Yıl 2018, Cilt 49, Sayı 1, Sayfalar 15 - 19 2018-01-01

Farklı Tane Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Besleme Değerlerinin Belirlenmesi
Determination of Feeding Values of Different Grain Corn (Zea mays L.) Varieties

Bilal KESKİN [1] , Hakkı AKDENİZ [2] , Süleyman TEMEL [3] , Barış EREN [4]

169 471

Bu araştırma Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme alanlarında 10 adet RX-9292, SHEMALL, OSSK-602, 71 MAY 69, OSSK-596, OSSK-644, TK-6063, 72-MAY-80, HİDO ve TK-6060 mısır çeşidi kullanılarak tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Araştırmada kullanılan mısır çeşitlerinin tanelerinde ham protein (HP), nötr deterjan lif (NDF), asit deterjan lif (ADF), asit deterjan lignin (ADL), kuru madde sindirilebilirliği (KMS), sindirilebilir enerji (SE), metabolik enerji (ME), kuru madde tüketimi (KMT), nispi yem değeri (NYD) belirlenmiştir. Araştırma sonuçlara göre en yüksek ham protein oranları RX-9292, SHEMALL, OSSK-602 ve 71 MAY 69 çeşitlerinden elde edilmiştir. En düşük NDF ve ADF oranları sırasıyla %26.8 ve %2.72 olarak 71 MAY 69 çeşidinden elde edilmiştir. Bunun birlikte en yüksek kuru madde sindirilebilirliği % 86.8, sindirilebilir enerji değeri 3.98 Mcal kg-1 , metabolik enerji değeri 3.27 Mcal kg-1 ve en yüksek KMT (Kuru madde tüketim oranı), %4.54 ve nispi yem değeri en yüksek 305.5 olan 71 MAY 69 çeşidi hayvan besleme için önerilebilir. 


In this research, 10 RX-9292, SHEMALL, OSSK-602, 71 MAY 69, OSSK-596, OSSK-644, TK-6063, 72-MAY-80, HIDO and TK-6060 maize types were used in the experiment areas of the Agricultural Faculty of Iğdır University. In this study, CP (Crude protein), NDF (Neutral Detergent Fiber), ADF (Acid Detergent Fiber) ADL (Acid Detergent Lignin), DMD (Dry matter digestibility), DE (Digestible energy), ME (Metabolizable energy), DMI (Dry matter intake), RFV (Relative feed value) contents of grain of corn varieties was determined. The random blocks were set up with three replications according to the trial design. According to the results obtained, the highest crude protein ratios were obtained from RX-9292, SHEMALL, OSSK-602, and 71 MAY 69 varieties. The lowest NDF (Neutral Detergent Fiber) and ADF (Acid Detergent Fiber) ratios were 26.8% and 2.72%, respectively, of 71 MAY 69. The highest DMD (Dry matter digestibility) was 86.8%, the digestible energy value was 3.98 Mcal kg-1, the metabolic energy value was 3.27 Mcal kg-1, the highest DMI (Dry matter intake) was 4.54% and the RFV (Relative feed value) was highest at 305.5 71 MAY 69 genotype may be suggested for animal feding.

