Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 15, Sayfalar 161 - 174 2018-11-28

YOKSULLUK VE GELİR EŞİTSİZLİĞİNİN DİNAMiKLERİ: SEÇİLMİŞ AVRUPA VE MERKEZ ASYA ÜLKELERi ÜZERiNE DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ

Ayşe DURGUN KAYGISIZ [1]

18 46

Bireylerin temel gereksinimlerini karĢılayamaması ya da temel gereksinimlerini karĢılasa bile toplumsal seviyenin gerisinde kalmak olarak tanımlanan yoksulluk, aynı zamanda kaynak yetersizliğinden de kaynaklanmaktadır. Gelirin, bireyler, gruplar ve bölgeler arasındaki dağılımında oluĢan farklılıklar ise gelir eĢitsizliği olarak tanımlanmaktadır. Gelir eĢitsizliği nüfusun tamamını içermesi nedeniyle yoksulluktan daha kapsamlı bir kavramdır. Ancak yoksulluk ve gelir dağılımı hem doğrudan hem de dolaylı olarak birbirleriyle iliĢki içerisindedir. Gelir dağılımındaki adaletsizlik arttıkça, yoksulluk oranı da aynı Ģekilde artar. Sağlık harcaması, eğitim, istihdam düzeyi, demografik yapı, sosyoekonomik geçmiĢ, gelir düzeyi, enflasyon ve ekonomik krizler ve globalleĢme gibi yoksulluğu ve gelir dağılımını etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Gelir dağılımındaki adaletsizlik ve yoksulluk hem geliĢmiĢ hem de geliĢmekte olan ülkelerin temel problemleri arasında yer almaktadır. Toplumsal refah düzeyini arttırmak için gelirin adaletli bir Ģekilde dağılımı gerekmektedir. Bu çalıĢmanın amacı yoksulluk ve gelir dağılımı iliĢkisini açıklayarak bunlara temel oluĢturan dinamikleri belirlemektedir. Bu amaçla 2000-2016 dönemi için seçilmiĢ Avrupa - Merkez Asya bölgesi üst-orta gelir grubu ülkelerinde yoksulluk ve bileĢenleri üzerine dinamik panel veri analizi yapılmıĢtır. Analiz sonuçlarına göre yoksulluk ve gelir eĢitsizliği arasındaki iliĢki pozitif ve istatistiki olarak anlamlı çıkmıĢtır. Gelir eĢitsizliğindeki artıĢ yoksulluğu da arttırmaktadır. Bunun yanı sıra nüfus yoğunluğu, iĢsizlik oranı ve döviz kurunun yoksulluğu pozitif, milli gelir, enflasyon ve sağlık harcamalarının ise yoksulluğu negatif olarak etkilediği tespit edilmiĢtir. GĠNĠ, Milli gelir, iĢsizlik, döviz
Yoksulluk, gelir eĢitsizliği, panel veri analizi, gini, büyüme. Jel Kodları: D63, I32
  • AK, F., (2010), “Inequality, Income, And Poverty: Compartive Global Evidence”, Soc Sci Q, 91(5), 1432-1446. AKTAN C.C. ve VURAL Ġ.Y. (2002), Gelir Dağılımında Adaletsizlik ve Gelir Eşitsizliği: Termonoloji, Temel Kavramlar ve Ölçüm Yöntemleri, Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Hakiş Federasyonu Yayınları, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ayşe DURGUN KAYGISIZ

Bibtex @araştırma makalesi { avrasyad509902, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {161 - 174}, doi = {10.33692/avrasyad.509902}, title = {YOKSULLUK VE GELİR EŞİTSİZLİĞİNİN DİNAMiKLERİ: SEÇİLMİŞ AVRUPA VE MERKEZ ASYA ÜLKELERi ÜZERiNE DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ}, key = {cite}, author = {DURGUN KAYGISIZ, Ayşe} }
APA DURGUN KAYGISIZ, A . (2018). YOKSULLUK VE GELİR EŞİTSİZLİĞİNİN DİNAMiKLERİ: SEÇİLMİŞ AVRUPA VE MERKEZ ASYA ÜLKELERi ÜZERiNE DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6 (15), 161-174. DOI: 10.33692/avrasyad.509902
MLA DURGUN KAYGISIZ, A . "YOKSULLUK VE GELİR EŞİTSİZLİĞİNİN DİNAMiKLERİ: SEÇİLMİŞ AVRUPA VE MERKEZ ASYA ÜLKELERi ÜZERiNE DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 161-174 <http://dergipark.gov.tr/avrasyad/issue/42259/509902>
Chicago DURGUN KAYGISIZ, A . "YOKSULLUK VE GELİR EŞİTSİZLİĞİNİN DİNAMiKLERİ: SEÇİLMİŞ AVRUPA VE MERKEZ ASYA ÜLKELERi ÜZERiNE DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (2018): 161-174
RIS TY - JOUR T1 - YOKSULLUK VE GELİR EŞİTSİZLİĞİNİN DİNAMiKLERİ: SEÇİLMİŞ AVRUPA VE MERKEZ ASYA ÜLKELERi ÜZERiNE DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ AU - Ayşe DURGUN KAYGISIZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33692/avrasyad.509902 DO - 10.33692/avrasyad.509902 T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 161 EP - 174 VL - 6 IS - 15 SN - 2147-2610- M3 - doi: 10.33692/avrasyad.509902 UR - http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.509902 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi YOKSULLUK VE GELİR EŞİTSİZLİĞİNİN DİNAMiKLERİ: SEÇİLMİŞ AVRUPA VE MERKEZ ASYA ÜLKELERi ÜZERiNE DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ %A Ayşe DURGUN KAYGISIZ %T YOKSULLUK VE GELİR EŞİTSİZLİĞİNİN DİNAMiKLERİ: SEÇİLMİŞ AVRUPA VE MERKEZ ASYA ÜLKELERi ÜZERiNE DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ %D 2018 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 6 %N 15 %R doi: 10.33692/avrasyad.509902 %U 10.33692/avrasyad.509902
ISNAD DURGUN KAYGISIZ, Ayşe . "YOKSULLUK VE GELİR EŞİTSİZLİĞİNİN DİNAMiKLERİ: SEÇİLMİŞ AVRUPA VE MERKEZ ASYA ÜLKELERi ÜZERiNE DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 / 15 (Kasım 2018): 161-174. http://dx.doi.org/10.33692/avrasyad.509902