Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 14, Sayfalar 47 - 68 2018-05-30

Научные исследования, проведенные в Турции относительно османско-иранских отношений периода Надир-шаха
Nadir Şah Afşar Dönemi Osmanlı-İran Münasebetleri İle İlgili Türkiye’de Yapılan Akademik Çalışmalar
Nadir Shah Afshar period of Ottoman-Iran Relations Academic Studies Related to Made in Turkey

Osman Kimya [1]

103 1044

Управление территории Иранского государства в период с XI в. до первой четверти XX в. осуществлялось Турецким государством. Начиная с периода правления государства сефевидов, турецкие государства, основанные в Ираке, видели в лице Османской империи величайшего политического конкурента и вели с ней борьбу, длившуюся многие годы. Такую борьбу в первой половине XVIII века начал Надир Шах Афшар. Однако позже Надир Шах Афшар вынужден был предпринимать инициативы для решения вопросов, зависящих  от Османской империи. В данной статье дана оценка научных исследований, проведенных в Турции относительно периода Надир Шаха Афшара и  Османско-иранских отношений.

İran Coğrafyası XI. Yüzyıl’dan XX. Yüzyıl’ın ilk çeyreğine kadar sürekli olarak Türk Devletleri tarafından yönetilmiştir. Genel olarak Safevi’lerden başlayarak İran’da kurulan Türk Devletleri Sünni Osmanlı Devleti’ni kendileri için en büyük siyasi rakip olarak görmüşler ve uzun yıllar süren mücadelelere girişmişlerdir. Böyle bir mücadele XVIII. Yüzyıl’ın ilk yarısında İran’da yönetimi ele geçiren Nadir Şah Afşar tarafından da  devam ettirilmiş. Fakat daha sonra Nadir Şah Afşar Osmanlı Devleti ile mevcut sorunların çözümü için bir takım girişimlerde bulunmuştur. Bu makalede Nadir Şah Afşar dönemi Osmanlı-İran münasebetleri ile ilgili genel bir değerlendirme yapılacak ve ayrıca Türkiye’de yapılan akademik çalışmalar liste halinde sunulacaktır.