Grain corn, varieties, nutritional value 

 • Akdeniz, H., Karslı, MA., Nursoy, H., Yılmaz, İ., 2003. Bazı Tane Sorgum Çeşitlerinin Besin Madde Kompozisyonu ve Sindirilebilir Kuru Madde Veriminin Belirlenmesi, Turk J Vet Anim Sci., 27(6): 1349-1355.
 • Akyıldız, AR., 1984. Yemler Bilgisi ve Laboratuvar Kılavuzu. Ankara Üniv. Zir. Fak. Yay. No: 895, Uygulama Kitabı No: 213, 236 s, Ankara.
 • Anonim., 2011. Quality assurance for animal feed analysis laboratories, http://www.fao.org/ag/agoinfo/home/documen
 • Anonim., 2015. Iğdırın Coğrafi Özellikleri Iğdır’ın İklimi ve Bitki Örtüsü, http://www.turksitesi.net/cografyasi-bitki-ortusu/igdirin-cografi-ozellikleri.html (16.03.2016).
 • Ayrancı, R., Sade, B., 2004. Konya ekolojik şartlarında yetiştirilebilecek atdişi melez mısır (Zea mays L. indentata Sturt.) çeşitlerinin belirlenmesi. Bitkisel Araştırma Dergisi. 2: 6-14.
 • Bressani, R., Conde, R., 1961. Changes in the chemical composition and in the distribution of nitrogen of maize at different stages of development. Cereal Chem., 38: 76-84.
 • Calsamiglia, S., Cardozo, PW., Ferret, A., Bach, A., 2008. Changes in remen microbial fermentation are due to a combined effect of type of diet and pH. J. Anim. Sci., 86(3):702-711.
 • Denek, N., Deniz, S., 2003. Ruminant beslemede yaygın olarak kullanılan kimi kaba yemlerin sindirilebilirlik ve metabolik enerji düzeylerinin in vitro metotlarla belirlenmesi. II. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 18-20 Eylül 2003, 13-17s, Konya.
 • Ebadi, MR., Pourreza, J., Jamalian, J., Edriss, MA., Samie, AH., Mirhadi, SA., 2005. Amino Acid Content and Availability in Low Medium and High Tannin Sorghum Grain For Poultry. International Journal Of Poultry Science, 4(1): 27-31.
 • Eren, B., Keskin, B., Yılmaz, İH., Karakuş, B., 2016. Determination of yield and some plant features of grain corn varieties. VII. International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2016” Jahorina, October 06-09, Bosnia and Herzegovina.
 • Fonnesbeck, PV., Clark, DH., Garret, WN., Speth, CF., 1984. Predicting energy utilization from alfalfa hay from the Western Region. Proc. Am. Animal Science, (Western Section) 35: 305-308.
 • Juliann, RS., George, WS., Paulette, MK., Matías, LR., Frederick, EB., 2010. Relationship of source and sink in determining kernel composition of maize. Journal of Experimental Botany, 61(2): 511-519.
 • Kacar, B., 1972. Bitki ve Toprağın Kimyasal Analizleri: II. Bitki Analizleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayını, Yayın No:453, 464 s, Ankara.
 • Khalil, JK., Sawaya, WN., Hyder, SZ., 1986. Nutrient composition of Atriplex leaves grown in Saudi Arabia. J. Range Manage. 39: 104-107.
 • Kırtok, Y., 1998. Mısır Üretimi ve Kullanımı. Kocaoluk Basım ve Yayınevi, İstanbul.
 • Koca, YO., Erekul, O., 2011. Bazı melez mısır çeşitlerinin performanslarının belirlenmesi. ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(2): 41-45.
 • Kutlu, HR., Görgülü, M., Çelik, LB., 2005. Genel Hayvan Besleme Ders Notu. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı, Adana
 • Lopes, MA., Larkins, BA., 1991. Gamma-zein content is related to endosperm modification in quality protein maize. Crop Science, 31:1655–1662.
 • NRC., 2001. Nutrient Requirements of Small Ruminants: Sheep, Goats, Cervids, and New World Camelids. National Research Council of the National Academies, Washington DC.
 • Oddy, VH., Robards, GE., Low, SG., 1983. Prediction of in vivo dry matter digestibility from the fiber nitrogen content of a feed. In: Robards, G.E., Packham, R.G. (Eds.), Feed Information and Animal Production. Commonwealth Agricultural Bureaux, Farnham Royal, UK, pp. 395-398.
 • Öner, F., 2015. Determination of Chemical Quality Parameters with Yield and Yield components of Maize (Zea mays L.) Hybrids According to Various FAO Maturity Groups. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 12(1): 1-7.
 • Parissi, ZM., Papachristou, TG., Nastis, AS., 2005. Effect of drying method on estimated nutritive value of browse species using an in vitro gas production technique. Animal Feed Science and Technology, 123-124(1): 119-128.
 • Sade, B., Akbudak, NA., Acar, R., Arat, E., 2002. Konya Ekolojik Şartlarında Silajlık Olarak Uygun Mısır Hibritlerinin Belirlenmesi. Hayvancılık Araştırma dergisi, 12(1):17-22.
 • Sheaffer, CC., Peterson, MA., Mccalin, M., Volene, JJ., Cherney, JH., Johnson, KD., Woodward, WT., Viands, DR., 1995. Acide Detergent Fiber, Neutral Detergent Fiber Concentration and Relative Feed Value. North American Alfalfa İmprovemnt Conference, Minneapolis.
 • SPSS Inc., 1991. Statistical Package For The Social Sciences (SPSS/PC+). Chicago, IL.
 • Tekce, E., Gül, M., 2014. Ruminant beslemede NDF ve ADF’nin önemi. Atatürk Üniversitesi, Vet. Bil. Derg, 9(1): 63-73.
 • Uribelarrea, M., Carcova, J., Otegui, ME., Westgate, M., 2002. Pollen production, pollination dynamics, and kernel set in maize. Crop Scienc, 42:1910–1918.
 • Van Soest, PJ., Robertson, JD., Lewis, BA., 1991. Methods for diatery fibre, neutral detergent fibre and non-starch polysaccharides in relation to animals nutrition. Journal of Dairy Science, 74: 3583-3597.
 • Vartanlı, S., Emekliler, HY., 2007. Ankara Koşullarında Hibrit Mısır Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Dergisi. 13 (3): 195-202.
 • Yazıcıoğlu, N., Yeldan, M., 1987. Ruminant yemlerinin sindirilebilirliklerini saptamada uygulanan çeşitli invitro yöntemlerin karşılaştırılması üzerine araştırma. AÜ Fen Bilimleri Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi), Ankara.
 • Yiğit, M., Ustaoğlu, S., 2003. Total ve Besin Maddesi Sindirilme Oranlarının Su Ürünleri Yetiştiriciliğindeki Önemi. E.U. Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 20(1-2): 287-294.
 • Zilic, S., Milasinovic, M., Terzic, D., Barac, M., Ignjatovic-Micic, D., 2011. Grain characteristics and composition of maize. specialty hybrids. Spanish Journal of Agricultural Research, 9(1): 230-241.
Konular Fen
Yayımlanma Tarihi Ocak
Dergi Bölümü ARAŞTIRMALAR
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6826-9768
Yazar: Bilal KESKİN
Kurum: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ, IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5806-5710
Yazar: Hakkı AKDENİZ
Kurum: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ, IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9334-8601
Yazar: Süleyman TEMEL
Kurum: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ, IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3852-6476
Yazar: Barış EREN
Kurum: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ, IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Ülke: Taiwan


