Yazım Kuralları
Manuscripts submitted to the journal will first go through a technical evaluation process where the editorial office staff will ensure that the manuscript has been prepared and submitted in accordance with the journal’s guidelines. Submissions that do not conform to the journal’s guidelines will be returned to the submitting author with technical correction requests.AKADEMİK TARİH VE DÜŞÜNCE DERGİSİ

MAKALE YAZIM KURALLARI

 

Dergiye gönderilecek makaleler hakkında:

Dergiye gönderilen makaleler aşağıdaki özellikleri taşıyan çalışmalar olmalıdır:

Özgün olmalı

Bilimsel olmalı

Belirli bir konuda, önemli gelişmeleri değerlendirip gerekli kaynak gösterilerek yazılmış olmalı  vs. kriterlere sahip bulunmalıdır.

Dergimizde yayımlanan makaleler yayın tarihinden itibaren derginin bir sonraki sayısına kadar tartışmaya açık olacaktır. Makaleler için yapılan eleştiriler dergide yayınlanacaktır.

Makalelerde sayfa sınırı şartı  aranmamaktadır.  Makaleler, Word formatında yazılmalı, Dergi Park üzerinden dergimiz sistemine ilgili yazarı tarafından kendi kaydı yapılarak yüklenmelidir.  Dergimize PDF formatında gönderilecek makaleler kabul edilmeyecektir.

Dergimizde hakem kurulundan onay alan makaleler  takip eden ilk sayıda yayımlanacak olup uygun görülen sayılar yayın kurulu kararı ile ayrıca neşr olunacaktır. Hakem kurulunun ilgili makalelerde bilimsel kriter araması esastır. Ve makale sahibinin, hakemlerimiz tarafından tespit ettikleri düzeltmeleri yapmaları makalelenin bilimselliğini güçlendirmesi açısından çok önemlidir.

 

Sayfa DüzeniSayfa boyutu A4 kağıt boyutunda olmalı, sayfa yapısında sağdan ve soldan 4 cm; üstten 4 cm; alttan da 4 cm boşluk bırakılmış olmalıdır. Metin, sağ ve sola dayalı (justify), tek aralık olarak yazılmalı, paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. Başlık, şekil adı, tablo adı gibi formatı belirtilmiş yazılar dışında kalan metin Times New Roman yazı karakterinde 12 punto ile yazılmalıdır.Makale başlığıMakale başlığı metnin içeriğini yansıtmalı ve gereksiz uzatmalardan kaçınılmalı; Times New Roman yazı karakterinde 14 punto ile yazılmalı ve  başlığın ilk harfleri büyük olmalıdır.

 

 

Yazar AdıYazar adı sayfada makale başlığından sonra yer almalı; Yazar adı soyadının  ilk harfi büyük harf olmak üzere Times New Roman, 12 punto ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır.Bu sayfada yazara atfen yazarın ünvanı, yazışmaların yapılacağı, elektronik posta adresi,telefon numarası, Times New Roman 10 punto ve italik olarak adres yazılmalıdır.

Doktora tezlerinden oluşturulan makalelerde: 1. yazar adı doktora tezini yapan öğrencinin, 2. yazar adı tezin yürütücüsünün, 3. yazar adı varsa tezin yardımcı yürütücüsünün ismi olmalıdır. Diğer makalelerde yazar adı sırası konusunda yazarlar fikir birliğinde olmalıdır.

2018 yılı İlkbahar Dönemi Mayıs Sayısından itibaren tüm makalelerde Türkçe, İngilizce ve Rusça özetler (Başlık, özet, anahtar kavramlar) yer alacaktır. 

Tercüme makalelerin yayınında : 

a) Yazı bir akademik makale olarak tasarlanmış ve akademik kurallara göre yazılmış ise bunun  kaynak olan dilden hedef dile bire bir   çevirisi yapılacak ve genel yazım kurallarına göre  düzenlenecektir. 

b)Yazı, akademik bir makale olarak değil de herhangi bir eserden  belli bir bölüm aralığını kapsayan metin ise bu metne, kurallara uygun olarak  Türkçe, İngilizce ve Rusça özetler eklenecek ve yazı dergi yazım kurallarına göre düzenlenecektir. 
c)Tercüme yazılarda yazının orjinal halide yazı ile beraber iletilmelidir. Türkçe ÖzetÖzet; yazıya konu olan çalışmanın amaçlarını, kullanılan yöntemleri, ulaşılan sonuçları, değerlendirmeleri içermeli ve en fazla 300 kelime  olmalıdır. Bu haliyle özet, yapılan çalışma hakkında fikir verebilmelidir. Özet, Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto yazılmalıdır.Özet kelimesi koyu (bold) olmalı ve ilk harfi büyük olmak üzere ''Öz'' diye yazılmalıdır.