From XI.to the first quarter of the XX. century, Iranian Geography was constantly ruled
by the Turkish States. Generally speaking, the Turkish states founded in Iran,
starting from the Safavids, viewed the Sunni Ottoman Empire as the greatest
political rival for themselves and these states have been engaged in many
struggles for a long time period. Such a power struggle
can be observed during XVIII. century as well since Nadir Shah Afşar who took
over the administration in Iran in the first quarter of the century maintained
the same policy. But
later, Nadir Shah Afşar has also made some attempts to solve  problems with the Ottoman Empire in that
period. In this article, Nadir Shah Afshar period will be evaluated and a list
of academic works in Turkey about the Ottoman-Iranian relations will be
presented.
 • Arşiv Belgeleri
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi
 • Hatt-ı Hümayun Numara: 92/a, 125, 220;
 • Mühimme Defterleri Numara: 152,
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi, III Numaralı Nâme-i Hümâyûn Defteri, I. Mahmud- Nadir Şah Mektuplaşmaları, İstanbul:2014.
 • Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi
 • Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi Numara: E.1039, E.3299, 4463
 • Ana Kaynaklar
 • NAZİF MUSTAFA EFENDİ, İran Sefaretnamesi, İstanbul Millet Kütüpha-nesi, nr.824.
 • Araştırma ve İncelemeler
 • TOGAN, Zeki Velidi, 1981, Bugünkü Türkili (Türkistan) ve Yakın Tarihi, Enderun Yayınları, İstanbul.
 • SARIKAYA, M. Saffet, 1993, Din Ve Siyasi Bakımdan Osmanlı –İran Mü-nasebetleri, Türk Kültürü, S 363, Ankara.
 • SÜMER, Faruk, 1991, ‘‘Avşarlar’’, İslam Ansiklopedisi, C 6, İstanbul.
 • KÖPRÜLÜ, Mehmed Fuad, 2006, Tarih Araştırmaları, C 1, Akçağ Yayınla-rı, İstanbul.
 • ATEŞ, Abdurrahman,2001, Avşarlı Nadir Şah Döneminde Osmanlı-İran İlişkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Isparta.
 • V. VİNORSKY, 2014, “Nadir”, Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C 9, İstanbul.
 • ÖZCAN, Azmi, 2002, Nadir Şah ve Afganistan, Afganistan Üzerine Araş-tırmalar, Haz: Ali Ahmetbeyoğlu, Tarih ve Tabiat Vakfı (TATAV) Yayınları, İstanbul.
 • PAKALIN, M. Zeki, 1993, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C 2, M.E.B. Yayınları, İstanbul.
 • YAZICI, Orhan, 2011, Modern Afganistan’ın Kuruluşu 1834-1922, Mengüceli Yayınları, Malatya.
 • KÜTÜKOĞLU, Bekir,1994, “Şah II. Tahmasb”, Vakayinüvis Makaleler, DİA, C 27, İstanbul.
 • YILDIRIM, Alper 2017, I. Mahmud Devri Osmanlı-İran İlişkileri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.
 • ATEŞ, Abdurrahman, 2008, “XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı-İran İlişkileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C 10, S 3, Isparta.
 • VON HAMMER, Baron Joseph, 1994, Büyük Osmanlı Tarihi, C 7-8, Çev: Vecdi Bürün, Sabah / Üçdal Neşriyat, İstanbul.
 • ALTUN, Nurcan, 2015, Osmanlı-İran İlişkilerinde Mezhep Etkeni, İntizar Dergisi ( Üç Aylık İnanç ve Düşünce Dergisi), C 1, S 1, Trakya Üniversitesi Edebiyat Dergisi, Edirne.
 • KARADENİZ, Yılmaz, 2016, “İran ve Osmanlı Devleti Arasında Mezhebi İhtilafların Azaltılması ve İslam Birliği Teşebbüsleri (1555-1746), Asia Minor Studie-İnternational Journal Of Social Sciences, C 4, S 8, Amasya.
 • İnternet Kaynakları http://www.tarihkomplo.com, Erişim:14/01/2018. www.frmtr.com. Erişim:17/01/2018. http://www.dunyabulteni.net, Erişim:20/12/2017. orsam.org.tr/orsam/gencorsam/10870, Erişim:21/01/2018. http://orsam.org.tr/orsam/gencorsam/ Erişim: 23/01/2018.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4168-5424
Yazar: Osman Kimya
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { atdd430994, journal = {Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi}, issn = {2148-2292}, eissn = {2148-2292}, address = {Hakan YILMAZ}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {47 - 68}, doi = {}, title = {Nadir Şah Afşar Dönemi Osmanlı-İran Münasebetleri İle İlgili Türkiye’de Yapılan Akademik Çalışmalar}, key = {cite}, author = {Kimya, Osman} }
APA Kimya, O . (2018). Nadir Şah Afşar Dönemi Osmanlı-İran Münasebetleri İle İlgili Türkiye’de Yapılan Akademik Çalışmalar. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, 5 (14), 47-68. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/atdd/issue/37307/430994
MLA Kimya, O . "Nadir Şah Afşar Dönemi Osmanlı-İran Münasebetleri İle İlgili Türkiye’de Yapılan Akademik Çalışmalar". Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi 5 (2018): 47-68 <http://dergipark.gov.tr/atdd/issue/37307/430994>
Chicago Kimya, O . "Nadir Şah Afşar Dönemi Osmanlı-İran Münasebetleri İle İlgili Türkiye’de Yapılan Akademik Çalışmalar". Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi 5 (2018): 47-68
RIS TY - JOUR T1 - Nadir Şah Afşar Dönemi Osmanlı-İran Münasebetleri İle İlgili Türkiye’de Yapılan Akademik Çalışmalar AU - Osman Kimya Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 68 VL - 5 IS - 14 SN - 2148-2292-2148-2292 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi Nadir Şah Afşar Dönemi Osmanlı-İran Münasebetleri İle İlgili Türkiye’de Yapılan Akademik Çalışmalar %A Osman Kimya %T Nadir Şah Afşar Dönemi Osmanlı-İran Münasebetleri İle İlgili Türkiye’de Yapılan Akademik Çalışmalar %D 2018 %J Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi %P 2148-2292-2148-2292 %V 5 %N 14 %R %U
ISNAD Kimya, Osman . "Nadir Şah Afşar Dönemi Osmanlı-İran Münasebetleri İle İlgili Türkiye’de Yapılan Akademik Çalışmalar". Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi 5 / 14 (Mayıs 2018): 47-68.