012). İlköğretim öğrencilerinin resimlerinde öğretmen ve öğrenme süreci algısı. Eğitim ve Bilim, 37(164).Creswell, J. W., Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. (Çeviri Editörleri: Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir). Siyasal Kitabevi, Ankara.Çelikten, M. (2006). Kültür ve öğretmen metaforları, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (21), 269-283.Doğanay, H. (2007). Coğrafya bilim alanları sözlüğü. Ankara: PEGEM Akademi.Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı YayıncılıkKıncal, R.Y. (2004). Öğretmenlik mesleğine giriş. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.Koç, E. S. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmen ve öğretmenlik mesleği kavramlarına ilişkin metaforik algıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1).Küçüktepe, S. E. ve Gürültü, E. (2014). Öğretmenlerin" yapılandırmacı öğretmen" kavramına ilişkin algılarına yönelik metafor çalışması örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2).Morgan, G. (1980). “Paradigms, Metaphors, and puzzle solving in organizational analysis” Administrative Science Quarterly, 25, 606-622.Ocak, G. ve Gündüz, M. (2006). Eğitim fakültesini yeni kazanan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine giriş dersini almadan önce ve aldıktan sonra öğretmenlik mesleği hakkındaki metaforlarının karşılaştırılması……….Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (Çeviri Editörleri: Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir). Pegem Akademi, Ankara.Saban, A. (2004). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının “öğretmen” kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, …….Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Educational Administration: Theory and Practice, 55, 459-496.Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 281-326.TDK, (2017). http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.58b2d0879f06a4.81206960Turan, M. Yıldırım, E. ve Tıkman, F. (2016). Öğretmen adaylarının eğitim ve bazı temel kavramlara ilişkin metaforik algıları. Education Sciences, 11(5), 217-242.Uslu, N. Kocakülah, A. ve Gür, H. (2016). Ortaokul öğrencilerinin bilim, bilim insanı ve öğretmen kavramlarına ilişkin metafor algılarının incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5 (1).Üredi, L. ve Üredi, I. (2007). Sınıf öğretmenlerinin tercih ettikleri öğretim stillerinin yordayıcısı olarak öğretmenlik mesleğine ilişkin algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2).Yalçın Wells, Ş. (2015). Görsel sanatlar öğretmeni adaylarının öğretmen ve sanatçı algısına ilişkin metafor analizi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(3), 160-175.Yıldırım, A. Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık, Ankara.Yılmaz, F. Gökçen, S. ve Yılmaz, F. (2013). Öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin algıları: Bir metaforik çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7805-3215
Yazar: Mete ALIM
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2566-4623
Yazar: İbrahim Fevzi ŞAHİN

Orcid: 0000-0002-2560-0120
Yazar: Elif MERAL

Bibtex @araştırma makalesi { ataunisosbil420792, journal = {Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-4990}, address = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {22}, pages = {1113 - 1127}, doi = {}, title = {Coğrafya Öğretmen Adaylarının (Pedagojik Formasyon) Öğretmen Kavramına İlişkin Algıları}, key = {cite}, author = {ALIM, Mete and ŞAHİN, İbrahim Fevzi and MERAL, Elif} }
APA ALIM, M , ŞAHİN, İ , MERAL, E . (2018). Coğrafya Öğretmen Adaylarının (Pedagojik Formasyon) Öğretmen Kavramına İlişkin Algıları. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22 (2), 1113-1127. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ataunisosbil/issue/37826/420792
MLA ALIM, M , ŞAHİN, İ , MERAL, E . "Coğrafya Öğretmen Adaylarının (Pedagojik Formasyon) Öğretmen Kavramına İlişkin Algıları". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 (2018): 1113-1127 <http://dergipark.gov.tr/ataunisosbil/issue/37826/420792>
Chicago ALIM, M , ŞAHİN, İ , MERAL, E . "Coğrafya Öğretmen Adaylarının (Pedagojik Formasyon) Öğretmen Kavramına İlişkin Algıları". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 (2018): 1113-1127
RIS TY - JOUR T1 - Coğrafya Öğretmen Adaylarının (Pedagojik Formasyon) Öğretmen Kavramına İlişkin Algıları AU - Mete ALIM , İbrahim Fevzi ŞAHİN , Elif MERAL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1113 EP - 1127 VL - 22 IS - 2 SN - 1304-4990- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Coğrafya Öğretmen Adaylarının (Pedagojik Formasyon) Öğretmen Kavramına İlişkin Algıları %A Mete ALIM , İbrahim Fevzi ŞAHİN , Elif MERAL %T Coğrafya Öğretmen Adaylarının (Pedagojik Formasyon) Öğretmen Kavramına İlişkin Algıları %D 2018 %J Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-4990- %V 22 %N 2 %R %U
ISNAD ALIM, Mete , ŞAHİN, İbrahim Fevzi , MERAL, Elif . "Coğrafya Öğretmen Adaylarının (Pedagojik Formasyon) Öğretmen Kavramına İlişkin Algıları". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 / 2 (Haziran 2018): 1113-1127.