 

 

Anahtar kelimelerÖz ve  Abstract kısımlarından sonra, makalenin konu sınıflandırmasının yapılabilmesi için en az ilgili anahtar kelimeler verilmelidir. Anahtar kelimeler önemlerine göre sıralanmış, Times New Roman yazı karakteri ile, Türkçe anahtar kelimeler 12 punto, İngilizce (Yabancı dilde) Keywords 12 punto yazılmalıdır. Keywords, bitişik yazılmalıdır. Türkçe özet ile anahtar kelimeler arasında ve extended abstract ile keywords arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. Makalenin ilk sayfası özet ve anahtar kelimeler ile bitmeli,  Abstract ikinci sayfadan başlamalıdır. Rusça özet de yine yeni bir sayfana başlamlıdır.Makalenin İngilizce veya Yazıldığı Yabancı Dil  BaşlığıMakalenin İngilizce veya yazıldığı yabancı dil  başlığı sadece ilk harfi büyük olmak üzere Times New Roman yazı karakterinde 14 punto ile koyu olarak yazılmalıdır. Makale Latin alfabesi dışında başka bir alfabe ile yazılmışsa, yazıldığı dile binaen ayrıca Özet, anahtar kavramlar mutlaka Latin alfabesiyle de yazılmalıdır. Örneğin Rusça yazılan bir  makalenin, Latin alfabesinde de Özet ve anahtar kavramları bulunmalıdır.Başlıklar

 

 

Ana başlıkBu başlık  Times New Roman karakteri ile ve 14 punto olmalıdır.

 

 

Ara başlıkAna başlıktan sonra herhangi bir metin yazılmadan ara başlık yazılması gerektiğinde arada boşluk bırakılmayacaktır. Ara başlıklar sola dayalı olarak Times New Roman formatında 12 punto, koyu renk (bold) yazılmalı ve başlığın  kelimelerinin ilk harfi  büyük olmalıdır.Alt başlıkAlt başlıklar paragrafın başında Times New Roman yazı tipinde italik, 12 punto ve  kelimelerin ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır.

 

 

Resim ve fotoğraflarResim ve fotoğraflar taranmış ise en az 300 dpi çözünürlükte taranmış olmalı, metin içinde mutlaka atıfta bulunulmalı, şekillerle beraber numaralandırılmalıdır.

 

 

TablolarMetin içerisinde yer alan tablolar metin sınırlarını aşmayacak şekilde ortalanarak konulmalıdır. Tablo no ve adları, tablonun altında tek aralık ve Times New Roman 10 punto ile  kelimelerin  ilk harfi büyük olacak şekilde ortalanarak ve italik yazılmalıdır. Tablo adı yazılırken üstte ve altta birer satır, tablodan sonra ise bir satır boşluk bırakılmalıdır.DipnotlarBilimsel bir makalenin olmazsa olmazı olan dipnotlar Word dipnot verme kuralı ile verilmeli ,     

 

 

SAYFA ALTI DİPNOT YÖNTEMİ UYGULANMALIDIR. bilimsel eserlerde geçerli olan dipnot verme kurallarına tam uyulmalıdır. Makale sonunda kaynakça verilmeli ve Dipnotlarda atıflarda bulunulan kaynaklar bu bölümde topluca alfabetik düzen içinde mutlaka verilmelidir.

 

 

a. Kitaplar için1.Tek yazarlı kitaplarYazar adı ve soyadı, eser adı, (varsa çeviren), (varsa cilt) yayınevi, yayın yeri ve yılı, sayfa numarası.

İlber Ortaylı, Eski Dünya Seyahatnamesi, Aşina Kitaplar, Ankara, 2007, s.126.

 

Marian Kant, Great Powers And the End Of The Ottoman Empire, Frankcass, London, 1996, p. 211.2.İki yazarlı eserler içinEkrem Memiş - Nuri Köstüklü, Yeni ve Yakınçağda Türk Dünyası, Çizgi Kitabevi, Konya, 2002, s. 114.

 

 

3.İkiden fazla yazarlı kitaplar içinDurmuş Yalçın vd., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2002, s.185.

 

 

b.Makaleler için

 

Yazar adı ve soyadı, makale adı, yayınlandığı kitabın veya süreli yayının adı, (varsa cilt veya sayı), yayın yılı, sayfa numarası.