Bibtex @araştırma makalesi { ataunizfd347907, journal = {Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-9036}, address = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {49}, pages = {15 - 19}, doi = {10.17097/ataunizfd.347907}, title = {Farklı Tane Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Besleme Değerlerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {TEMEL, Süleyman and AKDENİZ, Hakkı and KESKİN, Bilal and EREN, Barış} }
APA KESKİN, B , AKDENİZ, H , TEMEL, S , EREN, B . (2018). Farklı Tane Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Besleme Değerlerinin Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 49 (1), 15-19. DOI: 10.17097/ataunizfd.347907
MLA KESKİN, B , AKDENİZ, H , TEMEL, S , EREN, B . "Farklı Tane Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Besleme Değerlerinin Belirlenmesi". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 49 (2018): 15-19 <http://dergipark.gov.tr/ataunizfd/issue/34085/347907>
Chicago KESKİN, B , AKDENİZ, H , TEMEL, S , EREN, B . "Farklı Tane Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Besleme Değerlerinin Belirlenmesi". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 49 (2018): 15-19
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Tane Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Besleme Değerlerinin Belirlenmesi AU - Bilal KESKİN , Hakkı AKDENİZ , Süleyman TEMEL , Barış EREN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17097/ataunizfd.347907 DO - 10.17097/ataunizfd.347907 T2 - Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 19 VL - 49 IS - 1 SN - 1300-9036- M3 - doi: 10.17097/ataunizfd.347907 UR - http://dx.doi.org/10.17097/ataunizfd.347907 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Farklı Tane Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Besleme Değerlerinin Belirlenmesi %A Bilal KESKİN , Hakkı AKDENİZ , Süleyman TEMEL , Barış EREN %T Farklı Tane Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Besleme Değerlerinin Belirlenmesi %D 2018 %J Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1300-9036- %V 49 %N 1 %R doi: 10.17097/ataunizfd.347907 %U 10.17097/ataunizfd.347907
ISNAD KESKİN, Bilal , AKDENİZ, Hakkı , TEMEL, Süleyman , EREN, Barış . "Farklı Tane Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Besleme Değerlerinin Belirlenmesi". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 49 / 1 (Ocak 2018): 15-19. http://dx.doi.org/10.17097/ataunizfd.347907