Genişletilmiş İngilizce Özet

Genişletilmiş İngilizce Özet

 

Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi Yayın Kurulu,  2019 İlkbahar 6. Cilt 19. Sayısından itibaren, makaleleri İngilizce Genişletilmiş Özet  ile yayınlama kararı almıştır. Genişletilmiş  İngilizce Özet, yayınlanan makalelerin uluslararası düzeyde  daha fazla okunması ve atıf verilmesinin yolunu açmak üzere düşünülmüştür.

Genişletilmiş  İngilizce Özet, makalelerin hakem değerlendirmesinden  sonra yayına kabul edilmelerini takiben ilgili yazarlardan talep edilecek ve yazarlar tarafından makalelerine  eklenecektir. Makalelerin dergiye ilk başvurularında Genişletilmiş İngilizce Özet yazarlardan talep edilmeyecektir.

Genişletilmiş İngilizce Özetten gayemiz makalelerin uluslararası düzeyde bilinirliliğini sağlamak ve makaleler ile ilgili en önemli bilgilerin sunularak okunmasını temin etmektir. Bu durum aynı zamanda uluslararası indexlerde makalelere farkındalık yaratarak araştırmacıların ilgisini çekecek ve çalışmalardan en üst seviyede faydalanma olanağı sağlayıp makalelerimizin daha geniş çevrelerde atıf almasını kolaylaştıracaktır.

Genişletilmiş İngilizce Özet yapılandırılmış özetin temel yapısına uygun ve tam metnin daha kısa bir formatı şeklinde yazılmalı ve 500 ile 700 kelime arasında olmalıdır. Yine ilgili makalenin yazılma amacını, yöntemini belirtip çalışmada ortaya konulanları ve tespitleri alt başlıklar biçiminde ve öz bilgilerle vermelidir.

 Bu bağlamda genişletilmiş  İngilizce özette yer alması gereken alt başlıklar şu şekilde olacaktır:

 

Özet  (Bu başlıkta makaleye ait önemli bulgu ya da bulgular 3 ila 6 cümle arasında özetlenir)

 

Giriş ve Araştırmanın Amacı (Bu başlıkta çalışmanın hangi soruya cevap aradığı ve bu çalışmanın niçin gerekli olduğuna ilişkin okuyucuda net fikir oluşumunu sağlayacak açıklıkta bilgiler verilir)

 

Çalışma Konusu (Bu başlıkta özellikle çalışma konusu ve amacıyla ilişkili doğrudan çalışmalar özetlenmeli ve yapılan çalışmanın bu anlamda niçin olduğu, hangi boşluğu dolduracağı ve literatüre ilave hangi katkıyı sağlayabileceği net olarak açıklanır)

 

Yöntem (Bu başlıkta araştırma için kullanılan temel yaklaşım ile örneklem, veri toplama yöntem ve aracı ile ölçeklerin niçin tercih edildiklerine yer verilir)

 

Bulgular ve Tartışma (Bu başlıkta verilerin analizi ya da kavramsal çalışmalarda ulaşılan sonuç ve bulgular, kavramsal çerçeve ile ilişkilendirilerek tartışılmalı ve benzerlik ve farklılıklar ile bunların sebeplerine ilişkin değerlendirmeler yapılır)

 

Sonuç ve Öneriler (Bu başlıkta çalışmanın bulgularına bağlı olarak, kavramsal  çerçeve ile ilişkilendirilmiş ve ilgili yazına katkı sunacağı düşünülen önemli konulara yer verilir. Mevcut çalışmanın  beklenen yararlarına değinildikten sonra, araştırmacılara  konu ile ilgili önerilere yer verilir)