 

 

Örnekler:

Özer Ergenç, “XVIII. Yüzyılda Osmanlı Sanayi ve Ticaret Hayatına İlişkin Bazı Bilgiler”, Belleten, Cilt 52, Sayı 203, Ankara, Ağustos 2003, s. 501.

 

Sheila Fitzpatrick, “New Perspectives on Stalinizm”, The Russian Reviev, Vol. 45, Russia  1986, p. 358.

 

c.Tezler içinYazar adı ve soyadı, tezin adı (derecesi), tezin yapıldığı kurum ve enstitü, yapıldığı yer ve Yıl, yayınlanıp-yayınlamadığı, sayfa numarası.

 

 

Örnek:


Behçet Karaca, “XV ve XVI. Yüzyılda Teke Sancağı”, Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Samsun, 1997, s. 224.

 

d. İnternet için


Hakan Kırımlı, İsmail Bey Gaspıralı (Gasprinskiy)- 1851-1914,

http://www.emelvakfi.org/ismailgaspirali/yazilar/hkirimli01.htm , Erişim:25 Aralık 2007.

 

İnternet kaynaklarında mutlaka erişim tarihleri verilmelidir.

 

e.Tekrarlanan kaynaklardaKitaplar için

Ortaylı, a.g.e., s. 56.

 

 

Makaleler için

Behar, a.g.m., s. 36.

 

Tezler için

Karaca, a.g.t., s. 98.

 

 

Aynı Yazarın iki eseri kullanıldığında

 

 

Ortaylı, Eski Dünya…, s. 56.

 

Ortaylı, İmparatorluğun…, s. 125.

 

Kaynakça bölümünde ise

Dipnotlarda kullanılan kitap, makale vs. tüm kaynaklar mutlaka bu bölümde kuralına uygun olarak verilmelidir.

 

1.Kitaplar

 Tek yazarlı iseİNALCIK, H., (2002). Osmanlı Uygarlığı- Resim ve Heykel, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul.

 

İki yazarlı iseİNALCIK, H.- RENDA, G., (2002). Osmanlı Uygarlığı- Resim ve Heykel, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul.

 

şeklinde sunulmalıdır.

 


2.Makaleler

Tek yazarlı ise

 

KAPLAN, M., (1951).  “Tabiat Karşısında Abdülhak Hamid II”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C 4, S 3, Ankara s. 167-187.

 

İki yazarlı ise

 

ALBAYRAK, M. - ERKAL, M., (2003). “Başarıya Giden Yolda İfade ve Beceri Derslerinin (Türkçe-Matematik) Birlikteliği”, Milli Eğitim Dergisi, S. 158, Ankara, s. 123-200.

 olmalıdır.

 

3.Ansiklopedi Maddesi

 

Çalışmada herhangi bir Ansiklopedi maddesinden yararlanmışsa:

 

TUFANTOZ, A.,  (2004). “Mervaniler”, DİA, C.29, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul s. 230-232.

 

4. Yazarı belli olmayan kaynaklar, Genel çalışmalar, Kurum çalışmaları

 

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI, (2000). Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara.

 

5.İnternet Kaynakları

 

ULUKUŞLU, H., (2006). “Gebze’de Kentleşme Süreci ve Sorunları”, Sosyal Bilimler Araştırmaları E-Dergisi, III/5, Sayı: 5, 10 Temmuz 2007,  s. 101-110.

http//www.sbe.gazi.edu.tr/edergi/sosdergi..htm., Erişim:12/12/2015.

 

biçiminde yazılmalıdır.

 

AKADEMİK TARİH VE DÜŞÜNCE DERGİSİ

Sistemine yüklenen herhangi bir  makaleyi gerekçe beyan etmeden sahibine iade etme hakkını ve  İntihal  olduğu tespit edilen makaleleri yasal mercilere taşıma hakkını saklı tutar.

Editör onayından geçen bir  makale, yazarı tarafından geri istense  bile  değerlendirmenin hiç bir basamağında  yazarına iade edilemez.

Dergimize makale gönderen saygıdeğer yazarlarımız yukarıda işbu sıraladığımız yazım ve yayın kurallarını kabul etmiş sayılırlar.

Dergimizde Yurt içi yayın bedeli 150 Türk Lirası; Yurt dışı yayın bedeli ise 25 Amerikan Dolarıdır. 

Makalelerin  gerekli ücreti,  değerlendirme sonucunda yayına uygun görülen makaleler için  dergi editörlüğü tarafından yazara yazılarak talep edilir.

Yayına uygun görülmeyen makaleler için ücret talep edilmez.